Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 16/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 8, ze dne 28. 2. 2002

16

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. listopadu 2001 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o spolupráci v oblasti vojenské historie, vojenské muzeologie a vojenských publikací.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku VIII odst. 1 dnem podpisu.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

PROTOKOL

MEZI
MINISTERSTVEM OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY
A
GENERÁLNĺM ŠTÁBEM TURECKÉ REPUBLIKY
O
SPOLUPRÁCI V OBLASTI
VOJENSKÉ HISTORIE, VOJENSKÉ MUZEOLOGIE
A VOJENSKÝCH PUBLIKACĺ

Ministerstvo obrany České republiky a Generální štáb Turecké republiky (dále jen "smluvní strany"):

ve snaze posílit v rámci vzájemné úcty přátelství, zlepšit bilaterální vztahy mezi smluvními stranami a rozvinout spolupráci,

odvolávaje se na Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o vzájemné spolupráci ve vojenské oblasti, podepsané dne 22. října 1997 (dále jen "Ujednání"), se dohodly na následujícím:

Článek I
ÚČEL

Účelem tohoto Protokolu je založení spolupráce mezi smluvními stranami v oblasti vojenské historie, vojenské muzeologie a vojenských publikací, v souladu s vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

Článek II
DEFINICE

1. V tomto Protokolu mají pojmy následující význam:

a.   Vojenské muzeum je instituce, která odráží sociální, historický a technický vývoj ozbrojených sil v určitých časových obdobích, a to jak v minulosti, tak v současnosti.
b.   Vojenská historie je souvislá vědecká aktivita, která zkoumá sociální, historický a technický pokrok ozbrojených sil a otázky související s jejich vojenskými operacemi z historické perspektivy na základě psaných pramenů, archeologických a jiných historických muzejních materiálů a jejímž cílem je porozumění příčinám a důsledkům.
c.   Vojenské publikace jsou zejména vydané knihy, časopisy, články a studie.
d.   Přijímající smluvní stranou se rozumí ta smluvní strana, která druhé smluvní straně v souvislosti s prováděním tohoto Protokolu poskytuje jakékoliv služby nebo hostí jakoukoliv návštěvu personálu druhé smluvní strany.
e.   Dožadující smluvní stranou se rozumí ta smluvní strana, která od druhé smluvní strany v souvislosti s prováděním tohoto Protokolu požaduje jakékoliv služby.

2. Ostatní pojmy budou pro účely tohoto Protokolu vykládány v souladu s Ujednáním.

Článek III
OBECNÉ ZÁSADY

1. Otázky neupravené v tomto Protokolu se budou řídit ustanoveními Ujednání.

2. Vojenskému a jinému personálu bude povoleno vstupovat do vojenských muzeí druhé smluvní strany za předpokladu, že každá smluvní strana před odesláním jakéhokoli vojenského anebo jiného personálu o tom bude druhou smluvní stranu informovat a toto vyslání s ní koordinovat.

3. Zhotovování kopií a pořizování mikrofilmů jakýchkoliv dokumentů vztahujících se ke společné historii nebo k historii jedné ze smluvních stran bude povolováno na základě zvláštního souhlasu orgánu přijímající smluvní strany uvedeného v článku VII tohoto Protokolu.

4. Z důvodu obohacení sbírek bude povolováno zhotovování kopií předmětů vztahujících se ke společné historii nebo k historii jedné ze zemí, jako např. uměleckých děl, zbraní, uniforem, maleb, kamenotisků, rytin, modelů lodí nebo starověkých válečných lodí. Tyto kopie budou vytvořeny za podmínky, že náklady ponese dožadující smluvní strana. Kopie ponesou označení přijímající smluvní strany o povolení k vytvoření kopie, vše na základě zvláštního souhlasu orgánu přijímající smluvní strany uvedeného v článku VII tohoto Protokolu.

Článek IV
ZÁSADY SPOLUPRÁCE

1. Smluvní strany určí své vlastní delegace.

2. Smluvní strany mohou stanovit programy provádění tohoto Protokolu.

3. Přijímající smluvní strana bude oprávněna povolit nebo odmítnout, aby vojenský personál pořizoval mikrofilmy a studoval dokumenty.

4. Smluvní strany mohou organizovat návštěvy vojenských muzeí a historických zařízení berouce v úvahu vnitrostátní právní předpisy přijímající smluvní strany.

5. Jakékoliv vybavení, materiál nebo zařízení, které mohou smluvní strany požadovat pro provádění svých studií a výzkumů, bude poskytnuto orgánem přijímající smluvní strany uvedeným v článku VII tohoto Protokolu za předpokladu, že jednotlivé předměty budou na konci aktivit navráceny. Půjčování a navracení kulturního majetku z vojenských muzeí pro účely výzkumu, studia a výstav bude prováděno v souladu s příslušnou právní úpravou smluvních stran a za podmínky, že veškeré náklady včetně pojištění ponese dožadující smluvní strana.

6. Výměna dokumentů a informací mezi smluvními stranami bude prováděna přímo mezi orgány uvedenými v článku VII tohoto Protokolu nebo vojenskou diplomatickou cestou.

7. Bylo rozhodnuto o vytvoření společných skupin, které se budou zabývat studiem určitých otázek v určitých časových obdobích za účelem společných projektů, témat a výzkumných studií přinášejících oboustranný prospěch. Smluvní strany určí počet účastníků. Obě strany budou stejným dílem využívat výsledky těchto výzkumů.

Článek V
VYTVOŘENĺ A ROZVOJ HISTORICKÝCH VÝZKUMŮ

1. Smluvní strany zaručují, že jejich personál je vzdělán v otázkách restaurování kulturních předmětů a ve výrobě, zhotovování a vytváření uměleckých děl.

2. Obě smluvní strany se zavazují provádět historické výzkumy v souladu s následujícími zásadami:

a.   výměna zkušeností, informací, dokumentů a publikací vztahujících se ke společné historii smluvních stran nebo k historii jedné z nich,
b.   šíření dokumentů a organizování výstav,
c.   organizování konferencí a kolokvií,
d.   výzkumné studie týkající se válek, střetnutí a tažení, kterých se účastnily oba státy,
e.   reprodukování uměleckých děl týkajících se vojenské historie,
f.   výměna výsledků provedených výzkumů a studií vztahujících se k aktivitám určeným v tomto Protokolu,
g.   zasílání článků připravených vojenskými autory; tyto články mohou být po přezkoumání vydány v publikacích ozbrojených sil.

Článek VI
PRÁVNĺ POSTAVENĺ OSOB

Právní postavení vojenského nebo civilního personálu a osob na něm závislých, které se nalézají na území státu přijímající smluvní strany v souvislosti s prováděním tohoto Protokolu, se řídí ustanoveními Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, podepsané v Londýně dne 19. června 1951.

Článek VII
PROVÁDĚNĺ

1. Orgánem příslušným k provádění tohoto Protokolu je na české straně Historický ústav Armády České republiky a na turecké straně Sekce vojenské historie a strategických studií.

2. Orgány uvedené v předchozím odstavci se mohou písemnou formou dohodnout na podrobnostech provádění tohoto Protokolu. Tato ujednání nebudou právně závazná.

Článek VIII
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

1. Tento Protokol se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Každá smluvní strana může navrhnout změnu anebo doplnění tohoto Protokolu. V takovém případě smluvní strany zahájí do 30 dnů jednání. Jakékoliv změny nebo doplnění budou provedeny písemnou formou na základě dohody obou smluvních stran.

3. Každá ze smluvních stran může tento Protokol písemně vypovědět s výpovědní lhůtou 90 dnů.

4. Platnost tohoto Protokolu rovněž skončí dnem ukončení Ujednání.

Dáno v Praze dne 29. listopadu 2001 ve čtyřech původních vyhotoveních v anglickém jazyce.  

Za Ministerstvo obrany
České republiky
Petr KLUČINA
ředitel Historického ústavu
Armády České republiky
Za Generální štáb
Turecké republiky
Nadir AKTA
náčelník Sekce plánování a koordinace
Institutu vojenské historie a strategie
Generálního štábu Turecké republiky

E-shop

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2018, 6. vydání

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2018, 6. vydání

Ing. Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková - Anag, spol. s r. o.

I díky rostoucí ekonomice a potřebě stabilizace pracovního prostředí využívá stále větší množství organizací a firem jako nástroj možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výhod a různých benefitů. Nadále tedy platí, že jedním ze základních nástrojů při poskytování benefitů je ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Kraj a obec v pozici plátce DPH, 2. vydání

Dagmar Fitříková, Lydie Musilová - Nakladatelství PARIS

2. vydání této publikace je zaměřeno na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH, s podrobným výkladem problematických oblastí daně z přidané hodnoty u krajů, měst a obcí a podle právního stavu platného k 1. 1. 2018. Součástí obsahu publikace je upozornění na ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Spisová služba, 2. aktualizované vydání

Spisová služba, 2. aktualizované vydání

Miroslav Kunt, Tomáš Lechner - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace mapuje celkový vývoj spisové služby v České republice, přičemž detailně popisuje období od roku 2004 do současnosti. V úvodní části jsou diskutovány právní předpisy, které se oblasti spisové služby přímo týkají anebo s ní úzce souvisí. Stranou nezůstává ani zasazení do ...

Cena: 560 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.