Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 2/2002 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2002, částka 1, ze dne 11. 1. 2002

2

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 1997 byl v Bruselu přijat Další dodatkový protokol k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil.1)

Jménem České republiky byl Protokol podepsán v Bruselu dne 18. března 1999.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Protokolu, dne 31. října 2000.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku V odst. 3 dne 15. dubna 1999. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle ustanovení téhož článku a odstavce dne 31. října 2000.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DALŠĺ DODATKOVÝ PROTOKOL
K DOHODĚ MEZI ČLENSKÝMI STÁTY SEVEROATLANTICKÉ
SMLOUVY A OSTATNĺMI STÁTY ZÚČASTNĚNÝMI
V PARTNERSTVĺ PRO MĺR O STATUTU JEJICH OZBROJENÝCH SIL

Berouce v úvahu "Dohodu mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil" a Dodatkový protokol k ní, obě podepsané v Bruselu dne 19. června 1995;

majíce na paměti potřebu ustanovit a regulovat statut vojenských velitelství NATO a personálu těchto velitelství na území států zúčastněných v Partnerství pro mír za účelem usnadnění vztahů s ozbrojenými silami jednotlivých národů zúčastněných v Partnerství pro mír;

majíce na paměti potřebu zajistit odpovídající statut personálu ozbrojených sil partnerských států přiděleného nebo přidruženého k vojenským velitelstvím NATO; a

majíce na paměti, že okolnosti, zejména členské nebo partnerské státy NATO, mohou vyžadovat naplnění výše uvedených potřeb prostřednictvím tohoto Protokolu;

se smluvní strany tohoto Protokolu dohodly takto:

Článek I

Pro účely tohoto Protokolu výraz:

1) "Pařížský protokol" znamená "Protokol o statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy", podepsaný v Paříži dne 28. srpna 1952.

a.   "Dohoda", kdekoli se tento výraz v Pařížském protokolu vyskytuje, bude vykládán jako Dohoda NATO o statutu ozbrojených sil, jak je aplikovatelná prostřednictvím "Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil", podepsané v Bruselu dne 19. června 1995.
b.   "ozbrojené síly" a "civilní složka", kdekoli se tyto výrazy v Pařížském protokolu vyskytují, mají význam definovaný v článku III Pařížského protokolu a budou taktéž zahrnovat takové osoby přidělené nebo přidružené k vojenskému velitelství NATO z jiných států smluvních stran zúčastněných v Partnerství pro mír.
c.   "závislá osoba", kdekoli se tento výraz v Pařížském protokolu vyskytuje, znamená manžela příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky, jak jsou definovány v odstavci b. tohoto článku, nebo dítě takového příslušníka, které je na něm hmotně závislé.

2) "PfP SOFA", kdekoli se tento výraz v tomto Protokolu vyskytuje, znamená "Dohodu mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil", podepsanou v Bruselu dne 19. června 1995.

3) "NATO" znamená Organizaci Severoatlantické smlouvy.

4) "vojenské velitelství NATO" znamená spojenecké velitelství a jiné mezinárodní vojenské velitelství nebo organizaci spadající pod článek I a článek XIV Pařížského protokolu.

Článek II

Aniž by byla dotčena práva států, které jsou členy NATO nebo se účastní programu Partnerství pro mír, avšak které nejsou smluvními stranami tohoto Protokolu, smluvní strany tohoto Protokolu použijí ustanovení totožná s ustanoveními Pařížského protokolu, s výjimkou změn uvedených v tomto Protokolu, která se týkají činnosti vojenských velitelství NATO a jejich vojenského a civilního personálu prováděné na území smluvní strany tohoto Protokolu.

Článek III

1) Kromě oblasti, v níž je aplikován Pařížský protokol, bude tento Protokol aplikován na území všech států smluvních stran stávajícího Protokolu, jak je uvedeno v článku II odst. 1 PfP SOFA.

2) Pro účely tohoto Protokolu bude při zmínce o oblasti Severoatlantické smlouvy v Pařížském protokolu za tuto oblast považováno území zmiňované v odstavci 1 tohoto článku.

Článek IV

Pro účely provádění tohoto Protokolu, s ohledem na záležitosti týkající se partnerských států, budou ustanovení Pařížského protokolu, která stanoví, že spory mají být předkládány Severoatlantické radě, vykládána tak, že vyžadují od zúčastněných smluvních stran, aby mezi sebou vyjednávaly, bez odvolání k jakékoli vnější jurisdikci.

Článek V

1) Tento Protokol může být podepsán kterýmkoliv státem, který je signatářem PfP SOFA.

2) Tento Protokol podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo listiny o schválení budou uloženy u vlády Spojených států amerických, která oznámí všem signatářským státům každé takové uložení.

3) Jakmile dva nebo více signatářských států uloží ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo listiny o schválení, vstoupí tento Protokol v platnost pro výše uvedené státy. Pro každý další signatářský stát vstoupí tento Protokol v platnost dnem uložení jeho ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo listiny o schválení.

Článek VI

Tento Protokol může být vypovězen kteroukoliv smluvní stranou tohoto Protokolu písemným oznámením o výpovědi zaslaným vládě Spojených států amerických, která vyrozumí všechny signatářské státy o každém takovém oznámení. Výpověď Protokolu vstoupí v platnost jeden rok poté, co vláda Spojených států amerických obdržela oznámení. Po uplynutí tohoto období jednoho roku pozbývá tento Protokol platnosti pro smluvní stranu, která jej vypověděla, s výjimkou řešení nevyřízených nároků, vzniklých přede dnem, kdy výpověď vstoupila v platnost. Pro zbývající smluvní strany však bude nadále platit.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tento Protokol.

Dáno v Bruselu dne 19. prosince 1997 v jazyce anglickém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost a budou v jednom originále uloženy v archivu vlády Spojených států amerických. Vláda Spojených států amerických zašle ověřené kopie tohoto originálu všem signatářským státům.


1)   Dohoda mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkový protokol k Dohodě ze dne 19. června 1995 byly vyhlášeny pod č. 297/1996 Sb.

E-shop

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství. Komentář

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství je dlouhodobě opomíjeným právním předpisem v oblasti organizace soudů a státních zastupitelství. Tento komentář se snaží tuto ...

Cena: 209 KčKOUPIT

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ÚZ č. 1227 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Zákon o myslivosti, komentář

Zákon o myslivosti, komentář

JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

V nakladatelství Wolters Kluwer právě vychází očekávaný komentář k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zpracovaný kolektivem zkušených autorů z řad odborníků v oblasti práva a myslivosti pod vedením Bohuslava Petra, místopředsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích. Současný ...

Cena: 629 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.