Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 75/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 31, ze dne 10. 8. 2001

75

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. března 1997 byla v Bruselu přijata Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací.

Listina o přístupu České republiky k Dohodě, podepsaná prezidentem republiky dne 11. října 1999, byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Dohody, dne 5. listopadu 1999.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. (b) dne 16. srpna 1998. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu se zněním článku 7 Dohody 5. prosince 1999.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA MEZI SMLUVNĺMI STRANAMI
SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY O BEZPEČNOSTI INFORMACĺ

Smluvní strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949;

potvrzujíce znovu, že účinná politická jednání, spolupráce a obranné plánování pro dosažení cílů Severoatlantické smlouvy vyžadují výměnu utajovaných informací mezi smluvními stranami;

berouce v úvahu, že mezi vládami smluvních stran Severoatlantické smlouvy jsou nezbytná ustanovení o vzájemné ochraně a zabezpečení utajovaných informací, které si mohou vyměňovat;

uvědomujíce si, že je vyžadován obecný rámec pro bezpečnostní standardy a postupy;

jednajíce svým vlastním jménem a jménem Organizace Severoatlantické smlouvy,

se dohodly následovně:

Článek 1

Smluvní strany budou:

(I) chránit a zabezpečovat:

(a)   utajované informace (viz Příloha I), které jsou takto označeny a jež mají původ v NATO (viz Příloha II) nebo jež jsou členským státem postoupeny NATO;
(b)   utajované informace členských států, které jsou takto označeny a které jsou postoupeny jinému členskému státu na podporu programu, projektu či kontraktu NATO;

(II) vést bezpečnostní klasifikaci informací tak, jak je vymezena ve výše uvedeném odstavci I, a vynaloží veškeré úsilí, aby ji podle toho zabezpečily;

(III) nepoužívat utajované informace vymezené ve výše uvedeném odstavci I pro jiné účely než účely zakotvené v Severoatlantické smlouvě a v rozhodnutích a rezolucích vztahujících se k této smlouvě;

(IV) neprozradí bez souhlasu původce takové informace vymezené ve výše uvedeném odstavci I stranám, jež nejsou členy NATO.

Článek 2

Na základě článku 1 této Dohody smluvní strany zajistí zřízení Národního bezpečnostního úřadu pro aktivity NATO, který bude provádět ochranná bezpečnostní opatření. Smluvní strany zavedou a budou dodržovat bezpečnostní standardy, které zajistí běžný stupeň ochrany utajovaných informací.

Článek 3

(1) Smluvní strany zajistí, aby všechny osoby, které mají jejich státní příslušnost a plnění jejich služebních povinností vyžaduje přístup, nebo osoby, které mohou mít přístup k informacím označeným stupněm utajení DŮVĚRNÉ a vyšším, byly před plněním svých povinností příslušně prověřeny.

(2) Budou vypracovány postupy provedení bezpečnostních prověrek za účelem stanovení, zda jednotlivec, berouce v úvahu jeho či její loajalitu a důvěryhodnost, může mít přístup k utajovaným informacím bez vzniku nepřijatelného rizika pro bezpečnost.

(3) Na požádání bude každá ze smluvních stran spolupracovat s ostatními smluvními stranami při provádění jejich bezpečnostních prověrek.

Článek 4

Generální tajemník zajistí, aby příslušná ustanovení této Dohody byla uplatňována NATO (viz Příloha III).

Článek 5

Tato Dohoda nijak nebrání smluvním stranám, aby uzavíraly další smlouvy vztahující se k výměně utajovaných informací, jejichž jsou původci, a nedotýkající se rozsahu působnosti této Dohody.

Článek 6

(a)   Tato Dohoda bude otevřena k podpisu smluvním stranám Severoatlantické smlouvy a bude podléhat ratifikaci, přijetí nebo schválení. Ratifikační listiny a listiny o přijetí či schválení budou uloženy u vlády Spojených států amerických.
(b)   Tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po dni uložení ratifikačních listin nebo listin o přijetí či schválení dvou signatářských států. Dohoda vstoupí v platnost pro každý další signatářský stát třicet dnů po uložení jeho ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení.
(c)   Tato Dohoda nahradí ve vztahu ke smluvním stranám, pro které vstoupila v platnost, "Bezpečnostní dohodu uzavřenou smluvními stranami Organizace Severoatlantické smlouvy", schválenou Severoatlantickou radou v Příloze A (odstavec 1) k dodatku k Příloze D. C. 2/7 ze dne 19. dubna 1952 a následně začleněnou do Přílohy "A" (odstavec 1) k C-M(55)15 (final), schválené Severoatlantickou radou dne 2. března 1955.

Článek 7

Tato Dohoda zůstane otevřená pro přístup jakékoliv nové smluvní strany Severoatlantické smlouvy v souladu s jejími vlastními ústavními postupy. Její listina o přístupu k Dohodě bude uložena u vlády Spojených států amerických. Ve vztahu ke každému přistupujícímu státu tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po uložení jeho listiny o přístupu.

Článek 8

Vláda Spojených států amerických bude informovat vlády ostatních smluvních stran o uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu.

Článek 9

Tuto Dohodu může kterákoliv smluvní strana vypovědět písemným oznámením o výpovědi zaslaným depozitáři, který o tomto oznámení informuje všechny ostatní smluvní strany. Taková výpověď nabude účinnosti jeden rok po přijetí oznámení depozitářem, ale nedotkne se závazků již smluvených a práv či výsad, jež smluvní strany nabyly předtím na základě ustanovení této Dohody.

Na důkaz toho níže podepsaní, k tomuto svými vládami řádně zplnomocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Bruselu dne 6. března 1997 v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, jehož obě znění mají stejnou platnost a které je uloženo v archivu vlády Spojených států amerických a jehož ověřené kopie budou touto vládou zaslány ostatním signatářům.

PŘĺLOHA I

Tato Příloha je nedílnou součástí této Dohody.

Utajované informace NATO jsou definovány následovně:

(a)   informace znamená vědomost, jež může být sdělena v jakékoliv podobě;
(b)   utajované informace znamenají informace nebo materiál, pro něž je stanoveno, že vyžadují ochranu proti neoprávněnému prozrazení, a které byly takto označeny stupněm utajení;
(c)   slovo "materiál" zahrnuje dokumenty a také jakoukoliv součást stroje, vybavení nebo zbraně vyrobené nebo v procesu výroby;
(d)   slovo "dokument" znamená jakékoliv zaznamenané informace bez ohledu na jejich fyzickou podobu nebo charakteristiku včetně, bez omezení, písemných i tištěných materiálů, karet a pásek na zpracování údajů, map, diagramů, fotografií, obrazů, nákresů, rytin, nárysů, pracovních poznámek a dokumentů, průpisů a pásek do psacích strojů či reprodukcí získaných jakýmkoli prostředkem nebo způsobem a zvukové, hlasové, magnetické nebo elektronické či optické nebo vizuální záznamy v jakékoliv podobě a přenosná zařízení ADP (audio-digital-processing) s rezidentním počítačovým nosičem dat a vyjímatelné počítačové nosiče dat.

PŘĺLOHA II

Tato Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody.

Pro účely této Dohody pojem "NATO" označuje Organizaci Severoatlantické smlouvy a orgány, jež se řídí buď Dohodou o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsanou v Ottawě dne 20. září 1951, nebo Protokolem o statusu Mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaným v Paříži dne 28. srpna 1952.

PŘĺLOHA III

Tato Příloha je nedílnou součástí této Dohody.

S vojenskými veliteli se budou konat konzultace, aby byly respektovány jejich výsady.

E-shop

Přehled judikatury - Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

Přehled judikatury - Soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany

JUDr. Ludvík David, CSc., Mgr. Jana Bílková, Mgr. Martina Podivínová - Wolters Kluwer, a. s.

Přehled judikatury, nabízí 52 rozhodnutí z právních oblastí, v nichž je dominantním prvkem dobrovolné sdružování občanů. Ve vybraných judikátech převažují právní vztahy uvnitř občanských sdružení, pro něž se ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zákon o auditorech. Komentář. 3. vydání

Zákon o auditorech. Komentář. 3. vydání

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých školách, nebo jsou v pozici vlastníků, investorů, manažerů či obecně ...

Cena: 265 KčKOUPIT

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Správní právo hmotné, Obecná část, 2. vydání

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., JUDr. Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, ale i vývoj právní úpravy v oblasti veřejného práva (např. přijetí nového kontrolního řádu, novely zákona o přestupcích, soudního řádu správního, zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.