Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 77/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 32, ze dne 14. 8. 2001

77

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. listopadu 2000 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přeshraniční spolupráci.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 19. ledna 2001.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Dohoda
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přeshraniční spolupráci

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

přesvědčené, že rozvoj přeshraniční spolupráce bude přispívat k upevnění dobrých sousedských vztahů, vzájemného porozumění a spolupráce mezi Českou republikou a Slovenskou republikou,

uvědomujíce si potřebu posílení spolupráce zemí střední Evropy,

vyjadřujíce snahu vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj spolupráce zejména mezi sousedními příhraničními regiony, městy a obcemi,

majíce na zřeteli Evropskou rámcovou úmluvu o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady z 21. května 1980 s přihlédnutím k Evropské chartě místní samosprávy,

se dohodly následovně:

Článek 1

Pro účely této dohody mají uvedené termíny následující význam:

a)   "přeshraniční spolupráce" jsou všechny administrativní, technické, ekonomické, sociální a kulturní aktivity směřující k upevnění a rozvoji sousedských vztahů mezi smluvními stranami, jakož i mezi obcemi, městy a regiony a jejich orgány na obou stranách společné státní hranice, jakož i uzavírání dohod k řešení společných problémů,
b)   "místní orgány" jsou všechny územní celky nebo orgány, které vykonávají místní funkce v mezích zákonů států smluvních stran,
c)   "regionální orgány" jsou všechny vyšší územní celky nebo orgány, které vykonávají regionální funkce v mezích zákonů států smluvních stran.

Článek 2

1. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o případných změnách organizace místní a regionální správy.

2. Smluvní strany budou informovat místní orgány a regionální orgány svého státu o možnostech přeshraniční spolupráce a budou je podporovat k jejich využívání.

3. Tato dohoda neomezuje existující formy přeshraniční spolupráce mezi místními orgány a regionálními orgány, jakož i mezi smluvními stranami, zejména ty, které jsou založeny na mezinárodních smlouvách.

4. Tato dohoda nemění rozsah a obsah kompetencí místních orgánů a regionálních orgánů, které jsou vymezeny zákony států smluvních stran.

Článek 3

Smluvní strany budou:

a)   řešit všechny právní, administrativní nebo technické problémy, které by mohly ztěžovat rozvoj a nerušený průběh přeshraniční spolupráce, a vzájemně konzultovat tyto problémy,
b)   podporovat opatření místních orgánů a regionálních orgánů zaměřená na zahájení a rozvoj přeshraniční spolupráce,
c)   na základě vzájemných konzultací zabezpečovat v rámci svých možností pro místní orgány a regionální orgány finanční zdroje na podporu vzniku a rozvoje spolupráce.

Článek 4

Smluvní strany posoudí vhodnost udělit místním nebo regionálním orgánům zabývajícím se přeshraniční spoluprací v souladu s ustanoveními této dohody stejné možnosti jako v případě spolupráce na vnitrostátní úrovni.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat a zabezpečovat koordinaci přeshraniční spolupráce zvláště v těchto oblastech:

a)   regionální rozvoj územního plánování,
b)   doprava a komunikace, veřejná doprava, především výstavba a udržování silnic a dálnic, letišť a vodních cest,
c)   ochrana životního prostředí, především ochrana přírody,
d)   zemědělství, lesní a vodní hospodářství,
e)   zdravotnictví, zejména využívání zdravotních zařízení sousedních území, ochrana zdraví,
f)   vzdělávání,
g)   kultura, volný čas, sport (divadla, sportovní střediska, výletní zařízení, mládežnická střediska aj.),
h)   vzájemná pomoc v případě živelních pohrom či jiných katastrof,
i)   turistika, zejména společné projekty na podporu turistiky,
j)   problémy pracujících v pohraničí, které se týkají dopravy, bydlení a sociálních jistot, daní, zaměstnanosti a pracovních možností,
k)   hospodářské a jiné projekty, zejména rozmísťování průmyslových zařízení (objektů), likvidace odpadů,
l)   prevence kriminality,
m)   sociální péče.

Článek 6

1. Místní orgány a regionální orgány státu jedné smluvní strany mohou v rozsahu své působnosti být v přímém styku s místními a regionálními orgány druhé smluvní strany, zejména za účelem zabezpečování úkolů přeshraniční spolupráce.

2. Místní orgány a regionální orgány mohou uzavírat v rámci své pravomoci a působnosti smlouvy o přeshraniční spolupráci v oblastech uvedených v článku 5 této dohody.

Článek 7

1. Místní orgány a regionální orgány států obou smluvních stran mohou plánovat a organizovat v rámci své působnosti přeshraniční spolupráci v oblastech uvedených v článku 5 této dohody. Za tím účelem mohou vytvářet společné koordinační orgány ve věcech přeshraniční spolupráce.

2. Jestliže se přeshraniční spolupráce týká záležitostí územní státní správy nebo jde o přenesenou působnost, její plánování a organizování podléhá souhlasu příslušného orgánu státní správy.

Článek 8

1. Za účelem podpory a koordinace přeshraniční spolupráce mezi místními orgány a regionálními orgány vytvoří smluvní strany česko-slovenskou mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci (dále jen "Komise"), jejíž zasedání se budou uskutečňovat podle potřeby po vzájemné dohodě.

2. V Komisi mají smluvní strany paritní zastoupení. Komise pracuje podle statutu, který si sama vypracuje a schválí.

3. Úkolem Komise bude stanovení obecných směrů a forem přeshraniční spolupráce, jakož i koordinace jejich programů, vypracování doporučení v souvislosti s rozhodnutími připravovanými společnými koordinačními orgány na regionální a místní úrovni a zkoumání sporných otázek, které tuto spolupráci ztěžují.

Článek 9

1. Každá smluvní strana může kdykoliv vymezit části území svého státu, cíle a formy spolupráce, na které se tato dohoda nebude vztahovat. Takovéto vymezení nemůže být na úkor práv získaných v rámci dosavadní spolupráce.

2. Tato dohoda může být změněna a doplněna písemnou formou po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

3. Sporné záležitosti týkající se výkladu a provádění dohody budou smluvní strany řešit vzájemným jednáním příslušných orgánů států smluvních stran.

Článek 10

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran. Dohoda nabude platnosti dnem doručení pozdější nóty o tomto schválení druhé smluvní straně.

2. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět diplomatickou cestou. Platnost Dohody bude ukončena uplynutím šesti měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. V případě výpovědi se Dohoda bude vztahovat na neukončené závazky až do doby jejich splnění.

Dáno v Bratislavě dne 2. listopadu 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Ing. Miloš Zeman v. r.
předseda vlády 
Za vládu
Slovenské republiky
Mikuláš Dzurinda v. r.
předseda vlády

E-shop

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

ÚZ č. 1225 - Základy evropského práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy - o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii - a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1210 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), shromažďovací právo, a ostatní předpisy (zákon o ověřování). Od minulého vydání publikace byla změněna řada zákonů v souvislosti s novou ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.