Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 21/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 10, ze dne 22. 3. 2002

21

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. února 2002 byla v Limě podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Peruánské republiky o spolupráci v oblasti veterinární a oblasti ochrany rostlin.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi
Ministerstvem zemědělství České republiky
a
Ministerstvem zemědělství Peruánské republiky
o spolupráci v oblasti veterinární a oblasti ochrany rostlin

Ministerstvo zemědělství České republiky a Ministerstvo zemědělství Peruánské republiky, dále nazývané "smluvní strany",

přejíce si usnadnit a podpořit rozšíření vzájemné obchodní výměny produktů rostlinné a živočišné výroby a technickou spolupráci v oblasti fytosanitární a zoosanitární,

berouce v úvahu, že vědecké, technologické a normativní aspekty ochrany zdraví zvířat a rostlin vedou ke zlepšení obchodu se zvířaty a rostlinami, výrobky a výrobky z nich, a k ochraně území před vážnými škodami a nemocemi;

že poznání, urychlení a harmonizace technických a administrativních požadavků a postupů, které se vyžadují při dovozu rostlinných a živočišných výrobků, umožní obchod s těmito zvířaty a rostlinami, výrobky a výrobky z nich,

se dohodly takto:

Článek 1

Tato Dohoda se týká zásad, norem a postupů spojených s fytosanitárními a zoosanitárními požadavky v souvislosti s obchodem a další vzájemnou výměnou zvířat a rostlin, výrobků a výrobků z nich.

Článek 2

Oprávněné orgány států smluvních stran, které budou zabezpečovat realizaci této Dohody, budou:

v České republice - Státní veterinární správa ČR a Státní rostlinolékařská správa

v Peruánské republice - Státní agrární inspekce SENASA.

Článek 3

Smluvní strany se zavazují umožnit vzájemný obchod se zvířaty, rostlinami a výrobky rostlinné a živočišné výroby, aniž by to znamenalo fytosanitární nebo zoosanitární nebezpečí, stejně jako předcházet zavlečení a rozšíření karanténních škodlivých organismů rostlin a nemocí a zlepšit ochranu zdraví rostlin a zvířat prostřednictvím vzájemné spolupráce.

Článek 4

Ustanovení této Dohody jsou v souladu s Dohodou o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření Světové obchodní organizace podepsané dne 15. 4. 1994.

Článek 5

Cílem této Dohody je:

Umožnit vzájemnou výměnu zvířat a rostlin, výrobků a výrobků z nich tak, aby neznamenala fytosanitární a zoosanitární nebezpečí pro území státu smluvní strany.

Zabránit zavlečení a rozšíření nemocí zvířat a karanténních škodlivých organismů rostlin a způsobení vážných škod na území států smluvních stran.

Článek 6

Smluvní strany prostřednictvím oprávněných orgánů jmenovaných v článku 2 této Dohody budou:

Přijímat, dodržovat a uplatňovat fytosanitární a zoosanitární opatření podle této Dohody, v souladu s Dohodou o použití sanitárních a fytosanitárních opatření Světové obchodní organizace.

Ověřovat si, že rostliny a zvířata, výrobky a výrobky z nich, vyvážené do státu druhé smluvní strany jsou podrobeny fytosanitární a zoosanitární kontrole, a prokazovat, že jsou plněny požadavky dovážející smluvní strany.

Určovat za souhlasu obou smluvních stran specifické oblasti, v nichž se uskuteční spolupráce a technické projekty, které budou stanoveny v rámci této Dohody.

Podporovat na svých územích účast státních a soukromých institucí a sdružení na plnění cílů a uskutečňování činností přepokládaných touto Dohodou.

Vytvářet potřebné podmínky pro druhou smluvní stranu k provádění kontrol, inspekcí, schvalování a uskutečňování programů fytosanitárního a zoosanitárního charakteru, které by se mohly dojednat.

Vytvářet technické a administrativní podmínky nutné k uskutečnění vzájemných kooperativních a technických výměn, předpokládaných touto Dohodou.

Bezprostředně spolupracovat při vyřizování návrhů změn a doplňků této Dohody a řešení rozporů, které by mohly vzniknout interpretací a uplatňováním této Dohody.

Vyměňovat si informace o laboratořích provádějících analýzu zvířat a rostlin, výrobků a výrobků z nich, vyvážených do státu smluvní strany.

Podporovat vzdělávání a specializaci technického personálu ve vzdělávacích a výzkumných institucích a dalších střediscích zaměřených na ochranu zdraví v rostlinné a živočišné výrobě.

Článek 7

Smluvní strany prostřednictvím oprávněných orgánů jmenovaných v článku 2 této Dohody uskuteční tyto akce v rámci následující spolupráce:

Budou usnadňovat obchod s rostlinami, zvířaty, rostlinnými a živočišnými výrobky mezi oběma státy smluvních stran, určí a upřednostní akce technické spolupráce, které jsou užitečné pro obě strany, k dosažení lepší kontroly fytosanitárních a zoosanitárních nemocí.

Budou si pravidelně 1x měsíčně vyměňovat statistické bulletiny o nákazách zvířat, uvedených v sezna-mu "B" kodexu Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE).

Budou si vyměňovat technické informace, informace z oblasti legislativy a o fytosanitární a zoosanitární situaci, o metodách kontroly nemocí, o diagnostických technikách, o zacházení s výrobky živočišného a rostlinného původu a o jejich zpracování.

Vzájemně si budou vyměňovat odborné pracovníky za účelem kontroly původních postupů rostlinné a živočišné výroby a za účelem prověřování fytosanitárních a zoosanitárních podmínek a za účelem výzkumu a vzdělávání.

Budou rozvíjet a podporovat vzájemnou technickou spolupráci, týkající se rozpoznání, diagnostiky a preventivních opatření před fytosanitárním a zoosanitárním nebezpečím.

Článek 8

Za účelem co nejvíce sladit svá fytosanitární a zoosanitární opatření smluvní strany prostřednictvím oprávněných orgánů jmenovaných v článku 2 této Dohody:

Založí svá fytosanitární a zoosanitární opatření na normách a směrnicích nebo doporučeních těch mezinárodních a regionálních organizací, kterých jsou obě země členy. Zvláště v oblasti ochrany zdraví rostlin se budou řídit normami, směrnicemi a doporučeními vypracovanými pod záštitou Komise FAO pro fytosanitární opatření, v oblasti ochrany zdraví zvířat těch, které byly vypracovány pod záštitou Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat.

Vezmou v úvahu své národní normy a své nároky na vypracování fytosanitárních a zoosanitárních požadavků na vzájemnou výměnu produktů rostlinné a živočišné výroby.

Vytvoří systémy v oblasti ochrany zdraví v zemědělství slaďující metody vzorkování, diagnostikování a inspekce a osvědčení zvířat a rostlin, výrobků a výrobků z nich, na úrovni venkova, výrobního procesu a místa dovozu.

Článek 9

Smluvní strany prostřednictvím oprávněných orgánů jmenovaných v článku 2 této Dohody budou oznamovat:

Významné změny, ke kterým by došlo v zoosanitární oblasti, tj. výskyt nemocí uvedených na seznamu "A" Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat, do 24 hodin bezprostředně následujících po jejich zjištění.

Významné změny, ke kterým by došlo ve fytosanitární oblasti, tj.výskyt karanténních škodlivých organismů rostlin, do 72 hodin následujících po jejich zjištění.

Změny platných fytosanitárních a zoosanitárních předpisů, které by postihly vzájemnou obchodní výměnu produktů rostlinné a živočišné výroby mezi smluvními stranami, budou oznámeny nejméně 60 dní před tím, než nová dispozice vstoupí v platnost, aby umožnily druhé smluvní straně sledovat její dodržování.

Jednotlivým subjektům soukromého sektoru na svých příslušných územích, které se účastní procesu výroby a komercializace, platné fytosanitární a zoosanitární předpisy, postupy a jejich změny.

Článek 10

Jedna ze smluvních stran může zahájit technické konzultace s druhou smluvní stranou, jestliže:

má pochybnosti o aplikaci nebo interpretaci této Dohody, nebo

usoudí, že fytosanitární a zoosanitární opatření druhé smluvní strany je interpretováno nebo aplikováno nepřiměřeným způsobem vzhledem k ustanovením této Dohody.

Článek 11

K projednání vědeckotechnických záležitostí, fytosanitární problematiky a zoosanitárních osvědčení, stejně jako jiných témat, která se objeví během uplatňování této Dohody, mohou smluvní strany svolat jednání v den a na místech, která budou společně dohodnuta a která se budou střídat.

Smluvní strana, která vyšle z vlastní iniciativy, v rámci podmínek daných touto Dohodou, zástupce a specialisty do státu druhé smluvní strany, uhradí případné náklady. Smluvní strana hostitelské země umožní přístup pracovníků na místa, kde budou muset vykonávat svou práci, a poskytne jim součinnost potřebnou ke splnění jejich poslání.

Článek 12

Smluvní strany mohou sjednat na základě této Dohody zvláštní protokoly, které by obsahovaly podrobnější technické a operativní údaje, které by umožnily její uplatňování, stejně jako jiné záležitosti společného zájmu vztahující se k cílům této Dohody.

Článek 13

Sporné otázky, vyplývající z provádění této Dohody, budou řešeny zástupci oprávněných orgánů států smluvních stran vzájemným jednáním.

Článek 14

Tato Dohoda může být měněna vzájemnou dohodou smluvních stran písemnou formou.

Článek 15

Ukončení platnosti této Dohody nebude mít vliv na realizaci již prováděných činností, které byly dohodnuty v době její platnosti.

Článek 16

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami. Sjednává se na dobu neurčitou, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí druhé straně své rozhodnutí ji ukončit. Oznámení musí být učiněno písemně, nejméně šest měsíců před datem zamýšleného ukončení platnosti Dohody.

Dáno v Limě dne 4. února 2002 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a ve španělském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Ministr zemědělství
České republiky
Ing. Jan Fencl v. r.
Ministr zemědělství
Peruánské republiky
Álvaro Quijandría Salmon v. r.

E-shop

Právní rádce odsouzeného

Právní rádce odsouzeného

Josef Matoulek, Helena Sejkorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka přináší cenné rady a informace o průběhu vykonávacího řízení z hlediska odsouzených osob, probírá podrobně jednotlivé fáze tohoto řízení a značnou pozornost věnuje zejména průběhu vlastního výkonu trestu ve věznicích Vězeňské služby ČR. Blízké osoby odsouzených ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zpravodaj ÚZ - roční předplatné (12 čísel)

Zpravodaj ÚZ - roční předplatné (12 čísel)

Sagit, a. s.

Díky přehlednému uspořádání informací získáte okamžitý měsíční přehled o změnách předpisů ve všech oblastech významných pro podnikání (daně, mzdy, účetnictví, živnostenské podnikání, sociální a zdravotní pojištění, obchodní právo, pracovní právo atd.). Zpravodaj přináší každý měsíc ...

Cena: 720 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 2. vydání

Nemovité věci v podnikání, 2. vydání

Ing. Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je určena širokému okruhu fyzických a právnických osob, které při svém podnikání využívají nebo se chystají využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se při svém podnikání přímo či nepřímo podílejí na činnostech spojených s používáním nemovitých věcí, popřípadě ...

Cena: 267 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.