Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 22/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 10, ze dne 22. 3. 2002

22

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. února 2002 bylo v Bogotě podepsáno Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 5 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky
a
vládou ĺránské islámské republiky
o mezinárodní silniční dopravě

Vláda České republiky a vláda ĺránské islámské republiky (dále nazývané "smluvní strany"),

přejíce si podporovat vzájemně výhodný rozvoj obchodních a ekonomických vztahů a usnadnit a regulovat mezinárodní silniční dopravu cestujících a zboží mezi jejich státy a v tranzitu jejich územími,

se dohodly takto:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

1. Výraz "dopravce" znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která je v souladu s vnitrostátními předpisy České republiky nebo ĺránské islámské republiky oprávněna provádět mezinárodní silniční osobní nebo nákladní dopravu.

2. Výraz "vozidlo" znamená jakékoli jednotlivé silniční motorové vozidlo nebo spojení vozidla a návěsu či přívěsu, které je:

a)   konstruováno a užíváno buďto k přepravě více než devíti osob včetně řidiče (vozidlo pro přepravu cestujících), nebo k přepravě zboží (nákladní vozidlo),
b)   registrováno na území státu jedné ze smluvních stran (v případě soupravy vozidel je vyžadována registrace tažného vozidla),
c)   dočasně dovezeno na území státu druhé smluvní strany pro účely mezinárodní silniční přepravy zboží nebo cestujících do, z a nebo v tranzitu tímto územím.

Článek 2
Rozsah platnosti

1. Ustanovení této dohody platí pro mezinárodní silniční dopravu cestujících a zboží mezi Českou republikou a ĺránskou islámskou republikou a v tranzitu územím obou států nebo z/do třetích států, prováděnou dopravci států obou smluvních stran.

2. Práva a závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány, nejsou touto dohodou dotčeny.

Článek 3
Přeprava cestujících

1. Přepravy cestujících za následujících podmínek budou osvobozeny od povolení:

a)   "zájezdy při zavřených dveřích": to je služba, při které je použito stejné vozidlo k přepravě stejné skupiny cestujících po celou cestu tam a zpět na místo odjezdu,
b)   přeprava skupiny cestujících z místa ve státě, v němž je vozidlo registrováno, do místa na území státu druhé smluvní strany za předpokladu, že vozidlo opustí území státu posledně uvedené smluvní strany bez cestujících.

2. Všechny ostatní druhy přepravy cestujících podléhají povolení, které bude vydáno ve spolupráci příslušných orgánů smluvních stran.

3. Obsah a forma kontrolních dokumentů pro přepravu cestujících podle odstavce 1 tohoto článku a principy provádění dopravních operací uvedených v odstavci 2 tohoto článku budou vzájemně odsouhlaseny smíšeným výborem podle článku 12 této dohody.

Článek 4
Přeprava zboží

1. Povolením, která budou vydávat příslušné orgány smluvních stran, budou podléhat následující přepravy zboží:

a)   mezi kterýmkoli místem na území státu jedné smluvní strany a kterýmkoli místem na území státu druhé smluvní strany,
b)   v tranzitu přes území státu druhé smluvní strany,
c)   z/do třetích států.

2. Smíšený výbor podle článku 12 této dohody se dohodne na platnosti a druzích povolení.

3. Povolení budou vyměněna každoročně na základě reciprocity. Takové povolení bude platné pro použití jedním vozidlem a bude platit pro jednu cestu tam a zpět.

Článek 5

Následující přepravy nebudou podléhat povolení podle článku 4 této dohody:

a)   příležitostná přeprava zboží na a z letiště v případech odklonění leteckých služeb,
b)   přeprava zavazadel v přívěsech vozidel pro přepravu cestujících a přeprava zavazadel vozidly na a z letišť,
c)   přeprava poštovních zásilek,
d)   přeprava nepojízdných vozidel a jízdy prázdných vyprošťovacích vozidel, použitých pro přepravu zboží, vyslaných k nahrazení havarovaného vozidla a jeho odtažení na základě povolení vydaného pro havarované vozidlo,
e)   přeprava uměleckých děl, vystavovaných předmětů a zařízení výstav, veletrhů a představení,
f)   přeprava předmětů a zařízení, výhradně určených k propagaci a informaci,
g)   přeprava vybavení domácností prováděná dopravci, kteří využívají specializovaných pracovníků a zařízení,
h)   přeprava zboží vozidly, jejichž povolená celková hmotnost včetně přívěsů nepřekročí 6 tun, nebo jejichž povolená užitečná hmotnost včetně přívěsů nepřekročí 3,5 tuny,
i)   přeprava zdravotnických potřeb a zařízení v humanitárních případech, zvláště v případě přírodních katastrof,
j)   přeprava tělesných pozůstatků zemřelých osob vozidly zvlášť určenými pro tento účel.

Všeobecná ustanovení

Článek 6
Hmotnosti a rozměry

1. Pokud se týká hmotnosti a rozměrů silničních vozidel, každá ze smluvních stran se zavazuje neuplatňovat vůči vozidlům, registrovaným na území státu druhé smluvní strany, podmínky, které jsou více omezující než ty, uplatňované vůči vozidlům registrovaným na svém vlastním území.

2. Překročí-li hmotnosti nebo rozměry vozidla nebo soupravy vozidel vykonávajících dopravní operaci maximální povolené limity na území státu druhé smluvní strany, je dopravce povinen získat před zahájením přepravy zvláštní povolení odpovědného orgánu druhé smluvní strany. Je-li v takovém povolení uvedeno, že vozidlo musí použít zvláštní trasu, je doprava přípustná pouze po této trase.

Článek 7
Zákaz kabotáže

Ustanovení této dohody neopravňují dopravce ze státu jedné smluvní strany přepravovat cestující nebo zboží na území státu druhé smluvní strany z jednoho místa na druhé.

Článek 8
Daně a poplatky

1. Vozidla, která jsou dočasně dovezena na území státu jedné ze smluvních stran v souladu s ustanoveními této dohody a provádějí mezinárodní silniční dopravu na základě povolení vydaných podle článku 4 nebo podle článků 3 a 5 této dohody, jsou osvobozena od daní a poplatků vybíraných za dovoz, oběh či vlastnictví vozidel nebo z dopravních operací druhé smluvní strany a od poplatků a daní za používání pozemních komunikací.

2. Osvobození, uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se nevztahuje na

a)   daně a poplatky, zahrnuté do ceny pohonných hmot,
b)   daně a další poplatky, které platí stejně pro vozidla registrovaná na území státu kterékoliv smluvní strany za užití určitých pozemních komunikací, mostů a tunelů nebo přívozů,
c)   zvláštní poplatky, které vyplývají z dopravních operací, prováděných podle článku 6 této dohody.

3. Pohonné hmoty, obsažené ve standardních palivových nádržích vozidla jsou osvobozeny od všech daní, poplatků a celních poplatků.

4. Náhradní díly, dovezené k opravě konkrétního vozidla, které již bylo dovezeno podle ustanovení odstavce 1 tohoto článku, budou dočasně osvobozeny od dovozních cel a daní a nebudou se na ně vztahovat žádné dovozní zákazy nebo omezení. Smluvní strany mohou požadovat, aby takové díly byly zapsány do dočasného dovozního povolení. Použité náhradní díly budou vykázány nebo vráceny pod dohledem příslušných celních orgánů, nebo jim dány k volné dispozici v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu, do něhož uvedené díly byly dovezeny.

Článek 9
Aplikace vnitrostátních právních předpisů

V souladu s ustanoveními této dohody budou dopravci obou států a osádky jejich vozidel dodržovat vnitrostátní právní předpisy platné ve státě druhé smluvní strany.

Článek 10
Kontrola dokumentů

Povolení a ostatní potřebné dokumenty podle ustanovení této dohody musí být ve vozidle, jehož se týkají, a musí být na požádání předloženy příslušným úředním orgánům.

Článek 11
Porušení ustanovení

1. Příslušné orgány smluvních stran budou dohlížet na dodržování ustanovení této dohody.

2. V případě vážného nebo opakovaného porušení ustanovení této dohody stejně jako jiných vnitrostátních právních předpisů, platných na území států smluvních stran, dopravcem nebo členy osádky příslušný orgán státu, ve kterém je vozidlo registrováno, na požádání příslušného orgánu státu druhé smluvní strany přijme následující opatření:

a)   vydá varování,
b)   omezí dočasně nebo trvale povolení dopravce k provádění přeprav na území státu smluvní strany, kde k porušení předpisů došlo.

3. Příslušný orgán první smluvní strany oznámí příslušnému orgánu druhé smluvní strany přijatá opatření.

4. Ustanovení tohoto článku nevylučují další postih v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu smluvní strany, na jehož území k porušení došlo.

Článek 12
Smíšený výbor

1. Příslušné orgány smluvních stran zřídí ze svých zástupců smíšený výbor. Tento smíšený výbor bude zejména:

a)   dohlížet na správné uplatňování této dohody,
b)   zkoumat a navrhovat řešení případných problémů, neřešených přímo mezi příslušnými orgány podle článku 13 této dohody,
c)   sledovat všechny další záležitosti, které se týkají této dohody, a připravovat doporučení pro jejich řešení,
d)   posuzovat ostatní záležitosti v oblasti silniční dopravy, které by měly být společně odsouhlaseny.

Smíšený výbor může doporučit změny kteréhokoliv článku této dohody a předložit je ke schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

2. Smíšený výbor se sejde na žádost jedné smluvní strany střídavě v České republice nebo v ĺránské islámské republice a jeho rozhodnutí budou nezanedbatelná pro obě smluvní strany.

Článek 13
Příslušné orgány

Příslušné orgány, určené pro provádění této dohody, jsou:

v případě vlády České republiky: Ministerstvo dopravy a spojů,

v případě vlády ĺránské islámské republiky: Ministerstvo silnic a dopravy.

Článek 14
Vstup v platnost a doba platnosti

1. Tato dohoda vstoupí v platnost třicátý den po výměně diplomatických nót mezi smluvními stranami, oznamujícími splnění všech právních požadavků pro vstup této dohody v platnost.

2. Tato dohoda se uzavírá na neurčitou dobu. Každá ze smluvních stran ji může vypovědět písemnou nótou druhé smluvní straně s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

3. Jakmile vstoupí tato dohoda v platnost, pozbude ve vztazích mezi Českou republikou a ĺránskou islámskou republikou platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou ĺránu o mezinárodní silniční dopravě, podepsaná v Teheránu dne 29. listopadu 1976.

Dáno v Teheránu dne 30. ledna 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, perském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozporu ve výkladu je rozhodující anglický text.

Za vládu České republiky
Pavel Stoulil v. r.
náměstek ministra dopravy a spojů
Za vládu ĺránské islámské republiky
Masoud Khansari v. r.
náměstek ministra silnic a dopravy

E-shop

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Menší změny doznal katastrální zákon, zákon o ...

Cena: 129 KčKOUPIT

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Trestní řád (č. 141/1961 Sb.) - Komentář, I. a II. díl

Antonín Draštík, Jaroslav Feny a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář reaguje na změny trestního řádu provedené novelami č. 55/2017 Sb., č. 56/2017 Sb. a č. 57/2017 Sb. Rozsáhlé dvousvazkové dílo přináší podrobný komentář k zákonu č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Jednotná přehledná struktura výkladu umožňuje snadnou ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

Příkazní smlouva

Příkazní smlouva

JUDr. Václav Pilík, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Další publikace z ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu příkazní smlouvy a jí založeného závazku. Klade si za cíl zabývat se nejen konkrétními otázkami příkazní smlouvy a příkazního závazku, jakož i souvisejících institutů (např. institutu zastoupení), ale v účelném rozsahu ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.