Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 15/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 8, ze dne 28. 2. 2002

15

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. listopadu 2001 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2002 - 2005.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 23 dnem podpisu.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Ujednání

mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky
a
Ministerstvem školství a vědy
Lotyšské republiky
o spolupráci v oblasti školství na léta 2002 - 2005

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství a vědy Lotyšské republiky (dále jen "smluvní strany"), ve snaze posílit svou spolupráci v oblasti školství a mládeže, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k dalšímu rozvoji vzájemných vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace o otázkách řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet

a)  

výměnu pedagogické literatury,

b)  

účast talentovaných žáků a studentů v odborných a uměleckých soutěžích a olympiádách,

c)  

účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných ve státu partnerské smluvní strany.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat spolupráci základních a středních škol, speciálních škol, vyšších odborných škol a veřejných vysokých škol v rámci vzdělávacích programů Společenství Socrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat relevantní informace, konat konzultace a spolupracovat v oblasti vzdělávání a vědy v rámci úsilí svých států o plné členství v Evropské unii.

Článek 5

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a materiály dokumentární povahy k historii, zeměpisu a kultuře států smluvních stran.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vzdělávacích institucí, uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 7

Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury státu druhé smluvní strany. Na základě požadavků přijímající smluvní strany budou vysílat učitele českého jazyka a literatury a lotyšského jazyka a literatury k pedagogickému působení na veřejných vysokých školách ve státu druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat každoroční výměny odborníků z oblasti školství a mládeže na celkovou dobu 15 dní ke studiu otázek vzdělávání, výchovy, práce s mládeží a k projednání další spolupráce.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat výměny akademických pracovníků ke studijním a přednáškovým pobytům na celkovou dobu 3 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne jeden měsíc.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat každoroční výměny studentů akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 10 měsíců ročně. Celkový rozsah studijních pobytů lze rozdělit na několik kratších období, nejméně však na dobu 2 měsíců.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat výměny studentů akreditovaných doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami k tříměsíčním až desetiměsíčním studijním pobytům v celkové délce 20 měsíců ročně.

Článek 12

Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si smluvní strany poskytnou každoročně

a)   dvě místa na Letní školu slovanských studií v České republice,
b)   dvě místa na Mezinárodní Baltskou letní školu organizovanou "Vidzeme College" v Lotyšsku.

Článek 13

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci organizací a sdružení mládeže států obou smluvních stran v mimoškolních aktivitách.

Všeobecná a finanční ustanovení
Článek 14

Závazky každé ze smluvních stran vyplývající z tohoto Ujednání podléhají příslušným vnitrostátním právním předpisům z oblasti financování a jsou závislé na dostupnosti příslušných finančních prostředků.

Článek 15

Osobám přijatým na základě tohoto Ujednání uhradí vysílající smluvní strana náklady na dopravu do místa přijetí a zpět.

Přijímající smluvní strana uhradí náklady na dopravu po území svého státu podle schváleného programu pobytu.

Článek 16

Činnost učitelů jazyků a literatury přijímaných na základě článku 7 tohoto Ujednání podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění.

Rovněž odměňování učitelů podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

Přijímající smluvní strana nebo přijímající instituce poskytne učitelům přijatým na základě článku 7 tohoto Ujednání podle možnosti ubytování v zařízení hotelového typu.

Nominace nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude oznámena přijímající smluvní straně přímo nejpozději do 31. března kalendářního roku.

Článek 17

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 8 a 9 tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň dva měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem navrženým pro zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu dva týdny před zahájením pobytu.

Článek 18

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článků 10 a 11 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, do 31. března každého kalendářního roku.

Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 1. července každého kalendářního roku.

Vysílající smluvní strana bude o příjezdu informovat přijímající smluvní stranu nejméně dva týdny před zahájením studijního pobytu.

Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní stranou.

Článek 19

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článku 12 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany, do 31. března každého kalendářního roku.

Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 20. června každého kalendářního roku.

Vysílající smluvní strana bude o příjezdu informovat přijímající smluvní stranu nejméně dva týdny před zahájením studijního pobytu.

Článek 20

Osobám přijatým na základě článků 8 a 9 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)   v České republice stravné a kapesné podle platných právních předpisů svého státu, v Lotyšské republice stravování a ubytování a uhradí výdaje za přepravu prostředky místní veřejné dopravy a exkurze podle platných právních předpisů svého státu,
b)   ubytování hotelového typu,
c)   v případě potřeby, bude-li o to druhou smluvní stranou požádána, tlumočníka pro přijímanou osobu; při krátkodobých pobytech do jednoho týdne po celou dobu pobytu, při pobytu nad jeden týden na první tři dny pobytu.

Článek 21

Osobám přijatým na základě článků 10 a 11 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)   studium za stejných podmínek jako občanům svého státu,
b)   v České republice ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany, v Lotyšské republice ubytování zdarma ve studentských kolejích,
c)   v České republice stipendium podle platných právních předpisů, v Lotyšské republice stipendium, které není nižší než životní minimum v daném období.

Článek 22

Česká strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 12 písm. a) tohoto Ujednání zápisné, exkurze, ubytování, stravování a kapesné podle platných právních předpisů.

Lotyšská strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 12 písm. b) tohoto Ujednání zápisné, úhradu osobních výdajů (za přepravu prostředky místní veřejné dopravy, exkurze), stravování a ubytování.

Článek 23

Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších akcí, na nichž se smluvní strany dohodnou.

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a platí do 31. prosince 2005. Jeho platnost bude automaticky prodloužena o jeden rok, pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Praze dne 5. listopadu 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, lotyšském a anglickém, přičemž všechna znění jsou stejně autentická.

V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.

Za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
Mgr. Eduard Zeman v. r.
ministr
Za Ministerstvo školství a vědy
Lotyšské republiky
Kárlis Greiškalns v. r.  
ministr

E-shop

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

Sagit, a. s.

Soubor 18 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o zdravotních pojišťovnách a ke změnám některých ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2018

Ing- Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2018 a sestavováním účetní závěrky za rok 2017 a předkládá rovněž přehled změn v účetnictví od 1. 1. 2018 ve všech právních a daňových ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.