Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 70/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 28, ze dne 3. 8. 2001

70

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. listopadu 1999 byla v Mexiku podepsána Dohoda o obchodu a ekonomické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 29. srpna 2000. Podle odstavce 2 téhož článku dnem svého vstupu v platnost nahradila tato dohoda ve vztazích mezi Českou republikou a Mexikem Obchodní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických ze dne 15. listopadu 1974, vyhlášenou pod č. 8/1977 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
o obchodu a ekonomické spolupráci
mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických

Vláda České republiky a vláda Spojených států mexických, dále nazývané "Strany",

přejíce si upevnit svoje přátelské vztahy a posílit ducha spolupráce na základě respektování národní suverenity, rovnosti států a zásad vyjádřených ve Všeobecné deklaraci lidských práv a demokratických principů;

povzbuzeny nadějí na rozvinutí a posílení obchodních styků mezi oběma státy;

berouce v úvahu důležitost podpory liberálnějšího a předvídatelnějšího prostředí pro mezinárodní obchod;

usilujíce posílit vztahy, které oba státy historicky udržovaly v oblasti ekonomické spolupráce;

vycházejíce z nezbytnosti usnadnit lepší přístup na svoje příslušné trhy a zabránit vytváření nových překážek pro vzájemný obchod;

vedeny snahou vytvořit vhodný rámec pro zahájení konzultací v obchodních záležitostech;

věříce, že vytvoření bilaterálního konzultačního mechanismu zlepší ekonomickou spolupráci mezi oběma státy;

se dohodly na následujícím:

KAPITOLA I
Všeobecná ustanovení
Článek 1

Strany v souladu s právními předpisy každého státu a řídíce se ustanoveními této dohody pokládají za prvořadý cíl podporu a rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy všeobecně a zvláště pak vzájemné obchodní výměny.

Článek 2

Ustanovení této dohody budou uplatňována bez způsobení újmy mezinárodním závazkům přijatým oběma státy a v souladu s národními právními předpisy.

Článek 3

1. Strany potvrzují svoji vůli uskutečňovat obchodní výměnu mezi oběma státy v souladu se závazky, které přijaly jako členové Světové obchodní organizace.

2. V souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) se Strany budou ve svých obchodních vztazích řídit následujícími principy:

a)   doložka nejvyšších výhod,
b)   národní zacházení.

Článek 4

Ustanovení článku 3 této dohody se nebudou vztahovat na výhody a preference, které každá Strana poskytuje nebo v budoucnu poskytne:

a)   na základě svojí účasti v některé oblasti volného obchodu, v celní unii, nebo v obdobné regionální integraci, v pohraničním obchodu se sousedními zeměmi, nebo na základě dohody vedoucí k vytvoření oblasti volného obchodu či celní unie v souladu se Všeobecnou dohodou o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994); a
b)   výrobkům pocházejícím z rozvojových zemí v souladu s částí IV (Obchod a rozvoj) Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994).

Článek 5

Strany - aniž by tím umožňovaly svévolnou nebo neoprávněnou diskriminaci - budou moci v souladu se Všeobecnou dohodou o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) přijímat nebo zachovávat opatření nezbytná k ochraně

a)   veřejné morálky;
b)   zdraví a života osob a zvířat nebo rostlin;
c)   průmyslového a duševního vlastnictví;
d)   přírodních zdrojů a životního prostředí;
e)   národních památek umělecké, historické nebo archeologické hodnoty.

Článek 6

Strany zaručí v souladu s článkem 2 této dohody odpovídající a účinnou ochranu práv duševního vlastnictví v souladu s nejrozvinutějšími mezinárodními pravidly stanovenými v Dohodě o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví, uzavřené v rámci Světové obchodní organizace (WTO).

Pro účely tohoto článku se za duševní vlastnictví považují autorská práva - včetně práv k počítačovým programům a programům na sestavování údajů a práva s nimi související, obchodní značky, geografické údaje - včetně označení původu - design a průmyslové modely, patenty, integrované obvody, ochrana důvěrných informací a ochrana proti nekalé soutěži podle ustanovení článku 10 bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví.

Článek 7

S cílem vytipovat výrobky s předpoklady pro vývoz a usnadnit obchod mezi oběma státy:

1. 

Strany budou podporovat ekonomickou a obchodní spolupráci pomocí organizování veletrhů a obchodních výstav, podnikatelských setkání, misí, seminářů a sympozií.

2. 

Strany v souladu s vnitřními právními předpisy příslušného státu umožní vývoz a dovoz osvobozený od cla, daní a dalších poplatků:

a)  vzorků a zboží bez obchodní hodnoty a propagačních materiálů;
b) předmětů a zboží dovezeného dočasně a určeného pro veletrhy a výstavy za předpokladu, že nebudou předmětem prodeje;
c) předmětů určených ke zkouškám a vědeckému výzkumu v souladu s programy stanovenými v rámci této dohody.

KAPITOLA II
Komise pro ekonomickou a obchodní spolupráci

Článek 8

1. Strany vytvářejí, na úrovni ministerstev, Komisi pro ekonomickou a obchodní spolupráci Česká republika - Mexiko, dále nazývanou "komise".

2. Komise bude vedena zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva pro obchod a podporu průmyslu Mexika a jejími členy budou osoby, které tito určí.

3. Komise bude moci přizvat zástupce jiných správních úřadů, zakládat výbory ad hoc nebo stálé výbory, pracovní skupiny a skupiny expertů a přenášet na ně zodpovědnost. Rovněž může požadovat zapojení osob nebo skupin mimo státní správu.

4. Komise se bude scházet po vzájemné dohodě na základě požadavku některé ze stran. Její zasedání bude alternativně řídit jedna nebo druhá strana.

5. Program zasedání bude stanoven s předstihem na základě vzájemné dohody.

6. Zprávy a doporučení ad hoc nebo stálých výborů, pracovních a expertních skupin, jakož i osob a skupin mimo státní správu podle tohoto článku budou projednávány komisí.

Článek 9

Komise

a)   stanoví základní směry ekonomické spolupráce;
b)   provádí analýzu vývoje a perspektiv obchodní výměny;
c)   vyhledává a podporuje příležitosti pro rozšiřování obchodních vztahů;
d)   působí jako konzultační fórum stran o vybraných obchodních záležitostech;
e)   vyhodnocuje provádění této dohody.

Článek 10

Komise podporuje ekonomickou a obchodní spolupráci prostřednictvím:

a)   výměny informací a statistických údajů týkajících se obchodu, investic a právních předpisů;
b)   výměny informací týkajících se průmyslových, obchodních, sanitárních, fytosanitárních a jiných norem souvisejících s obchodem mezi oběma státy;
c)   průzkumů trhů prováděných organizacemi specializovanými na mezinárodní obchod;
d)   zpracovávání studií o podmínkách obchodní výměny s cílem přijmout opatření, která by zlepšila vztahy a podmínky přístupu na trhy obou států;
e)   identifikace a řešení problémů poškozujících dvoustrannou ekonomickou spolupráci;
f)   kontroly mnohostranného a regionálního obchodního vývoje v oblastech společného zájmu.

KAPITOLA III
Konzultace

Článek 11

1. Prostřednictvím spolupráce a konzultací budou Strany usilovat o dosažení vzájemně uspokojivého řešení v případě jakýchkoliv rozporů, k nimž by mohlo dojít v oblasti obchodu.

2. Strany na základě žádosti některé z nich budou kdykoliv moci zahájit konzultace o jakékoliv záležitosti či opatření, které by ohrožovaly nebo by mohly ohrozit provádění této dohody, nebo o obchodních vztazích mezi oběma státy.

3. Konzultace se uskuteční do třiceti dnů následujících po obdržení písemné žádosti, pokud se Strany nedohodnou na pozdějším termínu.

KAPITOLA IV
Doplňky a změny Dohody

Článek 12

1. Strany mohou dohodnout jakoukoliv změnu nebo doplnění této dohody, včetně změny jejího rozsahu.

2. Strana požadující změnu tak učiní písemně diplomatickou cestou. Dodatky a změny vstoupí v platnost v souladu s postupem uvedeným v článku 13 odst. 1, jakmile dojde k vzájemné výměně písemných sdělení potvrzujících, že byly ukončeny nezbytné právní procedury.

KAPITOLA V
Platnost

Článek 13

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, v němž se obdrží poslední notifikace zaslaná diplomatickou cestou a oznamující druhé Straně splnění svých, pro tento případ nezbytných, interních právních procedur.

2. Dnem svého vstupu v platnost nahradí tato dohoda ve vztazích mezi Českou republikou a Mexikem Obchodní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických, podepsanou v Ciudad de México dne 15. listopadu 1974.

Článek 14

Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu neurčitou, pokud jedna ze Stran nesdělí diplomatickou cestou druhé Straně, že ji vypovídá. V takovém případě platnost této dohody skončí po uplynutí šesti měsíců od data notifikace výpovědi druhé Straně.

V případě ukončení platnosti této dohody budou její ustanovení nadále účinná pro závazky a projekty podepsané a dohodnuté v jejím rámci, a to až do jejich celkového splnění.

Dáno v Mexiku D. F. dne 26. listopadu 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Jan Kavan v. r.
ministr zahraničních věcí
Za vládu
Spojených států mexických
Herminio Blanco Mendoza v. r.
ministr obchodu a průmyslového rozvoje

E-shop

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

Daňový proces - Judikatura k problémovým situacím

JUDr. Jaroslav Kobík - Anag, spol. s r. o.

Dnešní doba klade na daňové poradce, pracovníky finanční správy, soudce, advokáty, účetní, ale i na všechny zodpovědné podnikatele nemalé požadavky. Doby, kdy stačilo důkladně si prostudovat daňový zákon, jsou už dávno pryč. Jak totiž judikoval Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 Afs ...

Cena: 589 KčKOUPIT

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

JUDr. Roman Kočí, BMA, MSc - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. Odpovědnost státu za škodu způsobenou nesprávným výkonem veřejné moci

JUDr. Petr Vojtek - Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura k zákonu č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, představuje jednu z nejzásadnějších agend obecných soudů. Je to ...

Cena: 995 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.