Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 83/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 37, ze dne 23. 8. 2001

83

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. března 2001 byla v Soulu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XII odst. 1 dne 1. června 2001.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky
a vládou Korejské republiky
o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie

Vláda České republiky a vláda Korejské republiky (dále jen "Strany")

přejíce si upevnit přátelské vztahy mezi oběma státy;

uvědomujíce si, že mírové využívání jaderné energie je důležitým faktorem při prosazování sociálního a ekonomického rozvoje obou států;

berouce v úvahu, že oba státy jsou státy bez jaderných zbraní a smluvními stranami Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (dále jen "Smlouva") a jako takové se zavázaly, že nebudou vyrábět ani jiným způsobem získávat jaderné zbraně nebo jiná jaderná výbušná zařízení, a že Česká republika a vláda Korejské republiky uzavřely s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (dále jen "Agentura") dohodu o uplatňování záruk v návaznosti na Smlouvu;

zdůrazňujíce dále, že strany Smlouvy se zavázaly usnadnit co možná nejúplnější výměnu jaderných materiálů, materiálů, zařízení a vědeckých a technologických informací pro mírové využívání jaderné energie a mají právo podílet se na takové výměně, a že strany Smlouvy, které mají pro to předpoklady, mohou rovněž spolupracovat za účelem společného přispění k dalšímu rozvoji využívání jaderné energie pro mírové účely;

vědomy si společného přání obou států rozšířit a posílit spolupráci při mírovém využívání jaderné energie;

se dohodly takto:

Článek I

Pro účely této dohody:

a)  "příslušný státní orgán" znamená na straně České republiky Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Ministerstvo průmyslu a obchodu a na straně Korejské republiky Ministerstvo vědy a techniky a Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky, v závislosti na tom, který má působnost v dané oblasti;
(b)  "směrnice" znamená směrnici pro jaderné převody publikovanou v dokumentu Agentury INFCIRC/254/ /Rev.4/Part. 1 a následné revize a změny, jak byly dohodnuty se Stranami;
(c)  "zařízení" znamená kterékoli z objektů, zařízení nebo komponent uvedených v příloze A směrnice;
(d)  "materiál" znamená nejaderné materiály pro reaktory uvedené v příloze A této směrnice;
(e)  "jaderný materiál" znamená kterýkoli z výchozích nebo zvláštních štěpných materiálů, jak jsou tyto pojmy definovány v příloze A směrnice. Jakékoli rozhodnutí Rady guvernérů Agentury o doplnění seznamu materiálů, považovaných za "výchozí materiál" nebo "zvláštní štěpný materiál", bude podle této dohody mít účinek pouze, když se obě Strany této dohody vzájemně písemně informují, že takové doplnění přijaly;
(f)  "technologie" znamená specifické informace požadované pro vývoj, výrobu nebo použití jakéhokoli zařízení či materiálu, jak jsou definovány ve směrnici;
(g)  "osoby" znamenají jednotlivce, firmy, korporace, obchodní společnosti, společenství, sdružení a jiné subjekty, vytvořené na základě zákonů a jiných předpisů, platných ve státě příslušné Strany; a
(h)  "doporučení Agentury" vztahující se k fyzické ochraně znamenají doporučení obsažená v dokumentu INFCIRC/225/Rev.4 s názvem "Fyzická ochrana jaderného materiálu a jaderných zařízení" ve znění případných změn nebo v dokumentu, který jej nahrazuje. Změny nebo dokument nahrazující doporučení pro fyzickou ochranu budou mít účinek podle této dohody pouze, když se obě Strany písemně informují, že takovéto změny nebo nahrazující dokument přijaly.

Článek II

Spolupráce při mírovém využívání jaderné energie podle této dohody může zahrnovat zejména následující oblasti:

(a)  základní a aplikovaný výzkum a vývoj, týkající se mírového využívání jaderné energie;
(b)  výzkum, projektování, výstavba, provoz a údržba jaderných elektráren a výzkumných reaktorů;
(c)  výroba a dodávka palivových článků pro použití v jaderných elektrárnách a výzkumných reaktorech;
(d)  výroba a využití radioaktivních izotopů v průmyslu, zemědělství a lékařství;
(e)  jaderná bezpečnost a dozor, radiační ochrana, ochrana prostředí, nakládání s radioaktivními odpady;
(f)  kontrola jaderných materiálů a fyzická ochrana;
(g)  průmyslová spolupráce mezi osobami autorizovanými příslušnými státními orgány každé ze Stran;
(h)  průzkum a rozvoj uranových zdrojů;
(i)  ostatní oblasti, považované Stranami za vhodné.

Článek III

1. Spolupráce podle článku II této dohody může mít následující formy:

(a)  výměna expertů a specialistů;
(b)  poskytování technického školení, pomoci, konsultačních či jiných služeb;
(c)  převod jaderného materiálu, materiálu, zařízení a informací, včetně technologie;
(d)  společný výzkum či projekty v oblastech společného zájmu; a
(e)  jiné formy, považované Stranami za vhodné.

2. Strany přijmou v souladu s příslušnými zákony a předpisy svých států veškerá nezbytná opatření k zachování důvěrnosti informací, včetně obchodního a průmyslového tajemství, předaných při provádění této dohody.

3. Spolupráce uskutečňovaná podle této dohody musí být v souladu s příslušnými zákony a předpisy obou států.

Článek IV

1. Předmětem této dohody jsou následující položky:

(a)  jaderný materiál, materiál, zařízení a technologie převáděné mezi územními celky obou států, přímo nebo přes třetí strany; a
(b)  jaderný materiál použitý nebo vyrobený použitím jaderného materiálu, materiálu nebo zařízení, uvedeného v části (a) tohoto odstavce.

2. Položky jiné, než uvedené v odstavci 1 tohoto článku, budou předmětem této dohody, pokud se tak Strany písemně dohodnou.

Článek V

Jaderný materiál, materiál, zařízení nebo technologie, které jsou předmětem této dohody, nebudou převedeny mimo jurisdikci státu přijímající Strany třetí straně, pokud se Strany písemně nedohodnou.

Článek VI

1. Uran, který je předmětem této dohody, nebude obohacen izotopem uranu 235 na dvacet (20) nebo více procent, pokud k tomu Strany nedají písemný souhlas.

2. Jaderný materiál, který je předmětem této dohody, nesmí být přepracován, pokud k tomu Strany nedají písemný souhlas.

3. V souhlasech podle odstavců 1 a 2 tohoto článku budou stanoveny podmínky, za kterých mohou být vzniklé plutonium a uran obohacený na dvacet (20) nebo více procent skladovány a používány.

4. Příslušné státní orgány Stran mohou uzavřít ujednání k usnadnění provádění ustanovení tohoto článku.

Článek VII

1. Jaderný materiál, materiál, zařízení a technologie, které jsou předmětem této dohody, nesmí být použity k výrobě nebo k jinému získání jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení.

2. Pokud jde o jaderný materiál, bude závazek obsažený v odstavci 1 tohoto článku ověřován v souladu s dohodou o zárukách, kterou Česká republika, respektive vláda Korejské republiky uzavřely s Agenturou v návaznosti na Smlouvu. Avšak jestliže z jakéhokoli důvodu nebo v kteroukoli dobu Agentura nebude vykonávat takovéto záruky v rámci jurisdikce státu Strany, tato Strana bez odkladu uzavře s druhou Stranou dohodu o zavedení zárukového systému, který je v souladu se zásadami a postupy systému záruk Agentury a zajišťuje uplatnění záruk vůči všem položkám, které jsou předmětem této dohody.

Článek VIII

1. Ustanovení této dohody se budou vztahovat na jaderný materiál až do doby, kdy:

(a)  bude rozhodnuto, že již není dále využitelný nebo je znovu nezískatelný k použití pro zpracování do formy, ve které je použitelný pro jakoukoli jadernou činnost významnou z hlediska záruk uvedených v článku VII této dohody. Obě Strany budou akceptovat rozhodnutí učiněné Agenturou v souladu s ustanoveními o ukončení záruk příslušné zárukové dohody, jejíž smluvní stranou je Agentura;
(b)  byl převeden třetí straně v souladu s článkem V této dohody; nebo
(c)  se Strany dohodnou jinak.

2. Ustanovení této dohody se budou vztahovat na materiál a zařízení do doby, kdy:

(a)  budou převedeny třetí straně v souladu s ustanovením článku V této dohody; nebo
(b)  se Strany dohodnou jinak.

3. Technologie zůstane předmětem této dohody do doby, než se Strany dohodnou jinak.

Článek IX

Strany učiní v souladu s příslušnými zákony a předpisy vhodná opatření pro fyzickou ochranu jaderného materiálu, na který se vztahuje tato dohoda, na úrovních stanovených v "doporučeních Agentury", vymezených v článku I (h) této dohody.

Článek X

1. Na základě žádosti kterékoli ze Stran budou Strany konzultovat záležitosti účinného plnění závazků z této dohody, včetně záležitostí, týkajících se fyzické ochrany jaderného materiálu, který je předmětem této dohody.

2. Příslušné státní orgány obou Stran dohodnou organizační opatření potřebná k usnadnění provádění této dohody, která se budou na žádost kterékoli z nich podle potřeby a v kterékoli vzájemně přijatelné době konzultovat. Tyto konzultace mohou probíhat i v písemné formě.

Článek XI

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody bude řešen jednáním nebo postupy, na kterých se obě Strany dohodnou.

Článek XII

1. Tato dohoda podléhá schválení v obou státech v souladu s příslušnými vnitrostátními právními postupy a vstoupí v platnost třicet (30) dnů po datu doručení druhé diplomatické nóty potvrzující takovéto schválení.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti (10) let a její platnost bude poté automaticky prodlužována vždy o dalších pět (5) let, pokud jedna ze Stran písemně neoznámí druhé Straně nejméně šest (6) měsíců před koncem příslušného období svůj úmysl platnost této dohody ukončit.

Článek XIII

1. Tato dohoda může být kdykoli měněna nebo doplňována na základě písemného souhlasu Stran. Tyto změny vstoupí v platnost v souladu s postupy, stanovenými v článku XII této dohody.

2. Pokud se Česká republika stane členem Evropské unie a mezi vládou Korejské republiky a Evropským společenstvím pro jadernou energii vstoupí v platnost smlouva o převodu jaderných materiálů z Korejské republiky do Evropského společenství pro jadernou energii nebo z Evropského společenství pro jadernou energii do Korejské republiky, budou mít, tam, kde to bude vhodné, ustanovení takovéto případné smlouvy přednost před ustanovením této dohody. Případné rozpory budou řešeny v souladu s článkem X nebo, pokud to bude potřebné, v souladu s odstavcem 1 tohoto článku této dohody.

Článek XIV

Bez ohledu na ukončení platnosti této dohody, zůstanou závazky uvedené v odstavci 2 článku III a v článcích V, VI, VII, VIII, IX, X a XI této dohody v platnosti do té doby, dokud se bude jakýkoli jaderný materiál, materiál, zařízení nebo technologie, které jsou předmětem této dohody, nacházet na území státu příslušné Strany nebo kdekoli pod její kontrolou, nebo dokud se Strany nedohodnou, že takový jaderný materiál, materiál, zařízení nebo technologie nejsou dále použitelné pro jakoukoli jadernou činnost, významnou z hlediska záruk.

Na důkaz tohoto níže podepsaní, řádně zmocněni pro tento účel svými vládami, tuto dohodu podepsali.

Dáno v Soulu dne 16. března 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, korejském a anglickém, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě jakýchkoli rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu
České republiky
Doc. Ing. Miroslav Grégr v. r.
ministr průmyslu a obchodu
Za vládu
Korejské republiky
Lee Joung-Bin v. r.
ministr zahraničních věcí a obchodu

E-shop

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Abeceda účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky 2017/2018 – organizační složky státu státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Vydání této publikace ovlivnilo Usnesení vlády č. 921 ze dne 22. 12. 2010, ve kterém vláda schválila mimo jiné i způsob naplnění základních principů vzniku účetnictví státu. Podrobněji k obsahu „Modernizace“ ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Exekuční proces

Kompendium judikatury - Exekuční proces

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Pátý díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na vybrané otázky exekučního procesu, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Dopravní právo

Dopravní právo

Vetešník, Jemelka, Potěšil, Vetešníková, Adameová, Bohuslav - C. H. Beck

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách provozu vozidel na pozemních ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.