Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 25/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 10, ze dne 22. 3. 2002

25

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. listopadu 2001 bylo v Bruselu přijato Rozhodnutí č. 6/2001 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 16/11/2001 o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení.*)

Rozhodnutí č. 6/2001 vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 dne 1. ledna 2002.

České znění Rozhodnutí se vyhlašuje současně.

ROZHODNUTĺ č. 6/2001 RADY PŘIDRUŽENĺ EU - ČESKÁ REPUBLIKA

ze dne 16/11/2001

o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení

RADA PŘIDRUŽENĺ EU - ČESKÁ REPUBLIKA,

s ohledem na Evropskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé,1) zejména na její článek 109,

Vzhledem k tomu, že:

(1) dialog a spolupráce mezi regionálními a místními úřady Evropského společenství a České republiky mohou významnou měrou přispět k rozvoji vzájemných vztahů a k evropské integraci,

(2) zdá se být vhodné organizovat tuto spolupráci na úrovni Výboru regionů na jedné straně a Společného výboru pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé formou zřizení Společného konzultativního výboru,

(3) je účelné změnit z tohoto důvodu jednací řád Rady přidružení, který byl přijat rozhodnutím č. 1/95,

ROZHODLA NÁSLEDUJĺCĺ:

Článek 1

Jednací řád Rady přidružení se doplňuje těmito články:

"Článek 16

Zřizuje se Společný konzultativní výbor (dále jen "výbor"), který má za úkol pomáhat Radě přidružení v prosazování dialogu a spolupráce mezi regionálními a místními úřady Evropského společenství a České republiky. Tento dialog a tato spolupráce jsou zaměřeny především na:

1.  přípravu českých regionálních a místních orgánů na působení v rámci budoucího přistoupení k Evropské unii;
2.  přípravu českých regionálních a místních úřadů na zapojení se do činnosti Výboru regionů po přistoupení České republiky;
3.  výměnu informací k aktuálním otázkám společného zájmu, zejména k současnému stavu regionální politiky Společenství a procesu přistoupení, jakož i k přípravě českých regionálních a místních úřadů na tuto politiku;
4.  podporu strukturovaného vícestranného dialogu mezi a) českými regionálními a místními úřady a b) regionálními a místními úřady členských států EU, včetně vytváření sítí ve specifických oblastech, kde přímé kontakty a spolupráce mezi regionálními a místními úřady České republiky a členských států EU jsou schopny řešit co nejlépe jednotlivé problémy;
5.  zajištění pravidelné výměny informací o meziregionální spolupráci mezi regionálními úřady České republiky a členských států;
6.  podporu výměny zkušeností a poznatků v oblasti regionální politiky a strukturálních intervencí mezi a) českými regionálními a místními úřady a b) regionálními a místními úřady členských států EU, zejména pak know-how a postupů týkajících se vypracování plánů a strategie regionálního nebo místního rozvoje a co nejlepšího využití strukturálních fondů;
7.  pomoc českým regionálním a místním úřadům formou výměny informací o konkrétním uplatňování zásady subsidiarity ve všech oblastech regionálního a místního života;
8.  projednání jakékoliv další závažné otázky navržené jednou ze stran, která vznikne v rámci postupného provádění Evropské dohody a v rámci předvstupní strategie.

Článek 17

Výbor se skládá z osmi zástupců Výboru regionů na jedné straně a osmi zástupců Společného výboru pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé. Určí se stejný počet náhradníků.

Výbor plní úkoly na základě žádosti Rady přidružení nebo z vlastní iniciativy, jde-li o prosazování dialogu mezi regionálními a místními úřady.

Výbor může předložit doporučení Radě přidružení.

Výběr členů se provádí tak, aby výbor co nejvěrněji odrážel složení regionálních a místních úřadů jak v Evropském společenství, tak v České republice.

Výbor stanoví svůj jednací řád.

Výbor se schází v intervalech, které stanoví ve svém jednacím řádu.

Předsednictví vykonávají společně jeden člen Výboru regionů a jeden člen Společného výboru pro spolupráci s Výborem regionů.

Článek 18

Výbor regionů na jedné straně a Společný výbor pro spolupráci s Výborem regionů na straně druhé nesou každý náklady spojené se svojí účastí na zasedáních výboru, tj. osobní náklady, cestovné a stravné, jakož i poštovné a telekomunikační poplatky.

Náklady za tlumočení jednání, překlady a kopírování dokumentů hradí Výbor regionů, s výjimkou nákladů na tlumočeni a překlady do češtiny nebo z češtiny, které hradí Společný výbor pro spolupráci s Výborem regionů.

Náklady týkající se praktického zajištění jednání hradí hostitelská strana.".

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti prvním dnem druhého měsíce následujícího po jeho přijetí.

Dáno v Bruselu, dne 16. 11. 2001.

Za Radu přidružení
L. Michel v. r.
předseda
G. Scaramucci v. r.
P. Poštulka v. r.
tajemníci


*)   Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé ze dne 4. října 1993 byla vyhlášena pod č. 7/1995 Sb.
1)   Úřední věstník č. L 360 ze dne 31. 12. 1994, str. 2.

E-shop

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  s komentářem a judikaturou

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s komentářem a judikaturou

Hana Kučerová, Eva Horzinková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní úpravou ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Předběžné opatření v právu nekalé soutěže

Jiří Duba - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Prakticky pojatá publikace se zaměřuje na problematiku předběžného opatření v právu nekalé soutěže (se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků). Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému. Procesní část obsahuje podrobný rozbor institutů civilního ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie

Tomáš Sejkora - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států. Autor rozebírá jednotlivé ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.