Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 112/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 50, ze dne 15. 11. 2001

112

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 9. října 2001 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ruské federace o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2001 - 2004.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 13 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNĺ
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a Ministerstvem školství Ruské federace o spolupráci v oblasti
školství a vědy na léta 2001 - 2004

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství Ruské federace (dále jen "smluvní strany"), na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství, podepsané v Moskvě dne 5. března 1996, s cílem rozvíjet spolupráci v oblasti školství a vědy, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji přímých styků mezi vysokými školami uskutečňovaných na základě jimi přijatých dohod o přímé spolupráci.

Článek 2

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce a partnerských vztahů mezi středními školami a vyššími odbornými školami.

Článek 3

Smluvní strany budou napomáhat:

a)   dalšímu rozvoji výměn vědecké a pedagogické literatury,
b)   účasti vědeckých a pedagogických pracovníků na mezinárodních kongresech, seminářích, sympoziích a konferencích konaných na území státu druhé smluvní strany.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat rozvoj výuky a studia českého jazyka, literatury a kultury ve vzdělávacích zařízeních Ruské federace a ruského jazyka, literatury a kultury ve vzdělávacích zařízeních České republiky.

S tímto cílem si smluvní strany každoročně vzájemně poskytnou:

a)   15 míst na Letní škole slovanských studií pořádané veřejnými vysokými školami v České republice,
b)   15 míst na letních kursech ruského jazyka a literatury v Ruské federaci.

Článek 5

Smluvní strany budou napomáhat při vysílání učitelů českého jazyka a literatury a ruského jazyka a literatury k pedagogickému působení na vysokých školách států smluvních stran na základě požadavků státu přijímající smluvní strany.

Činnost učitelů jazyků přijímaných na základě tohoto článku ve státě přijímající smluvní strany podléhá platným právním předpisům tohoto státu.

V souladu s danými možnostmi přijímajících vzdělávacích zařízení se učitelům českého jazyka a literatury a ruského jazyka a literatury zabezpečí ubytování a odměňování v souladu s platnými právními předpisy státu přijímající smluvní strany se zřetelem na jejich kvalifikaci a délku pedagogické činnosti.

Učitelé ve státě přijímající smluvní strany nebudou vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost a nebudou přijati do jiného zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení k zaměstnání.

Nominaci nových učitelů a prodloužení pobytu stávajících učitelů smluvní strany každoročně odsouhlasí nejpozději do 31. května.

Článek 6

Smluvní strany budou každoročně podporovat výměnu:

a)   nejvýše 20 studentů akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami v České republice a státními vysokými školami v Ruské federaci k pětiměsíčním studijním pobytům v celkovém rozsahu 100 měsíců,
b)   nejvýše 4 studentů doktorských studijních programů veřejných vysokých škol v České republice a státních vysokých škol v Ruské federaci k maximálně devítiměsíčním studijním pobytům,
c)   nejvýše 15 výzkumných a akademických pracovníků k vědecko-výzkumné práci v celkovém rozsahu do 30 měsíců.

Článek 7

Vysílající smluvní strana nejpozději do 15. dubna každého roku předloží přijímající smluvní straně seznam kandidátů nominovaných ke studijním pobytům podle článků 4 a 6 tohoto Ujednání spolu s příslušnou dokumentací v jazyce přijímající strany nebo v anglickém nebo francouzském jazyce.

Přijímající smluvní strana oznámí nejpozději do 30. června každého roku, zda byli navržení kandidáti přijati, a název instituce, kde svůj studijní pobyt uskuteční. Vysílající smluvní strana sdělí přijímající smluvní straně přesné datum nástupu kandidátů 2 týdny před zahájením pobytu.

Kandidáti, přijímaní ke studijnímu pobytu v souladu s článkem 6 tohoto Ujednání, musí ovládat jazyk státu přijímající smluvní strany (nebo anglický nebo francouzský jazyk podle dohody s přijímající institucí).

Článek 8

Osobám přijatým na základě článků 4 a 6 tohoto Ujednání přijímající smluvní strana poskytne bezplatné studium a zajistí ubytování ve vysokoškolských ubytovacích zařízeních a stravování za stejných podmínek, jako mají občané státu přijímající smluvní strany.

Vysílající smluvní strana poskytne vysílaným osobám stipendium.

Článek 9

Smluvní strany si vymění nejvýše 6 odborníků v oblasti řízení a organizace vzdělávání včetně zahraničních vztahů, uznávání vysokoškolského vzdělání, získaných akademických kvalifikací a titulů a vědeckých hodností na celkovou dobu do 30 dní každoročně za účelem výměny zkušeností a projednání otázek výchovy a vzdělávání, celoživotního vzdělávání a učení a perspektiv spolupráce.

Článek 10

Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně seznam osob vysílaných podle článku 9 tohoto Ujednání včetně osobních údajů a návrhu programu alespoň dva měsíce před navrhovaným datem uskutečnění pobytu. Přijímající smluvní strana oznámí svůj souhlas s přijetím nejméně 30 dnů před datem navrženým pro zahájení pobytu. Vysílající smluvní strana oznámí přesné datum a způsob příjezdu vysílaných osob 14 dnů před zahájením pobytu.

Článek 11

Vysílající smluvní strana uhradí všem osobám vysílaným na základě tohoto Ujednání náklady na dopravu do místa studia ve státě přijímající smluvní strany a zpět.

Vysílající smluvní strana uhradí náklady spojené s pobytem ve státě přijímající smluvní strany všem osobám přijímaným v souladu s článkem 9 tohoto Ujednání. Přijímající smluvní strana poskytne v případě potřeby na žádost druhé smluvní strany tlumočníka maximálně na 5 dnů pro osoby přijímané v souladu s článkem 9 tohoto Ujednání.

Článek 12

Toto Ujednání nevylučuje spolupráci v dalších oblastech společného zájmu, na níž se smluvní strany dohodnou přímo.

Smluvní strany projednají přímo i návrhy na případné změny v Ujednání. Změny a doplňky Ujednání musí být provedeny písemnou formou.

Článek 13

Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem jeho podpisu.

Článek 14

Toto Ujednání může být změněno nebo doplněno pouze se souhlasem obou smluvních stran. Sjednává se na dobu 4 let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další dva roky, pokud je jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Praze dne 9. října 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky: 
Mgr. Eduard Zeman v. r.  
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Za Ministerstvo školství
Ruské federace:
Vladimír Michajlovič Filippov v. r. 
ministr školství

E-shop

Zákon o místních poplatcích - komentář

Zákon o místních poplatcích - komentář

Václav Těžký, Michal Jantoš, Kamil Siuda - Wolters Kluwer, a. s.

Správa místních poplatků je v současné době jednou z nejnáročnějších činností, kterou může zaměstnanec ve veřejné správě v rámci pracovněprávního poměru vykonávat, a to jednak z důvodu množství poplatníků a také z důvodu nedokonalosti právní úpravy. Přes tuto náročnost a ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Základy správního práva trestního, 7. vydání

Pavel Mates a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského správního práva trestního. Čtenáři se v ní mohou seznámit kromě ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her

ÚZ č. 1168 - Hazardní hry, daň z hazardních her

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové předpisy regulující hazard a hazardní hry – zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her. Zákon o hazardních hrách dopadá zejména na provozovatele a na obce, které mají v zákoně vymezeny široké kompetence. V publikaci také najdete standard MF k ...

Cena: 59 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.