Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 117/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 52, ze dne 15. 11. 2001

117

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. srpna 2001 bylo v Ulánbátaru podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2001 - 2005.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 21 dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2005.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

Ujednání
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska
o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže
na léta 2001 - 2005

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství, kultury a vědy Mongolska (dále jen "smluvní strany"), vedeny společnými zájmy o rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti školství, vědy a mládeže, s přesvědčením, že tato spolupráce bude přispívat k rozvoji vzájemných vztahů, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat publikace o školství a informace k otázkám řízení, organizace a obsahu základního, středního, vyššího odborného a vysokého školství.

Článek 2

Smluvní strany se budou na požádání informovat o změnách týkajících se jejich vzdělávacích systémů, o změnách školských právních předpisů a o změnách právních předpisů v oblasti péče o mládež.

Článek 3

Smluvní strany si budou na požádání vyměňovat informace a dokumentární materiály k historii, zeměpisu, ekonomice a kultuře států obou smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat a podněcovat

a)   výměnu vědecké a pedagogické literatury,
b)   účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích a sympoziích konaných ve státu partnerské smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci vysokoškolských institucí, výzkumných a vývojových pracovišť uskutečňovanou na základě dohod o přímé spolupráci.

Článek 6

Smluvní strany budou usilovat o rozvíjení spolupráce v oblasti výuky jazyka a literatury státu druhé smluvní strany. Na základě požadavků přijímající smluvní strany budou vzájemně vysílat učitele českého jazyka a literatury a mongolského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách ve státu druhé smluvní strany.

Článek 7

Smluvní strany si vymění každoročně odborníky z oblasti školství a vědy na celkovou dobu do 15 dní ke studiu otázek vzdělávání, výchovy a vědy a k projednání další spolupráce.

Článek 8

Smluvní strany si vymění každoročně odborníky z oblasti mládeže a mládežnických organizací na celkovou dobu do 15 dní ke studiu problematiky mládeže a k projednání další spolupráce.

Článek 9

Smluvní strany umožní vysokoškolským učitelům studijní a přednáškové pobyty na celkovou dobu 2 měsíců ročně. Délka jednotlivých pobytů nepřesáhne jeden měsíc.

Článek 10

Smluvní strany poskytnou stipendia pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými školami v Mongolsku ke studijním pobytům v celkovém rozsahu 20 měsíců každoročně. Celkový rozsah studijních pobytů lze rozdělit na několik kratších období. Studijní pobyty mohou být nejméně dvouměsíční.

Článek 11

Smluvní strany si každoročně nabídnou stipendia ke studijním pobytům v rámci doktorských studijních programů na veřejných vysokých školách v České republice a státních vysokých školách v Mongolsku v celkové délce 10 měsíců. Studijní pobyty mohou být nejméně dvouměsíční.

Článek 12

Za účelem podpory studia a prohloubení znalostí jazyka a kultury státu druhé smluvní strany si smluvní strany vzájemně poskytnou každoročně

a)   tři místa na Letní škole slovanských studií v České republice,
b)   tři místa na letních kursech mongolského jazyka a literatury v Mongolsku.

Všeobecná a finanční ustanovení
Článek 13

Všem osobám přijatým na základě tohoto Ujednání uhradí vysílající smluvní strana dopravu do hlavního města státu druhé smluvní strany a zpět.

Přijímající smluvní strana uhradí dopravu po území svého státu podle schváleného programu pobytu.

Článek 14

Činnost učitelů jazyků přijímaných na základě článku 6 tohoto Ujednání podléhá platným předpisům státu přijímající smluvní strany, obzvláště předpisům o pracovněprávních vztazích, zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění.

Rovněž odměňování učitelů podléhá platným právním předpisům státu přijímající smluvní strany.

Učitelé ve státě přijímající smluvní strany nebudou vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost a nebudou přijati do jiného zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení k zaměstnání.

Přijímající smluvní strana poskytne učitelům přijatým na základě článku 6 tohoto Ujednání ubytování ve vybaveném bytě nebo v domě hotelového typu.

Nominace nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů bude druhé smluvní straně oznámena písemně diplomatickou cestou nejpozději do 31. května kalendářního roku.

Článek 15

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně nominaci svých kandidátů podle článků 7, 8 a 9 tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň tři měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem navrženým pro zahájení pobytu. Vysílajicí smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu 14 dnů před zahájením pobytu.

Článek 16

Osobám přijatým na základě článků 7, 8 a 9 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)   stravné a kapesné podle platných právních předpisů,
b)   ubytování hotelového typu,
c)   v případě potřeby, bude-li o to druhou smluvní stranou požádána, tlumočníka pro přijímanou osobu; při krátkodobých pobytech do jednoho týdne po celou dobu pobytu, při pobytu nad jeden týden na první tři dny pobytu.

Článek 17

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně při nominaci svých kandidátů podle článků 10, 11 a 12 tohoto Ujednání materiály, které budou obsahovat údaje požadované v dotaznících přijímající smluvní strany do 31. března každého kalendářního roku. Přijímající smluvní strana podá zprávu o přijetí nejpozději do 1. července každého kalendářního roku.

Vysílající smluvní strana bude o příjezdu informovat přijímající smluvní stranu nejméně 14 dnů před zahájením studijního pobytu.

Podmínkou přijetí ke studijnímu pobytu je znalost jazyka přijímající smluvní strany nebo znalost jazyka schváleného přijímající smluvní stranou, s výjimkou přijetí podle článku 12.

Článek 18

Osobám přijatým na základě článků 10 a 11 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne:

a)   studium za stejných podmínek jako občanům svého státu,
b)   ubytování a stravování ve vysokoškolských zařízeních za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany,
c)   stipendium podle platných právních předpisů státu přijímající smluvní strany.

Článek 19

Česká strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 12 písm. a) tohoto Ujednání zápisné, exkurze, ubytování, stravování a kapesné.

Mongolská strana poskytne účastníkům kursů přijatým na základě článku 12 písm. b) tohoto Ujednání zápisné, exkurze, ubytování, stravování a kapesné.

Článek 20

Toto Ujednání nevylučuje organizaci dalších akcí, na nichž se smluvní strany písemně dohodnou diplomatickou cestou.

Článek 21

Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2005.

Dáno v Ulánbátaru dne 31. srpna 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V případě rozdílnosti ve výkladu je rozhodující znění v jazyce anglickém.  

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky  
Jaroslav Kamas v. r.
chargé d'affaires
Za Ministerstvo školství, kultury a vědy
Mongolska
Baatar Erdenesuren v. r.  
náměstek ministra

E-shop

Cestovní náhrady v praxi 2012

Cestovní náhrady v praxi 2012

JUDr. Marie Salačová - BOVA POLYGON

Kniha názorným a jasným způsobem vysvětluje platnou právní úpravu poskytování náhrad cestovních výdajů po rozsáhlé novelizaci s účinností od 1. 1. 2012. Důraz je kladen především na výrazné změny, tj výpočet tuzemského a zahraničního stravného včetně kapesného. Publikace je doplněna ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva

Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva

JUDr. Jan Kocina, Ph.D. - C. H. Beck

Předkládaná publikace přináší ucelený pohled na institut zákazu konkurence ve světle minulé a současné právní úpravy a zabývá se jeho aktuálními problémy. Obsahuje také srovnání s právní úpravou platnou ve Spolkové republice Německo a Slovenské republice. Ve vazbě na zpracovávanou ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Sousedská práva podle nového občanského zákoníku

Jiří Spáčil, Dušan Hrabánek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle nového občanského zákoníku, který upravuje sousedské vztahy v porovnání se starým občanským zákoníkem podrobněji a v mnoha ohledech jinak. Kniha je zároveň průvodcem věcnými právy, především vlastnickým právem a věcnými ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.