Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 119/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 53, ze dne 15. 11. 2001

119

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. prosince 2000 bylo v Pentagonu podepsáno Memorandum o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem Armády Spojených států amerických o styčných důstojnících.

Memorandum vstoupilo v platnost na základě svého článku XI odst. 11.9 dnem podpisu.

Nedílnou součástí Memoranda je Příloha A - vzor certifikace. Do textu přílohy lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu obrany.

České znění Memoranda se vyhlašuje současně.

MEMORANDUM O DOHODĚ
mezi
Ministerstvem obrany České republiky
a Ministerstvem Armády Spojených států amerických
o styčných důstojnících

PREAMBULE

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo Armády Spojených států amerických, jednající na základě zmocnění poskytnutého Ministerstvem obrany (dále označované individuálně jako "strana" a společně jako "strany"), přejíce si navázat formální styky mezi stranami, se tímto dohodly na následujících podmínkách týkajících se vysílání jednotlivců do vládních zařízení, aby zde vykonávali funkci styčných důstojníků mezi stranami.

Článek I
Definice

Kromě termínů definovaných v jiných ustanoveních této dohody budou následující v ní obsažené termíny mít následující význam:

1.1 "utajované informace" znamenají oficiální informace některé strany vyžadující ochranu v zájmu národní bezpečnosti této strany, které jsou takto označeny vyznačením stupně utajení.

1.2 "kontrolované neutajované informace" znamenají neutajované informace některé ze stran, k nimž je omezen přístup nebo jejich šíření v souladu s vnitrostátními zákony, zásadami a předpisy této strany. Patří k nim informace Spojených států, které se nezveřejňují nebo podléhají při vývozu kontrole.

1.3 "hostitelská vláda" znamená národní vládu hostitelské strany.

1.4 "hostitelská strana" znamená stranu, u níž působí styčný důstojník vyslaný domovskou stranou podle článku III.

1.5 "Mezinárodní program návštěv (IVP)" (International Visits Program) znamená program vytvořený k zabezpečování návštěv a vyslání zahraničních představitelů u složek Ministerstva obrany Spojených států amerických a v zařízeních jeho dodavatelů. Byl vytvořen k zajištění toho, že utajované a kontrolované neutajované informace, s nimiž mají být seznámeni cizí státní příslušníci, byly řádně schváleny k uvolnění pro jejich vlády; aby cizí vlády žádající utajované informace v rámci návštěvy nebo vyslání poskytovaly bezpečnostní záruky za jednotlivce a jejich vysílající organizace nebo firmy; a že ve věci dané návštěvy nebo vyslání byla učiněna příslušná administrativní opatření (např. stanovení data, času a místa).

1.6 "styčný důstojník" znamená vojenského příslušníka nebo civilního zaměstnance domovské strany, který je na základě schválení nebo certifikace hostitelské strany nebo vlády zmocněn domovskou stranou, aby jednal jako její oficiální představitel v souvislosti s programy, projekty nebo dohodami, které jsou v zájmu vlád obou stran.

1.7 "domovská vláda" znamená národní vládu domovské strany.

1.8 "domovská strana" znamená stranu, která vysílá styčného důstojníka podle článku III.

Článek II
Účel

Účelem této dohody podléhající právním předpisům obou států je stanovit podmínky pro službu styčných důstojníků mezi stranami a přispívat k lepšímu porozumění mezi stranami v otázkách obrany, jež jsou předmětem společného zájmu.

Článek III
Rozsah

3.1 Po dobu trvání této dohody může každá strana vysílat po vzájemné dohodě s druhou stranou své vojenské příslušníky nebo civilní zaměstnance ozbrojených sil ke druhé straně jako styčné důstojníky v souladu s podmínkami této dohody.

3.2 Takové vyslání domovskou stranou bude zahájeno až po splnění požadavků vztahujících se k oficiální certifikaci nebo schválení styčných důstojníků, které mohou být stanoveny hostitelskou stranou nebo její vládou. Styční důstojníci, kteří mají být svou domovskou stranou vysláni na místa ve Spojených státech, použijí Program mezinárodních návštěv definovaný v odstavci 1.5 této dohody.

3.3 Pokud nebude dohodnuto jinak, normální doba služby styčného důstojníka bude tři (3) roky.

3.4 Obecně platí, že jedna osoba může v kterémkoli okamžiku sloužit jako styčný důstojník pouze u jednoho hlavního vojenského velitelství hostitelské strany.

Článek IV
Povinnosti a činnosti

4.1 Styčný důstojník zastupuje domovskou stranu u hostitelské strany. Styčný důstojník nebude vykonávat služby, jež jsou právními předpisy hostitelské strany vyhrazeny důstojníkům nebo zaměstnancům hostitelské vlády, ani nebude pro hostitelskou vládu vykonávat jakékoliv práce nebo poskytovat této vládě či jejím agenturám (včetně hostitelské strany) jakékoliv služby.

4.2 Od styčného důstojníka se požaduje, aby dodržoval všechny příslušné zásady, procedury a právní předpisy hostitelské vlády. Hostitelská strana přidělí styčnému důstojníkovi kontaktního důstojníka, který mu poskytne radu, pokud jde o zásady, procedury a právní předpisy hostitelské strany a vlády, a zajistí, aby činnosti byly v souladu s těmito požadavky a účely této dohody.

4.3 Styčný důstojník může požádat o přístup do zařízení hostitelské strany, pokud takový přístup napomáhá uskutečňování účelu této dohody, je v souladu s podmínkami jakékoliv příslušné certifikace nebo souhlasu vydaných hostitelskou vládou a je přípustný z hlediska zásad, procedur a právních předpisů hostitelské vlády. Takové žádosti budou předkládány kontaktnímu důstojníkovi popsanému v odstavci 4.2. O schválení těchto žádostí rozhoduje hostitelská strana. V případech, kdy je hostitelskou stranou Ministerstvo Armády Spojených států amerických, je třeba předkládat všechny žádosti o přístup jdoucí za rámec podmínek příslušné certifikace nebo souhlasu prostřednictvím Programu mezinárodních návštěv (IVP).

4.4 Styčnému důstojníkovi nebude umožněn přístup k technickým údajům nebo jiným informacím hostitelské strany, ať již utajovaným či neutajovaným, s výjimkou těch, které byly schváleny hostitelskou stranou, a to pouze v rozsahu nutném pro výkon funkcí styčného důstojníka podle této dohody.

4.5 Se všemi informacemi, k nimž byl styčnému důstojníkovi umožněn přístup po dobu jeho služby ve funkci styčného důstojníka u hostitelské strany, se bude nakládat jako s informacemi poskytovanými domovské vládě a s důvěrou, přičemž styčný důstojník nebude tyto informace dále předávat nebo poskytovat žádné jiné osobě, firmě, organizaci nebo vládě bez předchozího písemného zmocnění hostitelské vlády. Poskytnutí informací styčnému důstojníkovi nebude považováno za licenci nebo oprávnění k použití těchto informací pro jakýkoli jiný účel než ten, který je popsán v článku II.

4.6 Styčnému důstojníkovi není povolena účast na cvičeních, rozmístěních nebo civilně-vojenských akcích, pokud k ní nebude výslovně zmocněn jak hostitelskou, tak domovskou stranou.

4.7 Domovská strana nebude vysílat styčného důstojníka do služby nebo jej držet ve službě v místech, kde může pravděpodobně dojít nebo již došlo k přímým projevům nepřátelství se silami třetích států, bez písemného souhlasu domovské strany a hostitelské strany.

4.8 Od styčného důstojníka se bude požadovat dodržování ústrojních předpisů domovské strany, avšak na žádost hostitelské strany bude styčný důstojník také nosit označení nutná k označení jeho státní příslušnosti, hodnosti a jeho postavení jako styčného důstojníka. Při jakékoliv příležitosti bude ústroj volena tak, aby se co nejvíce blížila ústroji konkrétní jednotky hostitelské strany, u níž se styčný důstojník nachází. Od styčného důstojníka se bude požadovat dodržování praxe hostitelské strany, pokud jde o nošení civilního oděvu.

4.9 Před započetím doby služby styčného důstojníka sdělí domovská strana hostitelské straně, která složka domovské strany bude provádět operační řízení styčného důstojníka a také - pokud půjde o jinou složku - která složka domovské strany bude zajišťovat administrativní podporu styčného důstojníka a na něm závislých osob.

Článek V
Finanční zajištění

5.1 Domovská strana ponese všechny náklady a výdaje na styčného důstojníka zahrnující mimo jiné:

5.1.1 Celý plat a další požitky styčného důstojníka;

5.1.2 Všechny cesty styčného důstojníka a na něm závislých osob, zahrnující mimo jiné cestu do země hostitelské strany a z ní;

5.1.3 Všechny náklady a výdaje na pobyt styčného důstojníka a osob na něm závislých v zemi hostitelské strany. Pokud není v jiných dohodách výslovně stanoveno jinak, patří k nim místní cestovné, kancelářské prostory, administrativní služby, ubytování, potraviny, lékařské a stomatologické služby;

5.1.4 Náhrady za ztrátu nebo poškození osobního majetku styčného důstojníka nebo osobního majetku osob na něm závislých;

5.1.5 Náklady na stěhování zařízení domácnosti styčného důstojníka a osob na něm závislých;

5.1.6 Přípravu a přepravu ostatků; pohřební náklady související s úmrtím styčného důstojníka nebo osob na něm závislých;

5.1.7 Formální i neformální výcvik styčného důstojníka, pokud nejde o poskytování informací o požadavcích hostitelské strany prováděné kontaktním důstojníkem;

5.1.8 Všechny výdaje související s návratem styčného důstojníka po ukončení jeho vyslání společně s osobami na něm závislými.

5.2 Hostitelská strana může poskytnout kancelářské zařízení, vybavení, materiál a služby, které mohou být pro styčného důstojníka nezbytné pro dosažení účelu této dohody, přičemž domovská strana uhradí náklady na využívání těchto zařízení styčným důstojníkem podle sazeb stanovených hostitelskou stranou. Pokud jsou hostitelskou stranou Spojené státy, provádí se úhrada za toto zařízení, vybavení, materiál a služby prostřednictvím Programu pro vojenské prodeje do zahraničí (FMS, Foreign Military Sales).

Článek VI
Bezpečnost

6.1 Hostitelská strana stanoví maximální věcný rozsah a stupně utajení, v jejichž rámci bude styčnému důstojníkovi povoleno seznamovat se s utajovanými informacemi a kontrolovanými neutajovanými informacemi. Hostitelská strana sdělí domovské straně, jaký stupeň bezpečnostní prověrky musí mít styčný důstojník, aby mu byl povolen přístup k těmto informacím. Přístup styčného důstojníka k těmto informacím a do těchto zařízení musí být v souladu s účely této dohody (vyjádřenými v článku II) a omezen na tyto účely a současně musí být v souladu s ustanoveními a omezeními tohoto článku, jakož i všech dalších dohod mezi stranami nebo jejich vládami týkajících se přístupu k těmto informacím a do těchto zařízení. Přístup bude vždy omezen na minimum nutné k naplnění účelu této dohody, přičemž hostitelská strana může na základě svého uvážení zakázat styčnému důstojníkovi přístup do kteréhokoli zařízení hostitelské strany anebo požadovat, aby na takový přístup dohlížel personál hostitelské strany.

6.2 Každá strana zajistí předání bezpečnostních záruk, a to v případě českého personálu prostřednictvím Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu, D. C. a v případě personálu Spojených států prostřednictvím velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, v nichž budou uvedeny stupně bezpečnostní prověrky styčného důstojníka vysílaného příslušnou stranou. Bezpečnostní záruky budou připraveny a předány předepsanými kanály v souladu s obvyklými postupy hostitelské strany. Pro Spojené státy je předepsaným kanálem Program mezinárodních návštěv (IVP) definovaný v odstavci 1.5 této dohody.

6.3 Domovská strana zajistí, že každý vyslaný styčný důstojník bude plně seznámen s příslušnými právními předpisy týkajícími se ochrany majetkových informací (např. patentů, autorských práv, know-how a obchodních tajemství), utajovaných informací a kontrolovaných neutajovaných informací, které jsou tomuto styčnému důstojníkovi předávány, a že bude tyto právní předpisy dodržovat. Tento závazek platí jak během vyslání styčného důstojníka, tak po jeho ukončení. Od styčných důstojníků České republiky se bude požadovat, aby před nástupem do své funkce podepsali certifikaci uvedenou v Příloze A. Výkon funkce styčného důstojníka u Ministerstva Armády Spojených států amerických bude povolen pouze osobám, které tuto certifikaci vyplnily a podepsaly.

6.4 Domovská strana zajistí, aby styčný důstojník trvale dodržoval všechny bezpečnostní právní předpisy a procedury hostitelské vlády. Každé porušení bezpečnostních procedur styčným důstojníkem po dobu výkonu jeho funkce bude oznámeno domovské straně, aby učinila vhodná opatření. Domovská strana odvolá na žádost hostitelské strany každého styčného důstojníka, který v průběhu svého vyslání porušuje bezpečnostní právní předpisy nebo procedury nebo neprojevuje snahu dodržovat uvedené zákony, pravidla či procedury ani s ohledem na možné protiopatření domovské strany.

6.5 Veškeré utajované informace zpřístupněné styčnému důstojníkovi budou považovány za utajované informace poskytnuté domovské straně a budou podléhat všem ustanovením a ochranným opatřením stanoveným v Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací ze dne 19. září 1995.

6.6 Styčný důstojník nesmí uchovávat utajované informace nebo kontrolované neutajované informace ve hmotné podobě (např. jako písemné dokumenty nebo elektronické soubory), pokud to není výslovně povoleno v podmínkách certifikace udělené hostitelskou stranou styčnému důstojníkovi na základě písemné žádosti domovské vlády.

6.7 Závazky styčného důstojníka ve vztahu k utajovaným nebo kontrolovaným neutajovaným informacím zpřístupněným hostitelskou stranou v souvislosti s touto dohodou zůstávají v platnosti i po ukončení této dohody.

Článek VII
Technické a administrativní záležitosti

7.1 Certifikace nebo schválení jednotlivce jako styčného důstojníka nezakládá tomuto jednotlivci diplomatické ani jiné zvláštní výsady.

7.2 Hostitelská strana může v rozsahu daném příslušnými právními předpisy hostitelské vlády a v souladu s článkem V této dohody poskytnout styčnému důstojníkovi administrativní podporu potřebnou k naplnění účelu této dohody, která bude podléhat dodatečné úhradě domovskou stranou.

7.3 Žádné ustanovení této dohody neomezuje jakékoliv osvobození od daní, cel či dovozních anebo podobných poplatků, které je styčnému důstojníkovi nebo osobám na něm závislým umožněno podle příslušných právních předpisů či mezinárodních smluv mezi stranami, jejich vládami anebo státy.

7.4 Pokud hostitelská strana poskytne styčnému důstojníkovi kancelářské prostory, stanoví tato strana styčnému důstojníkovi běžnou pracovní dobu.

7.5 Domovská strana zajistí, aby byla hostitelská strana informována s co největším předstihem o jakékoli nepřítomnosti styčného důstojníka.

7.6 Hostitelská strana může v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy poskytnout styčnému důstojníkovi a osobám na něm závislým lékařskou a stomatologickou péči ve zdravotnických zařízeních hostitelské strany. Veškerá taková péče bude podléhat dodatečné úhradě v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy. Domovská strana zajistí, aby styčný důstojník a osoby na něm závislé byly před zahájením služby styčného důstojníka v dobrém fyzickém stavu. Domovská strana odpovídá za to, že se seznámí s lékařskými a stomatologickými službami, které budou k dispozici styčnému důstojníkovi a osobám na něm závislým, s postupem při využívání těchto služeb a s jejich cenou.

7.7 Hostitelská strana může v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy poskytnout styčnému důstojníkovi a osobám na něm závislým právo využívat stejné možnosti přednostního nákupu a péče ve vojenských velkoobchodech, prodejnách, kulturních zařízeních a účastnit se obdobných aktivit zaměřených na odpočinek a regeneraci, jaké jsou dostupné odpovídajícímu personálu hostitelské strany. Toto ustanovení však neomezuje výsady vyplývající z ostatních ustanovení této dohody nebo jiné výsady poskytnuté z rozhodnutí hostitelské strany a se souhlasem domovské strany ani nevyžaduje na hostitelské straně poskytování výsad, které nejsou styčnému důstojníkovi nebo osobám na něm závislým dostupné podle příslušných právních předpisů.

7.8 Pokud jsou taková zařízení k dispozici, poskytne hostitelská strana styčnému důstojníkovi a osobám na něm závislým ubytovací a stravovací zařízení podle stejných zásad a priorit jako u svého vlastního personálu srovnatelné hodnosti a funkce, a to v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a za dodatečnou úhradu domovskou stranou. V místech, kde hostitelská strana neposkytuje ubytovací a stravovací zařízení, vyvine tato strana přiměřené úsilí k tomu, aby pomohla domovské straně najít taková zařízení pro styčného důstojníka a osoby na něm závislé.

7.9 Domovská strana zajistí, aby styčný důstojník a osoby na něm závislé měly v době vstupu či opouštění území státu hostitelské vlády všechny doklady vyžadované touto vládou pro takový vstup či opouštění. Pokud příslušná mezinárodní smlouva mezi stranami, jejich vládami nebo státy nestanoví výjimku, musí se styční důstojníci a potvrzené osoby na nich závislé podřídit při vstupu do státu hostitelské vlády jeho celním předpisům.

7.10 Bez oprávnění ze strany hostitelské vlády nesmí styčný důstojník ani osoby na něm závislé přivážet do státu hostitelské vlády střelné zbraně jakéhokoliv druhu.

Článek VIII
Nároky

8.1 Nároky se budou řídit jakýmikoliv mezinárodními dohodami platnými mezi stranami, jejich vládami nebo státy, jež jsou aplikovatelné ve státu hostitelské strany. Nároky, na něž se ustanovení jakýchkoliv takových smluv nevztahují, budou řešeny následujícím způsobem:

8.1.1 Strany se vzdávají všech nároků, s výjimkou nároků ze smluv, vůči vojenským příslušníkům a civilním zaměstnancům druhé strany z důvodu poškození, ztráty nebo zničení majetku vlastněného nebo užívaného příslušným ministerstvem obrany, pokud toto poškození, ztráta nebo zničení:

 8.1.1.1 bylo způsobeno vojenským příslušníkem nebo civilním zaměstnancem při výkonu služebních povinností, nebo

 8.1.1.2 vzniklo z použití jakéhokoli vozidla, plavidla nebo letadla vlastněného druhou stranou a používaného jejím ministerstvem obrany.

8.2 Strany se vzdají všech nároků vůči sobě navzájem a vůči vojenským příslušníkům a civilním zaměstnancům jejich ministerstev obrany z důvodu újmy na zdraví nebo smrti způsobené kterémukoliv vojenskému příslušníku nebo civilnímu zaměstnanci jejich ministerstva obrany v době, kdy tento příslušník nebo zaměstnanec vykonával své služební povinnosti.

8.3 Nároky, s výjimkou nároků ze smluv, z důvodu poškození, ztráty, újmy na zdraví nebo smrti nespadající pod předchozí odstavce tohoto článku, způsobené konáním či opomenutím vojenského příslušníka nebo civilního zaměstnance druhé strany nebo konáním či opomenutím, za něž je druhá strana právně odpovědná, budou předloženy ke zvážení druhé straně podle příslušných právních předpisů.

8.4 Domovská strana zajistí, aby byli styčný důstojník a osoby doprovázející tohoto styčného důstojníka ve státu hostitelské strany pojištěni pro případ odpovědnosti z provozu jejich soukromých motorových vozidel v souladu s příslušnými právními předpisy hostitelské vlády nebo nižšího územněsprávního celku státu hostitelské strany, v níž se styčný důstojník nachází. Případné nároky související s užíváním soukromého motorového vozidla budou nejdříve uplatněny na základě tohoto pojištění.

8.5 Nároky vzniklé z dodávek nebo služeb poskytnutých styčnému důstojníkovi Spojenými státy budou řešeny v souladu s podmínkami nabídkových a přejímacích listů (Letters of Offer and Acceptance, LOA) v rámci Programu pro vojenské prodeje do zahraničí (FMS).

8.6 Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat jako vzdání se nebo omezení nároků nebo podání třetích stran.

Článek IX
Kázeň a odvolání

9.1 S výjimkou stanovenou v odstavci 9.3 nemůže hostitelská strana ani ozbrojené síly hostitelské vlády přijímat kázeňská opatření vůči styčnému důstojníkovi, který poruší příslušné právní předpisy hostitelské strany. Hostitelská strana nemá kázeňskou pravomoc ani nad osobami závislými na styčném důstojníkovi. Domovská strana však přijme vůči styčnému důstojníkovi taková administrativní nebo kázeňská opatření, která mohou být přiměřená okolnostem tak, aby bylo zajištěno dodržování této dohody. Strany budou spolupracovat při vyšetřování jakýchkoliv porušení právních předpisů jedné z nich.

9.2 Žádné ustanovení této dohody ani žádné opatření hostitelské strany podle odstavce 9.3 neomezuje právo jakéhokoli civilního orgánu ve státu hostitelské strany (včetně hostitelské vlády) vykonávat trestní nebo správní jurisdikci nad styčným důstojníkem nebo osobami na něm závislými, ani neovlivní jakékoli vynětí z této jurisdikce nebo imunitu vůči ní, která se může vztahovat na styčného důstojníka a osoby na něm závislé na základě ustanovení jiných platných mezinárodních smluv, které jsou v platnosti mezi hostitelskou vládou a domovskou vládou. Hostitelská strana předá jménem domovské strany příslušným civilním orgánům jakoukoliv žádost o to, aby se zřekly svého práva na výkon jurisdikce nad styčným důstojníkem nebo osobě na něm závislé, a pokud domovská strana označí takové vzdání se jako mimořádně důležité, bude hostitelská strana naléhat na příznivé posuzování žádosti domovské strany. Výše uvedené neomezí žádné právo, které může mít některá ze stran ve vztahu k takovým vzdáním se podle jakékoliv příslušné mezinárodní smlouvy o právním postavení ozbrojených sil.

9.3 Certifikace nebo schválení styčného důstojníka může být hostitelskou stranou kdykoliv zrušeno, modifikováno nebo omezeno z jakéhokoliv důvodu, včetně (ale ne pouze) porušení právních předpisů hostitelské strany nebo hostitelské vlády. Mimo to domovská vláda odvolá na základě požadavku hostitelské strany styčného důstojníka nebo osobu na něm závislou z území hostitelské vlády. Hostitelská strana svůj požadavek na odvolání odůvodní, nicméně neshoda mezi stranami, pokud jde o dostatečnost těchto důvodů, neospravedlňuje prodlení při odvolání styčného důstojníka.

9.4 Styčný důstojník nebude vykonávat žádné kontrolní či kázeňské pravomoci nad vojenskými příslušníky nebo občanskými zaměstnanci hostitelské strany.

Článek X
Řešení sporů

Spory vzniklé z této dohody nebo s ní související budou řešeny pouze jednáním stran a nebudou předkládány k urovnání jednotlivcům, národním nebo mezinárodním soudům ani jakémukoli jinému fóru.

Článek XI
Vstup v platnost, změny, trvání a ukončení

11.1 Všechny závazky stran podle této dohody se řídí vnitrostátním právem a závisí na dostupnosti finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely.

11.2 Domovská strana zajistí, aby styčný důstojník plnil všechny závazky a dodržoval všechna omezení aplikovatelná na něj podle této dohody.

11.3 Tato dohoda může být změněna na základě souhlasného písemného stanoviska obou stran.

11.4 Tato dohoda může být kdykoli ukončena na základě souhlasného písemného stanoviska obou stran. V případě, že se obě strany shodují na ukončení této dohody, uskuteční před datem ukončení vzájemné jednání.

11.5 Kterákoli ze stran může ukončit tuto dohodu písemným oznámením druhé strany s výpovědní lhůtou sto osmdesát (180) dnů.

11.6 Veškeré Nabídkové a přejímací listy (LOA) přidružené k nebo související s touto dohodou musí být ukončeny v souladu s podmínkami v nich stanovenými.

11.7 Případná práva a odpovědnost stran podle článku VI (Bezpečnost) a článku VIII (Nároky) budou pokračovat bez ohledu na ukončení této dohody.

11.8 Nejpozději v den, kdy nabude účinnosti ukončení této dohody, stáhne každá ze stran své styčné důstojníky a osoby na nich závislé z území státu druhé strany a uhradí veškeré částky, které na základě této dohody dluží druhé straně. Jakékoliv peněžní částky, které má uhradit některá ze stran, ale které nebyly vyúčtovány s dostatečným předstihem umožňujícím jejich uhrazení před ukončením této dohody, budou uhrazeny neprodleně po jejich vyúčtování.

11.9 Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami. Tato dohoda zůstane v platnosti deset (10) let a může být prodloužena písemnou dohodou stran.

Na důkaz toho níže podepsaní zplnomocnění zástupci svých vlád podepsali tuto dohodu.

Dáno v Pentagonu dne 19. prosince 2000, v českém a anglickém jazyce, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
Generálmajor Rostislav Kotil v. r.
Přidělenec obrany
při Velvyslanectví České republiky
ve Spojených státech amerických
Za Ministerstvo Armády
Spojených států amerických
Generálmajor Robert A. Harding v. r.
Výkonný zástupce náčelníka štábu
pro zpravodajskou činnost Armády
Spojených států amerických

E-shop

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Správní právo. Zvláštní část, 2. vydání

Vladimír Sládeček, Olga Pouperová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie a nově i správou hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu. Text je zaměřen zejména na českou ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1256 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také novelizovaný zákon o veřejném ochránci práv (od 1. 1. 2018), zákon o Ústavním soudu, 8 novelizací kompetenčního zákona, změny volebních zákonů (prezident, Parlament), novelizovaný antidiskriminační zákon a dále zcela nový zákon o ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Zajištění a utvrzení dluhu v praxi

Zajištění a utvrzení dluhu v praxi

Mgr. Martin Pelikán - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha Zajištění a utvrzení dluhu v praxi je další praktickou příručkou z ediční řady Právo prakticky. Formou praktických příkladů, vzorů a tabulek seznamuje autor čtenáře s instituty používanými v právní praxi k zajištění a utvrzení dluhu, kterými jsou například ručení, finanční ...

Cena: 549 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.