Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 90/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 39, ze dne 11. 9. 2001

90

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. dubna 1964 byl ve Štrasburku přijat Evropský zákoník sociálního zabezpečení.

Jménem České republiky byl Zákoník podepsán ve Štrasburku dne 10. února 2000.

Se Zákoníkem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Zákoník ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Zákoníku, dne 8. září 2000.

Při ratifikaci Zákoníku bylo učiněno prohlášení, že Česká republika přijímá povinnosti vyplývající ze Zákoníku takto:

1. z částí II až X Zákoníku povinnosti vyplývající z následujících částí:

Část II   -   Zdravotní péče
Část III   -   Dávky v nemoci
Část IV   -   Dávky v nezaměstnanosti
Část V   -   Starobní důchod
Část VII   -   Rodinné dávky
Část VIII   -   Dávky v mateřství
Část IX   -   Invalidní důchod
Část X   -   Dávky pozůstalých

2. Česká republika neuplatňuje ustanovení článku 2 odst. 2.

Zákoník vstoupil v platnost na základě svého článku 77 odst. 2 dne 17. března 1968. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 3 téhož článku dne 9. září 2001.

Anglické znění Zákoníku a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

EVROPSKÝ ZÁKONĺK SOCIÁLNĺHO ZABEZPEČENĺ

Štrasburk 16. 4. 1964

Preambule

Členské státy Rady Evropy, signatáři Evropského zákoníku sociálního zabezpečení,

majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je vytvořit užší spojení mezi členy Rady za účelem dosažení pokroku v sociální oblasti;

majíce na zřeteli, že jedním z cílů sociálního programu Rady Evropy je napomáhat všem členům Rady při dalším zdokonalování jejich soustav sociálního zabezpečení;

uznávajíce účelnost harmonizace sociálních nákladů v členských zemích Rady Evropy;

přesvědčeny o tom, že je třeba vypracovat Evropský zákoník sociálního zabezpečení (dále jen "Zákoník") na vyšší úrovni, než jsou minimální standardy vymezené v Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 102 o minimálních standardech sociálního zabezpečení,

se dohodly na těchto ustanoveních, jež byla vypracována ve spolupráci s Mezinárodním úřadem práce:

Část I
Obecná ustanovení

Článek 1

1. Pro účely Zákoníku:

a)   termín "Výbor ministrů" znamená Výbor ministrů Rady Evropy;
b)   termín "Výbor" znamená Výbor expertů pro otázky sociálního zabezpečení Rady Evropy nebo jakýkoli jiný výbor, který může být Výborem ministrů určen, aby plnil úkoly stanovené v článku 2 odst. 3, článku 74 odst. 4 a článku 78 odst. 3;
c)   termín "generální tajemník" označuje generálního tajemníka Rady Evropy;
d)   termín "stanovený" znamená určený vnitrostátními právními předpisy nebo z nich vyplývající;
e)   termín "pobyt" znamená obvyklý pobyt na území smluvní strany a termín "obyvatel" označuje osobu, která obvykle bydlí na území smluvní strany;
f)   termín "manželka" znamená ženu, kterou vyživuje její manžel;
g)   termín "vdova" znamená ženu, kterou vyživoval její manžel v době své smrti;
h)   termín "dítě" znamená buď dítě školou povinné nebo dítě mladší patnácti let podle toho, co je stanoveno;
i)   termín "kvalifikační doba" znamená příspěvkovou dobu nebo dobu zaměstnání nebo dobu pobytu nebo jakoukoli jejich kombinaci podle toho, co je stanoveno.

2. Pro účely článků 10, 34 a 49 termín "dávka" znamená buď přímou dávku poskytnutou formou péče, nebo nepřímou dávku představující náhradu výdajů vynaložených chráněnou osobou.

Článek 2

1. Každá smluvní strana bude provádět:

a)   část I;
b)   alespoň šest z částí II až X, přičemž část II se počítá za dvě a část V za tři části;
c)   příslušná ustanovení částí XI a XII; a
d) část XIII.

 2. Podmínka písmene b) předcházejícího odstavce se bude považovat za splněnou, pokud:

a)   budou prováděny alespoň tři z částí II až X, včetně alespoň jedné z částí IV, V, VI, IX a X; a
b)   bude-li prokázáno, že platné předpisy sociálního zabezpečení jsou rovnocenné libovolné kombinaci z předchozího odstavce s přihlédnutím ke:
(i)   skutečnosti, že některé oblasti uvedené v písmenu a) tohoto odstavce přesahují standardy Zákoníku rozsahem ochrany anebo úrovní poskytovaných dávek, nebo obojím;
(ii)   skutečnosti, že některé oblasti uvedené v písmenu a) tohoto odstavce přesahují standardy Zákoníku poskytováním dalších výhod uvedených v Dodatku 2;
(iii)   oblastem, jež standardů Zákoníku nedosahují.

3. Chce-li signatář Zákoníku použít ustanovení odstavce 2 b) tohoto článku, předloží ve zprávě, kterou předá generálnímu tajemníkovi za tímto účelem, žádost podle ustanovení článku 78. Výbor vycházeje z principu rovnosti nákladů, stanoví pravidla koordinující a definující podmínky pro použití ustanovení odstavce 2 b) tohoto článku. Tato ustanovení mohou být v každém jednotlivém případě vzata v úvahu pouze po schválení Výborem, přičemž rozhodnutí musí být přijato dvoutřetinovou většinou.

Článek 3

Z částí II až X bude každá smluvní strana ve své ratifikační listině specifikovat ty části, u nichž přebírá povinnosti vyplývající ze Zákoníku, a uvede, zda a v jaké míře uplatňuje ustanovení odstavce 2 článku 2.

Článek 4

1. Každá smluvní strana může později oznámit generálnímu tajemníkovi, že přijímá povinnosti vyplývající ze Zákoníku, pokud jde o jednu nebo více z částí II až X, jež nebyly uvedeny již v její ratifikaci.

2. Závazky uvedené v odstavci 1 tohoto článku se považují za nedílnou část ratifikace a mají stejnou účinnost od doby, kdy došlo k jejich oznámení.

Článek 5

Je-li smluvní strana při provádění kterékoli z částí II až X Zákoníku, na niž se vztahuje její ratifikace, povinna chránit stanovené skupiny osob, které úhrnem tvoří alespoň určité procento zaměstnanců nebo obyvatel, musí se dříve, než se zaváže k provádění této části, přesvědčit, že příslušného procenta bylo dosaženo.

Článek 6

Pro provádění částí II, III, IV, V, VIII (pokud jde o zdravotní péči), IX nebo X Zákoníku může smluvní strana vzít v úvahu ochranu vyplývající z pojištění, i když není podle právních předpisů země pro chráněné osoby povinné, jestliže:

a)   je dotováno veřejnými orgány nebo, jde-li pouze o doplňkové pojištění, je pod kontrolou veřejných orgánů nebo je společně spravováno podle stanovených zásad zaměstnavateli a pracovníky;
b)   zahrnuje podstatnou část osob, jejichž výdělek nepřekračuje výdělek kvalifikovaného pracovníka - muže určeného podle ustanovení článku 65; a
c)   vyhovuje, popřípadě spolu s ostatními formami ochrany příslušným ustanovením Zákoníku.

Část II - Zdravotní péče

Článek 7

Každá smluvní strana, pro niž platí tato část Zákoníku, zajistí chráněným osobám, jejichž stav vyžaduje péči preventivního nebo léčebného charakteru, poskytování dávek podle následujících článků této části.

Článek 8

Krytou sociální událostí je jakékoli onemocnění bez ohledu na jeho příčinu, včetně těhotenství, porodu a jejich následků.

Článek 9

Okruh chráněných osob zahrnuje:

a)   stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří úhrnem alespoň 50 procent všech zaměstnanců, jakož i jejich manželky a děti; nebo
b)   stanovené skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 20 procent všech obyvatel, jakož i jejich manželky a děti; nebo
c)   stanovené skupiny obyvatel, které tvoří alespoň 50 procent všech obyvatel.

Článek 10

1. Dávky zahrnují alespoň:

a)   v případě onemocnění:
(i)   péči poskytovanou praktickými lékaři, včetně návštěv v bytě;
(ii)   péči poskytovanou odbornými lékaři hospitalizovaným i docházejícím osobám v nemocnicích i péči odborných lékařů, kterou je možno poskytovat mimo nemocnice;
(iii)  poskytování základních farmaceutických výrobků na předpis lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka;
(iv)  hospitalizaci, pokud je nutná; a
b)   v těhotenství, při porodu a jejich následcích;
(i)   péči před porodem, při porodu a po porodu poskytovanou buď lékařem nebo diplomovanou porodní asistentkou;
(ii) hospitalizaci, pokud je nutná.

2. Na příjemci dávky nebo jeho živiteli lze požadovat, aby se podílel na nákladech za poskytnutou léčebnou péči v případě onemocnění; pravidla spoluúčasti musí být stanovena tak, aby nevedla k přílišnému zatížení.

3. Dávky poskytované podle tohoto článku mají vést k ochraně, znovunabytí nebo zlepšení zdraví chráněné osoby, jakož i její pracovní schopnosti a schopnosti uspokojovat osobní potřeby.

4. Státní orgány nebo instituce spravující dávky budou vést chráněné osoby všemi vhodnými prostředky k tomu, aby využívaly všeobecné zdravotní služby, které jim veřejné orgány nebo jiné jimi uznávané instituce dávají k dispozici.

Článek 11

Nastane-li krytá sociální událost, musí být dávky zmiňované v článku 10 zaručeny alespoň chráněným osobám, jestliže buď ony samy, nebo jejich živitelé splnili kvalifikační dobu považovanou za nezbytnou k tomu, aby se zabránilo zneužití.

Článek 12

Dávky uvedené v článku 10 budou poskytovány po celou dobu trvání sociální události s tou vyjímkou, že v případě onemocnění může být doba poskytování dávek omezena na 26 týdnů pro každý jednotlivý případ, avšak dávky zdravotní péče nemohou být zastaveny, dokud se vyplácí nemocenské, a budou učiněna opatření, která prodlouží výše uvedenou dobu poskytování dávek v případech, kdy jde o nemoci, které vyžadují podle vnitrostátních právních předpisů delší péči.

Část III - Dávky v nemoci

Článek 13

Každá smluvní strana, pro niž platí tato část Zákoníku, zajistí chráněným osobám poskytnutí dávek v nemoci podle následujících článků této části.

Článek 14

Krytá sociální událost zahrnuje pracovní neschopnost způsobenou onemocněním a vedoucí ke ztrátě výdělku, jak je definována vnitrostátními právními předpisy.

Článek 15

Okruh chráněných osob zahrnuje:

a)   stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 50 procent všech zaměstnanců; nebo
b)   stanovené skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 20 procent všech obyvatel; nebo
c)   všechny obyvatele, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřekračují mez stanovenou podle článku 67.

Článek 16

1. Jsou-li chráněny skupiny zaměstnanců nebo skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, dávkou je pravidelně se opakující platba vypočtená podle ustanovení článku 65 nebo článku 66.

2. Jsou-li chráněni všichni obyvatelé, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují stanovenou mez, dávkou je pravidelně se opakující platba vypočtená podle ustanovení článku 67. Bez zkoumání příjmu bude však stanovená dávka zaručena skupinám stanoveným podle článku 15 a) nebo b).

Článek 17

Nastane-li sociální událost zmíněná v článku 16, bude dávka uvedená v článku 16 zajištěna alespoň těm chráněným osobám, jež splnily kvalifikační dobu, kterou lze považovat za nezbytnou, aby se zabránilo zneužití.

Článek 18

Dávka uvedená v článku 16 se poskytuje po celou dobu sociální události, avšak poskytování dávky může být pro každý jednotlivý případ onemocnění omezeno na 26 týdnů a dávka nemusí být vyplácena za první tři dny zastavení výdělku.

Část IV - Dávky v nezaměstnanosti

Článek 19

Každá smluvní strana, pro niž platí tato část Zákoníku, zajistí chráněným osobám poskytování dávky v nezaměstnanosti podle následujících článků této části.

Článek 20

Krytá sociální událost zahrnuje zastavení výdělku, jak je stanoveno vnitrostátními právními předpisy, způsobené nemožností získat vhodné zaměstnání, pokud je chráněná osoba schopna práce a ochotna pracovat.

Článek 21

Okruh chráněných osob zahrnuje:

a)   stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 50 procent všech zaměstnanců; nebo
b)   všechny obyvatele, jejichž příjmy v době sociální události nepřesahují mez stanovenou podle ustanovení článku 67.

Článek 22

1. Jsou-li chráněny skupiny zaměstnanců, dávkou je pravidelně se opakující platba vypočtená podle ustanovení článku 65 nebo článku 66.

2. Jsou-li chráněni všichni obyvatelé, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují stanovenou mez, dávkou je pravidelně se opakující platba vypočtená podle ustanovení článku 67. Stanovená dávka bude však zaručena bez zkoumání příjmu stanoveným skupinám zaměstnanců určeným podle článku 21.

Článek 23

Nastane-li krytá sociální událost, bude dávka uvedená v článku 22 zajištěna alespoň těm chráněným osobám, jež splnily kvalifikační dobu, kterou lze považovat za nezbynou, aby se zabránilo zneužití.

Článek 24

1. Dávka uvedená v článku 22 se poskytuje po celou dobu sociální události, avšak doba poskytování dávky může být omezena:

a)   jsou-li chráněny skupiny zaměstnanců, na 13 týdnů v období 12 měsíců nebo na 13 týdnů v každém případě zastavení výdělku; nebo
b)   jsou-li chráněni všichni obyvatelé, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují stanovenou mez, na 26 týdnů v období 12 měsíců, avšak doba poskytování stanovené dávky zaručená bez zkoumání příjmu může být omezena podle písmene a) tohoto odstavce.

2. Je-li doba poskytování dávky odstupňována na základě vnitrostátních právních předpisů podle příspěvkové doby a (nebo) podle dávek přijatých dříve během stanoveného období, považuje se ustanovení odstavce 1 tohoto článku za splněné, jestliže průměrná doba poskytování dávky činí alespoň 13 týdnů v období 12 měsíců.

3. Dávka nemusí být vyplácena během čekací doby prvních 7 dnů pro každý případ zastavení výdělku, přičemž dny nezaměstnanosti před přechodným zaměstnáním a po něm, které nepřekročí stanovenou dobu, se považují za součást téhož případu zastavení výdělku.

4. Jde-li o sezonního pracovníka, mohou být doba poskytování dávky a čekací doba přizpůsobeny podmínkám zaměstnání.

Část V - Starobní důchod

Článek 25

Každá smluvní strana, pro niž platí tato část Zákoníku, zajistí chráněným osobám poskytování dávek ve stáří podle následujících článků této části.

Článek 26

1. Krytou sociální událostí je přežití stanoveného věku.

2. Stanovený věk nebude vyšší než šedesát pět let. Může však být stanoven vyšší věk, pokud počet obyvatel, kteří tohoto věku dosáhli, nebude nižší než 10 procent celkového počtu obyvatel mladších než stanovený věk, ale starších patnácti let.

3. Vnitrostátní právní předpisy mohou stanovit, že dávka může být zastavena, jestliže osoba, která na ni má nárok, vykonává jakoukoli stanovenou výdělečnou činnost, nebo mohou snížit dávku podmíněnou placením příspěvků, jestliže výdělek poživatele dávky překročí stanovenou částku, a dávku, která není podmíněna placením příspěvků, jestliže výdělek poživatele dávky nebo jeho jiné příjmy nebo oboje dohromady převýší stanovenou částku.

Článek 27

Okruh chráněných osob zahrnuje:

a)   stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří nejméně 50 procent všech zaměstnanců; nebo
b)   stanovené skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří nejméně 20 procent všech obyvatel; nebo
c)   všechny obyvatele, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují mez podle ustanovení článku 67.

Článek 28

Dávkou je pravidelně se opakující platba vypočtená takto:

a)   podle ustanovení buď článku 65, nebo č1ánku 66, jsou-li chráněny skupiny zaměstnanců nebo skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva;
b)   podle ustanovení článku 67, jsou-li chráněni všichni obyvatelé, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují stanovenou mez.

Článek 29

1. Nastane-li krytá sociální událost, bude dávka uvedená v článku 28 zajištěna alespoň:

a)   chráněné osobě, která předtím, než nastala sociální událost, splnila podle stanovených pravidel kvalifikační dobu, kterou může být 30 příspěvkových let nebo 30 let zaměstnání nebo 20 let pobytu; nebo
b)   chráněné osobě, která splnila stanovenou příspěvkovou kvalifikační dobu a jejímž jménem byly po dobu, po kterou pracovala, placeny příspěvky dosahující stanoveného průměrného ročního počtu, jsou-li zásadně chráněny všechny ekonomicky aktivní osoby.

2. Závisí-li poskytnutí dávky uvedené v odstavci 1 tohoto článku na splnění určité minimální příspěvkové doby nebo doby zaměstnání, snížená dávka bude zajištěna alespoň:

a)   chráněné osobě, která dříve, než nastala sociální událost, splnila podle stanovených pravidel kvalifikační dobu 15 příspěvkových let nebo 15 let zaměstnání; nebo
b)   chráněné osobě, která splnila stanovenou příspěvkovou kvalifikační dobu a jejímž jménem byla po dobu, po kterou pracovala, zaplacena polovina stanoveného průměrného ročního počtu příspěvků podle písmene b) odstavce 1 tohoto článku, jsou-li zásadně chráněny všechny ekonomicky aktivní osoby.

3. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se považují za splněná, jestliže dávka vypočtená podle části XI, ale procentní sazbou o 10 jednotek nižší než dávka uvedená v tabulce připojené k této části pro typického příjemce dávky, je zaručena alespoň chráněné osobě, která dovršila podle stanovených pravidel 10 příspěvkových let nebo let zaměstnání nebo 5 let pobytu.

4. K poměrnému krácení procentní sazby uvedené v tabulce připojené k části XI může dojít, jestliže kvalifikační doba pro dávku odpovídající krácené procentní sazbě činí více než 10, ale méně než 30 příspěvkových let nebo let zaměstnání; je-li taková kvalifikační doba 15 let, bude poskytnuta snížená dávka podle odstavce 2 tohoto článku.

5. Závisí-li poskytnutí dávky podle odstavců 1, 3 nebo 4 tohoto článku na splnění minimální příspěvkové doby nebo doby zaměstnání, bude snížená dávka zaručena za stanovených podmínek chráněné osobě, která nesplnila stanovené podmínky podle odstavce 2 tohoto článku jenom vzhledem k pokročilému věku, jehož dosáhla v době, kdy nabyla platnost ustanovení umožňující použít tuto část Zákoníku, pokud není takové osobě poskytována dávka podle odstavců 1, 3 nebo 4 tohoto článku ve vyšším než normálním věku.

Článek 30

Dávky uvedené v článcích 28 a 29 budou poskytovány po celou dobu trvání sociální události.

Část VI - Dávky v případech pracovních úrazů a nemocí z povolání

Článek 31

Každá smluvní strana, pro niž platí tato část Zákoníku, zajistí chráněným osobám poskytování dávek v případech pracovních úrazů a nemocí z povolání podle následujících článků této části.

Článek 32

Kryté sociální události zahrnují následující situace, pokud byly způsobeny pracovními úrazy nebo stanovenými nemocemi z povolání:

a)   onemocnění;
b)   pracovní neschopnost způsobenou onemocněním, jež má za následek zastavení výdělku, jak je vymezeno vnitrostátními právními předpisy;
c)   úplnou ztrátu výdělečné schopnosti nebo její částečnou ztrátu, která přesahuje stanovený stupeň, je-li pravděpodobné, že tato úplná nebo částečná ztráta bude trvalá nebo odpovídající snížení tělesné způsobilosti; a
d)   ztrátu existenčních prostředků vdovy a dětí následkem úmrtí živitele; u vdovy může být nárok na dávku podmíněn tím, že je podle vnitrostátních právních předpisů považována za neschopnou postarat se o své živobytí.

Článek 33

Okruh chráněných osob zahrnuje stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 50 procent všech zaměstnanců, a u dávek, na něž vzniká nárok úmrtím živitele, také jejich manželky a děti.

Článek 34

1. Jde-li o onemocnění, budou dávky zahrnovat zdravotní péči uvedenou v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

2. Zdravotní péče zahrnuje:

a)   ústavní a ambulantní péči poskytovanou praktickými a odbornými lékaři včetně návštěv v bytě;
b)   zubní péči;
c)   péči ošetřovatelek poskytovanou doma nebo v nemocnici či jiném zdravotnickém zařízení;
d)   ošetřování v nemocnici, zotavovně, sanatoriu nebo jiném zdravotnickém zařízení;
e)   zubní, farmaceutické a jiné léčebné nebo chirurgické potřeby, jakož i protézy a jejich údržbu, včetně poskytování brýlí; a
f)   péči poskytovanou příslušníky jiných povolání zákonem uznaných za blízké povolání lékaře, pod dohledem lékaře nebo zubního lékaře.

3. Zdravotní péče poskytovaná podle předchozích odstavců bude směřovat k ochraně, obnovení nebo zlepšení zdravotního stavu chráněné osoby a její schopnosti pracovat a postarat se o sebe.

Článek 35

1. Vládní orgány a instituce pověřené správou zdravotní péče budou spolupracovat, je-li to vhodné, se všeobecnými službami pracovní rekvalifikace, aby umožnily osobám se změněnou pracovní schopností vykonávat vhodnou práci.

2. Uvedené orgány nebo instituce mohou být vnitrostátními právními předpisy zmocněny k zajišťování pracovní rekvalifikace osob se změněnou pracovní schopností.

Článek 36

1. Při pracovní neschopnosti, při úplné ztrátě výdělečné schopnosti, která bude pravděpodobně trvalá, při odpovídajícím snížení tělesné způsobilosti nebo při úmrtí živitele bude dávkou pravidelně se opakující platba vypočtená podle ustanovení buď článku 65, nebo článku 66.

2. Při částečné ztrátě výdělečné schopnosti, která bude pravděpodobně trvalá, nebo při odpovídajícím snížení tělesné způsobilosti bude dávkou, pokud bude poskytována, pravidelně se opakující platba představující přiměřený podíl dávky stanovené při úplné ztrátě výdělečné schopnosti nebo při odpovídajícím snížení tělesné způsobilosti.

3. Pravidelně se opakující platby mohou být změněny na jednorázově vyplacenou částku:

a)   při nepatrném snížení výdělečné schopnosti; nebo
b)   je-li příslušným orgánům poskytnuta záruka, že částka bude rozumně využita.

Článek 37

Nastane-li krytá sociální událost, budou dávky uvedené v článcích 34 a 36 zajištěny alespoň chráněné osobě, která byla v době, kdy došlo k pracovnímu úrazu nebo onemocnění, zaměstnána na území smluvní strany, a její vdově a dětem, jde-li o pravidelně se opakující platby vyplývající z úmrtí živitele.

Článek 38

Dávky uvedené v článcích 34 a 36 budou poskytovány po celou dobu sociální události; při pracovní neschopnosti však dávka nemusí být vyplacena po první tři dny po každém zastavení výdělku.

Část VII - Rodinné dávky

Článek 39

Každá smluvní strana, pro niž platí tato část Zákoníku, zajistí chráněným osobám poskytování rodinných dávek podle následujících článků této části.

Článek 40

Krytou sociální událostí je zajištění péče o děti, jak je stanoveno.

Článek 41

Okruh chráněných osob, pokud jde o pravidelné dávky podle článku 42, zahrnuje:

a)   stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 50 procent všech zaměstnanců; nebo
b)   stanovené skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 20 procent všech obyvatel.

Článek 42

Dávky zahrnují:

a)   pravidelně se opakující platbu poskytovanou chráněné osobě, která splnila kvalifikační dobu; nebo
b)   poskytování stravy, ošacení, ubytování, prázdninových pobytů nebo pomoc v domácnosti dětem nebo na děti; nebo
c)   kombinaci dávek uvedených pod písmeny a) a b) tohoto článku.

Článek 43

Dávky uvedené v článku 42 budou zajištěny alespoň chráněné osobě, která ve stanoveném období splnila kvalifikační dobu, kterou může být jeden příspěvkový měsíc nebo jeden měsíc zaměstnání nebo šest měsíců pobytu podle toho, co je stanoveno.

Článek 44

Celková hodnota dávek poskytovaných podle článku 42 chráněným osobám bude představovat částku 1, 5 procenta mzdy řadového dospělého nekvalifikovaného dělníka - muže, určeného podle pravidel uvedených v článku 66, násobenou celkovým počtem dětí všech obyvatel.

Článek 45

Je-li dávka vyplácena formou pravidelně se opakujících plateb, bude poskytována po celou dobu sociální události.

Část VIII - Dávky v mateřství

Článek 46

Každá smluvní strana, pro niž platí tato část Zákoníku, zajistí chráněným osobám poskytování dávky v mateřství podle následujících článků této části.

Článek 47

Krytou sociální událostí je těhotenství, porod a jejich následky, a z toho vyplývající zastavení výdělku, jak je definováno vnitrostátními právními předpisy.

Článek 48

Okruh chráněných osob zahrnuje:

a)   všechny ženy patřící ke stanoveným skupinám zaměstnanců, které tvoří alespoň 50 procent všech zaměstnanců, a pokud jde o dávky zdravotní péče v mateřství, také manželky mužů, kteří patří do těchto skupin; nebo
b)   všechny ženy patřící ke stanoveným skupinám ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 20 procent všech obyvatel, a pokud jde o dávky zdravotní péče v mateřství, také manželky mužů, kteří patří do těchto skupin.

Článek 49

1. Pokud jde o těhotenství, porod a jejich následky, dávky zdravotní péče v mateřství zahrnují zdravotní péči uvedenou v odstavcích 2 a 3 tohoto článku.

2. Zdravotní péče zahrnuje alespoň:

a)   péči před porodem, při porodu a po porodu poskytnutou lékařem nebo diplomovanou porodní asistentkou; a
b)   hospitalizaci, je-li nutná.

3. Zdravotní péče uvedená v odstavci 2 tohoto článku má vést k ochraně, znovunabytí nebo zlepšení zdraví chráněné ženy a její schopnosti pracovat a postarat se o sebe.

4. Státní orgány nebo instituce spravující dávky zdravotní péče v mateřství budou vést chráněné ženy všemi vhodnými prostředky k tomu, aby využívaly všeobecné zdravotní služby, které jim veřejné orgány nebo jiné jimi uznávané instituce dávají k dispozici.

Článek 50

Pokud jde o zastavení výdělku v důsledku těhotenství, porodu a jejich následků, je dávkou pravidelně se opakující platba vypočtená podle ustanovení článku 65 nebo článku 66. Výše pravidelně se opakujících plateb se může během sociální události měnit, jestliže jejich průměrná výše odpovídá výše uvedeným ustanovením.

Článek 51

Nastane-li krytá sociální událost, budou dávky uvedené v článcích 49 a 50 zajištěny alespoň té ženě patřící k chráněným skupinám, která splnila kvalifikační dobu považovanou za nezbytnou k tomu, aby se zabránilo zneužití; dávky uvedené v článku 49 budou poskytnuty také manželkám mužů náležejících k chráněným skupinám, pokud tito muži splnili kvalifikační dobu.

Článek 52

Dávky uvedené v článcích 49 a 50 budou poskytovány po celou dobu sociální události, avšak pravidelně se opakující platby mohou být omezeny na dvanáct týdnů, pokud vnitrostátním zákonodárstvím není uložena nebo povolena delší nepřítomnost v práci. V takovém případě nemohou být platby omezeny na kratší dobu.

Část IX - Invalidní důchod

Článek 53

Každá smluvní strana, pro niž platí tato část Zákoníku, zajistí chráněným osobám poskytování dávky při invaliditě podle následujících článků této části.

Článek 54

Krytou sociální událostí je neschopnost vykonávat výdělečnou činnost ve stanoveném rozsahu, je-li pravděpodobné, že tato neschopnost bude trvalá nebo bude trvat po skončení dávek v nemoci.

Článek 55

Okruh chráněných osob zahrnuje:

a)   stanovené skupiny zaměstnanců, které tvoří alespoň 50 procent všech zaměstnanců; nebo
b)   stanovené skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 20 procent všech obyatel; nebo
c)   všechny obyvatele, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřekračují mez stanovenou podle ustanovení článku 67.

Článek 56

Dávkou je pravidelně se opakující platba vypočtená takto:

a)   podle ustanovení článku 65 nebo článku 66, jsou-li chráněny skupiny zaměstnanců nebo skupiny ekonomicky aktivního obyvatelstva;
b)   podle ustanovení článku 67, jsou-li chráněni všichni obyvatelé, jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují stanovenou mez.

Článek 57

Nastane-li krytá sociální událost, bude dávka uvedená v článku 56 zajištěna alespoň:

a)   chráněné osobě, která předtím, než nastala sociální událost, splnila podle stanovených pravidel kvalifikační dobu, kterou může být 15 příspěvkových let nebo 15 let zaměstnání nebo 10 let pobytu; nebo
b)   chráněné osobě, která splnila kvalifikační dobu tří příspěvkových let a jejímž jménem byl za dobu, kdy pracovala, zaplacen stanovený průměrný roční počet příspěvků, jsou-li zásadně chráněny všechny ekonomicky aktivní osoby.

2. Závisí-li poskytnutí dávky podle odstavce 1 tohoto článku na splnění minimální příspěvkové doby nebo doby zaměstnání, snížená dávka bude zajištěna alespoň:

a)   chráněné osobě, která dříve, než nastala sociální událost, splnila podle stanovených pravidel kvalifikační dobu 5 příspěvkových let nebo let zaměstnání; nebo
b)   chráněné osobě, která splnila kvalifikační dobu tří příspěvkových let a jejímž jménem byla za dobu, po kterou pracovala, zaplacena polovina stanoveného průměrného ročního počtu příspěvků podle písmene b) odstavce 1 tohoto článku, jsou-li zásadně chráněny všechny ekonomicky aktivní osoby.

3. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se považují za splněná, jestliže dávka vypočtená podle části XI, ale procentní sazbou nižší o 10 jednotek, než je uvedeno v tabulce připojené k této části pro typického příjemce dávek, je zaručena alespoň chráněné osobě, která dosáhla podle stanovených pravidel 5 příspěvkových let nebo 5 let zaměstnání nebo 5 let pobytu.

4. K poměrnému procentnímu snížení sazby uvedené v tabulce připojené k části XI může dojít, jestliže kvalifikační doba pro dávku odpovídající snížené procentní sazbě je delší než 5, ale kratší než 15 příspěvkových let nebo let zaměstnání. Snížená dávka se poskytuje podle odstavce 2 tohoto článku.

Článek 58

Dávky uvedené v článcích 56 a 57 budou poskytovány po celou dobu sociální události nebo až do doby, kdy budou nahrazeny starobním důchodem.

Část X - Dávky pozůstalých

Článek 59

Každá smluvní strana, pro niž platí tato část Zákoníku, zajistí chráněným osobám poskytování dávek pozůstalých podle následujících článků této části.

Článek 60

1. Krytá sociální událost zahrnuje ztrátu existenčních prostředků vdovy nebo dětí následkem úmrtí živitele; nárok vdovy na dávku může být podmíněn tím, že je podle vnitrostátních předpisů považována za neschopnou se o sebe postarat.

2. Vnitrostátními předpisy může být dávka zastavena, jestliže osoba, která by na ni jinak měla nárok, vykonává stanovenou výdělečnou činnost, nebo může být snížena dávka poskytovaná v závislosti na placení příspěvků, přesahuje-li příjem příjemce dávky stanovenou částku, a dávka, která není závislá na placení příspěvků, jestliže výdělek příjemce dávky nebo jeho jiné příjmy nebo obojí dohromady překračují stanovenou částku.

Článek 61

Okruh chráněných osob zahrnuje:

a)   manželky a děti živitelů rodin patřících ke stanoveným skupinám zaměstnanců, které tvoří alespoň 50 procent všech zaměstnanců; nebo
b)   manželky a děti živitelů rodin patřících ke stanoveným skupinám ekonomicky aktivního obyvatelstva, které tvoří alespoň 20 procent všech obyvatel; nebo
c)   všechny vdovy a všechny děti, které mají trvalý pobyt v

zemi, ztratily živitele rodiny a jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují mez stanovenou podle ustanovení článku 67.

Článek 62

Dávkou je pravidelně se opakující platba vypočtená takto:

a)   podle ustanovení buď článku 65, nebo článku 66, jsou-li chráněny manželky a děti živitelů rodin, kteří patří do skupin zaměstnanců nebo do skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva; nebo
b)   podle ustanovení článku 67, jsou-li chráněny všechny vdovy a všechny děti, které mají trvalý pobyt v zemi a jejichž příjmy po dobu sociální události nepřesahují stanovenou mez.

Článek 63

1. Nastane-li krytá sociální událost, bude dávka uvedená v článku 62 zajištěna alespoň:

a)   chráněné osobě, jejíž živitel splnil podle stanovených pravidel kvalifikační dobu, kterou může být buď 15 příspěvkových let nebo 15 let zaměstnání nebo 10 let pobytu; nebo
b)   chráněné osobě, jejíž živitel splnil stanovenou kvalifikační dobu tří příspěvkových let, za předpokladu, že jeho jménem byl za dobu, kdy pracoval, zaplacen stanovený průměrný roční počet příspěvků, jsou-li zásadně chráněny ženy a děti všech ekonomicky aktivních osob.

2. Je-li poskytování dávky• uvedené v odstavci 1 tohoto článku závislé na splnění minimální příspěvkové doby nebo doby zaměstnání, budou snížené dávky zajištěny alespoň:

a)   chráněné osobě, jejíž živitel splnil podle stanovených pravidel kvalifikační dobu 5 příspěvkových let nebo 5 let zaměstnání; nebo
b)   chráněné osobě, jejíž živitel splnil stanovenou kvalifikační dobu 3 příspěvkových let, za předpokladu, že jeho jménem byla po dobu, po kterou pracoval, zaplacena polovina průměrného ročního počtu příspěvků stanovených podle písmene b) odstavce 1 tohoto článku, jsou-li zásadně chráněny ženy a děti všech ekonomicky aktivních osob.

3. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku budou splněna, jestliže dávka vypočtená podle části XI, ale procentní sazbou nižší o 10 jednotek, než je uvedena v tabulce připojené k této části pro typického příjemce dávek, je zaručena alespoň chráněné osobě, jejíž živitel splnil podle stanovených pravidel buď 5 příspěvkových let nebo 5 let zaměstnání nebo 5 let pobytu.

4. K poměrnému snížení procentní sazby uvedené v tabulce připojené k části XI může dojít, jestliže kvalifikační doba pro dávku odpovídající snížené procentní sazbě je delší než 5 příspěvkových let nebo let zaměstnání, ale kratší než 15 příspěvkových let nebo let zaměstnání. Snížená dávka bude poskytována podle odstavce 2 tohoto článku.

5. K tomu, aby bezdětná vdova, která je považována za neschopnou postarat se o sebe, získala nárok na dávku pozůstalých, může by stanovena minimální doba manželství.

Článek 64

Dávky uvedené v článcích 62 a 63 budou poskytovány po celou dobu sociální události.

Část XI - Výpočet pravidelně se opakujících plateb

Článek 65

1. U pravidelně se opakujících plateb, na něž se vztahuje tento článek, bude dávka zvýšená o rodinné přídavky poskytované během sociální události taková, aby u typického příjemce dávky uvedeného v tabulce připojené k této části dosáhla u každé sociální události nejméně procenta uvedeného v tabulce z celkového předchozího výdělku příjemce dávky nebo jeho živitele a částky rodinných přídavků poskytovaných chráněné osobě se stejnými povinnostmi k rodině, jaké má typický příjemce dávky.

2. Předchozí výdělek příjemce dávky nebo jeho živitele se vypočte podle stanovených pravidel; jsou-li chráněné osoby nebo jejich rodiny rozděleny do tříd podle výdělku, může být předchozí příjem vypočten ze základního výdělku tříd, do nichž patří.

3. Pro výši dávky nebo pro výdělek, který se bere za základ pro výpočet dávky, může být stanoveno maximum za předpokladu, že je toto maximum stanoveno tak, aby byla ustanovení odstavce 1 tohoto článku splněna v případech, kdy je předchozí výdělek příjemce dávky nebo jeho živitele stejný nebo nižší než výdělek kvalifikovaného dělníka - muže.

4. Předchozí výdělek příjemce dávky nebo jeho živitele, mzda kvalifikovaného dělníka - muže, dávka a rodinné přídavky se vypočítají ze stejného základního časového období.

5. U ostatních příjemců dávek bude dávka stanovena tak, aby byla v rozumném poměru k dávce typického příjemce dávky.

6. Pro účely tohoto článku se považuje za kvalifikovaného dělníka - muže:

a)   seřizovač nebo soustružník ve strojírenství, s výjimkou výroby elektrických strojů; nebo
b)   typický kvalifikovaný dělník určený podle ustanovení odstavce 7 tohoto článku; nebo
c)   osoba, jejíž výdělek se rovná 125 procentům průměrného výdělku všech chráněných osob.

7. Typickým kvalifikovaným dělníkem pro účely písmena b) předchozího odstavce je osoba zaměstnaná v největší skupině hospodářské činnosti s nejvyšším počtem hospodářsky činných osob mužského pohlaví, které jsou chráněny při sociální události přicházející v úvahu, nebo případně živitelů chráněných osob v odvěví, které zahrnuje největší počet takových chráněných osob nebo jejich živitelů; za tím účelem se použije mezinárodní standardní odvětvová klasifikace ekonomických činností schválená Hospodářskou a sociální radou Organizace spojených národů na jejím sedmém zasedání dne 27. srpna 1948, která je v Dodatku 1 Zákoníku, s přihlédnutím ke všem případným pozdějším změnám.

8. Je-li výše dávek různá podle oblastí, může být pro každou oblast vybrán kvalifikovaný dělník podle ustanovení odstavců 6 a 7 tohoto článku.

9. Mzda kvalifikovaného dělníka - muže vybraného podle odstavce 6 a) nebo b) tohoto článku bude stanovena na základě mzdových sazeb za normální pracovní dobu určených kolektivními smlouvami, popřípadě vnitrostátními právními předpisy nebo na jejich základě anebo podle zvyklostí, včetně případného drahotního přídavku; liší-li se takto stanovené mzdy mezi jednotlivými oblastmi a nepoužije-li se odstavec 8 tohoto článku, bere se v úvahu střední mzda.

10. Výše pravidelně se opakujících plateb ve stáří, při pracovních úrazech a nemocech z povolání (s výjimkou dávek poskytovaných při pracovní neschopnosti), při invaliditě a při úmrtí živitele se přezkoumá, nastanou-li podstatné změny ve všeobecné úrovni výdělků, které vyplynou z podstatných změn životních nákladů.

Článek 66

1. U pravidelně se opakujících plateb, na něž se vztahuje tento článek, musí dávka zvýšená o rodinné přídavky poskytované během sociální události u typického příjemce dávky uvedeného v tabulce připojené k této části dosahovat u každé události alespoň v ní uvedeného procenta z celkové mzdy dospělého nekvalifikovaného dělníka - muže a částky rodinných přídavků poskytovaných chráněné osobě se stejnými povinnostmi k rodině, jaké má typický příjemce dávky.

2. Mzda dospělého nekvalifikovaného dělníka - muže, dávka a rodinné přídavky se vypočtou ze stejného základního časového období.

3. Pro ostatní příjemce dávky se dávka stanoví tak, aby byla v rozumném poměru k dávce typického příjemce.

4. Pro účely tohoto článku se považuje za dospělého nekvalifikovaného dělníka - muže:

a)   typický nekvalifikovaný dělník ve strojírenství, s výjimkou výroby elektrických strojů; nebo
b)   typický nekvalifikovaný dělník vybraný podle ustanovení následujícího odstavce.

5. Typický nekvalifikovaný dělník pro účely odstavce 4 b) tohoto článku bude vybrán ze skupiny zahrnující nejvyšší počet osob mužského pohlaví, které jsou chráněny se zřetelem k uvažované sociální události, popřípadě z živitelů rodin chráněných osob v odvětví, v němž je zaměstnán nejvyšší počet takových chráněných osob nebo živitelů rodin; za tímto účelem se použije mezinárodní standardní odvětvová klasifikace ekonomických činností přijatá Hospodářskou a sociální radou Organizace spojených národů na jejím sedmém zasedání dne 27. srpna 1948, která je v Dodatku 1 Zákoníku, s přihlédnutím ke všem případných pozdějším změnám.

6. Je-li výše dávek různá podle oblastí, může být pro každou oblast vybrán dospělý nekvalifikovaný dělník - muž podle ustanovení odstavců 4 a 5 tohoto článku.

7. Mzda dospělého nekvalifikovaného dělníka bude stanovena na základě mzdových sazeb za normální pracovní dobu určených kolektivními smlouvami, popřípadě vnitrostátními právními předpisy nebo na jejich základě anebo podle zvyklostí, včetně případného drahotního přídavku; liší-li se takto stanovené mzdy mezi jednotlivými oblastmi a nepoužije-li se odstavce 6 tohoto článku, bere se v úvahu střední mzda.

8. Výše pravidelně se opakujících plateb ve stáří, při pracovních úrazech a nemocech z povolání (s výjimkou dávek poskytovaných při pracovní neschopnosti), při invaliditě a při úmrtí živitele se přezkoumá, nastanou-li podstatné změny ve všeobecné úrovni výdělků, které vyplynou z podstatných změn životních nákladů.

Článek 67

U pravidelně se opakujících plateb, na něž se vztahuje tento článek:

a)   sazba dávky se určí podle stanovené stupnice nebo podle stupnice schválené příslušným veřejným orgánem podle stanovených pravidel;
b)   tato sazba může být snížena pouze tehdy, když jiné rodinné příjmy příjemce dávky přesahují stanovenou částku nebo částku určenou příslušným veřejným orgánem podle stanovených pravidel;
c)   úhrn dávky a ostatních příjmů po odečtení podstatné částky uvedené v písmenu b) tohoto článku musí postačit k zajištění zdravých a důstojných životních podmínek pro rodinu příjemce dávky a nesmí být nižší než dávka vypočtená podle ustanovení článku 66;
d)   ustanovení písmene c) tohoto článku se považuje za splněné, jestliže úhrn dávek vyplácených podle příslušné části převyšuje alespoň o 30 procent úhrn dávek, jehož by bylo dosaženo použitím ustanovení článku 66 a ustanovení:
(i)  článku 15 písm. b) pro část III,
(ii)  článku 27 písm. b) pro část V,
(iii)  článku 55 písm. b) pro část IX,
(iv)  článku 61 písm. b) pro část X.

Tabulka k části XI

Pravidelné platby typickým příjemcům dávek

Část     Sociální událost Typický příjemce dávek %     
III Nemoc Muž s manželkou a dvěma dětmi 45
IV Nezaměstnanost Muž s manželkou a dvěma dětmi 45
V Stáří Muž v důchodovém věku s manželkou 40
VI Pracovní úrazy a nemoci z povolání         
  Pracovní neschopnost Muž s manželkou a dvěma dětmi 50
  Úplná ztráta výdělečné schopnosti Muž s manželkou a dvěma dětmi 50
  Pozůstalí Vdova se dvěma dětmi 40
VIII Mateřství Žena 45
IX Invalidita Muž s manželkou a dvěma dětmi 40
X Pozůstalí Vdova se dvěma dětmi 40

Část XII - Společná ustanovení

Článek 68

Výplatu dávky, na niž by jinak chráněná osoba měla nárok podle některé z částí II až X Zákoníku, lze zastavit ve stanoveném rozsahu:

a)   po dobu, po kterou se chráněná osoba zdržuje mimo území smluvní strany;
b)   po dobu, po kterou je chráněná osoba zaopatřena z veřejných prostředků nebo na náklady ústavu nebo služby sociálního zabezpečení; část dávky však musí být poskytována osobám závislým na příjemci dávky;
c)   po dobu, po kterou chráněná osoba pobírá jinou peněžitou dávku sociálního zabezpečení s výjimkou rodinných přídavků, a po celou dobu, během níž je odškodňována za stejnou sociální událost třetí stranou; zastavená část dávky však nesmí převyšovat tuto jinou dávku nebo odškodnění poskytnuté třetí stranou;
d)   pokusila-li se zúčastněná osoba získat dávky podvodem;
e)   byla-li sociální událost vyvolána trestným činem, kterého se dopustila zúčastněná osoba; byla-li sociální událost vyvolána úmyslným zaviněním zúčastněné osoby;
g)   opomene-li zúčastněná osoba v určitých případech využít zdravotních nebo rehabilitačních služeb, které jsou jí k dispozici, nebo nedbá-li stanovených pravidel k ověření existence sociální události nebo pravidel upravujících chování příjemců dávek;
h)   jde-li o podporu v nezaměstnanosti a zúčastněná osoba nevyužívá služeb zaměstnanosti, jež jsou jí k dispozici;
i)   jde-li o podporu v nezaměstnanosti a zúčastněná osoba přišla o zaměstnání přímo následkem zastavení práce, k němuž došlo na základě pracovního sporu, nebo odešla dobrovolně ze zaměstnání bez dostatečných důvodů; a
j)   jde-li o dávky pozůstalých po dobu, kdy vdova žije s mužem jako družka.

Článek 69

1. Každý žadatel musí mít právo odvolat se v případě odmítnutí dávky nebo ve sporu o druh nebo výši dávky.

2. Je-li při provádění Zákoníku správa zdravotní péče svěřena státnímu orgánu, který je odpovědný parlamentu, může být právo odvolat se stanovené v odstavci 1 tohoto článku nahrazeno právem na přezkoumání každé stížnosti na odepření nebo na kvalitu poskytnuté zdravotní péče příslušným orgánem.

3. Vyřizují-li žádosti zvláštní soudy zřízené k projednávání otázek sociálního zabezpečení, v nichž jsou zastoupeny chráněné osoby, není třeba poskytovat právo na odvolání.

Článek 70

1. Náklady na poskytované dávky podle Zákoníku a náklady na správu těchto dávek budou hrazeny kolektivně z příspěvků nebo z daní nebo oběma způsoby, a to tak, aby osoby s nízkými příjmy nebyly příliš zatíženy a aby se přihlíželo k ekonomické situaci jak smluvní strany, tak chráněných osob.

2. Úhrn pojistných příspěvků placených chráněnými zaměstnanci nesmí převýšit 50 procent celkových finančních zdrojů určených na ochranu zaměstnanců, jejich manželek a dětí. Má-li se zjistit, zda tato podmínka je splněna, lze přihlédnout ke všem dávkám, které smluvní strana poskytuje podle Zákoníku, s výjimkou rodinných dávek a s výjimkou dávek poskytovaných při pracovních úrazech a nemocech z povolání, pokud je poskytuje zvláštní instituce.

3. Smluvní strana přijímá obecnou odpovědnost za náležité poskytování dávek podle Zákoníku a učiní veškerá nezbytná opatření k dosažení tohoto cíle; zajistí, pokud je třeba, v pravidelných intervalech vypracování pojistně-matematických studií a výpočtů týkajících se finanční rovnováhy, vždy však před každou změnou dávek, výše pojišťovacích příspěvků nebo daní sloužících ke krytí příslušných sociálních událostí.

Článek 71

1. Není-li správa svěřena státnímu orgánu, který je odpovědný parlamentu, musí se za stanovených podmínek na řízení podílet nebo mít poradní funkci zástupci chráněných osob; vnitrostátní právní předpisy mohou také rozhodnout o účasti zástupců zaměstnavatelů a veřejných orgánů.

2. Smluvní strana přijímá všeobecnou odpovědnost za řádnou správu institucí a služeb, které spolupůsobí při provádění Zákoníku.

Část XIII - Přechodná ustanovení

Článek 72

Zákoník se nevztahuje na:

a)   sociální události, které nastaly dříve, než nabyla účinnosti příslušná část Zákoníku pro zúčastněnou smluvní stranu;
b)   dávky poskytované při sociálních událostech, které nastaly poté, co příslušná část Zákoníku nabyla účinnosti pro zúčastněnou smluvní stranu, pokud se nároky na tyto dávky odvozují z období před tímto datem.

Článek 73

Smluvní strany budou usilovat o úpravu otázek sociálního zabezpečení cizinců a migrujících pracovníků, především se zřetelem ke stejnému zacházení jako se svými státními příslušníky a zachování nabytých nebo nabývaných práv, formou zvláštního dokumentu.

Článek 74

1. Každá smluvní strana předloží generálnímu tajemníkovi roční zprávu o provádění Zákoníku. Zpráva bude obsahovat:

a)   úplné informace o právních předpisech, kterými se provádí ustanovení Zákoníku, na které se vztahuje ratifikace; a
b)   důkazy o tom, že vyhověla statistickým požadavkům uvedeným v:
(i)   článcích 9 a), b) nebo c); 15 a) nebo b); 21 a); 27 a) nebo b); 33; 41 a) nebo b); 48 a) nebo b); 55 a) nebo b); 61 a) nebo b), pokud jde o počet chráněných osob;
(ii)   článcích 44, 65, 66 nebo 67, pokud jde o výši dávek;
(iii)   odstavci 2 článku 24, pokud jde o dobu poskytování dávek v nezaměstnanosti; a
(iv)   odstavci 2 článku 70, pokud jde o podíl zdrojů, které pocházejí z pojistných příspěvků chráněných osob.

Tyto důkazy budou poskytnuty pokud možno způsobem a v pořadí, které navrhne Výbor.

2. Každá smluvní strana poskytne generálnímu tajemníkovi na požádání doplňující informace o způsobu, jímž provádí ustanovení Zákoníku, na něž se vztahuje ratifikace.

3. Výbor ministrů může pověřit generálního tajemníka, aby předal Poradnímu shromáždění kopii zpráv a doplňující informace podle odstavců 1 a 2 tohoto článku.

4. Generální tajemník zašle generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce zprávu a doplňující informace podle odstavců 1 a 2 tohoto článku a požádá jej, aby mu po poradě s příslušným orgánem Mezinárodní organizace práce předal závěry tohoto orgánu.

5. Tyto zmíněné zprávy a doplňující informace, jakož i závěry orgánu Mezinárodní organizace práce zmíněné v odstavci 4 tohoto článku Výbor prostuduje a předá Výboru ministrů zprávu se svými závěry.

Článek 75

1. Po případné konzultaci s Poradním shromážděním rozhoduje Výbor ministrů dvoutřetinovou většinou podle článku 20 písm. d) Statutu Rady Evropy, zda smluvní strana splnila povinnosti, které podle Zákoníku převzala.

2. Domnívá-li se Výbor ministrů, že smluvní strana neplní závazky vyplývající ze Zákoníku, vyzve tuto smluvní stranu, aby učinila opatření, která Výbor ministrů považuje za nezbytná k zajištění tohoto plnění.

Článek 76

Každá smluvní strana zašle vždy jednou za dva roky generálnímu tajemníkovi zprávu o stavu zákonodárství a praxe, pokud jde o ustanovení každé z částí II až X Zákoníku, které při ratifikaci podle článku 3 nebo následném oznámení podle článku 4 nespecifikovala.

Část XIV - Závěrečná ustanovení

Článek 77

1. Zákoník je otevřen k podpisu členským státům Rady Evropy. Bude předmětem ratifikace. Ratifikační listiny budou uloženy u generálního tajemníka za předpokladu, že Výbor ministrů vydal předtím kladné rozhodnutí podle odstavce 4 článku 78.

2. Zákoník vstoupí v platnost po uplynutí jednoho roku ode dne uložení třetí ratifikační listiny.

3. Pro každého signatáře, který bude ratifikovat Zákoník později, vstoupí Zákoník v platnost po uplynutí jednoho roku ode dne uložení jeho ratifikační listiny.

Článek 78

1. Každý signatář, který chce použít ustanovení článku 2 odst. 2, předloží před ratifikací Zákoníku generálnímu tajemníkovi zprávu, v níž uvede, do jaké míry je jeho soustava sociálního zabezpečení v souladu s ustanoveními Zákoníku.

Tato zpráva bude obsahovat přehled:

a)   relevantních vnitrostátních právních předpisů; a
b)   důkazy o tom, že signatářský stát vyhověl statistickým požadavkům uvedených v:
(i)   článcích 9 a), b) nebo c); 15 a) nebo b); 21 a); 27 a) nebo b); 33; 41 a) nebo b); 48 a) nebo b); 55 a) nebo b); 61 a) nebo b), pokud jde o počet chráněných osob;
(ii)   článcích 44, 65, 66 nebo 67, pokud jde o výši dávek;
(iii)   odstavci 2 článku 24, pokud jde o dobu poskytování dávky v nezaměstnanosti; a
(iv)   odstavci 2 článku 70, pokud jde o podíl finančních zdrojů pocházejících z pojistných příspěvků chráněných zaměstnanců; a
c)   všech prvků, jež si signatářský stát přeje, aby byly vzaty v úvahu podle odstavců 2 a 3 článku 2.

Tyto důkazy musí být poskytnuty pokud možno způsobem a v pořadí, které navrhne Výbor.

2. Signatářský stát poskytne generálnímu tajemníkovi na požádání doplňující informace o tom, nakolik je jeho soustava sociálního zabezpečení v souladu s ustanoveními Zákoníku.

3. Tuto zprávu a doplňující informace Výbor prozkoumá s přihlédnutím k ustanovením odstavce 3 článku 2. Výbor předá Výboru ministrů zprávu se svými závěry.

4. Výbor ministrů rozhodne dvoutřetinovou většinou v souladu s článkem 20 písm. d) Statutu Rady Evropy, zda soustava sociálního zabezpečení signatářského státu je v souladu s ustanoveními Zákoníku.

5. Pokud Výbor ministrů rozhodne, že tato soustava sociálního zabezpečení není v souladu s ustanoveními Zákoníku, oznámí to signatářskému státu a může mu zaslat doporučení o způsobu, jak souladu docílit.

Článek 79

1. Jakmile vstoupí Zákoník v platnost, může Výbor ministrů vyzvat kterýkoli stát, který není členem Rady Evropy, aby k němu přistoupil. Přístup takového státu se uskuteční za stejných podmínek a procedury, kterou Zákoník stanoví ohledně ratifikace.

2. Stát k Zákoníku přistoupí uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka. Zákoník nabude pro přistoupivší stát účinnosti jeden rok ode dne uložení listiny o přístupu.

3. Povinnosti a práva přistoupivšího státu jsou stejná jako povinnosti a práva vyplývající ze Zákoníku pro signatářské státy, které jej ratifikovaly.

Článek 80

1. Zákoník se vztahuje na metropolitní území každé smluvní strany. Každá smluvní strana může v okamžiku podpisu nebo v okamžiku uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu v prohlášení adresovaném generálnímu tajemníkovi určit území, které bude za tímto účelem považováno za metropolitní.

2. Každá smluvní strana, která ratifikovala Zákoník, nebo každý přistoupivší stát může v okamžiku uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu nebo kdykoli později sdělit generálnímu tajemníkovi, že bude Zákoník jako celek nebo jeho část, s výhradou změn uvedených ve sdělení, provádět na kterékoli části jeho metropolitního území, jež nebyla určena podle odstavce 1 tohoto článku, nebo na kterémkoli jiném území, kde odpovídá za mezinárodní styky. Změny uvedené v tomto sdělení mohou být zrušeny nebo doplněny dalším sdělením.

3. Každá smluvní strana může během doby, kdy může vypovědět Zákoník dle ustanovení článku 81, sdělit generálnímu tajemníkovi, že Zákoník přestává platit pro některou část metropolitního území nebo pro některé jiné území, na které rozšířila provádění Zákoníku podle odstavce 2 tohoto článku.

Článek 81

Každá smluvní strana může Zákoník nebo jednu či více částí II až X vypovědět až po uplynutí pětiletého období ode dne, kdy Zákoník pro tuto smluvní stranu vstoupil v platnost, nebo po uplynutí každého dalšího pětiletého období, ve všech případech sdělením zaslaným rok předem generálnímu tajemníkovi. Tato výpověď neovlivní platnost Zákoníku vůči ostatním stranám za předpokladu, že počet států, pro něž bude Zákoník platit, nebude nižší než tři.

Článek 82

Generální tajemník oznámí členským státům Rady Evropy, vládě každého přistoupivšího státu a generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce:

(i)   den, kdy Zákoník vstoupí v platnost, a jména signatářů, kteří ho budou ratifikovat;
(ii)   uložení všech listin o přístupu podle ustanovení článku 79 a veškerá připojená sdělení;
(iii)   veškerá sdělení, která obdržel podle ustanovení článků 4 a 80; nebo
(iv)   veškeré výpovědi, které obdržel podle ustanovení článku 81.

Článek 83

Příloha Zákoníku je jeho nedílnou součástí.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni k tomuto účelu, podepsali Zákoník.

Vyhotoveno ve Štrasburku dne 16. dubna 1964 ve francouzštině a v angličtině, přičemž oba jazyky mají stejnou platnost, v jediném vyhotovení, které bude uloženo v archivech Rady Evropy. Generální tajemník předá ověřené kopie každému ze signatářských a přistoupivších států a generálnímu řediteli Mezinárodního úřadu práce.

Příloha

Článek 68.i

Rozumí se, že článek 68 (i) Zákoníku bude vykládán podle právních předpisů každé smluvní strany.

DODATEK 1
Typová mezinárodní klasifikace všech odvětví hospodářské činnosti v průmyslu

Nomenklatura odvětví a tříd

Odvětví 0 - Zemědělství, lesnictví, lov a rybolov:
01. Zemědělství a živočišná výroba
02. Lesnictví a těžba dřeva
03. Lov, odchyt a chov zvěře
04. Rybolov

Odvětví 1 - Těžební průmysl:
11. Těžba uhlí
12. Těžba rud
13. Nafta a zemní plyn
14. Těžba stavebního kamene, jílu a písku
15. Těžba jinde nezařazených rud bez obsahu kovu

Odvětví 2 - 3 - Zpracovatelský průmysl:

20. Potravinářský průmysl (bez výroby nápojů)
21. Výroba nápojů
22. Tabákový průmysl
23. Textilní průmysl
24. Výroba obuvi, oblečení a jiných výrobků z textilu
25. Dřevozpracující průmysl a výrobky z korku (vyjma nábytkářského průmyslu)
26. Nábytkářský průmysl
27. Papírenský průmysl a výrobky z papíru
28. Tiskárny, vydavatelství a příbuzná odvětví
29. Kožedělný a kožařský průmysl (vyjma obuvi)
30. Gumárenský průmysl
31. Chemický průmysl
32. Průmysl výrobků z nafty a uhlí
33. Zpracování nekovových nerostů s výjimkou nafty a uhlí
34. Základní hutní průmysl
35. Kovozpracující průmysl (s výjimkou strojů a dopravních zařízení)
36. Výroba strojů (vyjma elektrických strojů)
37. Výroba elektrických strojů, přístrojů a zařízení
38. Výroba dopravního zařízení
39. Různý zpracovatelský průmysl

Odvětví 4 - Stavebnictví:
40. Stavebnictví

Odvětví 5 - Elektřina, plyn, voda a sanitární služby:
51. Elektřina, plyn a pára
52. Vodárny a sanitární služby

Odvětví 6 - Obchod, banky, pojišťovny, nemovitosti:
61. Velkoobchod a maloobchod
62. Banky a jiné peněžní ústavy
63. Pojišťovny
64. Nemovitosti

Odvětví 7 - Doprava, skladování a spoje:
71. Doprava
72. Skladování
73. Spoje

Odvětví 8 - Služby:
81. Veřejná správa
82. Služby poskytované veřejnosti a podnikům
83. Služby při využívání volného času
84. Ostatní služby

Odvětví 9 - Činnosti nedostatečně definovatelné:
90. Činnosti nedostatečně definovatelné

DODATEK 2
Doplňkové služby a výhody

Část II - Zdravotní péče

1.  Péče poskytovaná mimo nemocniční zařízení praktickými a odbornými lékaři, včetně návštěv v bytě, časově neomezená; na příjemci dávky nebo jeho živiteli však lze požadovat, aby se podílel na nákladech za poskytnutou péči až do výše 25 procent nákladů.
2.  Časově neomezené poskytování základních farmaceutických výrobků; na příjemci dávky nebo jeho živiteli však lze požadovat, aby se podílel na úhradě ceny výrobků až do výše 25 procent ceny.
3.  V případě stanovených chorob vyžadujících dlouhodobé léčení, včetně tuberkulózy, nemocniční péče včetně hospitalizace, péče praktických nebo odborných lékařů podle potřeby a veškerá další nezbytná péče po dobu, která může být omezena maximálně na 52 týdnů v každém jednotlivém případě.
4.  Ošetřování chrupu; na příjemci nebo jeho živiteli však lze požadovat, aby se podílel na nákladech za poskytnutou péči až do výše jedné třetiny nákladů.
5.  Je-li spoluúčast příjemce dávky nebo jeho živitele stanovena jednotnou částkou za každý léčebný úkon nebo za každé předepsání léků nebo pomůcek, nepřevýší úhrn plateb všech chráněných osob pro jednotlivé druhy dávek uvedených pod body 1, 2 a 4 stanovené procento celkových nákladů na tento typ péče v daném období.

Část III - Dávky v nemoci

6.  Dávky v nemoci v sazbě stanovené podle článku 16 po dobu, jež může být omezena maximálně na 52 týdnů u každé jednotlivé události.

Část IV - Dávky v nezaměstnanosti

7.  Dávky v nezaměstnanosti v sazbě stanovené podle článku 22 po dobu, jež může být omezena maximálně na 21 týdnů během 12měsíčního období.

Část V - Starobní důchod

8.  Starobní důchod ve výši alespoň 50 procent dávky uvedené v článku 28:
a)   v případě uvedeném v odstavci 2 článku 29, nebo je-li dávka uvedená v článku 28 podmíněna dobou pobytu a smluvní strana nevyužije ustanovení odstavce 3 článku 29, po deseti letech pobytu; a
b)   v případě uvedeném v odstavci 5 článku 29, jsou-li splněny stanovené podmínky o dřívější ekonomické aktivitě chráněných osob.

Část VII - Rodinné dávky

9.  Peněžitá rodinná dávka formou pravidelně se opakujících plateb až do doby, kdy dítě, kterému vznikl nárok a pokračuje ve studiích, dosáhne stanoveného věku, který nesmí být nižší než 16 let.

Část VIII - Dávky v mateřství

10.  Poskytnutí dávky v mateřství bez kvalifikační doby.

Část IX - Invalidní důchod

11. Invalidní důchod ve výši alespoň 50 procent dávky uvedené v článku 56:
a)   v případě uvedeném v odstavci 2 článku 57, nebo je-li dávka uvedená v článku 56 podmíněna dobou pobytu a smluvní strana nevyužije ustanovení odstavce 3 článku 57, po pěti letech trvalého pobytu; a
b)   v případě, kdy chráněná osoba nesplňuje stanovené podmínky podle ustanovení odstavce 2 článku 57 jenom vzhledem k pokročilému věku, jehož dosáhla v době, kdy vstoupila v platnost ustanovení vztahující se k provádění této části, jsou-li splněny stanovené podmínky o dřívější ekonomické aktivitě chráněných osob.

Část X - Dávky pozůstalých

12.  Dávky pozůstalých alespoň ve výši 50 procent dávky uvedené v článku 62:

a)   v případě uvedeném v odstavci 2 článku 63, nebo je-li dávka uvedená v článku 62 podmíněna dobou pobytu a smluvní strana nevyužije ustanovení odstavce 3 článku 63, po pěti letech pobytu; a
b)   v případě chráněných osob, jejichž živitel nesplnil stanovené podmínky podle ustanovení odstavce 2 článku 63 jenom vzhledem k pokročilému věku, jehož dosáhl v době, kdy vstoupila v platnost ustanovení vztahující se k provádění této části, jsou-li splněny stanovené podmínky o dřívější ekonomické aktivitě živitele.

Část II, III nebo X

13.  Pohřebné činí:
(i)   buď dvacetinásobek dřívějšího denního výdělku chráněné osoby, který slouží nebo by mohl sloužit za základ pro výpočet dávky pozůstalých, případně dávky v nemoci; není však nutné, aby celková dávka byla vyšší než dvacetinásobek denní mzdy kvalifikovaného dělníka - muže podle ustanovení článku 65; nebo
(ii)   dvacetinásobek denní mzdy dospělého nekvalifikovaného dělníka - muže podle ustanovení článku 66.

E-shop

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, komentář, § 2079 až 2183

Kupní smlouva v novém občanském zákoníku, komentář, § 2079 až 2183

Tichý, Pipková, Balarin - C. H. Beck

Kupní smlouva představuje páteřní institut soukromého práva, jedná se o nejfrekventovanější typ smlouvy. Nová publikace obsahuje výklad ke kategoriím neupraveným v občanském zákoníku (např. finanční leasing), ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob

Ing. Sofia Komrsková, Ing. Helena Stuchlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato přehledná publikace je skvělým průvodcem pro každého, kdo se zajímá o problematiku zdanění veřejně prospěšného poplatníka. Zdaňování veřejně prospěšného poplatníka od A do Z Autorky vymezují jednotlivé ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Stavební zákon 2018 s komentářem, 4. vydání

Stavební zákon 2018 s komentářem, 4. vydání

Ing. Jiří Blažek - Anag, spol. s r. o.

Publikace je koncipována z hlediska potřeb žadatelů o umístění a povolení staveb, zařízení, terénních úprav a udržovacích prací. Vychází z aktuálního stavu legislativy s uvedením změn Výklad jednotlivých ustanovení v této čtenářsky oblíbené příručce uvádí jak zrušená, tak nově ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.