Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 101/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 46, ze dne 12. 10. 2001

101

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. července 2001 bylo v Praze podepsáno Společné ujednání o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta 2001 - 2005.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 dnem podpisu.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

Společné ujednání
o spolupráci v oblasti všeobecného školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství země Sasko-Anhaltsko na léta 2001 - 2005

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvo školství země Sasko-Anhaltsko (dále jen "smluvní strany"),

usilujíce o těsnou partnerskou spolupráci v oblasti všeobecného školství,

přesvědčeny, že přeshraniční spolupráce je v oboustranném zájmu obou smluvních stran a je přínosem pro rozvoj školství,

s úmyslem prohloubit školskou spolupráci dohodnutou ve Smlouvě mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci ze dne 27. února 1992,

se zřetelem k Memorandu předsedů vlád České republiky a země Sasko-Anhaltsko ze dne 21. listopadu 1992,

na základě Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím vývoji ze dne 21. ledna 1997,

s ohledem na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci ze dne 30. září 1999

a na základě již stávajících dobrých kontaktů a přání tyto oboustranné vztahy rozšiřovat a prohlubovat,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou usilovat o prohloubení výměny zkušeností a o vzájemnou informovanost o aktuálních otázkách z oblasti vzdělávací politiky, které zajímají obě smluvní strany. Za tímto účelem se uskuteční pravidelná setkání mezi zástupci obou smluvních stran.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat vzdělávání učitelů, jakož i žáků v předmětu německý jazyk jako cizí jazyk v České republice a v předmětu český jazyk jako cizí jazyk v Sasku-Anhaltsku. Za tímto účelem se spolupráce bude realizovat zejména v těchto oblastech:

(1) Sasko-anhaltská smluvní strana nabídne každoroční účast na kursu pro 20 vyučujících německého jazyka z České republiky pořádaném Zemským ústavem pro další vzdělávání učitelů a pedagogického výzkumu (LISA) v Halle v délce trvání deseti dnů. S ohledem na dlouhotrvající spolupráci budou vyučující z České republiky vybráni Pedagogickým centrem Hradec Králové.

(2) Česká smluvní strana umožní každoroční účast jednoho až dvou vyučujících ze Saska-Anhaltska na Letní škole slovanských studií v České republice v délce trvání tří týdnů. Vyučující ze Saska-Anhaltska budou vybráni sasko-anhaltskou smluvní stranou.

(3) Sasko-anhaltská smluvní strana poskytne dvě stipendia v délce trvání jednoho školního roku pro žáky z České republiky ke studiu v Zemském gymnáziu v Sasku-Anhaltsku. S ohledem na dlouhotrvající spolupráci budou žáci z České republiky vybráni Pedagogickým centrem Hradec Králové.

(4) Česká smluvní strana umožní studijní pobyt pro žáky ze Saska-Anhaltska v partnerském gymnáziu v České republice v délce trvání jeden až tři týdny. Žáci ze Saska-Anhaltska budou vybráni sasko-anhaltskou smluvní stranou.

(5) Smluvní strany budou vzájemně podporovat výuku německého a českého jazyka prostřednictvím poskytování výukových materiálů.

Článek 3

Smluvní strany budou usilovat o prohlubování spolupráce v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Za tímto účelem bude podporována oboustranná výměna zkušeností a spolupráce mezi partnerskými institucemi působícími v oblasti dalšího vzdělávání učitelů, jakož i oboustranné otevření zajímavých nabídek v oblasti dalšího vzdělávání učitelů z České republiky a země Saska-Anhaltska. Učitelé budou vybíráni příslušnou vysílající smluvní stranou.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat výměnu zkušeností a odbornou spolupráci v oblasti speciálního školství a v oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžného vzdělávacího proudu.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat všechna opatření umožňující oboustrannou výměnu žáků a učitelů. Budou podporovány zvláště následující záměry:

1. rozvíjení partnerství mezi školami obou zemí,

2. oboustranné návštěvy učitelů a žákovských skupin,

3. společná účast žáků v různých projektech a programech bilaterálních i multilaterálních v rámci Evropské unie a aktivit Koordinačních center česko-německých výměn mládeže uskutečňovaných o prázdninách a v době vyučování, např. podpora talentů, ekologické projekty a sportovní soutěže.

Finanční a organizační ustanovení
Článek 6

Aktivity a záměry uvedené v článcích 1, 2, 3, 4 a 5 budou uskutečňovány v rámci rozpočtových možností smluvních stran za následujících podmínek:

1. vysílající smluvní strana uhradí cestovní náklady do místa konání akce a zpět,

2. přijímající smluvní strana uhradí náklady spojené s programem akce (zvláště ubytování, stravování a doprovodný program) v souladu s platnými vnitrostátními předpisy,

3. účastníkům uvedeným v článku 1 uhradí zdravotní pojištění vysílající smluvní strana; vysílaní účastníci uvedení v článcích 2, s výjimkou odstavce 3, kde zdravotní pojištění uhradí sasko-anhaltská smluvní strana, 3, 4 a 5 uzavřou zdravotní pojištění v rozsahu postačujícím ke krytí léčebných výloh ve státě druhé smluvní strany.

Závěrečná ustanovení
Článek 7

Společné ujednání nevylučuje, po vzájemné dohodě smluvních stran, konání dalších akcí a umožňuje každoročně jejich specifikaci.

Článek 8

Toto Společné ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu. Sjednává se na dobu pěti let a bude dále automaticky prodlužováno vždy na další dva roky, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Praze dne 19. července 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky:
Mgr. Eduard Zeman v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Za Ministerstvo školství
země Sasko-Anhaltsko:
Dr. Gerd Harms v. r. 
ministr školství

E-shop

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků

JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury ve věcech soudních poplatků představuje výběr rozhodnutí, vztahujících se k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, a jeho příloze sazebníku poplatků. Do Přehledu jsou zařazeny judikáty Ústavního soudu, které se oblastí soudních poplatků zabývají v hojné ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek

Robert Krč, Petr Dovolil - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Je napsána z pohledu dodavatelů, kterým má pomoci správně ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Poučovací povinnost v civilním procesu

Poučovací povinnost v civilním procesu

Miroslav Hromada - C. H. Beck

Publikace vysvětluje podstatu poučovací povinnosti a její roli v civilním procesu sporném. Po teoretickém vymezení poučovací povinnosti představuje její historické souvislosti a následně rozebírá současnou právní úpravu, přičemž komplikované situace popisuje na příkladech z praxe. ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.