Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 84/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 37, ze dne 23. 8. 2001

84

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. června 2001 byl v Dublinu podepsán Program školské a vědecké spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem školství a vědy Irska na léta 2001 - 2003.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 12 dnem podpisu.

České znění Programu se vyhlašuje současně.

Program
školské a vědecké spolupráce
mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a ministrem školství a vědy Irska
na léta 2001 - 2003

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministr školství a vědy Irska (dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce z dosavadních dobrých zkušeností ze školské spolupráce a přejíce si tuto spolupráci prohloubit a rozšířit na nové oblasti společného zájmu,

uznávajíce důležitost společných iniciativ v oblasti vzdělání a přínos, který mohou učinit pro vzájemné pochopení a poznání svých států,

konstatujíce přínos vzdělání a odborné přípravy pro hospodářskou a sociální soudržnost a rozvoj,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou v souladu se svými možnostmi a svými platnými vnitrostátními právními předpisy a s přihlédnutím k finančním zdrojům podporovat a rozvíjet spolupráci a výměny v oblasti vzdělávání na základě principu rovnosti, vzájemné výhodnosti a reciprocity.

Článek 2

Smluvní strany, majíce na zřeteli autonomii vzdělávacích institucí svých států, budou podporovat spolupráci mezi univerzitami a ostatními vysokoškolskými a výzkumnými institucemi s cílem usnadňovat studijní nebo výzkumné pobyty učitelů a vědeckých pracovníků a organizaci společných seminářů pedagogické nebo vědecké povahy ve svých státech.

Článek 3

Smluvní strany si vymění, se zřetelem na podporu spolupráce ve smyslu článku 2 tohoto Programu, každoročně dva vysokoškolské učitele nebo vědecké pracovníky, každého na dobu maximálně sedmi dnů.

Článek 4

Smluvní strany si navzájem poskytnou každoročně na principu reciprocity dvě stipendia, každé na dobu 8 měsíců, pro studenty v doktorském studijním programu, případně v jiných programech ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu na univerzitě nebo jiné vysokoškolské instituci. Smluvní strany prozkoumají možnost zvýšení počtu těchto stipendií dle dostupnosti finančních zdrojů.

Článek 5

Smluvní strany si navzájem každoročně poskytnou dvě stipendia na letních kursech zaměřených na studium jazyka, literatury, kultury a na další obory studia pro studenty nebo vysokoškolské učitele.

Článek 6

Smluvní strany posoudí možnosti spolupráce a společného výzkumu v oblasti speciálního školství, zejména v oblasti vývojových poruch učení a dále v oblasti vzdělávání dospělých.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat výměnu informací a odborné dokumentace týkající se školství a vědy ve státech smluvních stran a budou se navzájem informovat o kongresech, konferencích, symposiích a podobných setkáních, pořádaných na území svých států, která by přispěla k šíření znalostí o osvědčené praxi v obou státech.

Článek 8

Smluvní strany, uznávajíce přínos akčních programů Evropské unie, zejména programů Socrates II, Leonardo da Vinci II a Mládež, pro systém vzdělávání a přípravy na zaměstnání v zúčastněných státech, budou podporovat v rámci těchto programů navázání partnerství mezi vybranými institucemi v obou státech zahrnující v České republice základní, střední a vyšší odborné školy a vysoké školy a v Irsku školy, školící střediska a instituce postsekundárního a vysokého školství.

Článek 9

Ustanovení tohoto Programu nevylučují uskutečnění dalších akcí, které budou smluvními stranami pokládány za žádoucí a budou odsouhlaseny diplomatickou cestou.

Článek 10

Všechny akce a výměny navržené v tomto Programu budou uskutečněny v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran ponese své vlastní náklady, které vyplynou z realizace závazků v rámci tohoto Programu.

Článek 11

Všeobecné a finanční podmínky výměn osob v rámci tohoto Programu jsou obsaženy v příloze. Tvoří nedílnou součást tohoto Programu a budou uplatněny v závislosti na rozpočtových a jiných omezeních ve shodě s právními předpisy každé ze smluvních stran.

Článek 12

Tento Program vstupuje v platnost dnem podpisu a sjednává se na dobu dvou let a bude dále automaticky prodlužován vždy na další dva roky a dále obdobně prodlužován, pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby jeho platnosti.

Dáno v Dublinu dne 8. 6. 2001, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Mgr. Eduard Zeman v. r. 
ministr školství, mládeže
a tělovýchovy
za Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky
Michael Woods v. r.
ministr školství a vědy Irska


Příloha

V souladu s ustanovením článku 11 smluvní strany uplatní následující postup při realizaci tohoto Programu.

A. Všeobecná ustanovení

a)  Výměna jednotlivců podle čl. 3 tohoto Programu
1.  Kandidáti navržení k výměně v rámci ustanovení čl. 3 tohoto Programu budou nominováni vysílající smluvní stranou nejméně 3 měsíce před předpokládaným datem příjezdu.
2.  Vysílající smluvní strana předloží přijímající smluvní straně údaje týkající se specializace, odborné kvalifikace, akademických titulů, znalostí jazyků (čeština nebo angličtina), programu a délky pobytu osob, které se mají účastnit výměny, jakož i další důležité informace.
3. Přijímající smluvní strana sdělí vysílající smluvní straně svůj souhlas nejméně jeden měsíc před předpokládaným datem příjezdu. Po obdržení souhlasu přijímající smluvní strany vysílající smluvní strana sdělí přesné datum příjezdu alespoň 15 dní předem.
b)  Výměna stipendistů podle čl. 4 tohoto Programu
1. Smluvní strany si každoročně v lednu sdělí počet stipendií, který hodlají nabídnout pro následující školní rok
2.  Vysílající smluvní strana předá přijímající smluvní straně materiály uchazečů podle písmena b) bodu 3, nejpozději do 31. března.
3.  Nominace uchazečů bude předložena na formulářích přijímající smluvní strany spolu s předepsanými doklady. Nominační složka musí obsahovat vždy tyto doklady:
- životopis uchazeče
- ověřené kopie diplomů
- program studijního nebo výzkumného pobytu
- potvrzení o zdravotním stavu.
4. Přijímající smluvní strana oznámí definitivní přijetí uchazečů o stipendium nejpozději do 30. června.
c)  Letní kursy podle čl. 5 tohoto Programu
1. Smluvní strany si každoročně v lednu oznámí počet stipendií na letní školy, který hodlají nabídnout pro následující školní rok.
2. Vysílající smluvní strana postoupí přijímající smluvní straně požadované materiály uchazečů nejpozději do 31. března.
3.  Přijímající smluvní strana oznámí své stanovisko k přijetí uchazečů nejpozději do 31. května.
d)  Výběr kandidátů navržených na základě čl. 4 a 5 provede v obou státech každoročně podle vnitrostátních předpisů smíšená výběrová komise, jejímž členem bude alespoň jeden zástupce velvyslanectví státu přijímající smluvní strany, která výměnný studijní pobyt nabízí.
Seznam vybraných uchazečů musí zahrnovat náhradníky a bude odeslán velvyslanectví státu smluvní strany nabízející stipendium nebo výměnný studijní pobyt v rámci dohodnutých termínů. Uchazeči, kteří nebudou zařazeni do seznamu, nebudou přijati.
Vybraní uchazeči obdrží prostřednictvím velvyslanectví státu smluvní strany, která stipendium nebo výměnný studijní pobyt uděluje, oficiální dopis potvrzující udělení stipendia nebo výměnného studijního pobytu spolu s navrženým termínem nástupu studijního pobytu.

B. Finanční podmínky

a) Výměna jednotlivců podle čl. 3 tohoto Programu
1. Vysílající smluvní strana uhradí náklady cesty do hlavního města státu přijímající smluvní strany a zpět.
2.  Přijímající smluvní strana poskytne účastníkům výměn stravné a kapesné na základě platných vnitrostátních právních předpisů a uhradí ubytování v hotelu nebo v podobných zařízeních a náklady na cesty po území přijímající smluvní strany, pokud budou v souladu se schváleným programem pobytu.
b)  Výměna stipendistů podle čl. 4 tohoto Programu
1.  Česká strana uhradí náklady cesty do Dublinu, Irsko, a zpět českým účastníkům.
2.  Irští účastníci si uhradí náklady cesty do České republiky a zpět.
3.  Česká strana poskytne irským účastníkům výměn měsíční stipendium ve výši stanovené platným českým stipendijním programem, možnost ubytování ve studentských kolejích a stravování ve studentských menzách za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany, a uhradí náklady na cesty po území České republiky, pokud budou v souladu se schváleným studijním programem.
4. Irská strana poskytne českým účastníkům výměn stipendium ve výši stanovené platným stipendijním programem, nabídne možnost ubytování ve studentských kolejích a stravování ve studentských menzách za stejných podmínek, jaké mají občané státu přijímající smluvní strany, a uhradí náklady na cesty po území Irska, pokud budou v souladu se schváleným studijním programem, až do maxima dohodnutého měsíčního příspěvku.
c) Letní kursy podle čl. 5 tohoto Programu
1. Česká strana uhradí irským účastníkům náklady na výuku, ubytování, stravování, exkurse v rámci programu letní školy a poskytne kapesné.
2. Irská strana uhradí českým účastníkům náklady na výuku, ubytování, stravování, exkurse v rámci programu letní školy a poskytne kapesné až do maxima dohodnuté částky.
3.  Česká strana poskytne českým účastníkům letních kursů úhradu nákladů na dopravu z České republiky do místa konání kursu a zpět.
4.  Irští účastníci letních kursů v České republice si uhradí náklady dopravy z Irska do místa konání kursu a zpět.
d) Účastníci vysílaní v rámci tohoto Programu jsou povinni si sjednat před cestou zdravotní pojištění na dobu svého pobytu ve státě přijímající smluvní strany.

E-shop

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II. - Odpovědnost ve zdravotnictví

Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II. - Odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Jan Mach - Wolters Kluwer, a. s.

V nakladatelství Wolters Kluwer ČR vychází již druhý přehled zdravotnické judikatury. Soubor obsahuje zásadní soudní rozhodnutí z oblasti právní odpovědnosti ve zdravotnictví. V prvé řadě se věnuje ...

Cena: 671 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby

Trestní řízení z pohledu obhajoby

P. Vantuch - C. H. Beck

Publikace Trestní řízení z pohledu obhajoby si klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Reaguje na situace, které se v praxi vyskytují běžně, nebo alespoň opakovaně. ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.