Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 85/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 38, ze dne 4. 9. 2001

85

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. června 2001 bylo v Senohrabech přijato Usnesení č. 1/2001 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" ze dne 7. června 2001, kterým se mění Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu.*)

Usnesení č. 1/2001 vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 datem jeho přijetí a podle odstav-ce 2 téhož článku nabylo účinnosti dne 1. července 2001.

Anglické znění a český překlad Usnesení č. 1/2001 se vyhlašují současně.


*)  Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena včetně změn pod č. 179/1996 Sb., 211/1996 Sb., 27/1997 Sb., 34/1997 Sb., 66/1997 Sb., 124/1997 Sb., 182/1997 Sb., 240/1997 Sb., 8/1998 Sb., 9/1998 Sb., 310/1998  Sb., 112/1999 Sb., 113/1999 Sb., 6/2000 Sb. m. s. a 61/2001 Sb. m. s.

PŘEKLAD

Usnesení č. 1/2001
Smíšeného výboru ES-ESVO " Společný tranzitní režim"
ze dne 7. června 2001,
kterým se mění Úmluva z 20. května 1987
o společném tranzitním režimu

Smíšený výbor,

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu,1) a zvláště o článek 15 odst. 3 písm. a),

při uvážení, že:

1.  Právní rámec počítačově zpracovaného tranzitního systému je nutno dále rozvíjet, doplňovat a popřípadě aktualizovat, aby byl zajištěn jednotný a spolehlivý provoz režimu zpracovávaného plně výpočetní technikou.
2.  Výměna informací mezi příslušnými orgány u úřadů odeslání a tranzitních úřadů za použití informačních technologií a počítačových sítí umožní účinnější kontrolu tranzitních operací a současně osvobození dopravců od povinnosti předkládat potvrzení o přestupu hranice každému tranzitnímu úřadu.
3.  Pro dohled nad používáním globální záruky a povolení nezajišťovat celní dluh je nezbytné stanovit předpokládanou částku cel a jiných dávek týkajících se každé tranzitní operace v případě, že požadované údaje pro výpočet nejsou k dispozici; nicméně příslušné orgány mohou stanovit odlišnou částku na základě dalších informací, které jim mohou být známy.
4.  U záruk sledovaných počítačově zpracovaným tranzitním systémem lze upustit od předložení písemných dokladů o záruce úřadu odeslání.
5.  Pro počítačovou kontrolu individuální záruky ve formě záručních dokladů je vhodné stanovit ručiteli povinnost poskytovat úřadu záruky všechny požadované informace o vydaných záručních dokladech.
6.  K dosažení největších výhod počítačově zpracovaného tranzitního systému pro příslušné orgány a ekonomické subjekty je vhodné rozšířit povinnost výměny informací s úřadem určení prostřednictvím techniky zpracování dat též na schváleného příjemce.
7.  Počítačové prostředí umožní významně zkrátit současná zpoždění při zahajování pátracího řízení.
8.  Přístup k tranzitním údajům v elektronické podobě bude usnadněn vytištěním evidenčního čísla přepravní operace (MRN) ve formě standardního čárového kódu na tranzitní doprovodný doklad, čímž dojde k urychlení a zefektivnění celého postupu,

se usnesl:

Článek 1

Příloha I se doplňuje v souladu s dodatkem A k tomuto usnesení.

Článek 2

Příloha III se doplňuje v souladu s dodatkem B k tomuto usnesení.

Článek 3

1. Toto usnesení vstoupí v platnost datem jeho přijetí.

2. Nabude účinnosti 1. července 2001.

3. Každé povolení udělující status schváleného příjemce musí odpovídat článku 74a přílohy I do data stanoveného příslušnými orgány, nejpozději však do 31. března 2004.

Smíšený výbor vyhodnotí s ohledem na přílohu I hlava II kapitola VII provádění článku 74a před 1. lednem 2004. Základem vyhodnocení bude zpráva Komise vypracovaná podle příspěvků států. Smíšený výbor může na základě toho rozhodnout, zda a za jakých podmínek je nezbytné prodloužit lhůtu uvedenou v prvním pododstavci.

Dáno v Senohrabech dne 7. června 2001.

Za Smíšený výbor:
Vendulka Holá
předseda


1)  OJ L 226, 13. 8. 1987, p. 2 - Sdělení MZV č. 179/1996 Sb.

DODATEK A

Příloha I se doplňuje následujícím způsobem:

1. V článku 13 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec 3, který zní:

"Dochází-li však k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřadem odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, úřad záruky si ponechá originál záruky a úřadu odeslání se nepředkládá žádný výtisk.".

2. V článku 14 se doplňuje nový odstavec 3a, který zní:

"3a. Dochází-li k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřady odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, poskytne ručitel úřadu záruky veškeré požadované údaje týkající se jím vydaných záručních dokladů individuální záruky v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými orgány.".

3. Článek 32 odst. 2 se nahrazuje následujícím textem:

"2. Dopravce předkládá každému tranzitnímu úřadu potvrzení o překročení hranice vyhotovené podle vzoru uvedeného v příloze III, který si jej ponechá. Dochází-li však k výměně tranzitních údajů mezi úřadem odeslání a tranzitním úřadem za použití informačních technologií a počítačových sítí, potvrzení o překročení hranice se nepředkládá.".

4. V článku 39 se doplňuje nový odstavec 1a, který zní:

"1a. Jsou-li použita ustanovení hlavy II kapitola VII a příslušné orgány země odeslání neobdržely zprávu "Oznámení o dodání" ve lhůtě, v níž musí být zboží předloženo úřadu určení, informují příslušné orgány o této skutečnosti hlavního povinného a vyzvou jej, aby předložil důkaz o ukončení režimu.".

5. V článku 40 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Jsou-li použita ustanovení hlavy II kapitola VII, zahájí příslušné orgány pátrací řízení, jestliže neobdržely zprávu "Oznámení o dodání" ve lhůtě, v níž musí být zboží předloženo úřadu určení, nebo zprávu "Výsledky kontroly" ve lhůtě 6 dnů od obdržení zprávy "Oznámení o dodání".".

6. Za článek 44 se vkládá nový článek 44a, který zní:

"Záruka
Článek 44a

Jsou-li úřad záruky a úřad odeslání umístěny v různých státech, zprávy používané k výměně údajů týkajících se záruky odpovídají struktuře a podrobnostem stanoveným smluvními stranami po vzájemné dohodě.".

7. Článek 45 se nahrazuje následujícím textem:

"Předběžné oznámení o příchodu zásilky a Předběžné oznámení o průjezdu zásilky
Článek 45

Úřad odeslání zašle při propuštění zboží deklarovanému úřadu určení prostřednictvím zprávy "Předběžné oznámení o příchodu zásilky" podrobnou informaci o operaci ve společném tranzitním režimu a zároveň tuto informaci zašle každému deklarovanému tranzitnímu úřadu prostřednictvím zprávy "Předběžné oznámení o průjezdu zásilky". Tyto zprávy jsou založeny na údajích z tranzitního prohlášení, které jsou v případě potřeby opraveny a doplněny. Zprávy odpovídají struktuře a podrobnostem stanoveným smluvními stranami po vzájemné dohodě.".

8. Za článek 45 se vkládá nový článek 45a, který zní:

"Oznámení o přestupu hranice
Článek 45a

Tranzitní úřad zaznamená přestup na základě zprávy "Předběžné oznámení o průjezdu zásilky", kterou obdržel od úřadu odeslání. Každá kontrola zboží se provádí porovnáním se zprávou "Předběžné oznámení o průjezdu zásilky". Celní úřad odeslání je o přestupu uvědomen prostřednictvím zprávy "Oznámení o přestupu hranice". Tato zpráva odpovídá struktuře a podrobnostem stanoveným smluvními stranami po vzájemné dohodě.".

9. V článku 56 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Pro účely prvního pododstavce se výpočet provádí na základě částky dluhu, který může vzniknout z každé tranzitní operace. Nejsou-li potřebné údaje k dispozici, předpokládá se částka dluhu 7 000 EURO, jestliže nejsou příslušným orgánům známy jiné informace vedoucí k odlišné částce.".

10. V článku 60 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Dochází-li však k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřadem odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, osvědčení se úřadu odeslání nepředkládá.".

11. Článek 74 odst. 1 písm. b) se nahrazuje následujícím textem:

"b) zašle bezodkladně úřadu určení listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, které doprovázely zboží, a není-li pro vzájemný styk použita technika zpracování dat, současně sdělí tomuto úřadu datum dodání zboží a stav případně přiložených závěr.".

12. Za článek 74 se vkládá nový článek 74a, který zní:

"Schválení příjemci v případě použití ustanovení hlavy II kapitola VII
Článek 74a

1. Uplatňuje-li úřad určení ustanovení hlavy II kapitola VII, může být status schváleného příjemce udělen osobám, které splňují nejen podmínky uvedené v článku 49, ale i používají pro styk s příslušnými orgány techniku zpracování dat.

2. Schválený příjemce informuje úřad určení o dodání zboží před jeho vyložením.

3. V povolení se stanoví, zejména jakým způsobem a v jaké lhůtě schválený příjemce obdrží údaje uvedené ve zprávě "Předběžné oznámení o příchodu zásilky" od úřadu určení pro účely přiměřeného použití ustanovení článku 47.".

13. V dodatku IV bodu 3 se druhá odrážka nahrazuje následujícím textem:

"- nedochází-li k výměně údajů o záruce mezi úřadem záruky a úřadem odeslání za použití informačních technologií a počítačových sítí, může být tato individuální záruka použita pouze u úřadu odeslání uvedeného v záruční listině;".

DODATEK B

Příloha III se doplňuje následujícím způsobem:

1. V dodatku A9 odstavec č. 52 se do sloupce Ostatní požadované údaje doplňuje ke kódu 2 následující text:

"-

odkaz na závazek ručitele

 -

úřad záruky".

2. V dodatku D1 hlava II odstavec B se v datové skupině "Označení zajištění" pod údaj "GRN (referenční číslo zajištění)" za vysvětlující text doplňuje následující text:

"Referenční číslo zajištění (GRN) je přiděleno úřadem záruky k identifikaci jednotlivých záruk a má následující strukturu:

Pole

Obsah

Typ pole

Příklady

1

Poslední dvě číslice roku, v němž byla záruka přijata (RR)

Numerické 2

97

2

Identifikátor země, v níž je záruka uložena (kód země ISO alpha 2)

Alfabetické 2

IT

3

Jedinečný identifikátor pro přijetí úřadem záruky podle roku a země

Alfanumerické 12

1234AB788966

4

Kontrolní číslice

Alfanumerické 1

8

5

Identifikátor individuální záruky ve formě záručních dokladů (1 písmeno + 6 číslic) nebo 0 pro ostatní druhy záruk

Alfanumerické 7

A001017

Pole 1 a 2, jak je vysvětleno výše.

Pole 3 se vyplňuje jedinečným identifikátorem pro přijetí záruky úřadem záruky podle roku a země. Národní celní správy, které chtějí mít začleněné evidenční číslo úřadu záruky v referenčním čísle zajištění - GRN, mohou použít až prvních 6 znaků pro vložení národního čísla úřadu záruky.

Pole 4 obsahuje údaj, který je kontrolním prvkem pro pole 1 až 3 referenčního čísla zajištění - GRN. Toto pole umožňuje zjistit chybu při zápisu prvních čtyř polí referenčního čísla zajištění - GRN.

Pole 5 se použije pouze v případě, kdy se referenční číslo zajištění - GRN vztahuje k individuální záruce ve formě záručních dokladů evidované v počítačově zpracovaném tranzitním systému. V tom případě musí být toto pole vyplněno identifikačním číslem záručního dokladu.".

3. V dodatku D1 hlava II odstavec B se vysvětlující text k datové skupině "Označení zajištění" nahrazuje následujícím textem:

"Počet: 99
Datová skupina se použije, pokud údaj "Druh zajištění" obsahuje kód "0", "1", "2", "4" nebo "9".".

4. V dodatku D1 hlava II odstavec B se vysvětlující text k datovému údaji "GRN (referenční číslo zajištění)" nahrazuje následujícím textem:

"Druh/délka: an24
Údaj se použije k uvedení referenčního čísla zajištění (GRN), pokud údaj "Druh zajištění" obsahuje kód "0", "1", "2", "4" nebo "9". V tom případě údaj "Jiné druhy zajištění" nelze použít.".

5. V dodatku D1 hlava II odstavec B se vysvětlující text k datovému údaji "Označení jiných druhů zajištění" nahrazuje následujícím textem:

"Druh/délka: an35
Údaj se použije, pokud údaj "Druh zajištění" obsahuje jiné kódy než "0", "1", "2", "4" nebo "9". V tom případě údaj "GRN (referenční číslo zajištění)" nelze použít.".

6. V dodatku D1 hlava II odstavec B se vysvětlující text k údaji "Přístupový kód" v datové skupině "Označení zajištění" nahrazuje následujícím textem:

"Druh/délka: an4
Údaj se použije, pokud údaj "GRN (referenční číslo zajištění)" je použit; v jiném případě je použití tohoto údaje na uvážení států. V závislosti na druhu zajištění je vydán úřadem záruky, ručitelem nebo hlavním povinným a použit k zabezpečení konkrétní záruky.".

7. V dodatku D4 odstavec A. se v pododstavci 1 doplňuje následující věta:
"Evidenční číslo přepravní operace - MRN se také natiskne ve formě čárového kódu za použití standardního "kódu 128" a sady znaku "B". ".

E-shop

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, komentář, § 1158-1222

Kabelková, Schödelbauerová - C. H. Beck

Leden 2014 přinese řadu změn i v oblasti bytového spoluvlastnictví; dosavadní samostatná úprava vlastnictví bytů v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, byla začleněna do nového občanského zákoníku. Změny ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Zákon o ochraně ovzduší - Komentář

Pavla Bejčková - Wolters Kluwer, a. s.

Znečištění ovzduší se dotýká každého jedince. Více než čtvrtina obyvatel České republiky žije v oblastech, kde jsou pravidelně překračovány nejvýše přípustné koncentrace prachových částic v ovzduší. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší vede k onemocněním srdce, cév, nemocím ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Účetnictví školské příspěvkové organizace, 2. vydání

Ing. Zdeněk Nejezchleb - Nakladatelství PARIS

Nabízíme aktualizované vydání publikace „Účetnictví školské příspěvkové organizace“, kterou naše nakladatelství vydalo v březnu 2015. Obsah původní publikace je aktualizován na právní stav března 2017 a je dále doplněn o řešení některých nových problémů vzniklých ve vazbě na změny ...

Cena: 398 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.