Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 76/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 32, ze dne 14. 8. 2001

76

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. října 2000 byla v Ankaře podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 27. června 2001.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA
mezi vládou České republiky
a
vládou Turecké republiky
o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin

Vláda České republiky a vláda Turecké republiky (dále jen "smluvní strany"),

přejíce si zamezit zavlečení a rozšíření karanténních škůdců na území obou států a taktéž mít možnost tyto škůdce účinně kontrolovat,

snažíce se upevnit spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin, zejména s ohledem na preventivní opatření,

se dohodly následovně:

Článek 1

Oprávněnými orgány odpovědnými za provádění této dohody jsou:

v České republice: Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státní rostlinolékařské správy,
v Turecké republice: Ministerstvo zemědělství a záležitostí venkova, Ředitelství pro ochranu a kontrolu.

Článek 2

Pro potřeby této dohody jsou použity následující definice:

a)   rostliny: živé rostliny a jejich části včetně semen;
b)   rostlinné produkty: nezpracovaný materiál rostlinného původu (včetně zrna) a ty zpracované produkty, které mohou jak přirozenou cestou, tak povahou svého zpracování ohrožovat rostliny a představovat riziko šíření škodlivých organismů;
c)   škodlivý organismus: jakákoliv živočišná či rostlinná forma života nebo jakýkoliv patogenní činitel škodlivý rostlinám nebo rostlinným produktům;
d)   karanténní škodlivý organismus: škodlivý organismus s možným vlivem na ekonomiku dovážejícího státu, který se v dovážejícím státu nevyskytuje nebo již vyskytuje, ale není široce rozšířen a je úředně regulován;
e)   rostlinolékařská opatření: všechny právní předpisy nebo úřední postupy mající za cíl zamezit zavlečení a/nebo rozšíření karanténních škodlivých organismů.

Článek 3

1. Oprávněné orgány států smluvních stran se vzájemně vyrozumí o Seznamech karanténních škůdců a taktéž o specifických karanténních požadavcích (rostlinolékařské zákazy, omezení a podmínky) vztahujících se k dovozu nebo průvozu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů.

2. Oprávněné orgány států smluvních stran se budou vzájemně písemně informovat o příslušných změnách ve výše uvedených rostlinolékařských opatřeních. Informace si budou sdělovat diplomatickou cestou, s předstihem nejméně šedesáti dnů před započetím platnosti těchto opatření.

3. Oprávněné orgány států smluvních stran si budou vyměňovat právní předpisy rostlinolékařské povahy.

Článek 4

Oprávněné orgány států smluvních stran se budou neprodleně navzájem informovat o závažných změnách ve výskytu škodlivých organismů, které druhá smluvní strana zahrnuje do Seznamu karanténních škůdců, na území svého státu, jakož i o přijatých rostlinolékařských opatřeních.

Článek 5

1. Smluvní strany se zavazují, že vývoz a průvoz zboží rostlinného původu ze státního území jedné smluvní strany do/přes území státu druhé smluvní strany budou prováděny v souladu s příslušnými rostlinolékařskými předpisy dovážejícího/průvozního státu.

2. Dovoz a průvoz rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů se bude uskutečňovat námořními, leteckými a pohraničními vstupními místy stanovenými oprávněnými orgány států smluvních stran tak, aby mohla být uskutečněna rostlinolékařská kontrola.

Článek 6

1. Každá zásilka rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, na kterou se vztahuje rostlinolékařská kontrola v souladu s rostlinolékařskými opatřeními států smluvních stran a jež je určena pro vývoz nebo průvoz, musí být opatřena rostlinolékařským osvědčením, vypracovaným v souladu s předlohou a požadavky specifikovanými v Mezinárodní konvenci o ochraně rostlin (FAO, 1951, ve znění z roku 1979) a vystaveným oprávněnými orgány států smluvních stran.

2. Rostlinolékařské osvědčení musí být v souladu s rostlinolékařskými opatřeními dovážejícího státu a musí umožnit jasné určení země původu i způsob ošetření použitý na dotčené rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty.

3. S výjimkou razítka a podpisu musí být každé rostlinolékařské osvědčení vyplněno v anglickém, francouzském nebo německém jazyce.

4. V případě vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do třetí země musí být zásilka opatřena novým rostlinolékařským osvědčením.

5. Rostlinolékařské osvědčení musí být vystaveno nejdéle 14 dní před tím, než vyvážené rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty opustí vyvážející stát.

Článek 7

1. Přítomnost rostlinolékařského osvědčení vztahujícího se k vyváženým rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům nezbavuje dovážející stát práva provést rostlinolékařskou prohlídku a přijmout nezbytná rostlinolékařská opatření.

2. V případě, že dotyčná zásilka je shledána nakaženou/zamořenou karanténními škodlivými organismy, dovážející stát bude o situaci bez prodlení informovat oprávněny orgán vyvážejícího státu a budou přijata rostlinolékařská opatření.

Článek 8

Oprávněné orgány států smluvních stran souhlasí s následujícími způsoby vzájemné výměny vědeckých a praktických zkušeností z oblasti karantény a ochrany rostlin.

a)   Oprávněné orgány států smluvních stran si budou vyměňovat publikace týkající se technických, vědeckých a praktických zkušeností při ochraně rostlin a karanténě.
b)   Každá ze smluvních stran může po konzultaci a souhlasu druhé smluvní strany přistoupit k přípravě výměny odborníků z oblasti karantény a ochrany rostlin s tím, že náklady vzniklé v souvislosti s takovouto výměnou jdou k tíži smluvní strany, která požadavek vznesla.

Článek 9

1. Oprávněné orgány států smluvních stran se budou v případě potřeby scházet ke společným konzultacím, aby na nich projednaly praktické otázky spojené s uplatňováním této dohody.

2. Konzultace se budou střídavě konat v České republice a v Turecké republice. Datum a místo konání konzultací budou stanoveny po vzájemné dohodě.

3. Vysílající smluvní strana ponese cestovní a pobytové náklady svých zástupců.

Článek 10

Sporné otázky týkající se výkladu a provádění této dohody budou řešeny jednáním oprávněných orgánů států obou smluvních stran. V případě přetrvávající neshody se nadále bude postupovat diplomatickou cestou.

Článek 11

Touto dohodou nejsou dotčena práva a závazky smluvních stran vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou smluvní strany vázány.

Článek 12

1. Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a vstoupí v platnost třicet (30) dní po doručení pozdější nóty o tomto schválení.

2. Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a její platnost bude automaticky prodlužována vždy na další pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti.

Dáno v Ankaře dne 10. října 2000 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě mají stejnou platnost. 

Za vládu
České republiky
Jan Fencl v. r.  
ministr zemědělství
Za vládu
Turecké republiky
Hüsnü Yusuf Gökalp v. r.  

E-shop

Praktikum z trestního práva hmotného

Praktikum z trestního práva hmotného

Polák, Hulmáková, Kybic, Stočesová - C. H. Beck

Příručka je určena především pro seminární výuku trestního práva ve studiu magisterském a bakalářském. Jejím cílem je pomoci studentům pochopit pojmy a instituty zvláštní části trestního práva hmotného na řešení praktických příkladů a doplnit tak jejich teoretické poznatky o ...

Cena: 420 KčKOUPIT

ÚZ č. 1157 - Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1157 - Odměňování státních zaměstnanců

Sagit, a. s.

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců. Vedle katalogu správních činností, obsahuje publikace novelizované nařízení o platových poměrech zaměstnanců a nařízení o služebním hodnocení a jeho vazbě na osobní příplatek. Dále jsou obsažena také příslušná aktuální ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Nesporná řízení II

Nesporná řízení II

Karel Svoboda - C. H. Beck

Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS). Kniha se ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.