Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 79/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 33, ze dne 14. 8. 2001

79

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. června 2001 bylo ve Vídni podepsáno Ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení.1)

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 17 dne 1. července 2001.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNĺ
o provádění Smlouvy
mezi
Českou republikou a Rakouskou republikou
o sociálním zabezpečení

Podle článku 22 odst.  1 Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 20. července 1999, dále jen "Smlouva", se příslušné úřady dohodly na provádění Smlouvy následovně:

ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 1
Definice pojmů

Výrazy uvedené v článku 1 Smlouvy mají v tomto ujednání takový význam, jaký jim byl stanoven ve výše uvedeném článku.

Článek 2
Styčná místa

Styčnými místy jsou podle článku 23 Smlouvy

a)   v České republice
   - pro nemocenské pojištění a důchodové pojištění: Česká správa sociálního zabezpečení
   - pro zdravotní pojištění: Ministerstvo zdravotnictví
   - pro dávky v nezaměstnanosti: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti;
b)   v Rakouské republice
   - pro nemocenské, úrazové a důchodové pojištění: Hlavní svaz rakouských nositelů sociálního pojištění
   - pro peněžité dávky pro nezaměstnané: Zemská centrála Dolního Rakouska pro servis trhu práce.

Článek 3
Úkoly styčných míst

(1) Styčným místům náleží úkoly stanovené v tomto ujednání. Při provádění Smlouvy mohou navazovat přímé kontakty mezi sebou i se zúčastněnými osobami nebo jejich zmocněnci. Při provádění Smlouvy si vzájemně pomáhají.

(2) Styčná místa stanoví tiskopisy potřebné pro provádění tohoto ujednání.

ČÁST II
USTANOVENĺ O POUŽĺVÁNĺ PRÁVNĺCH PŘEDPISŮ

Článek 4
Vysílání zaměstnanců, volba právních předpisů vysílajícího státu

(1) V případech uvedených v článcích 7 a 8 Smlouvy vystaví nositel toho smluvního státu, jehož právní předpisy mají být uplatňovány, na požádání osvědčení o tom, že se na pracovníka s ohledem na dané zaměstnání vztahují tyto právní předpisy.

(2) Osvědčení podle odstavce 1 vystavují:

a)   při uplatňování českých právních předpisů Česká správa sociálního zabezpečení;
b)   při uplatňování rakouských právních předpisů příslušný nositel nemocenského pojištění.

ČÁST III
ZVLÁŠTNĺ USTANOVENĺ

KAPITOLA 1
NEMOC A MATEŘSTVĺ

Článek 5
Sčítání dob pojištění

(1) Předpokladem pro uplatňování článku 10 Smlouvy nositelem jednoho smluvního státu je osvědčení o dobách pojištění přicházejících v úvahu podle právních předpisů druhého smluvního státu.

Osvědčení bude vystaveno

a)   v České republice
Českou správou sociálního zabezpečení, pokud jde o nemocenské pojištění
zdravotní pojišťovnou, pokud jde o zdravotní pojištění;
b)   v Rakouské republice nositelem nemocenského pojištění.

(2) Pokud dotyčná osoba osvědčení nepředloží, příslušný nositel požádá nositele druhého smluvního státu uvedeného v odstavci 1 o vystavení a zaslání tohoto osvědčení.

Článek 6
Poskytování věcných dávek

(1) Předpokladem pro uplatňování článku 11 Smlouvy nositelem uvedeným v článku 13 Smlouvy je osvědčení příslušného nositele prokazující nárok dotyčné osoby. Pokud dotyčná osoba toto osvědčení nepředloží, příslušný nositel na požádání vypomáhajícího nositele v případech podle článku 11 odst. 1 písm. a) Smlouvy vystaví takovéto osvědčení dodatečně.

(2) Nositel uvedený v článku 13 Smlouvy provádí kontrolu nemocného, jakoby se jednalo o vlastního pojištěnce. Příslušný nositel bude o výsledku kontroly, jakož i o dni přijetí do nemocnice, předpokládané době pobytu a o dni propuštění informován.

(3) Dávkami ve smyslu článku 11 odst. 2 Smlouvy, pokud se s nimi počítá v právních předpisech platných pro nositele uvedeného v článku 13 Smlouvy, jsou

1.  protézy, ortopedické přístroje a podpůrné přístroje včetně tkaninou potažených ortopedických korzetů s doplňkovými díly, příslušenstvím a nástroji;
2.  ortopedická obuv zhotovená na míru, případně k ní patřící normální bota (která není ortopedická);
3.  plastika čelistí a obličeje, paruky;
4.  modelové otisky (imitace různých částí těla), s jejichž pomocí se přizpůsobují předměty uvedené v bodech 1 až 3;
5.  oční protézy, kontaktní čočky, zvětšovací brýle a brýle s dalekohledem;
6.  přístroje pro nedoslýchavé;
7.  zubní protézy (pevné a vyjímatelné) a protézy dutiny ústní;
8.  vozítka pro přepravu nemocných, invalidní vozíky a ostatní pohybové mechanické prostředky;
9.  obnovování předmětů uvedených v bodech 1 až 8;
10.  vodicí psi pro slepce;
11.  léčení v ozdravovnách a zotavovnách nebo léčebných ústavech;
12.  opatření léčebné a profesní rehabilitace;
13.  všechny ostatní léčebné prostředky, pomůcky a podobné, jejichž pořizovací náklady přesahují částku 250 Euro nebo její protihodnotu v národní měně.

(4) Byly-li dávky podle odstavce 3 poskytnuty z důvodu bezpodmínečné naléhavosti, nositel uvedený v článku 13 Smlouvy tuto skutečnost neprodleně sdělí příslušnému nositeli.

Článek 7
Úhrada věcných dávek v případech nedodržení předpokládaného postupu

Vzniklé výdaje budou uhrazeny na žádost dotyčné osoby příslušným nositelem podle sazeb rozhodujících pro nositele označeného v článku 13 Smlouvy, pokud předpokládaná pravidla postupu nemohla být dodržena. Nositel označený v článku 13 Smlouvy musí příslušnému nositeli na jeho žádost poskytnout potřebné informace.

Článek 8
Poskytování peněžitých dávek

Peněžité dávky vyplácí příslušný nositel přímo oprávněným osobám. Článek 6 odst. 2 platí obdobně.

KAPITOLA 2
PRACOVNĺ ÚRAZY A NEMOCI Z POVOLÁNĺ

Článek 9
Poskytování věcných davek

V případech podle článku 15 odst. 1 Smlouvy se články 6 a 7 uplatňují obdobně.

Článek 10
Poskytování peněžitých dávek

Příslušní nositelé vyplácejí renty a jiné peněžité dávky přímo oprávněným osobám.

Článek 11
Statistiky

Příslušní nositelé budou styčnému místu, jež pro ně přichází v úvahu, zasílat každoročně vypracovaný statistický přehled o rentách vyplácených podle článku 10 do druhého smluvního státu. Tyto statistické přehledy si styčná místa budou vyměňovat.

KAPITOLA 3
STÁŘĺ, INVALIDITA A ÚMRTĺ (DŮCHODY)

Článek 12
Vyřizování žádostí o dávly

(1) Příslušní nositelé se budou vzájemně neprodleně informovat o žádosti o dávku, na kterou se vztahuje část III kapitola 3 ve spojení s článkem 26 odst. 2 Smlouvy.

(2) Příslušní nositelé si budou dále sdělovat i další z hlediska vyměření dávky závažné skutečnosti, případně s připojením lékařských posudků.

(3) Příslušní nositelé se budou vzájemně informovat o rozhodnutích přijatých v rámci řízení o vyměření dávky.

Článek 13
Vyplácení důchodů

Příslušní nositelé budou vyplácet důchody a další peněžité dávky přímo oprávněným osobám.

Článek 14
Statistiky

Článek 11 se vztahuje obdobně na důchody.

KAPITOLA 4
NEZAMĚSTNANOST

Článek 15
Poskytování dávek

Pro provádění článků 20 a 21 Smlouvy slouží příslušnému nositeli jednoho smluvního státu osvědčení příslušného nositele druhého smluvního státu, z něhož jsou patrné doby pojištění, jež získala dotyčná osoba podle právních předpisů druhého smluvního státu, stejně jako doby, během nichž pobírala dávky v nezaměstnanosti z druhého smluvního státu. Pokud dotyčná osoba toto osvědčení nepředloží, styčné místo jednoho smluvního státu požádá styčné místo druhého smluvního státu o vystavení a zaslání takového osvědčení.

ČÁST IV
FINANČNĺ USTANOVENĺ

Článek 16
Úhrada nákladů

Pro provádění článku 14 a článku 15 odst. 4 Smlouvy musí být nárok na úhradu nákladů na věcné dávky uplatněn prostřednictvím styčných míst po uzavření daného případu, anebo za každé kalendářní čtvrtletí, a uspokojen do dvou měsíců po doručení žádosti o úhradu.

ČÁST V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Článek 17
Doba platnosti

Toto ujednání vstupuje v platnost současně se Smlouvou a zůstává v platnosti po stejnou dobu jako Smlouva.

Dáno ve Vídni dne 28. června 2001 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí
České republiky
Jiří Gruša v. r. 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
České republiky v Rakouské republice 
Za spolkového ministra pro sociální
zabezpečení a generací
Rakouské republiky
Herbert Siedl v. r.
ministerský rada
Spolkového ministerstva pro sociální
zabezpečení a generací

  Za spolkového ministra hospodářství a
  práce Rakouské republiky
Ingrid Nowotny v. r.
ministerský rada a vedoucí skupiny
  Spolkového ministerstva hospodářství a práce

E-shop

Rozvod manželství

Rozvod manželství

JUDr. Ondřej Šmíd, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu ...

Cena: 246 KčKOUPIT

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Civilní právo procesní - část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně řízení s cizím prvkem, a následně konkrétně jako ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.