Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 87/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 38, ze dne 4. 9. 2001

87

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. května 1998 byl v Kodani podepsán Dodatkový protokol o podpoře kombinované dopravy mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Spolkovým ministerstvem vědy a dopravy Rakouské republiky k článkům 4, 5, 6, 8, 12 a 14 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží.1)

Výměnou nót Ministerstva zahraničních věcí České republiky ze dne 21. května 2001 a Velvyslanectví Rakouské republiky v Praze ze dne 28. června 2001 se smluvní strany dohodly, že Dodatkový protokol vstoupil v platnost dne 1. března 2001.

České znění Protokolu, české znění české nóty a německé znění rakouské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

DODATKOVÝ PROTOKOL
o podpoře kombinované dopravy
mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky
a
Spolkovým ministerstvem vědy a dopravy Rakouské republiky
k článkům 4, 5, 6, 8, 12 a 14
Dohody mezi vládou České republiky a
vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží

Obě ministerstva, v dalším označena jako "smluvní strany", se dohodla takto:

K článku 4 odst. 3:

(1) Smluvní strany budou v rámci své kompetence působit na to, aby železniční podniky a společnosti kombinované dopravy realizovaly tato opatření k podpoře kombinované dopravy:

a)   Zajištění dostatečné velikosti vozového parku pro rozšíření kapacit v kombinované dopravě.
b)   Zřízení informačního systému o zboží s použitím elektronického zpracování dat kompatibilního mezi železničními podniky.
c)   Zavedení předávky nákladních vozů v kombinované dopravě mezi Českou republikou a Rakouskem na důvěru.
d)   Rozvoj nabídky adekvátně odpovídající poptávce na přepravu nebezpečného zboží i na přepravu zboží s teplotním režimem.

(2) S ohledem na konkretizaci opatření uvedených v článku 1 se smluvní strany shodují na následujícím:

a)   Smluvní strany si vymění své zkušenosti a znalosti ve všech oblastech kombinované dopravy. Obě strany dají k dispozici potřebné statistické podklady.
b)   Smluvní strany vyzvou drážní podniky a společnosti kombinované dopravy, aby zlepšily stávající, popřípadě zřídily další spoje (Ro-La a nedoprovázené kombinované dopravy) mezi Českou republikou a Rakouskem.

K článku 5:

(1) Pro účinný rozvoj kombinované dopravy jsou v Rakousku k dispozici dostatečné kapacity sítě překladišť pokrývající celé území. Přitom je odpovídajícím způsobem vzato v úvahu potřebné napojení a obsluha kombinované dopravy přicházející z České republiky a směřující do České republiky.

(2) Pro účinný rozvoj kombinované dopravy jsou v České republice k dispozici dostatečné kapacity sítě překladišť pokrývající celé území. Česká strana provede nejpozději do konce roku 1997 šetření o vybavení překladišť a návazně bude naléhat na společnosti kombinované dopravy, aby provedly příslušná opatření k jejich dovybavení. Přitom bude odpovídajícím způsobem vzato v úvahu potřebné napojení a obsluha kombinované dopravy přicházející z Rakouska a směřující do Rakouska.

(3) Obě smluvní strany dále sjednávají, že do konce roku 1997 vypracují společnou koncepci rozvoje pro hlavní trasy uvedené v Dohodě AGTC (Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech), na kterých má zájem Česká republika i Rakousko.

K článku 6:

Smluvní strany budou v rámci svých možností usilovat o urychlení pohraničního odbavení v kombinované dopravě a jeho postupné převedení do překladišť.

K článku 8 odst. 2:

Smluvní strany budou v rámci svých možností působit na to, aby svoz a rozvoz v rámci kombinované dopravy při přepravě všech nebo určitých nákladů byly osvobozeny od zákazu jízdy o nedělích a svátcích.

K článku 12:

(1) Na podporu doprovázené kombinované dopravy sjednávají smluvní strany kontingent za použití linek Ro-La, které v Rakousku začínají, končí nebo jím projíždějí, přičemž:

a)   za dva oběhy nebo čtyři jízdy na Ro-La připadá jedno odměnné povolení,
b)   tato povolení se čtyřmi kupóny jsou určena v zásadě uživatelům kombinované dopravy,
c)   pro "zelené vozidlo" (definováno dle rezoluce CEMT 92/1 a 91/2) je potřebný pro jednu jízdu jedním směrem pouze jeden kupón, pro "klasické nákladní vozidlo" jsou potřebné pro jednu jízdu jedním směrem dva kupóny,
d)   výměna odměnných povolení se uskuteční čtvrtletně na základě reciprocity (tzn. stejný počet odměnných povolení pro české i rakouské podnikatele).

(2) Obě smluvní strany souhlasí s tím, že povolení uvedená v odstavci 1 budou dána k dispozici těm dopravcům, kteří skutečně provedli jízdy, jež podmiňují tento odměnný kontingent, nebo jsou převážně činní v kombinované dopravě.

(3) Odměnná povolení platí vždy až do 31. března následujícího roku.

(4) Výše odměnného kontingentu je pro obě smluvní strany určena na základě jízd provedených českými dopravci na linkách Ro-La, které začínají nebo končí v Rakousku, případně tranzitující přes Rakousko.

K článku 14:

Pro realizaci záměrů tohoto protokolu se vytváří pracovní skupina pro kombinovanou dopravu, kterou budou tvořit zástupci jmenovaní smluvními stranami.

Dáno v Kodani dne 26. května 1998 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo dopravy a spojů
České republiky:
Petr Moos v. r.
ministr dopravy a spojů
Za Spolkové ministerstvo vědy a dopravy
Rakouské republiky:
Caspar Einem v. r.
ministr vědy a dopravy

Č. j. 113067/2001-MPO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Rakouské republiky a má čest tlumočit následující stanovisko Ministerstva dopravy a spojů České republiky.

V souvislosti s procesem publikace Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží (Kodaň 26. 5. 1998) a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží (Kodaň 26. 5. 1998) ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky bylo zjištěno, že Dodatkový protokol neobsahuje ustanovení o vstupu v platnost. Ani Dohoda ani Dodatkový protokol neobsahují rovněž ustanovení, že Protokol je nedílnou součástí Dohody.

Česká strana nicméně vychází z předpokladu, že Dodatkový protokol k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží (Kodaň 26. 5. 1998) je nedílnou součástí Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží (Kodaň 26. 5. 1998).

Česká strana by uvítala sdělení, že rovněž rakouská strana považuje Dodatkový protokol za nedílnou součást Dohody.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Rakouské republiky svou hlubokou úctou.

V Praze dne 21. května 2001
Velvyslanectví Rakouské republiky
Praha

PŘEKLAD

Velvyslanectví Rakouské republiky
Zl. 279/20-2001

Verbální nóta

Velvyslanectví Rakouské republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a dovoluje si ohledně nóty č. j. 113067/2001-MPO sdělit následující:

Článek 4 odst. 3 Dohody o mezinárodní přepravě zboží podepsané v Kodani dne 26. května 1998 odkazuje na Dodatkový protokol. Tento protokol je tudíž rakouskou stranou považován za nedílnou součást Dohody a vstupuje v platnost současně s Dohodou.

Velvyslanectví Rakouské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky svou hlubokou úctou.

Praha 28. června 2001
Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha


1)   Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě zboží ze dne 26. května 1998 byla vyhlášena pod č. 86/2001 Sb. m. s.

E-shop

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 160 KčKOUPIT

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář

Kateřina Šimáčková, Kristýna Molková Foukalová, Vojtěch Procházka - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář k zákonu č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, mimořádně čtivě a podrobně rozebírá okolnosti, za kterých zákon vznikal a především události, které k jeho ...

Cena: 396 KčKOUPIT

Občanský zákoník, velký komentář, I. svazek (§ 1 až 117)

Občanský zákoník, velký komentář, I. svazek (§ 1 až 117)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou – shrnuto to nejpodstatnější pro ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.