Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 40/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 18, ze dne 23. 4. 2002

40

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. února 2000 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení,1) ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních2) a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních.3)

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Berlíně dne 18. března 2002.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 2 dne 1. dubna 2002.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi
Českou republikou
a
Spolkovou republikou Německo

o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních

Česká republika a Spolková republika Německo,

přejíce si usnadnit podle této smlouvy v právním styku mezi oběma státy používání určitých ustanovení Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení (dále jen "Úmluva o civilním řízení"), ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních (dále jen "Úmluva o doručování") a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních (dále jen "Úmluva o provádění důkazů"),

se dohodly na následujícím:

ODDĺL I
Doručování soudních a mimosoudních písemností

Článek 1
(k článku 11 Úmluvy o doručování)

Soudní a mimosoudní písemnosti vyhotovené příslušnými orgány jednoho z obou států budou zasílány přímo, a to:

1.  má-li se písemnost doručit osobám v České republice, tak ze strany příslušných německých orgánů příslušnému českému soudu, v jehož obvodu má příjemce svoje bydliště nebo sídlo, a to okresnímu soudu, v Praze obvodnímu soudu a v Brně Městskému soudu;
2.  má-li se písemnost doručit osobám ve Spolkové republice Německo, tak ze strany příslušných českých orgánů prezidentům zemských soudů nebo obvodních soudů, v jejichž obvodu má příjemce své bydliště nebo sídlo.

Článek 2

Jestliže orgán, kterému byla písemnost zaslána, není příslušným, pak ji předá úřední cestou příslušnému orgánu a dožadující orgán o tom neprodleně uvědomí.

ODDĺL II
Dožádání o právní pomoc

Článek 3
(k článku 2 Úmluvy o provádění důkazů)

Dožádání o právní pomoc vyřizují v obou státech soudy. Dožádání jsou zasílána přímo orgánům, v jejichž obvodu mají být dožádání o právní pomoc vyřízena, a to v České republice okresnímu soudu, v Praze obvodnímu soudu, nebo v Brně Městskému soudu, ve Spolkové republice Německo prezidentům zemských soudů nebo obvodních soudů.

ODDĺL III
Složení jistoty za náklady řízení a bezplatná právní pomoc

Článek 4

Pro právnické osoby, které byly zřízeny v jednom z obou států podle práva tohoto státu, platí ve druhém státě články 17, 18 a 19 Úmluvy o civilním řízení.

Článek 5

1. Oprávněná osoba může sama předložit přímo příslušným soudům návrh na prohlášení rozhodnutí o nákladech a procesních výlohách vykonatelným podle článků 18 a 19 Úmluvy o civilním řízení.

2. Totéž platí pro soudní rozhodnutí, která výši nákladů a procesních výloh stanoví později.

Článek 6

Osvědčení příslušného orgánu o tom, že rozhodnutí o nákladech a procesních výlohách nabylo právní moci, nevyžaduje potvrzení nejvyšším výkonným úředníkem soudní správy podle článku 19 odst. 3 věty druhé Úmluvy o civilním řízení.

Článek 7

Překlad, uvedený v článku 19 odst. 2 bodu 3 Úmluvy o civilním řízení, může být ověřen také přísežným anebo úředním tlumočníkem státu, ve kterém bylo rozhodnutí, jež má být vykonáno, vydáno.

Článek 8

Žádosti o povolení bezplatné právní pomoci, které jsou podávány podle článku 23 Úmluvy o civilním řízení, mohou být podány u soudu státu, ve kterém se žadatel zdržuje, a zaslány v přímém styku mezi orgány obou stran. V tomto případě platí obdobně články 1 a 2 této smlouvy.

Článek 9

Příslušné orgány státu, ve kterém má být o žádosti o povolení bezplatné právní pomoci rozhodnuto, se mohou podle článku 22 odst. 2 Úmluvy o civilním řízení obracet přímo na příslušné orgány druhého státu ohledně podání doplňujících informací.

ODDĺL IV
Článek 10

1. Osobní údaje lze předávat výhradně na příslušná místa se zřetelem na požadavky národního práva obou smluvních stran.

2. Přijímající místo informuje na požádání v jednotlivých případech předávající místo o použití předaných údajů a o výsledcích získaných na jejich základě. Předávající místo musí na žádost dotčené osoby odeslat takovou žádost na přijímající místo a musí dotčené osobě poskytnout informaci o odpovědi.

3. Použití údajů předaných na základě této smlouvy a ve smyslu Úmluvy o civilním řízení, Úmluvy o doručování a Úmluvy o provádění důkazů je přípustné pouze pro účely v nich vyznačené, pro které byly tyto údaje předány, a za podmínek stanovených v jednotlivých případech předávajícím místem. Použití předaných údajů je dále přípustné:

a)   k zabránění a stíhání trestných činů podstatného rozsahu;
b)   k ochraně před vážným ohrožením veřejné bezpečnosti;
c)   pro soudní řízení a pro správní řízení, která s účelem ve smyslu věty první a věty druhé písmene a) souvisejí.

4. Předávající místo upozorní při předávání údajů na lhůty pro jejich likvidaci platné podle jeho národního práva. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba předané osobní údaje zlikvidovat, jakmile už nejsou zapotřebí pro účel, pro který byly předány.

5. Předávající a přijímající místa jsou povinna písemně dokumentovat předávání a přijímání osobních údajů.

6. Předávající a přijímající místa jsou povinna účinně chránit předané osobní údaje před neoprávněným přístupem, neoprávněnými změnami, před neoprávněným zveřejněním a respektovat stávající ustanovení o utajovaných skutečnostech práva druhého smluvního státu.

7. Bude-li někdo v důsledku předání údajů v rámci výměny dat podle této smlouvy protiprávně poškozen, pak odpovědnost za škodu vůči němu má přijímající místo podle svých vnitrostátních předpisů. Ve vztahu k poškozenému se nemůže vyvinit odvoláním na to, že škoda byla způsobena předávajícím místem. Poskytne-li přijímající místo náhradu škody, která vznikla použitím nesprávně předaných údajů, pak předávající místo nahradí přijímajícímu místu celkovou částku poskytnuté náhrady škody.

ODDĺL V
Závěrečná ustanovení

Článek 11

Ministerstvo spravedlnosti České republiky a Spolkové ministerstvo spravedlnosti Spolkové republiky Německo dohodnou podle potřeby přímým ujednáním setkání svých zástupců, aby zajistila jednotné provádění této smlouvy a odstranila případné obtíže při jejím provádění.

Článek 12

1. Tato smlouva podléhá ratifikaci. Výměna ratifikačních listin bude provedena co možná nejdříve v Berlíně.

2. Tato smlouva nabývá platnosti první den měsíce následujícího po výměně ratifikačních listin.

3. Tato smlouva může být kdykoliv písemně vypovězena diplomatickou cestou. Výpověď nabude platnosti dvanáct měsíců po doručení druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 2. února 2000 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Českou republiku: 
Otakar Motejl v. r.
ministr spravedlnosti
Za Spolkovou republiku Německo
Herta Dubler-Gmelin v. r.  
ministryně spravedlnosti

1)   Úmluva o civilním řízení byla vyhlášena pod č. 72/1966 Sb.
2)   Úmluva o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních byla vyhlášena pod č. 8/1982 Sb.
3)   Úmluva o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních byla vyhlášena pod č. 129/1976 Sb.

E-shop

Daňové zákony 2015

Daňové zákony 2015

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1.1.2015. Zásadní změny nastaly u zákona o DPH, který byl dotčen 4 důležitými novelami. Podstatné změny jsou u zákona o daních z příjmů (247 změn a doplnění pro zdaňování fyzických i právnických osob), ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Zákon o nabídkách převzetí - Komentář /Wolters Kluwer/

Zákon o nabídkách převzetí - Komentář /Wolters Kluwer/

Jan Lasák, Petr Vybíral, Luboš Jemelka, Josef Kotásek, Libor Němec a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektiv autorů vytvořil v tomto komentáři komplexní pojednání o problematice nabídek převzetí v České republice. Těžiště knihy spočívá ve výkladu nejdůležitějších institutů právní úpravy nabídek převzetí, jako je problematika vnitřních informací, pravidlo neutrality, vznik ...

Cena: 1 254 KčKOUPIT

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

Výkladová stanoviska AKV - Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Při řešení nějakého problému z oblasti pracovněprávních vztahů se můžete opřít o spoustu věcí – např. o soudní judikaturu, o vyjádření ústředních správních úřadů, o výklad v odborné literatuře a v neposlední ...

Cena: 393 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.