Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 121/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 53, ze dne 15. 11. 2001

121

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. října 2001 byl v Bratislavě podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2001 - 2003.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku XXIII dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

PROGRAM SPOLUPRÁCE
mezi
Ministerstvem kultury České republiky
a Ministerstvem kultury Slovenské republiky
na léta 2001 - 2003

Preambule

Ministerstvo kultury České republiky a Ministerstvo kultury Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet a prohloubit současné přátelské vztahy mezi oběma státy a podnítit vzájemné porozumění mezi národy svých států v oblasti kultury, a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsanou dne 23. května 2000 v Praze, se dohodly takto:

Článek I

1. Smluvní strany budou rozvíjet kontakty v oblasti kultury a umění a budou podporovat přímou spolupráci mezi tvůrci, profesními sdruženími, kulturními a uměleckými organizacemi a institucemi a občanskými sdruženími v oblasti kultury států smluvních stran.

2. Smluvní strany budou podporovat uvádění literárních, hudebních, dramatických děl a výtvarné tvorby autorů státu druhé smluvní strany dle uměleckých plánů pořadatelů, se zvláštním přihlédnutím k dílům současných autorů.

Článek II

V oblasti divadla, hudby a tance budou smluvní strany podporovat vzájemné kontakty souborů, pozorovatelů a členů porot na festivalech a soutěžích organizovaných ve státě druhé smluvní strany, jakož i účast jednotlivců i souborů na významných hudebních, divadelních a folklorních událostech pořádaných ve státě druhé smluvní strany dle dramaturgických plánů pořadatelů a přímou spolupráci souborů, uměleckých organizací a institucí.

Článek III

1. V oblasti hudebního umění smluvní strany dle svých možností a v souladu s dramaturgickými plány pořadatelů podpoří účast zástupců druhé smluvní strany:

- na Bratislavských hudebních slavnostech,
na Mezinárodním hudebním festivalu "Pražské jaro",
- na Česko-slovenském jazzovém festivalu v Přerově,
na Expozici nové hudby v Brně,
na Mezinárodním festivalu současné hudby MELOS - ETOS v Bratislavě,
na Letních slavnostech staré hudby v Praze,
na Dnech staré hudby v Bratislavě.

2. Smluvní strany dle svých možností podpoří účast Pražského filharmonického sboru a České filharmonie na Bratislavských hudebních slavnostech v roce 2002, účinkování Slovenské filharmonie na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro v roce 2002 a slovenského komorního orchestru Cappella Istropolitana Bratislava na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro v roce 2001.

Článek IV

1. V oblasti divadelního umění smluvní strany dle svých možností a v souladu s dramaturgickými záměry pořadatelů podpoří účast zástupců druhé smluvní strany:

na Mezinárodním divadelním festivalu "Divadelná Nitra",
na Mezinárodním festivalu "Bábkarská Bystrica",
na festivalu "České divadlo" ve Studiu L + S v Bratislavě,
na Mezinárodním tanečním festivalu "Bratislava v pohybu",
- na Mezinárodním festivalu "Divadlo Plzeň",
na Festivalu loutkových divadel "Skupova Plzeň" (v sudých letech),
na Mezinárodním divadelním festivalu "Na hranici" v Českém Těšíně,
na festivalu "Mateřinka" v Liberci (v lichých letech),
na festivalu "Slovenské divadlo" v Divadle Bez zábradlí v Praze,
na Mezinárodním divadelním festivalu "Stretnutie - Setkání" ve Zlíně,
na Mezinárodním divadelním festivalu "Zámecké hry zvolenské",
na Mezinárodním tanečním festivalu "Tanec Praha".

2. Smluvní strany dle svých možností podpoří hostování Národního divadla České republiky v Bratislavě a hostování Slovenského národního divadla v Praze.

3. Smluvní strany dle svých možností podpoří přímou spolupráci Divadelního ústavu v Praze a Divadelního ústavu v Bratislavě, zejména v oblasti výstav, publikační činnosti a společných projektů pořádaných těmito institucemi.

Článek V

1. Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti výtvarného umění a usilovat o uvádění tvorby umělců státu druhé smluvní strany. Za tímto účelem budou podporovat přímou spolupráci mezi galeriemi, muzei, případně jinými institucemi a organizacemi, které působí v oblasti výtvarného umění, designu a architektury. Smluvní strany si budou v rámci svých možností vyměňovat informace a propagační materiály a podporovat účast svých odborníků na seminářích, konferencích, jakož i výměnu specialistů obou smluvních stran v této oblasti.

2. Smluvní strany v rámci možností podpoří společné česko-slovenské projekty "Bienále pro architekturu v Benátkách" (každý sudý rok) a "Bienále pro výtvarné umění v Benátkách" (každý lichý rok).

3. Smluvní strany v rámci možností podpoří společný česko-slovenský projekt "Nové spojení", který je společnou výstavou českých a slovenských výtvarníků - vítězů a finalistů soutěží o cenu Jindřicha Chalupeckého v České republice a o cenu TONAL ve Slovenské republice.

Článek VI

1. Smluvní strany budou spolupracovat za účelem podpory a usnadnění navracení kulturních statků a zajištění jejich uchování v souladu s Úmluvou UNESCO o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, podepsanou v Paříži dne 14. listopadu 1970, a v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

2. Smluvní strany budou podporovat přímé vztahy, spolupráci a vzájemnou informovanost mezi orgány státní správy, kulturními institucemi i nevládními organizacemi, jakož i přímou spolupráci na mezinárodní úrovni při ochraně, uchování, restaurování a navracení kulturních statků v oblasti boje proti nelegálnímu obchodu s těmito statky.

3. Smluvní strany si budou vyměňovat právní předpisy z oblasti ochrany, uchování, restaurování a navracení kulturních statků včetně prováděcích předpisů, jakož i informační a propagační materiály a informace o připravovaných seminářích a konferencích z této oblasti.

4. Smluvní strany budou podporovat provádění společných vědeckých výzkumů v oblasti uchování, ochrany a restaurování kulturních statků.

5. Smluvní strany budou spolupracovat při vytváření a aktualizování národních registrů kulturních statků s využitím moderních metod a technologií.

6. Smluvní strany budou podporovat odborné vzdělávání specialistů a výměnu odborníků z této oblasti.

7. Smluvní strany budou podporovat výměnu informací mezi institucemi památkové péče v oblasti financování kulturních památek a památkově chráněných území.

8. Smluvní strany budou spolupracovat a předávat si zkušenosti v otázkách specializované kontroly v oblasti státní památkové péče.

Článek VII

1. Smluvní strany budou v rámci svých kompetencí podporovat přímou spolupráci mezi autorskými sdruženími a kulturními institucemi.

2. Smluvní strany budou spolupracovat na plnění závazků na území států smluvních stran vyplývajících z Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl, podepsané dne 9. září 1886, ve znění pařížské revize ze dne 24. července 1971, Mezinárodní úmluvy o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací, podepsané v Římě dne 26. října 1961, a Úmluvy o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů, podepsané v Ženevě dne 29. října 1971.

Článek VIII

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a v oblasti tradiční lidové kultury, zejména pak podpoří účast neprofesionálních souborů na mezinárodních akcích na pozvání organizátorů a v souladu s podmínkami těchto akcí a dále pořádání výstav a festivalů neprofesionálních uměleckých aktivit a tradiční lidové kultury.

2. Smluvní strany dle možností podpoří účast zástupců druhé smluvní strany:

na Mezinárodním festivalu "Jiráskův Hronov",
na festivalu "Scénická žatva" v Martině,
na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici,
na Mezinárodním folklorním festivalu ve Východné,jakož i na dalších významných akcích z oblasti zájmové umělecké činnosti (fotografie, film, sborový zpěv apod.).

3. Smluvní strany v rámci svých možností podpoří významný kulturní projekt "Společný projekt videodokumentace lidových tanců v oblasti moravsko-slovenského pomezí".

Článek IX

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti dětských estetických aktivit, účast folklorních souborů a výtvarných artefaktů na mezinárodních akcích, jakož i přímou spolupráci institucí působících v této oblasti a v oblasti výchovy uměním a k umění.

2. Smluvní strany budou podporovat spolupráci kulturních institucí zabývajících se dokumentací, zpracováním a zpřístupňováním tradic lidové kultury. Prioritou budou zejména společné projekty.

3. Smluvní strany budou koordinovat společný postup v mezinárodních nevládních organizacích, jako jsou Mezinárodní svaz loutkářů (UNIMA), Mezinárodní asociace divadla pro děti a mládež (ASSITEJ), Mezinárodní asociace amatérského divadla (AITA/IATA), Mezinárodní rada organizátorů festivalů folklóru a lidového umění (CIOFF), Mezinárodní svaz neprofesionálního filmu (UNICA) či Mezinárodní federace fotografického umění (FIAP), Mezinárodní federace filmových archivů (FIAF) a další.

Článek X

1. Smluvní strany budou podporovat účast zástupců obou států na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných ve státech smluvních stran a spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie.

2. Smluvní strany dle svých možností podpoří účast zástupců druhé smluvní strany:

na Mezinárodním filmovém festivalu ARTFILM v Trenčianských Teplicích,
na Mezinárodním filmovém festivalu v Bratislavě,
na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech,
na Mezinárodním filmovém festivalu ve Zlíně,
na Letní filmové škole v Uherském Hradišti.

3. Smluvní strany dle svých možností podpoří přímou spolupráci Národního filmového archivu v Praze a Slovenského filmového ústavu v Bratislavě.

Článek XI

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti hromadných sdělovacích prostředků dohodnutou mezi příslušnými organizacemi států smluvních stran.

Článek XII

1. Smluvní strany budou podporovat aktivity směřující ke vzájemné znalosti národních literatur a přímou spolupráci knihoven a vydavatelských institucí. Dále budou spolupracovat v oblasti marketingu krásné a odborné literatury na knižních trzích ve svých státech.

2. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi knihovnami, výměnu odborníků z této oblasti, účast na kongresech, konferencích a seminářích konajících se na území státu druhé smluvní strany. V zájmu zachování kontinuity budou smluvní strany podporovat výměnu knih, dokumentů a dalších publikací z oblasti vědy, kultury a umění mezi knihovnami, především formou meziknihovní výpůjční služby a zasíláním fotokopií dokumentů. Smluvní strany budou podporovat integraci veřejných informačních systémů, sítí a zdrojů kulturních a vzdělávacích institucí, zejména knihoven, muzeí a galerií a spolupráci za účelem rozvoje a uplatnění nových informačních technologií, postupů a zásad při jejich využití v oblasti kultury, s cílem budování informační společnosti.

Článek XIII

1. Smluvní strany budou podporovat vědecký výzkum a spolupráci v oblasti astronomie a jiných přírodních věd. S tímto cílem budou rozvíjet styky mezi hvězdárnami, planetárii, pozorovatelnami a jinými astronomickými zařízeními.

2. Smluvní strany budou spolupracovat při sestavování vědeckých programů, technickém vybavení a organizačním zabezpečení expedicí za zatměním slunce a podporovat vzájemnou výměnu odborníků, jejich účast na kongresech, aktivech, seminářích a poradách s astronomickou tematikou.

Článek XIV

Smluvní strany se dohodly, že budou podporovat kulturní aktivity slovenské národnostní menšiny žijící na území České republiky a české národnostní menšiny žijící na území Slovenské republiky.

Článek XV

Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností při tvorbě nových právních předpisů v oblasti kultury.

Článek XVI

V době platnosti tohoto Programu spolupráce si smluvní strany každoročně vymění umělce a odborníky ze všech oblastí kultury:

a)   nejvíce deset (10) osob na třídenní až pětidenní pobyty k výměně zkušeností v celkové délce nepřesahující třicet (30) dnů,
b)   nejvíce pět (5) osob na sedmidenní až čtrnáctidenní studijní pobyty v celkové délce nepřesahující třicet pět (35) dnů.

Článek XVII

1. Vysílající strana oznámí přijímající smluvní straně nejméně tři (3) měsíce předem návrh na vyslání osob podle tohoto Programu.

2. V návrhu upřesní:

a)   osobní údaje a profesní životopis,
b)   návrh programu pobytu a termínu jeho uskutečnění.

3. Přijímající smluvní strana oznámí přijetí návrhu spolu s určením data zahájení pobytu nejpozději šest (6) týdnů před plánovaným datem příjezdu osob.

4. Vysílající smluvní strana oznámí přijímající smluvní straně přesné datum příjezdu a způsob dopravy nejpozději tři (3) týdny před plánovaným příjezdem osob.

Článek XVIII

Výměny osob v rámci tohoto Programu se uskuteční za následujících podmínek, pokud nedojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami:

a)   vysílající smluvní strana uhradí osobám vyslaným podle tohoto Programu mezinárodní cestovné do místa pobytu a zpět,
b)   přijímající smluvní strana uhradí cestovné po území svého státu dle předem schváleného programu pobytu,
c)   přijímající smluvní strana uhradí pobytové náklady osobám přijímaným dle tohoto Programu a poskytne jim ubytování a částku na stravné a kapesné dle platných vnitrostátních předpisů,
d)   přijímající smluvní strana poskytne přijímaným osobám zdravotní péči v rozsahu a za podmínek stanovených ve Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsané v Praze dne 23. května 2000, a v Správní dohodě mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče, podepsané v Bratislavě dne 2. dubna 2001.

Článek XIX

Výměny výstav se uskuteční za těchto podmínek:

a)   vysílající smluvní strana hradí dopravu a pojištění exponátů do prvního místa určení a zpět,
b)   přijímající smluvní strana hradí náklady na instalaci a demontáž výstavy, pronájem výstavních prostor a pojištění na dobu trvání výstavy,
c)   přijímající smluvní strana je povinna odpovídajícím způsobem pečovat o výstavu a zajistit její bezpečnost, v případě poškození nebo jakékoliv škody vzniklé na exponátech je povinna předat vysílající smluvní straně veškeré dokumenty týkající se poškození,
d)   vysílající smluvní strana uhradí kurátorům výstav náklady spojené s cestou do místa uskutečnění výstavy,
e)   přijímající smluvní strana zajistí kurátorům výstav ubytování v místě konání výstavy a stravné a kapesné.

Článek XX

Vysílání a přijímání zástupců smluvních stran k hostování na kulturních a uměleckých akcích na území státu druhé smluvní strany se uskuteční na základě vzájemnosti a v souladu s vnitřními předpisy států smluvních stran za těchto všeobecných podmínek:

a)   vysílající smluvní strana poskytne vyslanému zástupci příspěvek na úhradu cestovních nákladů,
b)   přijímající smluvní strana poskytne přijímanému zástupci druhé smluvní strany či pořadateli kulturní akce příspěvek na úhradu nákladů spojených s realizací vlastní kulturní akce.

Článek XXI

Tento Program spolupráce nevylučuje možnost uskutečnění dalších akcí a výměn, jejichž realizaci v oblasti kultury budou smluvní strany považovat za důležitou. Na těchto aktivitách se musí smluvní strany dohodnout diplomatickou cestou.

Článek XXII

Jakékoliv pochybnosti, problémy nebo obtiže, které vzniknou při výkladu nebo provádění tohoto Programu, budou smluvní strany řešit diplomatickou cestou.

Článek XXIII

Tento Program spolupráce vstupuje v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2003. Po vzájemné dohodě smluvních stran diplomatickou cestou může být platnost prodloužena o jeden (1) rok.

Dáno v Bratislavě dne 6. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo kultury
České republiky
Pavel Dostál v. r.
ministr
Za Ministerstvo kultury
Slovenské republiky
Milan Kňažko v. r.
ministr

E-shop

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, komentář

JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem komentáře k tomuto předpisu je poskytnout čtenáři podrobnější informace o české ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Katastr nemovitostí, 2. vydání

Katastr nemovitostí, 2. vydání

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý - Wolters Kluwer, a. s.

Přinášíme vám druhé, doplněné a upravené vydání úspěšné publikace, která čtenáři přibližuje přehlednou a srozumitelnou formou problematiku katastru nemovitostí a umožňuje snadnou orientaci v oblasti právních vztahů k nemovitostem po rekodifikaci soukromého ...

Cena: 510 KčKOUPIT

ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

ÚZ č. 1185 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Sagit, a. s.

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním ...

Cena: 297 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.