Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 29/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 12, ze dne 22. 3. 2002

29

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 22. ledna 2001 bylo v Bruselu podepsáno Memorandum o porozumění mezi ministrem obrany Belgického království, Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Dánského království, Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo, Ministerstvem národní obrany Řecké republiky, ministrem obrany Maďarské republiky, Ministerstvem obrany Italské republiky, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem obrany Polské republiky, ministrem obrany Portugalské republiky, ministrem obrany Španělského království, Generálním štábem Turecké republiky, ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ministrem obrany Spojených států amerických, Hlavním štábem velitelství spojeneckých sil v Atlantiku (ACLANT) a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě týkající se vytvoření a zabezpečení společných operačních středisek letectva (CAOCs) ve Spojeneckém velitelství v Evropě.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě ustanovení části XVI odst. 4d) dne 22. ledna 2001.

Nedílnou součástí Memoranda je Příloha A - Organizační struktura Společného operačního střediska letectva (CAOC), Příloha B - Tabulka funkcí za pohotovosti a v mírové době CAOC, Příloha C - Finanční zásady CAOC a Příloha D - Rámec působnosti řídící skupiny Společných operačních středisek letectva strategického velitelství v Evropě. Do textů příloh lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu obrany.

Anglické znění Memoranda a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

MEMORANDUM O POROZUMĚNĺ
MEZI
MINISTREM OBRANY BELGICKÉHO KRÁLOVSTVĺ,
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY,
MINISTERSTVEM OBRANY DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVĺ,
SPOLKOVÝM MINISTERSTVEM OBRANY SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,
MINISTERSTVEM NÁRODNĺ OBRANY ŘECKÉ REPUBLIKY,
MINISTREM OBRANY MAăARSKÉ REPUBLIKY,
MINISTERSTVEM OBRANY ITALSKÉ REPUBLIKY,
MINISTREM OBRANY NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVĺ,
MINISTERSTVEM OBRANY NORSKÉHO KRÁLOVSTVĺ,
MINISTREM OBRANY POLSKÉ REPUBLIKY,
MINISTREM OBRANY PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,
MINISTREM OBRANY ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVĺ,
GENERÁLNĺM ŠTÁBEM TURECKÉ REPUBLIKY,
MINISTREM OBRANY SPOJENÉHO KRÁLOVSTVĺ VELKÉ BRITÁNIE
A SEVERNĺHO IRSKA,
MINISTREM OBRANY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH,
HLAVNĺM ŠTÁBEM VELITELSTVĺ SPOJENECKÝCH SIL V ATLANTIKU (ACLANT)
A VRCHNĺM VELITELSTVĺM SPOJENECKÝCH SIL V EVROPĚ
TÝKAJĺCĺ SE
VYTVOŘENĺ A ZABEZPEČENĺ
SPOLEČNÝCH OPERAČNĺCH STŘEDISEK LETECTVA (CAOCs)
VE
SPOJENECKÉM VELITELSTVĺ V EVROPĚ

PREAMBULE

Berouce v úvahu,

že vytváření stávajících Společných operačních středisek letectva (CAOCs) Vzdušného velitelského a řídícího systému (ACCS) je počátečním opatřením zavádění Vzdušného velitelského a řídícího systému NATO (ACCS);

že stávající ACCS CAOCs v oblastním středisku Sever zůstanou tam, kde již byly vytvořeny jako zařízení NATO. Kromě toho národní Vzdušná operační střediska (AOCs) v Retainu (Norsko) a High Wycombe (Velká Británie) se stanou zařízeními NATO. Všechna jsou součástí AIRNORTH organizace jako odloučené části velitelství AIRNORTH;

že Spojenecké taktické vzdušné síly (ATAF) byly deaktivovány, a Spojenecká taktická operační střediska (ATOCs) a Sektorová operační střediska (SOCs) v oblastním středisku Jih byla sdružena v CAOCs. Kromě toho stávající ACCS CAOC bylo vytvořeno v Torrejonu (Španělsko). Zařízení NATO bylo vytvořeno v Monsanto (PO). Všechna jsou součástí AIRSOUTH organizace jako odloučené části velitelství AIRSOUTH;

že účastnické státy uzavřou zabezpečující ujednání mezi přijímajícím/zabezpečujícím státem a státy účastnícími se na CAOCs 1 Finderup, 2 Kalkar (a jeho odloučená část v Ramsteinu), 3 Reitan, 4 Messtetten, 5 Poggio Renatico, 6 Eskisehir, 7 Larissa, 8 Torrejon, 9 High Wycombe, 10 Monsanto a podle příslušnosti SHAPE a ACLANT;

že s platností od 1. ledna 1994 financování ICAOCs jako Pomocných podřízených velitelství (Sub-PSCs) probíhalo na mnohonárodním základě namísto mezinárodního základu NATO v souladu s Přílohou A k dokumentu Memo (MCM-CBC-089-92 ze dne 11. prosince 1992);

že v důsledku nové vojenské velitelské struktury NATO a racionalizace čtvrté úrovně velitelské struktury [C-N(98)59 ze dne 18. prosince 1998] financování CAOCs bude nadále probíhat na mnohonárodním základě.

Signatáři dospěli k následujícímu porozumění:

ČÁST I
CĺL POROZUMĚNĺ

Cílem Memoranda o porozumění (MoP) je stanovit zásady organizace a řízení, personálního obsazení a vybavení, statusu personálu a financování stávajících ACCS CAOCs, jakož i dělení nákladů mezi signatáři.

ČÁST II
DEFINICE

(1) Společná operační střediska letectva (CAOCs) jsou operační střediska letectva personálně obsazena a financovaná na mnohonárodním základě (s výjimkou případů financovaných společně NATO) a jsou považována za součást vojenské velitelské struktury NATO.

(2) Účastnický stát: Jakýkoliv signatářský stát nebo účastník tohoto MoP, který se rozhodl poskytnout personální a/nebo finanční zabezpečení CAOC v souladu s ustanoveními tohoto MoP.

(3) Přijímající stát: Účastnický stát, na jehož svrchovaném území je CAOC zřízeno a který poskytuje zařízení pro NATO.

(4) Zabezpečující stát: Účastnický stát odpovědný za poskytování zabezpečení CAOC, jak je to stanoveno v tomto MoP a v zabezpečujících ujednáních.

ČÁST III
FUNKCE A ÚKOLY

(1) CAOCs byla vytvořena za účelem zabezpečení operací NATO v době míru, v krizových obdobích a za války. V době míru budou odpovědna za letecké operace v zájmu NATO a jak je to stanoveno v dokumentech NATO.

(2) Úkoly a povinnosti CAOCs jsou definovány v "Koncepci operací stálých společných operačních středisek letectva" (CAOC CONOPS) ve znění pozdějších změn.

ČÁST IV
PRÁVNĺ ZÁKLAD

(1) V souladu s rozhodnutím Rady NATO ze dne 1. března 1999 [Zápis z jednání k PO(INV)(99)32 ze dne 2. března 1999] mají stávající ACCS CAOCs mezinárodní status v souladu s článkem XIV Protokolu o statusu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy (Pařížský protokol).

(2) Následující mezinárodní dohody a jejich doplňky se vztahují na toto MoP a zavazují ty státy, které jsou signatáři těchto dohod:

a)   Protokol o statusu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy z 28. srpna 1952 (Pařížský protokol)
b)   Dohoda mezi stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil z 19. června 1951 (NATO SOFA)
c)   Jakékoliv dohody doplňující a provádějící Pařížský protokol a NATO SOFA.

ČÁST V
ORGANIZACE CAOCs

Organizační struktura CAOCs je uvedena v příloze A k tomuto MoP.

ČÁST VI
URČENĺ PŘIJĺMAJĺCĺCH A ZABEZPEČUJĺCĺCH STÁTŮ

(1) Dánské království bude přijímajícím státem a zabezpečujícím státem CAOC 1 Finderup.

(2) Spolková republika Německo bude přijímajícím státem a zabezpečujícím státem CAOCs 2 Kalkar a 4 Messtetten. Spojené státy budou koordinovat zabezpečení odloučené části CAOC 2, Ramstein.

(3) Norské království bude přijímajícím státem a zabezpečujícím státem CAOC 3 Reitan.

(4) Italská republika bude přijímajícím státem a zabezpečujícím státem CAOC 5 Poggio Renatico.

(5) Turecká republika bude přijímajícím státem a zabezpečujícím státem CAOC 6 Eskisehir.

(6) Řecká republika bude přijímajícím státem a zabezpečujícím státem CAOC 7 Larissa.

(7) Španělské království bude přijímajícím státem a zabezpečujícím státem CAOC 8 Torrejon.

(8) Spojené království bude přijímajícím státem a zabezpečujícím státem CAOC 9 High Wycombe.

(9) Portugalská republika bude přijímajícím státem a zabezpečujícím státem CAOC 10 Monsanto.

ČÁST VII
KÁZEŇ A STÁTNĺ ÚKOLY

(1) Řízení personálu CAOC se bude řídit postupy stanovenými směrnicí ACE 45 - 1.

(2) V záležitostech kázně a státních úkolů starší důstojníci států nebo jejich zástupci disponují vůči personálu jejich vlastní státní příslušnosti veškerými pravomocemi přiznanými jim jejich vnitrostátními zákony a pravidly. Zajistí, aby jejich personál v mezích vytyčených příslušnými vnitrostátními zákony a pravidly dbal nařízení vytyčených velitelem CAOC.

(3) V zásadě veškerý personál lze nasazovat. Starší důstojníci států jsou oprávněni schvalovat účast personálu své státní příslušnosti na výkonu nasazení. Personál účastnického státu nebude nasazován na zabezpečení nepředvídaných operací bez předchozího souhlasu, o který bude obvykle žádáno prostřednictvím národního vojenského představitele.

ČÁST VIII
PERSONÁLNĺ OBSAZENĺ

(1) Personální obsazení CAOC se bude zakládat na organizační struktuře, na niž se odkazuje v části V a v příloze B k tomuto MoP (Tabulky funkcí). Tabulky funkcí pracovních míst stanoví pro každý CAOC počet, popis činnosti a rozmístění pracovních míst podle států.

(2) Účastnické státy mohou být požádány, aby naplnily schválené zvýšení pracovních míst, jak je to uvedeno v příloze B v souladu s CAOC CONOPS.

ČÁST IX
ZAŘĺZENĺ A INFRASTRUKTURA

(1) Vybavení poskytnuté pro CAOC.

a)   Státem vlastněné. To je zařízení poskytnuté účastnickým státem k použití CAOC. Může zahrnovat zařízení státem dříve poskytnuté ATAF, Sektorovému operačnímu středisku (SOC) nebo ICAOC a převedené na nynější CAOC bez náhrady. Po likvidaci tohoto zařízení přejde zůstatková hodnota zpět na stát, který původně poskytl toto zařízení.
b)   Vlastněné NATO. To je zařízení poskytnuté k použití CAOC na základě společného financování NATO. Může zahrnovat zařízení, které NATO dříve poskytlo ATAF, SOC nebo ICAOC, a bylo převedeno na nynější CAOC bez náhrady. Po ukončení platnosti tohoto MoP nebo uzavření daného CAOC bude s tímto zařízením naloženo v souladu s existujícími pravidly a postupy NATO.
c)   Vlastněné v současné době mnohonárodně. To je zařízení poskytnuté účastnickými státy k použití CAOC prostřednictvím mnohonárodně financovaného rozpočtu. Může zahrnovat zařízení poskytnuté ATAF nebo ICAOC dřívější skupinou států, která financovala příslušnou organizaci, a převedené na nynější CAOC za náhradu. Při ukončení platnosti tohoto MoP nebo uzavření daného CAOC přejde zůstatková hodnota tohoto majetku zpět k účastnickým státům příslušného CAOC.
d)   Dříve mnohonárodně vlastněné. Toto zařízení zahrnuje dříve poskytnuté zařízení ATAF nebo ICAOC na základě dříve mnohonárodně financovaného rozpočtu, kterým byla financována příslušná organizace, a následně převedené do nynějšího CAOC bez náhrady. Při ukončení platnosti tohoto MoP nebo uzavření daného CAOC zůstatková hodnota tohoto majetku přejde zpět k původní skupině účastnických států.

(2) Dodatečně pořízené budovy a/nebo investiční zdokonalení existujících budov pořízených v budoucnu z mnohonárodního rozpočtu CAOC se stanou vlastnictvím příslušného CAOC (s výjimkou Německa, kde se majetek stane majetkem Spolkové republiky Německo). Při zrušení CAOC nebo ukončení tohoto MoP zůstatková hodnota budov, bude-li nějaká, se stane předmětem jednání účastnických států. Jestliže účastníci nebudou mít v úmyslu používat danou budovu, rozhodnou o této záležitosti v souladu s postupy likvidace infrastruktury platnými v té době mezi účastnickými státy.

(3) Dříve existující infrastruktura NATO může být poskytnuta CAOCs. Při likvidaci CAOC nebo ukončení tohoto MoP bude o zůstatkové hodnotě jakékoliv takové infrastruktury rozhodnuto v souladu s existujícími pravidly a postupy NATO.

(4) Infrastruktura patřící státu může být poskytnuta CAOCs. Při likvidaci CAOC nebo ukončení tohoto MoP bude taková infrastruktura vrácena příslušnému státu.

ČÁST X
ZABEZPEČUJĺCĺ SLUŽBY

Rozsah, ustanovení a podmínky poskytovaného zabezpečení budou stanoveny v zabezpečujících ujednáních, která budou uzavřena mezi podílejícími se účastnickými státy v příslušném CAOC.

ČÁST XI
NÁKLADY

(1) Cestovní náklady vysílaného personálu do příslušného CAOC a při návratu domů budou kryty příslušným účastnickým státem.

(2) Cestovní náklady služebních cest podnikaných v zájmu příslušného CAOC budou zahrnuty do společných provozních nákladů. Doplňkové požitky budou kryty účastnickým státem, jehož občanem je osoba podnikající služební cestu.

(3) Odsouhlasené předvídané a odsouhlasené nepředvídané nákladý každého CAOC budou kryty v souladu s částmi XIII a XIV účastnickými státy příslušného CAOC, nebude-li možné financování z vojenského rozpočtu NATO nebo z rozpočtu Programu investic do bezpečnosti NATO.

(4) V jednotlivých případech lze požádat, aby SHAPE a finanční výbory NATO zvážily společné financování v rámci NATO v souladu s uplatňovanými praktikami a platnými úpravami v době podání žádosti.

ČÁST XII
NÁROKY

Nároky vyplývající z provádění tohoto MoP nebo s ním spojené a spadající pod NATO SOFA a Pařížský protokol budou řešeny v souladu s jejich ustanoveními. Podíl vysílajícího státu na tomto řešení bude uhrazen z mnohonárodního rozpočtu příslušného CAOC.

ČÁST XIII
STANOVENĺ PODĺLŮ NA NÁKLADECH

Stanovení podílů na nákladech odráží zastoupení důstojníků odsouhlasené každým účastnickým státem per CAOC v Tabulce funkcí v mírové době v příloze B k tomuto MoP a nebude dotčeno tím, že tato místa nebudou obsazena, nebo jinými personálními úpravami či navýšeními při cvičeních.

ČÁST XIV
FINANČNĺ PRAVIDLA

(1) Zásady, které upravují rozpočtová a platební pravidla, jsou stanoveny v příloze C k tomuto MoP. Podle existujících pravidel NATO určenou agenturou pro audit je Mezinárodní sbor auditorů NATO.

(2) Finanční ustanovení tohoto MoP jsou platná pro každý CAOC k uplatňovanému datu uvedenému v příslušné části přílohy C.

ČÁST XV
ŘĺDĺCĺ SKUPINA

Představitelé signatářů se budou scházet jako Řídící skupina (ŘS) alespoň jednou za rok za předsednictví SHAPE za účelem posuzování právních, systemizačních, finančních, infrastrukturálních a jiných otázek souvisejících s tímto MoP v souladu s Rámcem působnosti ŘS v příloze D.

ČÁST XVI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

(1) Změny.

Ke změnám tohoto MoP je zapotřebí jednomyslného souhlasu všech účastnických států po konzultacích s SHAPE a ACLANT. Změny v přílohách budou schvalovány Řídící skupinou. Všechny změny budou v písemné formě.

(2) Ukončení.

Toto MoP může být ukončeno v kteroukoli dobu vzájemným souhlasem. Oznámení o odstoupení od tohoto MoP musí být předána v písemné formě nejpozději v červnu roku, ve kterém je odstoupení zamýšleno, a podíly na nákladech nebudou dotčeny do následujícího fiskálního roku. Kterýkoli účastnický stát může odstoupit od tohoto MoP a šest měsíců předem to písemně sdělí všem ostatním signatářům. V případě, že CAOC, kterého se odstupující stát účastnil, nadále vyvíjí činnost jako NATO CAOC, nevznikne žádný nárok na jakoukoliv refundaci. V případě ukončení nebo odstoupení se Řídící skupina sejde k projednání budoucích podílů nákladů, financování a systemizace.

(3) Spory.

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo uplatňování tohoto MoP bude řešen mezi příslušnými signatáři a nebude za účelem řešení postoupen mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

(4) Jazyk, výtisky, podpisy a datum účinnosti.

a)   Toto MoP bylo vypracováno v angličtině a anglická verze je považována za rozhodnou.
b)   Toto MoP je vyhotoveno v jednom originálním výtisku.
c)   Podepsaný originální výtisk bude uložen v SHAPE, které postoupí ověřený výtisk signatářům.
d)   Toto MoP nabude účinnosti až bude podepsáno všemi signatáři nebo v den oznámení schválení v případě, že při podpisu bylo vyjádřeno, že podléhá následnému schválení, s dnem účinnosti 1. září 1999.
e)   Účastnické státy jsou srozuměny s tím, že Memorandum o porozumění, týkající se vytvoření a zabezpečení Dočasných společných operačních středisek letectva (ICAOCs) Finderup velitelství NATO BALTAP, jakož i Kalkar, Sembach a Messtetten velitelství NATO AIRCENT datovaných 15. června 1995 ve znění pozdějších změn, a Memorandum o porozumění, týkající se vytvoření, poslání a financování, správy a statutu 5. velitelství spojeneckých taktických vzdušných sil, platné od 24. března 1997, skončí 1. ledna 2000.

E-shop

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

Výkladová stanoviska AKV, 2. vydání

JUDr. Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

V této knize najdete sborník s pořadovým číslem 2. Obsahuje 105 dalších stanovisek k pracovnímu právu, která Kolegium expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů - AKV přijalo od října 2015 do dubna 2017. Jedná se o stanoviska jednak k problémům, o nichž ...

Cena: 245 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Jana Šustová - C. H. Beck

Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních služeb a mnohých dalších. Jedná se o téma ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.