Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 105/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 48, ze dne 24. 10. 2001

105

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. září 2001 byl v Praze podepsán Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Mezinárodní organizací pro migraci o provádění programu asistence dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů o azyl v České republice a cizinců, kteří jsou povinni vycestovat z území České republiky.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

Protokol
mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Mezinárodní organizací
pro migraci o provádění programu asistence
dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů o azyl v České republice a cizinců,
kteří jsou povinni vycestovat z území České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen "Ministerstvo")a Mezinárodní organizace pro migraci (dále jen "IOM")(dále jen "Strany"),majíce na zřeteli Smlouvu o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci podepsanou v Praze dne 15. října 1997,

vedeny snahou přispět programem asistence dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů o azyl v České republice a cizinců, kteří jsou povinni vycestovat z území České republiky, k rozvoji dobrovolných návratů a repatriací a tím k dalšímu posílení návratové politiky České republiky,

s cílem dále rozvíjet vzájemnou spolupráci a usnadnit a zefektivnit realizaci migračních programů,se dohodly takto:

Článek 1

(1) Předmětem Protokolu je provádění programu asistence dobrovolných návratů neúspěšných žadatelů o azyl v České republice a cizinců, kteří jsou povinni vycestovat z území České republiky, (dále jen "program").

(2) Pro potřeby tohoto protokolu se rozumí:

a)   "Neúspěšným žadatelem o azyl":
   - cizinec, jehož žádost o udělení azylu v České republice byla pravomocně zamítnuta,
   - cizinec, který v průběhu azylového řízení vzal svoji žádost o udělení azylu v České republice zpět.
b)   "Cizincem, který je povinen vycestovat z území České republiky":
   cizinec, který porušil právní předpisy České republiky upravující podmínky vstupu, pobytu a vycestování cizinců na/z území České republiky a bylo mu uděleno výjezdní vízum k vycestování z území České republiky,
   cizinec, kterému bylo Policií České republiky (dále jen "Policie") vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění, které je v právní moci,
   cizinec, kterému byl soudem České republiky pravomocně uložen trest vyhoštění za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí spáchaný tím, že mařil výkon rozhodnutí Policie o správním vyhoštění.
c)   "Zemí původu":
   - stát, jehož je cizinec občanem,
   - stát posledního trvalého pobytu cizince.
d)   "Dobrovolným asistovaným návratem" projev vůle neúspěšného žadatele o azyl nebo cizince, který je povinen vycestovat z území České republiky, dobrovolně se zapojit do programu a navrátit se do země původu.

(3) Cílem provádění programu je

a)   napomáhat při dobrovolných asistovaných návratech neúspěšných žadatelů o azyl a umožnit důstojný návrat do země původu cizincům, kteří jsou povinni vycestovat z území České republiky,
b)   v případě potřeby asistovat v počáteční fázi reintegrace navrácených cizinců v zemi původu prostřednictvím spolupráce misí IOM,
c)   mapovat migrační trendy a šířit informace o migrační situaci,
d)   poskytovat objektivní informace o imigrační realitě v České republice žadatelům o azyl a cizincům v zařízeních Policie na území České republiky,
e)   poskytovat informace o možnostech programu žadatelům o azyl, cizincům v zařízeních Policie, sociálním pracovníkům azylových zařízení v České republice a policistům v zařízeních Policie.

Článek 2

(1) Strany si budou poskytovat veškeré informace nezbytné k úspěšnému provádění programu.

(2) Vstupem tohoto protokolu v platnost nejsou dotčeny vlastní aktivity Stran v realizaci návratové politiky.

(3) IOM se zavazuje:

a)   poskytovat asistenci a odpovídající služby k zajištění bezpečného dobrovolného návratu neúspěšných žadatelů o azyl a cizinců, kteří jsou povinni vycestovat z území České republiky, zařazených do programu, do zemí původu,
b)   v případě potřeby operativně zajistit asistenci misí IOM při tranzitu a v zemích původu,
c)   zajistit nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější způsob přepravy při návratu,
d)   v případě potřeby zajistit cestovní doklady pro návrat,
e)   zajistit informovanost o možnostech programu v azylových zařízeních a zařízeních Policie na území České republiky,
f)   ke shromažďování údajů o motivacích a trendech migrace a migračních cestách do České republiky,
g)   po roce od vstupu Protokolu v platnost a následně vždy po dalších 12 měsících, bude-li jeho platnost v souladu s ustanovením článku 4 odst. 1 dále prodloužena, vyhodnotit provádění programu.

(4) Ministerstvo se zavazuje:

a)   informovat IOM o kandidátech na zařazení do programu,
b)   informovat Policii o možnostech zařadit do programu cizince, kteří jsou povinni vycestovat z území České republiky,
c)   poskytovat IOM zprávy o současném právním statutu žadatelů o azyl a prostřednictvím Policie o současné právní situaci cizinců, kteří by mohli být kandidáty na zařazení do programu,
d)   umožnit pracovníkům IOM vstup a pobyt po nezbytně dlouhou dobu do azylových zařízení a do zařízení Policie na území České republiky v souvislosti s prováděním programu,
e)   zohlednit doporučení IOM, která vyplynou z realizace programu.

Článek 3

(1) Útvary Ministerstva a Policie příslušnými k provádění programu jsou odbor azylové a migrační politiky, organizační složka státu Správa uprchlických zařízení Ministerstva (dále jen "SUZ") a Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Policejního prezidia České republiky (dále jen "ŘSCPP").

(2) Přímé náklady spojené s realizací dobrovolných asistovaných návratů neúspěšných žadatelů o azyl, včetně servisního poplatku pro IOM, budou hrazeny SUZ vždy na základě předem dohodnutého způsobu přepravy a následné faktury. Bližší podmínky hrazení nákladů stanoví následná dohoda mezi SUZ a IOM.

(3) Přímé náklady spojené s realizací dobrovolných asistovaných návratů cizinců, kteří jsou povinni vycestovat z území České republiky, uvedených v článku 1 odst. 2 písm. b) druhé a třetí tiré tohoto protokolu, včetně servisního poplatku pro IOM, budou hrazeny ŘSCPP vždy na základě předem dohodnutého způsobu přepravy a následné faktury. Bližší podmínky hrazení nákladů stanoví následná dohoda mezi ŘSCPP a IOM.

(4) Cizinci, kteří jsou povinni vycestovat z území České republiky, uvedení v článku 1 odst. 2 písm. b) první tiré tohoto protokolu, si hradí náklady spojené s dobrovolným asistovaným návratem sami.

(5) Strany si do 8 dnů po podpisu tohoto protokolu sdělí jména kontaktních osob zodpovědných za provádění programu.

Článek 4

(1) Tento protokol vstupuje v platnost dnem podpisu. Tento protokol se sjednává na dobu jednoho roku a bude dále automaticky prodlužován vždy na další rok, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději tři měsíce před uplynutím doby jeho platnosti.

(2) Závazky Stran vzniklé před ukončením platnosti Protokolu, které nebyly splněny ke dni ukončení jeho platnosti, se budou řídit ustanoveními tohoto protokolu až do jejich úplného splnění.

Dáno v Praze dne 26. září 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za  
Ministerstvo vnitra
České republiky
JUDr. Petr Ibl v. r.
I. náměstek ministra vnitra
Za 
Mezinárodní organizaci
pro migraci
PhDr. Lucie Sládková v. r.
vedoucí mise Mezinárodní organizace
pro migraci v Praze

E-shop

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným vzděláním než právním. Komentář tedy není určen výhradně právnické obci, ale nepochybně také zástupcům dalších ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Praktikum ze správního práva procesního

Praktikum ze správního práva procesního

Olga Pouperová, Kateřina Fumarová, Lucie Madleňáková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum doplňuje řadu dvou praktik z obecné části správního práva. Je přehledně členěno do jedenácti kapitol, které zahrnují všechny instituty správního řízení. Jednotlivé kapitoly obsahují cvičení, skutkové případy k řešení, několik praktických úkolů a kontrolní otázky k ověření ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Mezinárodní pojistné právo

Mezinárodní pojistné právo

Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu aktuálních právních otázek z oboru mezinárodního pojistného práva v soukromoprávní oblasti.

Cena: 420 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.