Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 75/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 31, ze dne 10. 8. 2001

75

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. března 1997 byla v Bruselu přijata Dohoda mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o bezpečnosti informací.

Listina o přístupu České republiky k Dohodě, podepsaná prezidentem republiky dne 11. října 1999, byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Dohody, dne 5. listopadu 1999.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 odst. (b) dne 16. srpna 1998. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu se zněním článku 7 Dohody 5. prosince 1999.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA MEZI SMLUVNĺMI STRANAMI
SEVEROATLANTICKÉ SMLOUVY O BEZPEČNOSTI INFORMACĺ

Smluvní strany Severoatlantické smlouvy, podepsané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949;

potvrzujíce znovu, že účinná politická jednání, spolupráce a obranné plánování pro dosažení cílů Severoatlantické smlouvy vyžadují výměnu utajovaných informací mezi smluvními stranami;

berouce v úvahu, že mezi vládami smluvních stran Severoatlantické smlouvy jsou nezbytná ustanovení o vzájemné ochraně a zabezpečení utajovaných informací, které si mohou vyměňovat;

uvědomujíce si, že je vyžadován obecný rámec pro bezpečnostní standardy a postupy;

jednajíce svým vlastním jménem a jménem Organizace Severoatlantické smlouvy,

se dohodly následovně:

Článek 1

Smluvní strany budou:

(I) chránit a zabezpečovat:

(a)   utajované informace (viz Příloha I), které jsou takto označeny a jež mají původ v NATO (viz Příloha II) nebo jež jsou členským státem postoupeny NATO;
(b)   utajované informace členských států, které jsou takto označeny a které jsou postoupeny jinému členskému státu na podporu programu, projektu či kontraktu NATO;

(II) vést bezpečnostní klasifikaci informací tak, jak je vymezena ve výše uvedeném odstavci I, a vynaloží veškeré úsilí, aby ji podle toho zabezpečily;

(III) nepoužívat utajované informace vymezené ve výše uvedeném odstavci I pro jiné účely než účely zakotvené v Severoatlantické smlouvě a v rozhodnutích a rezolucích vztahujících se k této smlouvě;

(IV) neprozradí bez souhlasu původce takové informace vymezené ve výše uvedeném odstavci I stranám, jež nejsou členy NATO.

Článek 2

Na základě článku 1 této Dohody smluvní strany zajistí zřízení Národního bezpečnostního úřadu pro aktivity NATO, který bude provádět ochranná bezpečnostní opatření. Smluvní strany zavedou a budou dodržovat bezpečnostní standardy, které zajistí běžný stupeň ochrany utajovaných informací.

Článek 3

(1) Smluvní strany zajistí, aby všechny osoby, které mají jejich státní příslušnost a plnění jejich služebních povinností vyžaduje přístup, nebo osoby, které mohou mít přístup k informacím označeným stupněm utajení DŮVĚRNÉ a vyšším, byly před plněním svých povinností příslušně prověřeny.

(2) Budou vypracovány postupy provedení bezpečnostních prověrek za účelem stanovení, zda jednotlivec, berouce v úvahu jeho či její loajalitu a důvěryhodnost, může mít přístup k utajovaným informacím bez vzniku nepřijatelného rizika pro bezpečnost.

(3) Na požádání bude každá ze smluvních stran spolupracovat s ostatními smluvními stranami při provádění jejich bezpečnostních prověrek.

Článek 4

Generální tajemník zajistí, aby příslušná ustanovení této Dohody byla uplatňována NATO (viz Příloha III).

Článek 5

Tato Dohoda nijak nebrání smluvním stranám, aby uzavíraly další smlouvy vztahující se k výměně utajovaných informací, jejichž jsou původci, a nedotýkající se rozsahu působnosti této Dohody.

Článek 6

(a)   Tato Dohoda bude otevřena k podpisu smluvním stranám Severoatlantické smlouvy a bude podléhat ratifikaci, přijetí nebo schválení. Ratifikační listiny a listiny o přijetí či schválení budou uloženy u vlády Spojených států amerických.
(b)   Tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po dni uložení ratifikačních listin nebo listin o přijetí či schválení dvou signatářských států. Dohoda vstoupí v platnost pro každý další signatářský stát třicet dnů po uložení jeho ratifikační listiny nebo listiny o přijetí či schválení.
(c)   Tato Dohoda nahradí ve vztahu ke smluvním stranám, pro které vstoupila v platnost, "Bezpečnostní dohodu uzavřenou smluvními stranami Organizace Severoatlantické smlouvy", schválenou Severoatlantickou radou v Příloze A (odstavec 1) k dodatku k Příloze D. C. 2/7 ze dne 19. dubna 1952 a následně začleněnou do Přílohy "A" (odstavec 1) k C-M(55)15 (final), schválené Severoatlantickou radou dne 2. března 1955.

Článek 7

Tato Dohoda zůstane otevřená pro přístup jakékoliv nové smluvní strany Severoatlantické smlouvy v souladu s jejími vlastními ústavními postupy. Její listina o přístupu k Dohodě bude uložena u vlády Spojených států amerických. Ve vztahu ke každému přistupujícímu státu tato Dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po uložení jeho listiny o přístupu.

Článek 8

Vláda Spojených států amerických bude informovat vlády ostatních smluvních stran o uložení každé ratifikační listiny nebo listiny o přijetí, schválení nebo přístupu.

Článek 9

Tuto Dohodu může kterákoliv smluvní strana vypovědět písemným oznámením o výpovědi zaslaným depozitáři, který o tomto oznámení informuje všechny ostatní smluvní strany. Taková výpověď nabude účinnosti jeden rok po přijetí oznámení depozitářem, ale nedotkne se závazků již smluvených a práv či výsad, jež smluvní strany nabyly předtím na základě ustanovení této Dohody.

Na důkaz toho níže podepsaní, k tomuto svými vládami řádně zplnomocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Bruselu dne 6. března 1997 v jediném vyhotovení v jazyce anglickém a francouzském, jehož obě znění mají stejnou platnost a které je uloženo v archivu vlády Spojených států amerických a jehož ověřené kopie budou touto vládou zaslány ostatním signatářům.

PŘĺLOHA I

Tato Příloha je nedílnou součástí této Dohody.

Utajované informace NATO jsou definovány následovně:

(a)   informace znamená vědomost, jež může být sdělena v jakékoliv podobě;
(b)   utajované informace znamenají informace nebo materiál, pro něž je stanoveno, že vyžadují ochranu proti neoprávněnému prozrazení, a které byly takto označeny stupněm utajení;
(c)   slovo "materiál" zahrnuje dokumenty a také jakoukoliv součást stroje, vybavení nebo zbraně vyrobené nebo v procesu výroby;
(d)   slovo "dokument" znamená jakékoliv zaznamenané informace bez ohledu na jejich fyzickou podobu nebo charakteristiku včetně, bez omezení, písemných i tištěných materiálů, karet a pásek na zpracování údajů, map, diagramů, fotografií, obrazů, nákresů, rytin, nárysů, pracovních poznámek a dokumentů, průpisů a pásek do psacích strojů či reprodukcí získaných jakýmkoli prostředkem nebo způsobem a zvukové, hlasové, magnetické nebo elektronické či optické nebo vizuální záznamy v jakékoliv podobě a přenosná zařízení ADP (audio-digital-processing) s rezidentním počítačovým nosičem dat a vyjímatelné počítačové nosiče dat.

PŘĺLOHA II

Tato Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody.

Pro účely této Dohody pojem "NATO" označuje Organizaci Severoatlantické smlouvy a orgány, jež se řídí buď Dohodou o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsanou v Ottawě dne 20. září 1951, nebo Protokolem o statusu Mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy, podepsaným v Paříži dne 28. srpna 1952.

PŘĺLOHA III

Tato Příloha je nedílnou součástí této Dohody.

S vojenskými veliteli se budou konat konzultace, aby byly respektovány jejich výsady.

E-shop

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, komentář

Jandová, Vojtek - C. H. Beck

- zákon se týká nejen provozovatelů vozidel, ale též všech řidičů a kohokoliv, kdo byl silničním provozem poškozen; všichni uvedení potřebují vědět, jaká jsou jejich práva a povinnosti v systému povinného pojištění odpovědnosti za škodu - komentář je určen především pro odborné ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 2. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného titulu docentky Dany Ondrejové Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci zohledňuje dosavadní právní vývoj, který nastal od účinnosti stávajícího občanského zákoníku. Samotný název Průvodce uzavíráním smluv napovídá, že již uběhla dostatečně dlouhá doba, aby ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.