Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 118/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 52, ze dne 15. 11. 2001

118

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. října 2001 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR).

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 18 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNĺ
mezi Ministerstvem obrany České republiky
a Ministerstvem obrany Slovenské republiky
o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky
v operaci Joint Guardian (KFOR)

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce z Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemné spolupráci, podepsaného 2. května 1994 v Bratislavě,

majíce na zřeteli rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 (1999) ze dne 10. června 1999,

berouce v úvahu záměr obou smluvních stran vytvořit společnou česko-slovenskou jednotku v mírové operaci "Joint Guardian" (dále jen "KFOR"),

majíce na paměti společný zájem na podpoře racionalizace, interoperability, připravenosti a efektivity jejich ozbrojených sil prostřednictvím vzájemné spolupráce,

uznávajíce potřebu posílit a zvýšit efektivnost působení mnohonárodních sil KFOR v Kosovu,

berouce ohled na potřeby armád států smluvních stran v oblasti poskytování logistické podpory, zásobování a služeb během jejich operačního nasazení v rámci KFOR,

berouce v úvahu ustanovení Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, sjednané dne 19. června 1995 v Bruselu,

a

majíce v úmyslu přispět k řešení a uklidnění situace na území Kosova,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely tohoto Ujednání mají následující pojmy tento význam:

"Jednotka" znamená společnou česko-slovenskou vojenskou jednotku působící v rámci KFOR.

"Technická dohoda" znamená Technickou dohodu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o účasti Armády České republiky a Armády Slovenské republiky ve společné česko-slovenské jednotce v operaci Joint Guardian (KFOR).

Článek 2
Účel

Účelem tohoto Ujednání je definovat práva, povinnosti a zásady vzájemné spolupráce příslušníků armád států smluvních stran při působení v jednotce.

Článek 3
Poslání a úkoly jednotky

Jednotka bude v rámci mnohonárodní brigády - střed pod operačním velením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska plnit v rámci svěřeného operačního prostoru odpovědnosti zejména následující úkoly:

zabezpečování provinciální srbsko-kosovské hranice;
monitorování činnosti v prostoru odpovědnosti;
zajišťování bezpečného prostředí pro návrat vyhnanců a utečenců;
podpora působení humanitárních organizací;
spolupráce s civilní správou Organizace spojených národů;
zajišťování bezpečnosti národnostních menšin.

Článek 4
Složení jednotky

1. Maximální počet příslušníků jednotky o velikosti praporu nepřesáhne 500 osob. Česká strana poskytne maximálně 400 vojáků z povolání a slovenská strana maximálně 100 profesionálních vojáků.

2. Organizační struktura jednotky bude uvedena v technické dohodě.

3. Rotace příslušníků jednotky se bude uskutečňovat zpravidla každých 6 - 7 měsíců.

Článek 5
Velení a řízení

1. Velitelem jednotky bude příslušník Armády České republiky a zástupcem velitele jednotky bude příslušník Armády Slovenské republiky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zástupce velitele jednotky bude vždy příslušník armády druhé smluvní strany.

2. S cílem zabezpečení činnosti jednotky a plnění jejích úkolů je velitel jednotky oprávněn vydávat nařízení, rozkazy a jiná opatření, která jsou závazná pro všechny příslušníky jednotky.

Článek 6
Společná příprava

1. Před nasazením jednotky do prostoru odpovědnosti proběhne společná příprava české a slovenské části jednotky. Podrobnosti budou uvedeny v technické dohodě.

2. Výběr příslušníků armád států smluvních stran určených k působení v jednotce je v kompetenci jednotlivých smluvních stran.

Článek 7
Logistické zabezpečení

1. Česká strana bude zejména zabezpečovat:

údržbu a opravy výzbroje a techniky používané při plnění úkolů jednotky, včetně zásobování pohonnými hmotami a municí;
- proviantní zabezpečení, včetně zásobování z České republiky, a nákup potravin v místě nasazení;
- ubytování příslušníků jednotky.

Slovenská strana bude zejména zabezpečovat údržbu a opravy výzbroje a techniky slovenské části jednotky, která není zavedena do výzbroje Armády České republiky.

2. Každá ze smluvních stran bude odpovědná za výstrojní vybavení příslušníků svých armád.

3. Česká strana bude v souladu s tímto Ujednáním poskytovat prostředky slovenské straně za stejných podmínek, za jakých jsou tyto prostředky poskytovány příslušníkům Armády České republiky.

Článek 8
Ochrana utajovaných skutečností

1. Při ochraně utajovaných skutečností předávaných mezi smluvními stranami se bude postupovat podle ustanovení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností a příslušnými vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

2. Při nakládání s utajovanými skutečnostmi Organizace Severoatlantické smlouvy se bude postupovat v souladu s příslušnými smlouvami, které jsou uzavřeny mezi smluvními stranami a Organizací Severoatlantické smlouvy, a v souladu s dalšími relevantními dokumenty.

3. Smluvní strany budou odpovědné za provedení bezpečnostních prověrek u svých příslušníků jednotky podle příslušných vnitrostátních právních předpisů.

4. Smluvní strany se zavazují si navzájem na vyžádání zpřístupnit archivované dokumenty, které vznikly v průběhu působení jednotky v KFOR.

Článek 9
Používání komunikačních prostředků

Česká strana bude poskytovat úplnou komunikační podporu včetně přístupu do Stálé vojenské spojovací sítě. Pronájem telekomunikačních služeb civilních operátorů si bude hradit každá smluvní strana samostatně. Technické a organizační zabezpečení bude řešeno technickou dohodou a samostatným nařízením pro spojení.

Článek 10
Jurisdikce

1. Příslušníci jednotky budou podléhat jurisdikci vysílajícího státu. Zabezpečení plnění úkolů policejní ochrany jednotky bude podléhat příslušným právním předpisům České republiky nebo Slovenské republiky.

2. Obě smluvní strany budou odpovědné za udělování kázeňských trestů, sankcí a ochranných opatření v souladu se svou vojenskou kázeňskou praxí za dodržení procedurálních postupů stanovených v příslušných právních předpisech České republiky nebo Slovenské republiky. O udělení kázeňského trestu, sankce nebo ochranného opatření bude neprodleně informován velitel jednotky.

Článek 11
Lékařská a stomatologická péče

1. Česká strana bude v součinnosti se slovenskou stranou zabezpečovat pro příslušníky jednotky lékařskou a stomatologickou péči.

2. Příslušné lékařské klinické záznamy, včetně kopií pořízených v průběhu ambulantní nebo nemocniční péče příslušníků jednotky, budou po jejich odvolání či po ukončení činnosti jednotky předány příslušné smluvní straně.

Článek 12
Výstroj a výzbroj

1. Příslušníci jednotky budou po dobu působení v této jednotce nosit vojenský stejnokroj armády, jíž jsou příslušníkem. Vojenský stejnokroj bude označen znakem KFOR, znakem jednotky, českou nebo slovenskou státní vlajkou a nápisem Česká republika nebo Slovenská republika. Nošení vojenských stejnokrojů a jejich označení se bude řídit vnitrostátními právními předpisy států smluvních stran.

2. Příslušníci české a slovenské části jednotky budou vybaveni národní výzbrojí a technikou.

Článek 13
Financování

1. Smluvní strany budou odpovědny za hrazení platu a všech souvisejících příplatků příslušníkům jejich armád a za hrazení cestovních a stravovacích nákladů spojených s vysláním těchto příslušníků do místa působení jednotky.

2. Česká strana bude předběžně hradit všechny provozní a jiné náklady na činnost jednotky, pokud není jinde v tomto Ujednání nebo technické dohodě uvedeno jinak. Slovenská strana bude české straně každoročně v dohodnutých termínech refundovat část těchto nákladů. Podrobnosti budou uvedeny v technické dohodě.

3. Všechny transakce mezi smluvními stranami vztahující se k tomuto Ujednání budou hrazeny v amerických dolarech (USD).

Článek 14
Odpovědnost za škody

1. Při uplatňování nároků na náhradu škody vzniklé mezi smluvními stranami budou analogicky aplikována příslušná ustanovení Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil, sjednané dne 19. června 1995 v Bruselu.

2. Nároky na náhradu škody, které nejsou upraveny článkem VIII Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statusu jejich ozbrojených sil, sjednané dne 19. června 1951 v Londýně, bude na základě vzájemné dohody smluvních stran řešit pouze jedna z těchto stran. Náklady spojené s vyřízením takových nároků budou hrazeny stejným dílem. Jestliže však odpovědnost za škodu vznikla následkem úmyslného nebo nedbalostního jednání nebo opomenutí personálu nebo zástupců jedné smluvní strany, náklady na náhradu škody budou hrazeny pouze touto smluvní stranou.

Článek 15
Jazyk

Oficiálními jazyky jednotky budou český a slovenský jazyk.

Článek 16
Vztah ke třetím stranám

Tímto Ujednáním nejsou dotčeny závazky vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány. Spolupráce podle tohoto Ujednání není namířena proti jiným státům.

Článek 17
Řešení sporů

1. Jakýkoliv spor vzniklý na základě provádění nebo výkladu tohoto Ujednání bude řešen jednáním mezi smluvními stranami a nebude postoupen k urovnání žádnému národnímu či mezinárodnímu soudu nebo třetí straně.

2. Pokud nedojde k urovnání sporu do 90 dní od počátku jednání mezi smluvními stranami, pak bude tento spor řešen na úrovni ministra obrany České republiky a ministra obrany Slovenské republiky.

Článek 18
Závěrečná ustanovení

1. Toto Ujednání se sjednává na dobu působení společné česko-slovenské jednotky v KFOR a vstoupí v platnost dnem jeho podpisu.

2. Toto Ujednání může být kdykoliv změněno nebo doplněno na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být v písemné podobě a budou tvořit nedílnou součást tohoto Ujednání.

3. Každá ze smluvních stran může toto Ujednání písemně vypovědět. Platnost Ujednání skončí šest měsíců po doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

4. V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání uzavřou smluvní strany závěrečný protokol obsahující vzájemně dohodnuté postupy pro splnění finančních a jiných závazků, které vznikly během platnosti tohoto Ujednání a technické dohody.

5. K provádění jednotlivých ustanovení tohoto Ujednání se sjedná technická dohoda. Tato technická dohoda nebude součástí tohoto Ujednání.

Dáno v Praze dne 18. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany
České republiky
Ing. Jaroslav Tvrdík v. r.
ministr obrany České republiky
Za Ministerstvo obrany
Slovenské republiky
Ing. Jozef Stank v. r. 
ministr obrany Slovenské republiky

E-shop

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, 2. vydání

JUDr. Jiří Krofta - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace je druhým, aktualizovaným vydáním praktické příručky přepravního práva, které reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru mezinárodního přepravního práva v Evropské unii. Samotnému výkladu předchází 10 doporučení z právní praxe, při jejichž ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Základy bankovnictví. Teorie a praxe

Liběna Kantnerová - C. H. Beck

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví, a to v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. Text je členěn do 18 základních kapitol. První kapitoly jsou pohledem do historie. Kniha ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností

Likvidace obchodních společností

Josková, Pravdová, Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako právní subjekt. V průběhu likvidace tak dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.