Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 103/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 47, ze dne 17. 10. 2001

103

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. září 2001 byl v Praze podepsán Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Helénské republiky na léta 2001 - 2003.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 26 dnem podpisu.

Anglické znění Programu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Program
školské a kulturní spolupráce mezi vládou
České republiky a vládou Helénské republiky
na léta 2001 - 2003

Vláda České republiky a vláda Helénské republiky (dále jen "smluvní strany") v souladu s článkem 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci, podepsané v Praze dne 10. února 1976, ve snaze podporovat přátelské vztahy a úzkou spolupráci v oblasti školství, vědy, kultury, mládeže a sportu, se dohodly takto:

I. Školství a věda

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi vysokými školami a akademiemi věd v České republice a Helénské republice.

Článek 2

Smluvní strany si každoročně vymění:

a)   6 (šest) vysokoškolských pedagogů nebo vědeckých pracovníků akademií věd obou států k výzkumnému nebo studijnímu pobytu. Délka každého jednotlivého pobytu nepřesáhne 7 (sedm) dní,
b)   3 (tři) učitele technických nebo technologických vzdělávacích institucí v oblasti terciárního školství na dobu nejvýše 7 (sedmi) dní.

Článek 3

Smluvní strany budou rovněž usnadňovat účast svých vědeckých pracovníků na kongresech, konferencích a sympoziích konaných ve státě druhé smluvní strany.

Článek 4

Smluvní strany si navzájem poskytnou stipendia v celkové délce 15 (patnáct) měsíců na studijní pobyty nebo výzkum. Délka každého studijního pobytu může být od 5 do 10 měsíců.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat výuku jazyka druhého státu.

Článek 6

Smluvní strany si navzájem každoročně poskytnou dvě stipendia na letní kursy svých příslušných jazyků a kultur.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi školami uskutečňovanou prostřednictvím výměnných návštěv žáků, studentů a učitelů.

Článek 8

Příslušné orgány smluvních stran si na vyžádání vymění ukázky učebních plánů a vzdělávacích materiálů týkajících se všech stupňů škol.

Článek 9

V průběhu platnosti tohoto Programu si smluvní strany vymění 3 (tři) odborníky z oblasti základního, středního, vyššího odborného školství, jakož i z oblasti správy školství za účelem získání informací o vzdělávacím systému druhého státu, na dobu 7 (sedmi) dnů.

Článek 10

Smluvní strany budou spolupracovat v rámci vzdělávacích a výzkumných programů Evropské unie, jakož i v rámci mezinárodních organizací.

II. Sport
Článek 11

Smluvní strany budou umožňovat spolupráci v oblasti sportu a tělesné výchovy a podporovat přímé kontakty a užší spolupráci mezi sportovními organizacemi. Obsah a podrobnosti této spolupráce jsou v kompetenci výše zmíněných organizací.

III. Mládež
Článek 12

Smluvní strany budou podporovat kontakty mezi příslušnými orgány a organizacemi mládeže a budou usnadňovat přímou spolupráci mezi svými organizacemi mládeže zvláště prostřednictvím programu Evropské unie "Mládež".

IV. Kultura
Článek 13

Smluvní strany si budou vyměňovat publikace a poskytovat informace v oblasti památkové péče, archeologie a ochrany movitého kulturního dědictví prostřednictvím svých příslušných institucí.

Článek 14

Smluvní strany si v průběhu platnosti této smlouvy vymění nejméně 4 (čtyři) pracovníky z různých oblastí, jako je například památková péče, archeologie, ochrana movitého kulturního dědictví a podobně, a to na dobu nejvýše 10 dnů pro každého.

Článek 15

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat dostupné informace o uměleckých festivalech pořádaných v druhém státě a podpoří účast uměleckých souborů na těchto akcích.

Článek 16

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi asociacemi a dalšími profesními organizacemi sdružujícími výkonné umělce, autory uměleckých děl, architekty a zájemce o umělecké aktivity.

Článek 17

Smluvní strany budou podporovat iniciativy svých nakladatelství s cílem podpory překladů a publikování současných literárních děl ve druhém státě. Za tímto účelem v průběhu platnosti tohoto Programu podpoří výměnu jednoho až dvou odborníků v délce 7 (sedm) dní pro každého.

Článek 18

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi profesními institucemi a asociacemi v oblasti kinematografie a vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech, přehlídkách a filmových kulturních akcích organizovaných v obou státech.

Článek 19

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci kulturních institucí a spolupráci v rámci mezinárodních organizací v oblasti kultury.

Článek 20

V průběhu platnosti tohoto Programu si příslušné instituce obou smluvních stran vymění jednu uměleckou výstavu, jejíž téma bude projednáno s druhou smluvní stranou diplomatickou cestou.

V. Archivy a knihovny
Článek 21

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi archivy a knihovnami v souladu s právními předpisy obou států.

Článek 22

Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat informační materiály týkající se příslušných archivů a knihoven.

VI. Hromadné sdělovací prostředky
Článek 23

Smluvní strany budou podporovat výměnu informací a zkušeností při tvorbě nových právních předpisů v oblasti médií a audiovize.

VII. Společná ustanovení
Článek 24

Tento Program nevylučuje žádné další akce, které budou smluvními stranami pokládány za žádoucí a budou odsouhlaseny diplomatickou cestou.

Článek 25

Příloha obsahující všeobecné a finanční podmínky výměn v souladu s tímto Programem je nedílnou součástí tohoto Programu.

Článek 26

Tento Program vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platný do 31. prosince 2003, přičemž může být prodloužen, pokud s tím budou obě smluvní strany souhlasit.

Dáno v Praze dne 12. září 2001 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu České republiky
PhDr. Pavel Cink v. r.  
ředitel odboru zahraničních vztahů  
a evropské integrace Ministerstva školství,  
mládeže a tělovýchovy
Za vládu Helénské republiky
Charalambos Rokanas v. r.  
ředitel odboru školských
a kulturních záležitostí
Ministerstva zahraničních věcí

Příloha

A. Všeobecná ustanovení týkající se školství a vědy

a)   Výměna jednotlivců podle článků 2 a 9 tohoto Programu
1.  Kandidáti navržení k výměně v rámci ustanovení tohoto Programu budou nominováni vysílající smluvní stranou nejméně 3 měsíce před předpokládaným datem příjezdu.
2.  Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně údaje týkající se specializace, odborné kvalifikace, akademických titulů, znalostí jazyků (angličtina, francouzština nebo jazyk hostitelské země), programu a délky pobytu osob, které se mají zúčastnit na výměně, jakož i dalších důležitých informací.
3.  Přijímající smluvní strana sdělí vysílající smluvní straně svůj souhlas alespoň jeden měsíc před předpokládaným datem příjezdu. Po obdržení souhlasu přijímající smluvní strany vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu alespoň 15 dní předem.
b)   Výměna stipendistů podle článku 4 tohoto Programu
1.  Smluvní strana, která poskytuje stipendium, oznámí svou nabídku každoročně nejpozději do 31. ledna.
2.  Vysílající smluvní strana předá přijímající smluvní straně materiály uchazečů nejpozději do 31. března.
3.  Nominace uchazečů bude předložena na formulářích v jazyce státu přijímající smluvní strany, případně v angličtině nebo francouzštině, spolu s předepsanými doklady. Nominační složka musí obsahovat tyto doklady:
 - životopis uchazeče
 - ověřené kopie diplomů
 - program studijního nebo výzkumného pobytu
- potvrzení o zdravotním stavu.
4.  Přijímající smluvní strana oznámí definitivní přijetí uchazečů o stipendium nejpozději do 30. června.
5.  Stipendisté budou ovládat buď jazyk přijímající země nebo angličtinu, případně francouzštinu.
6.  Čeští uchazeči o postgraduální studijní pobyt se stipendiem musí mít dobrou znalost řečtiny a musí být přijati do postgraduálního studijního programu. Výběr jazyka v případě výzkumného pobytu bude  stanoven na základě dohody mezi školitelem a uchazečem.
c)   Letní kursy podle článku 6 tohoto Programu
1. Vysílající smluvní strana postoupí přijímající smluvní straně materiály uchazečů nejpozději do 31. března.
2. Přijímající smluvní strana oznámí své stanovisko k přijetí uchazečů nejpozději do 31. května.

B. Finanční podmínky výměn týkající se školství a vědy

a)   Výměna jednotlivců podle článků 2 a 9 tohoto Programu
1.  Vysílající smluvní strana uhradí náklady cesty do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět.
2.  Česká strana poskytne řeckým účastníkům stravné a kapesné na základě platných předpisů a uhradí ubytování v hotelu nebo v podobných zařízeních a náklady na cesty v České republice, pokud budou v souladu se schváleným programem pobytu.
3.  Řecká strana poskytne
- 22 000 drachem denně na ubytování v hotelu a další výdaje
- náklady na cestovné na řeckém území za předpokladu, že budou v souladu se schváleným programem pobytu
- uhradí jednodenní nebo dvoudenní návštěvu archeologických nebo historických památek.
b)   Výměna stipendistů podle článku 4 tohoto Programu
1.  Česká strana poskytne řeckým účastníkům měsíční stipendium ve výši stanovené platným stipendijním programem, možnost ubytování ve studentských kolejích a stravování ve studentských menzách a úhradu cestovních nákladů v České republice, pokud budou v souladu se schváleným studijním programem.
2.  Řečtí stipendisté si uhradí sami náklady cesty z Řecka do místa studijního pobytu a zpět.
3.  Řecká strana poskytne
- měsíční stipendium ve výši 150 000 drachem pro postgraduální studium a výzkumný pobyt, od příjezdu do Řecka po celou dobu stipendijního pobytu,
- jednorázový příspěvek 20 000 drachem při příjezdu na ubytování pro ty, kteří budou v Athénách, a 30 000 drachem pro ty, kteří budou mimo hlavní město; studenti, kterým bylo opětovně přiděleno stipendium, nemají na tuto částku nárok,
- osvobození od placení školného,
- náklady na cesty po řeckém území na základě schváleného studijního programu u účastníků postgraduálního studia do výše maximálně 30 000 drachem.
c)   Letní kursy podle článku 6 tohoto Programu
1.  Česká strana poskytne řeckým účastníkům výuku, ubytování, stravování, exkurse v rámci programu letní školy a kapesné.
2.  Pokud jde o řeckou smluvní stranu, organizátor letního kursu (semináře) uhradí všechny náklady kromě nákladů na cestovné do a z Řecka.
3.  Řečtí účastníci letních kursů v České republice si uhradí náklady dopravy z Řecka do místa konání kursu a zpět.
d)   Účastníkům přijatým v rámci tohoto Programu přijímající smluvní strana uhradí nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě náhlého onemocnění nebo úrazu v době pobytu.

C. Všeobecná ustanovení týkající se kultury

a)   Výměna jednotlivců
1.  Osoby, které se mají zúčastnit výměn na základě tohoto Programu, nominuje vysílající smluvní strana, která oznámí jejich nominaci přijímající smluvní straně 3 měsíce před předpokládaným datem odjezdu. Vysílající smluvní strana rovněž poskytne přijímající smluvní straně všechny nutné informace o akademické a odborné úrovni, jakož i o navrženém studijním programu, délce pobytu a všechny další informace, které by mohly být užitečné.
2.  Přijímající smluvní strana oznámí vysílající straně své rozhodnutí nejméně 30 dní před předpokládaným datem odjezdu. Po obdržení souhlasu přijímající smluvní strany vysílající smluvní strana oznámí přesné datum odjezdu nejméně 15 dní předem.
3.  Účastníci vysílaní v rámci tohoto Programu v oblasti kulturní spolupráce musí dobře ovládat jazyk hostitelského státu nebo angličtinu nebo francouzštinu.
b)   Výměna výstav
Vysílající smluvní strana bude informovat přijímající stranu nejméně 12 měsíců předem o termínech a tématu připravované výstavy. Za účelem řádné přípravy výstavy vysílající smluvní strana poskytne podstatné technické informace o zamýšlené výstavě, jakož i nezbytný materiál pro vytištění katalogu (předmluva, seznam objektů, fotografie atd.) nejméně 3 (tři) měsíce před otevřením. Exponáty je třeba dopravit do místa výstavy nejméně 15 (patnáct) dnů před otevřením.

D. Finanční ustanovení týkající se kultury

a)   Výměna jednotlivců
1.  Vysílající smluvní strana uhradí náklady cestovného do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět.
2.  Česká strana poskytne řeckým účastníkům výměn částku na stravné a kapesné na základě platných finančních předpisů a uhradí ubytování v hotelu nebo obdobném zařízení a uhradí náklady cest na území České republiky za předpokladu, že jsou v souladu se schváleným programem pobytu.
3.  Řecká strana poskytne:
 -  22 000 drachem denně na ubytování v hotelu a životní výdaje,
 -  jednorázovou částku 30 000 drachem při příjezdu na cestovní výdaje na území Řecka.
4. V případě naléhavé lékařské péče náklady ve veřejných nemocnicích budou hrazeny přijímající stranou těm osobám, které přijedou v rámci tohoto Programu.
b)   Výměna výstav
1.  Vysílající smluvní strana uhradí náklady za přepravu výstavy do a z hlavního města státu přijímající strany. Způsob úhrady nákladů na dopravu exponátů uvnitř státu přijímající strany v případě, že bude výstava organizována na více než jednom místě, se bude řídit zvláštním ujednáním mezi zainteresovanými institucemi smluvních stran.
2.  Přijímající smluvní strana uhradí náklady na organizaci výstavy včetně nákladů na pronájem výstavních ploch, zabezpečení, technickou pomoc (skladové prostory, způsob instalace, osvětlení, topení, vykládání exponátů a tisk publikací, jako jsou např. plakáty, katalogy a pozvánky). Přijímající smluvní strana rovněž zajistí publicitu výstavy.
3.  Vysílající smluvní strana uhradí náklady za pojištění exponátů během přepravy a trvání výstavy. V případě poškození přijímající smluvní strana poskytne zdarma vysílající smluvní straně úplnou dokumentaci týkající se příčiny poškození, v zájmu toho, aby vysílající smluvní strana mohla uplatňovat náhradu škody od pojišťovací společnosti. Přijímající smluvní strana není oprávněna restaurovat poškozené exponáty do původního stavu bez souhlasu vysílající smluvní strany.
4.  Náklady spojené s návštěvou komisaře a v případě potřeby i osob, jejichž přítomnost bude žádoucí z hlediska instalace a deinstalace, se budou řídit finančními ustanoveními tohoto Programu.
5.  Smluvní strany se dohodnou na počtu osob doprovázejících výstavu a na délce jejich pobytu.

E-shop

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR

Martin Škurek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách. Tato problematika dosud není v odborné literatuře příliš rozpracována, přestože postihování přestupků je velmi významnou činností ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči

Adam Křístek - Wolters Kluwer, a. s.

Podrobný komentář zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů se věnuje širším souvislostem ...

Cena: 500 KčKOUPIT

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Praktický průvodce účtováním příspěvkových organizací 2018, 2 vydání

Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová - Anag, spol. s r. o.

Publikace je věnována účetnictví příspěvkových organizací v návaznosti na zákon o účetnictví, vyhlášku č. 410/2009 Sb. a České účetní standardy. Sbírka souvztažností a účtování souvislých vzorových ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.