Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 108/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 50, ze dne 15. 11. 2001

108

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. června 1971 byla v Ženevě na 56. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata Úmluva o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty (Úmluva č. 135).

S Úmluvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Úmluvu ratifikoval.

Ratifikace Úmluvy Českou republikou byla zapsána generálním ředitelem Mezinárodního úřadu práce dne 9. října 2000.

Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 8 odst. 2 dne 30. června 1973. Pro Českou republiku vstoupila v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 9. října 2001.

Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

Úmluva č. 135

  PŘEKLAD

ÚMLUVA
O OCHRANĚ ZÁSTUPCŮ PRACOVNĺKŮ V PODNIKU A ÚLEVÁCH,
KTERÉ JIM MAJĺ BÝT POSKYTNUTY

Generální konference Mezinárodní organizace práce,

svolaná Správní radou Mezinárodního úřadu práce do Ženevy a tam se sešla dne 2. června 1971 na svém padesátém šestém zasedání,

připomínajíc ustanovení Úmluvy o právu sdružovat se a kolektivně vyjednávat, 1949, která chrání pracovníky proti všem diskriminačním aktům, dotýkajícím se odborové svobody v zaměstnání,

domnívajíc se, že je potřebné doplnit tato ustanovení se zřetelem k zástupcům pracovníků,

rozhodnuvši přijmout některé návrhy týkající se ochrany zástupců pracovníků v podniku a úlev, které jim mají být poskytnuty, jež jsou pátým bodem jednacího pořadu zasedání,

rozhodnuvši, že tyto návrhy budou mít formu mezinárodní úmluvy,

přijímá dne 23. června roku 1971 tuto úmluvu, která bude označována jako Úmluva o zástupcích pracovníků, 1971:

Článek 1

Zástupci pracovníků v podniku mají požívat účinné ochrany proti všem opatřením, která by je mohla poškozovat, včetně propuštění, a jež by byla motivována jejich postavením nebo činností jako zástupců pracovníků, jejich členstvím v odborech nebo účastí na odborářské činnosti, pokud jednají podle platných zákonů, kolektivních smluv nebo jiných smluvních úprav.

Článek 2

1. Zástupcům pracovníků budou v podniku poskytnuty takové materiální možnosti, které jim umožní rychle a účinně vykonávat jejich funkci.

2. V tomto směru je nutné příhlížet k charakteristickým rysům systému pracovních vztahů v zemi a k potřebám, velikosti a možnostem příslušného podniku.

3. Poskytnutí takových materiálních možností nemá být na překážku výkonnému chodu příslušného podniku.

Článek 3

Pro účely této úmluvy výraz "zástupci pracovníků" znamená osoby, jež jsou za ně uznávány vnitrostátním zákonodárstvím nebo praxí, ať to jsou:

a)   zástupci odborů, tj. zástupci jmenovaní nebo zvolení odbory nebo členy těchto odborů; nebo
b)   zvolení zástupci, tj. zástupci, kteří jsou svobodně zvoleni pracovníky podniku podle ustanovení vnitrostátního zákonodárství nebo kolektivních smluv a jejichž funkce nezahrnuje činnost, která se v příslušné zemi uznává za výlučnou pravomoc odborů.

Článek 4

Vnitrostátní zákonodárství, kolektivní smlouvy, rozhodčí výroky nebo soudní rozhodnutí mohou stanovit typ nebo typy zástupců pracovníků, kteří budou mít právo na ochranu a materiální možnosti stanovené touto úmluvou.

Článek 5

Pokud v témž podniku jsou jak zástupci odborů, tak zvolení zástupci, je třeba tam, kde je to nutné, přijmout vhodná opatření, aby bylo zajištěno, že zvolených zástupců nebude užito k oslabení postavení zúčastněných odborů nebo jejich zástupců, a aby byla podpořena spolupráce ve všech významných otázkách mezi zvolenými zástupci a zúčastněnými odbory a jejich zástupci.

Článek 6

Provádění této úmluvy může být zajištěno vnitrostátním zákonodárstvím, kolektivními smlouvami nebo jakýmkoli jiným způsobem, který odpovídá vnitrostátní praxi.

Článek 7

Formální ratifikace této úmluvy budou oznámeny generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce a jím zapsány.

Článek 8

1. Tato úmluva zavazuje jen ty členské státy Mezinárodní organizace práce, jejichž ratifikace byla zapsána generálním ředitelem.

2. Úmluva vstoupí v platnost dvanáct měsíců poté, kdy generální ředitel zapíše ratifikace dvou členských států.

3. Pro každý další členský stát tato úmluva vstoupí v platnost dvanáct měsíců po dni, kdy byla jeho ratifikace zapsána.

Článek 9

1. Každý členský stát, který ratifikoval tuto úmluvu, ji může vypovědět po uplynutí deseti let ode dne, kdy tato úmluva poprvé vstoupila v platnost, písemným sdělením generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce, který je zapíše. Tato výpověď nabude účinnosti jeden rok po dni, kdy byla zapsána.

2. Každý členský stát, jenž ratifikoval tuto úmluvu a který ve lhůtě jednoho roku po uplynutí desetiletého období uvedeného v předchozím odstavci nevyužije práva výpovědi stanoveného tímto článkem, jí bude vázán na další období deseti let a poté bude moci vypovědět tuto úmluvu po uplynutí každého desetiletého období za podmínek stanovených v tomto článku.

Článek 10

1. Generální ředitel Mezinárodního úřadu práce oznámí všem členským státům Mezinárodní organizace práce zápis všech ratifikací a výpovědí, které mu členové Organizace sdělí.

2. Když bude členským státům Organizace oznamovat zápis druhé ratifikace, jež mu byla oznámena, generální ředitel upozorní členské státy Organizace na datum, kdy tato úmluva vstoupí v platnost.

Článek 11

V souladu s článkem 102 Charty Spojených národů sdělí generální ředitel Mezinárodního úřadu práce generálnímu tajemníkovi Spojených národů k registraci úplné údaje o všech ratifikacích a aktech výpovědí, které zaregistroval v souladu s ustanoveními předchozích článků.

Článek 12

Kdykoli to bude správní rada Mezinárodního úřadu práce považovat za nutné, předloží generální konferenci zprávu o provádění této úmluvy a posoudí, je-li žádoucí zařadit na pořad konference otázku její úplné nebo částečné revize.

Článek 13

1. Přijme-li generální konference novou úmluvu revidující úplně nebo částečně tuto úmluvu a nestanoví-li nová úmluva jinak:

a)   ratifikace nové revidující úmluvy členským státem bude ipso iure znamenat okamžitou výpověd této úmluvy bez ohledu na ustanovení výše uvedeného článku 9, a to s výhradou, že nová revidující úmluva vstoupí v platnost;
b)   od data, kdy nová revidující úmluva vstoupí v platnost, tato úmluva přestane být členským státům otevřena k ratifikaci.

2. Tato úmluva však zůstane v platnosti co do formy a obsahu pro ty členské státy, které ji ratifikovaly, avšak neratifikovaly revidující úmluvu.

Článek 14

Anglické a francouzské znění této úmluvy mají stejnou platnost.

E-shop

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Pracovní právo v bodech s příklady, 4. vydání

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované vydání publikace Pracovní právo v bodech s příklady si klade za cíl přispět svým praktickým přístupem k výuce a výkladu pracovněprávních předpisů. Za pomoci výstižného, převážně bodového vymezení a řešení názorných příkladů vysvětluje základní otázky ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Zákon o zeměměřictví, komentář

Zákon o zeměměřictví, komentář

Ing. Miloslav Müller, JUDr. Eva Barešová - Wolters Kluwer, a. s.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, patří mezi úzce specializované normy veřejného práva. Cílem tohoto komentáře je poskytnout odborné veřejnosti podrobnější pohled na právní úpravu zeměměřických činností a s nimi související práva a povinnosti, které jsou v úzkém vztahu k dalším ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)

Vladislav Hřebíček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

V příručce se autor zabývá kontroverzním ustanovením § 85b trestního řádu, které upravuje výkon prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následné řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Příručka je orientována především na praktické otázky, ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.