Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 45/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 20, ze dne 14. 5. 2002

45

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. října 2001 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o odvracení nebezpečné vojenské činnosti.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 9. dubna 2002.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace
o odvracení nebezpečné vojenské činnosti

Vláda České republiky a vláda Ruské federace, dále jen "smluvní strany",

potvrzujíce snahu o zlepšení svých vztahů a prohloubení vzájemného porozumění,

berouce v úvahu politickou nezávislost České republiky a Ruské federace,

jsouce přesvědčeny o nutnosti vyhýbat se provádění nebezpečné vojenské činnosti a rychle řešit jakýkoliv jí vyvolaný incident mírovou cestou,

snažíce se zajistit bezpečnost příslušníků a techniky Armády České republiky a Ozbrojených sil Ruské federace při provádění činnosti ve vzájemné blízkosti v době míru a

řídíce se všeobecně uznávanými principy a normami mezinárodního práva,

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Pro účely této Dohody níže uvedené pojmy znamenají:

"ozbrojené síly" - Armáda České republiky (pro Českou republiku); Ozbrojené síly Ruské federace (pro Ruskou federaci);

"nebezpečná vojenská činnost" - činnost příslušníků ozbrojených sil prováděná v době míru v jejich těsné vzájemné blízkosti neúmyslně nebo v důsledku vyšší moci, jež může vést k lidským obětem či hmotným škodám nebo vyvolat napětí ve vztazích mezi smluvními stranami;

"příslušníci" - vojáci nebo občanští zaměstnanci ozbrojených sil;

"technika" - jakékoli letadlo nebo pozemní prostředek ozbrojených sil;

"letadlo" - jakýkoli letoun, vrtulník nebo bezpilotní či jakýkoliv jiný vzduchem nesený prostředek ozbrojených sil;

"pozemní prostředek" - jakákoli technika ozbrojených sil určená k použití na zemi;

"laser" - jakýkoli zdroj intenzivního koherentního vysoce směrového elektromagnetického záření ve viditelné, infračervené nebo ultrafialové oblasti spektra, jež je založen na stimulované emisi elektronů, atomů nebo molekul;

"oblast zvláštní pozornosti" - oblast vzájemně specifikovaná smluvními stranami, v níž se nacházejí příslušníci nebo technika ozbrojených sil a v níž jsou v důsledku vzniklých okolností přijímána v souladu s touto Dohodou zvláštní opatření;

"rušení sítí velení a řízení" - činnost, která ztěžuje, přerušuje nebo omezuje provoz prostředků a systémů přenosu signálů a informací zabezpečujících velení a řízení příslušníků a techniky ozbrojených sil.

Článek 2

1. V zájmu vzájemné bezpečnosti budou příslušníci ozbrojených sil státu jedné smluvní strany projevovat nejvyšší opatrnost a rozvahu během činnosti prováděné v blízkosti území a ozbrojených sil státu druhé smluvní strany.

2. Každá ze smluvních stran činí nutná opatření zaměřená na odvrácení následujících druhů nebezpečné vojenské činnosti:

vstup příslušníků nebo techniky ozbrojených sil jedné smluvní strany na území státu druhé smluvní strany uskutečněný v důsledku vyšší moci nebo v důsledku neúmyslné činnosti těchto příslušníků;
použití laseru způsobem, který může způsobit újmu na zdraví příslušníků nebo poškodit techniku ozbrojených sil druhé smluvní strany;
ztížení činnosti příslušníků nebo techniky ozbrojených sil druhé smluvní strany v oblasti zvláštní pozornosti, které může způsobit újmu na zdraví příslušníků nebo poškodit techniku;
rušení sítí velení a řízení, které může vést ke způsobení újmy na zdraví příslušníků nebo poškození techniky ozbrojených sil druhé smluvní strany.

3. Smluvní strany přijmou opatření v zájmu operativního ukončení a mírového urovnání jakýchkoli incidentů, které mohou vzniknout v důsledku nebezpečné vojenské činnosti, aniž by přistoupily k hrozbě silou či jejímu použití.

Článek 3

1. Pokud v důsledku vyšší moci nebo neúmyslné činnosti příslušníci nebo technika ozbrojených sil jedné smluvní strany vstoupili na území státu druhé smluvní strany, nebo je takový vstup možný, pak příslušníci ozbrojených sil kterékoliv ze smluvních stran, kteří jako první zjistí nastalou situaci, vyvinou úsilí o navázání spojení s příslušníky ozbrojených sil druhé smluvní strany za účelem jejich informování o vzniklé situaci a jejích okolnostech a vyžádají si nebo předají odpovídající pokyny.

2. Pokud v důsledku vyšší moci nebo neúmyslné činnosti příslušníci nebo technika ozbrojených sil jedné ze smluvních stran mohou vstoupit na území státu druhé smluvní strany, pak příslušníci uskutečňující takový vstup nebo příslušníci řídící techniku přijímají opatření s cílem vyhnout se takovému vstupu. Pokud příslušníci nebo technika ozbrojených sil jedné smluvní strany vstoupili na území státu druhé smluvní strany, pak příslušníci, kteří takový vstup uskutečnili, nebo příslušníci řídící techniku přijímají s ohledem na vzniklou situaci opatření k opuštění tohoto území nebo k pokračování do místa určeného příslušníky ozbrojených sil nebo policií druhé smluvní strany.

3. Po příchodu do určeného místa:

je příslušníkům umožněno, aby se co nejrychleji spojili s vojenským přidělencem nebo konzulárními úřady státu své smluvní strany;
se příslušníkům zajišťují přiměřené podmínky pobytu a uložení techniky;
je příslušníkům poskytována pomoc při opravě jejich techniky za účelem usnadnění jejich odchodu ze státního území;
je příslušníkům poskytována pomoc při zabezpečení jejich co nejrychlejšího odchodu.

Článek 4

1. Pokud příslušníci ozbrojených sil jedné smluvní strany, nacházející se v blízkosti příslušníků nebo techniky ozbrojených sil druhé smluvní strany, zamýšlejí použít laser a toto použití může způsobit újmu na zdraví příslušníků nebo poškodit techniku ozbrojených sil druhé smluvní strany, pak tito příslušníci vynaloží úsilí, aby o tom vyrozuměli příslušníky ozbrojených sil druhé smluvní strany. V každém případě příslušníci ozbrojených sil smluvní strany, zamýšlející použít laser, přijímají odpovídající bezpečnostní opatření.

2. Domnívají-li se příslušníci ozbrojených sil jedné smluvní strany, že příslušníci ozbrojených sil druhé smluvní strany používají laser způsobem, který jim může způsobit újmu na zdraví nebo poškodit jejich techniku, okamžitě vynaloží úsilí k navázaní spojení s příslušníky ozbrojených sil druhé smluvní strany s cílem ukončit takové používání. Příslušníci, kteří byli takto vyrozuměni, objasní příslušné okolnosti. Pokud skutečně používají laser a toto používání může způsobit újmu na zdraví příslušníků nebo poškodit techniku ozbrojených sil druhé smluvní strany, pak takové používání ukončí.

3. Zprávy o používání laseru se podávají v souladu s postupy uvedenými v Příloze, která je nedílnou součástí této Dohody.

Článek 5

1. V zájmu zajištění vyšší úrovně bezpečnosti se mohou smluvní strany dohodnout na vymezení jakékoli oblasti jako oblasti zvláštní pozornosti. Dohoda týkající se oblasti zvláštní pozornosti má charakter realizačního ujednání k této Dohodě a sjednávají ji Generální štáb Armády České republiky a Generální štáb Ozbrojených sil Ruské federace v písemné formě. Kterákoliv ze smluvních stran může požádat o setkání představitelů smluvních stran za účelem posouzení takového návrhu.

2. Příslušníci ozbrojených sil smluvních stran přítomní ve vymezené oblasti zvláštní pozornosti navazují a udržují spojení v souladu s Přílohou k této Dohodě a přijímají jakákoliv další opatření dohodnutá smluvními stranami k odvrácení incidentů, které mohou vzniknout v důsledku nebezpečné vojenské činnosti.

3. Každá smluvní strana může ukončit platnost dohody týkající se vymezení oblasti zvláštní pozornosti včasným vyrozuměním druhé smluvní strany o takovém záměru. Vyrozumění musí obsahovat datum a čas ukončení platnosti takové dohody a předává se nejpozději 48 hodin před termínem ukončení platnosti takové dohody způsobem uvedeným v článku 7 odst. 3 této Dohody.

Článek 6

1. Pokud příslušníci jedné smluvní strany, nacházející se v blízkosti příslušníků nebo techniky druhé smluvní strany, zjistí rušení svých sítí velení a řízení, jež jim může způsobit újmu na zdraví nebo poškodit jejich techniku, informují o tom příslušníky druhé smluvní strany, pokud se domnívají, že toto rušení je způsobeno činností těchto příslušníků nebo jejich technikou.

2. Pokud příslušníci, kteří obdrželi takovou informaci, zjistí, že toto rušení sítí velení a řízení je způsobeno jejich činností, pak bez prodlení přijmou opatření s cílem ukončit takové rušení.

3. Zprávy o rušení sítí velení a řízení se podávají v souladu s postupy uvedenými v Příloze k této Dohodě.

Článek 7

1. Za účelem provádění této Dohody ozbrojené síly navazují a udržují spojení způsoby uvedenými v Příloze k této Dohodě.

2. Smluvní strany se budou včas vzájemně informovat o případech nebezpečné vojenské činnosti nebo o incidentech vzniklých v důsledku takové činnosti, jakož i o dalších otázkách vztahujících se k této Dohodě.

3. Generální štáb Ozbrojených sil Ruské federace bude informace uvedené v odstavci 2 tohoto článku poskytovat prostřednictvím přidělence obrany České republiky v Moskvě. Generální štáb Armády České republiky bude takové informace poskytovat prostřednictvím vojenského přidělence Ruské federace v Praze.

Článek 8

Tato Dohoda se nedotýká práv a závazků z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou Česká republika a Ruská federace vázány.

Článek 9

1. Nejpozději do jednoho roku po vstupu této Dohody v platnost se sejdou představitelé smluvních stran za účelem posouzení jejího provádění, jakož i možných způsobů zajištění vyšší úrovně bezpečnosti svých ozbrojených sil. Poté se taková setkání budou konat každé dva roky nebo po dohodě smluvních stran i častěji, a to zpravidla střídavě v České republice a v Ruské federaci.

2. Náklady, které vzniknou kterékoliv smluvní straně při provádění této Dohody, hradí tato smluvní strana sama.

3. Škodu vzniklou v důsledku nebezpečné vojenské činnosti hradí smluvní strana, která ji zavinila. Vyšetření okolností vzniku škody bude na žádost kterékoliv ze smluvních stran provádět společná komise vedená zmocněnci obou smluvních stran. Při rozhodování o náhradě škody se uplatní právní řád státu, na jehož území škoda vznikla.

Článek 10

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost šest měsíců po dni jejího podpisu a sjednává se na dobu neurčitou.

2. Spory, které mohou vzniknout při výkladu nebo provádění této Dohody, budou řešeny vzájemným jednáním mezi smluvními stranami.

3. Změny a doplnění této Dohody mohou být provedeny písemnou formou na základě dohody smluvních stran.

4. Platnost této Dohody skončí šest měsíců po písemném vyrozumění jedné smluvní strany druhou smluvní stranou o jejím přání ukončit její platnost.

Dáno v Praze dne 9. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Štefan Füle v. r
1. náměstek ministra obrany

Za vládu
Ruské federace
Michail Arkaďjevič Dmitrijev v. r.
náměstek ministra obrany
a předseda Výboru Ruské federace pro
vojensko-technickou spolupráci se
zahraničními státy

Příloha k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o odvracení nebezpečné vojenské činnosti

POSTUP NAVÁZÁNĺ A UDRŽOVÁNĺ SPOJENĺ

1. Za účelem provádění této Dohody ozbrojené síly zabezpečují v případě nutnosti navázání a udržování spojení mezi:

a)   veliteli operačních skupin přítomných v oblasti zvláštní pozornosti;
b)   veliteli*) 
c)   veliteli*) letadla jedné smluvní strany a řídicího stanoviště nebo střediska řízení letového provozu ozbrojených sil druhé smluvní strany.

*)"Velitel" znamená osobu zmocněnou velet letadlu, pozemnímu prostředku nebo pozemní jednotce. letadel, pozemních prostředků, pozemních jednotek;2. Za účelem navázání rádiového spojení jsou v závislosti na okolnostech používány následující frekvence:

a)   mezi letadly smluvních stran nebo mezi letadlem jedné smluvní strany a řídicím stanovištěm nebo střediskem řízení letového provozu druhé smluvní strany - v pásmu VKV na frekvenci 121,5 MHz nebo 243,0 MHz (v souladu s Přílohou 10 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví), po navázání prvotního kontaktu se pracovní výměna uskutečňuje na frekvenci 130,0 MHz;
b)   mezi pozemními prostředky nebo pozemními jednotkami ozbrojených sil - v pásmu VKV na frekvenci 43,925 MHz (46,5 MHz - náhradní);
c)   v případech, kdy nelze navázat rádiové spojení v pásmu VKV na uvedených frekvencích, je možno pokusit se v souladu s Mezinárodním radiokomunikačním řádem navázat rádiové spojení v pásmu KV na frekvenci 4125,0 kHz (6215,5 kHz - náhradní). Toto ustanovení nezahrnuje povinnost smluvních stran vybavit letadla a techniku krátkovlnnými radiostanicemi ani povinnost nepřetržitě monitorovat frekvence 4125,0 kHz a 6215,5 kHz (v rámci této Dohody), které jsou podle Mezinárodního radiokomunikačního řádu primárně předurčeny k používání NÁMOŘNĺ POHYBLIVOU SLUŽBOU jako mezinárodní tísňové frekvence.

3. Pro navázání spojení se používají následující volací hesla:

Letadlo České republiky OREL     Letadlo Ruské federace      SEDLO
       
Řídicí stanoviště nebo
středisko řízení letového
provozu České republiky
ZRAK Řídicí stanoviště nebo
středisko řízení letového
provozu Ruské federace
ZEMLJA
  
Pozemní prostředek
nebo pozemní jednotka
České republiky
PUMA Pozemní prostředek
nebo pozemní jednotka
Ruské federace
POLE

4. Smluvní strany uznávají, že neexistence rádiového spojení může zvýšit nebezpečí pro příslušníky nebo techniku jejich ozbrojených sil účastnící se incidentu vyvolaného nebezpečnou vojenskou činností. Příslušníci ozbrojených sil účastnící se takových incidentů:

a)   kteří nemohou navázat rádiové spojení s příslušníky druhé smluvní strany nebo kteří naváží rádiové spojení, avšak není jim porozuměno, se pokouší uskutečnit spojení s pomocí signálů uvedených v Tabulce doplňujících signálů obsažených v této Příloze;
b)   kteří nemohou navázat spojení s příslušníky druhé smluvní strany, se pokouší navázat spojení s jinými jednotkami vlastních ozbrojených sil, které následně činí kroky k navázání spojení s příslušníky druhé smluvní strany za účelem vyřešení incidentu.

5. Spojení mezi letadly se uskutečňuje s použitím signálů a vět určených pro zadržující a zadržený vzdušný prostředek, obsažených v Příloze 2 "Pravidla létání" k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví (Chicago 7. 12. 1944). V oblasti zvláštní pozornosti podle článku 5 této Dohody mohou být jako doplněk použity signály a věty obsažené v Tabulce doplňujících signálů této Přílohy.

6. Dostanou-li se letadla smluvních stran do vizuálního kontaktu, jejich osádky kontrolují frekvence 121,5 MHz nebo 243,0 MHz. Je-li nutné, aby si osádky letadel vyměnily informace, avšak spojení na společném jazyce není možné navázat, pokouší se vyslat základní informace a potvrdit příjem vyslaných pokynů pomocí vět nebo vizuálních signálů podle odstavce 5 této Přílohy.

E-shop

Zastavení exekuce

Zastavení exekuce

Karel Svoboda - C. H. Beck

Opravdu je možné zastavit exekuci i několik let potom, co už skončila vymožením plnění uloženého rozsudkem? Má se manžel povinného domáhat zastavení exekuce tak, že uvede konkrétní částku, nad kterou nesmí být jeho společné jmění s povinným postiženo, nebo má označit i konkrétní ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha IV.

Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, kteří tvoří většinu ...

Cena: 600 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2018

Daně z příjmů s komentářem 2018

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Tato praktická populárně-odborná publikace vychází v již 17. vydání, tentokrát pro zdaňovací období let 2017 a 2018. Srozumitelnou formou seznamuje s níže uvedenými zákony, a to prostřednictvím podrobného komentáře k jednotlivým ustanovením zákonů, výňatků ze souvisejících zákonů a ...

Cena: 959 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.