Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 32/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 14, ze dne 29. 3. 2002

32

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. prosince 2001 bylo v Londýně podepsáno Memorandum mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ústavem slovanských a východoevropských studií Univerzitní koleje Londýnské univerzity o lektorském stipendijním programu pro česká studia pro akademické roky 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu a bude platit do 30. června 2004.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.

MEMORANDUM
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ústavem slovanských a východoevropských studií Univerzitní koleje Londýnské univerzity o lektorském stipendijním programu pro česká studia  pro akademické roky 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004

V zájmu rozvoje spolupráce mezi vysokoškolskými a vědeckými institucemi České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen "MŠMT"), Ministerstvo zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "MZV") a Ústav slovanských a východoevropských studií Univerzitní koleje Londýnské univerzity (dále jen "ÚSVS/LU"), s cílem vytvořit lektorský stipendijní program pro česká studia (dále jen "Program") na ÚSVS/LU, dohodly takto:

Článek 1

ÚSVS/LU nabídne v rámci tohoto Programu každý akademický rok jedno lektorské stipendium pro vysokoškolského učitele nebo studenta doktorského studijního programu z České republiky na celkovou dobu šesti měsíců v akademickém roce 2001/2002 (1. leden - 30. červen 2002) a na celkovou dobu deseti měsíců (1. září - 30. červen) v každém z následujících dvou let. Lektorské stipendium nebude běžně prodlužováno na konci daného školního roku. Lektorské stipendium umožní další vzdělávání a získávání zkušeností na úrovni vysokoškolského výzkumu, výuky a řízení na přední britské univerzitě.

I. Výběr a jmenování lektora
Článek 2

1. Lektor bude jmenován na základě veřejného výběrového řízení v České republice. Veřejné výběrové řízení bude organizováno na základě dohody mezi všemi třemi smluvními stranami.

2. Veřejné výběrové řízení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Článek 3

Tři smluvní strany budou spolupracovat a pomáhat si při zveřejňování Programu a zajišťování informací dle požadavků. Tři smluvní strany posoudí všechny předložené žádosti a vyjádří k nim své připomínky. ÚSVS/LU zahájí proces projednávání žádostí tím, že zašle ostatním dvěma smluvním stranám stanovisko ke kvalifikaci a vhodnosti všech kandidátů s předběžným návrhem užšího výběru kandidátů určených pro pohovor (maximální počet šest osob). Konečný seznam musí být schválen všemi smluvními stranami tohoto Memoranda.

Článek 4

Výběrové řízení se uskuteční v Praze buď v budově Britského velvyslanectví (nebo na místě jím stanoveném) nebo v sídle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Členy výběrové komise budou: ředitel ÚSVS/LU (nebo jeho zástupce), zástupce MŠMT a zástupce MZV. Další osoby se mohou zúčastnit pouze se souhlasem členů výběrové komise. Výběrovou komisi bude řídit zástupce smluvní strany, v jejíž prostorách se pohovory konají.

Článek 5

Podrobnosti týkající se realizace Programu, jakož i podrobnosti a kvalifikační požadavky na učitele jsou obsaženy v příloze tohoto Memoranda, která je jeho nedílnou součástí. Příloha může být každoročně měněna po dohodě všech smluvních stran a na základě žádosti jedné z nich.

II. Letní škola českých studií
Článek 6

MŠMT nabídne každoročně dvě stipendijní místa na letní školu českých studií pořádanou veřejnými vysokými školami v České republice. Studenti budou navrženi ÚSVS/LU. Stipendia budou zahrnovat náklady na výuku, ubytování a stravování, výlety a ostatní aktivity spojené s pořádáním letní školy. Vybraní studenti si uhradí náklady na cestu mezi Velkou Británií a Českou republikou.

Článek 7

MŠMT zašle podrobnosti o kursech letních škol českých studií ředitelství ÚSVS/LU nejpozději do konce února každého roku. Učitelé ÚSVS/LU zabývající se českými studiemi ve spolupráci s lektorem českého jazyka předloží formální nominace na tato dvě stipendijní místa MŠMT (nebo jím pověřenému zástupci) k dohodnutému datu.

Článek 8

V zájmu zachování a rozvoje kvality výuky českého jazyka a za předpokladu dostatečných finančních prostředků poskytne MŠMT učebnice a odbornou literaturu ÚSVS/LU pro potřeby lektora a ostatních učitelů, kteří se na ÚSVS/LU zabývají českými studiemi.

III. Financování Programu
Článek 9

Podmínky pro financování Programu stanovené tímto Memorandem platí pro období tří akademických roků 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004.

Článek 10

MZV přispěje v akademickém roce 2001/2002 částkou 4 744 liber k pokrytí nákladů lektorského stipendijního programu na dobu šesti měsíců od 1. ledna do 30. června 2002. Dále v každém z následujících dvou akademických roků MZV přispěje ročně částkou, která nebude menší než 6 596 liber, na pokrytí nákladů lektorského stipendijního programu na dobu deseti kalendářních měsíců v příslušném akademickém roce. Tato částka bude vždy v červenci znovu posouzena všemi smluvními stranami a může být podle potřeby upravena na základě souhlasu smluvních stran.

Článek 11

ÚSVS/LU přispěje v akademickém roce 2001/2002 částkou 5 750 liber k pokrytí nákladů stipendijního programu po dobu šesti měsíců od 1. ledna do 30. června 2002. Dále v každém z následujících dvou akademických roků ÚSVS/LU přispěje ročně částkou, která nebude menší než 11 500 liber, na pokrytí nákladů lektorského stipendijního programu na období deseti kalendářních měsíců v příslušném akademickém roce. Tato částka bude vždy v červenci znovu posouzena a dle potřeby každoročně upravena.

Článek 12

1. MŠMT přispěje v akademickém roce 2001/2002 částkou 1 000 liber k pokrytí nákladů lektorského stipendijního programu po dobu šesti měsíců od 1. ledna do 30. června 2002. Dále v každém z následujících dvou akademických roků MŠMT přispěje ročně částkou, která nebude menší než 2 000 liber, k pokrytí nákladů lektorského stipendijního programu na dobu deseti kalendářních měsíců příslušného akademického roku. Tato částka bude znovu posouzena v červenci každého roku.

2. ÚSVS/LU vyžádá od MŠMT platbu této částky v září poté, kdy lektor přijede do Londýna a zahájí svoje působení.

Článek 13

ÚSVS/LU předloží ostatním smluvním stranám na konci každého akademického roku

a)   zprávu o současném stavu českých studií na ÚSVS/LU a
 b)  hodnotící zprávu týkající se činnosti lektora ve stejném období.

Článek 14

Autorská práva k výukovým, studijním a dalším příslušným vzdělávacím materiálům, které budou vytvořeny v období lektorského stipendijního programu a v přímé souvislosti s pedagogickými povinnostmi vyučujícího lektora, se stanou majetkem ÚSVS/LU a vyučujícího lektora, pokud nebude výslovně stanoveno jinak.

Článek 15

Ukončení činnosti lektora před uplynutím sjednaného období z důvodů vážných profesionálních nedostatků nebo disciplinárních přestupků je v pravomoci ředitele ÚSVS/LU. Takové rozhodnutí bude učiněno pouze v rámci pravidel a předpisů a podle běžné praxe ÚSVS/LU. ÚSVS/LU projedná tyto záležitosti a bude současně informovat i ostatní smluvní strany. Příslušný postup zahrnuje nejméně jedno ústní varování a dvě písemná varování předaná lektorovi ředitelem ÚSVS/LU.

Článek 16

Průběžná hodnocení Programu smluvními stranami se budou konat každoročně v termínu a místě dohodnutém všemi třemi smluvními stranami.

Článek 17

Právní vztahy smluvních stran, týkající se problematiky upravené tímto Memorandem, se budou řídit právními předpisy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Článek 18

Toto Memorandum vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 30. června 2004. Každá ze smluvních stran však může Memorandum písemně vypovědět. Platnost Memoranda v takovém případě skončí 12 měsíců ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé smluvní straně. Plněné, ale k datu skončení platnosti Memoranda neukončené závazky se budou řídit jeho ustanoveními až do jejich úplného splnění.

Dáno v Londýně dne 18. prosince 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

PhDr. Pavel Seifter v. r.
mimořádný a zplnomocněný
velvyslanec
Za Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
České republiky
Michael Hilton v. r.
vedoucí sekce vzdělávání
odboru kulturních vztahů
Za Ministerstvo zahraničních
věcí Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska
George Kolankiewicz v. r.
ředitel
Za Ústav slovanských a
východoevropských studií
Univerzitní koleje
Londýnské univerzity

E-shop

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. ...

Cena: 665 KčKOUPIT

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Daňově uznatelné výdaje v otázkách a odpovědích

Marcel Pitterling - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je zaměřena na vybraná témata z oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) ze zvláštním důrazem na změny platné od 1. 1. 2009. Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Publikace je členěna podle okruhů na výdaje spojené s ...

Cena: 210 KčKOUPIT

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

Přechod práv a povinností a hromadné propouštění

JUDr. Nataša Randlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje úpravě přechodu práv a povinností a s ním často souvisejícím hromadným propouštěním, a to jak na straně převádějícího zaměstnavatele tak zaměstnavatele nabývajícího. Obě tyto úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a jsou harmonizovány s evropskými směrnicemi ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.