Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv


68

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. října 1998 byla v San José podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Dohodu ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 1 dne 5. března 2001.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi Českou republikou a
Kostarickou republikou
o podpoře a vzájemné ochraně investic

Česká republika a Kostarická republika (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci k vzájemnému prospěchu obou států,

hodlajíce vytvořit a udržovat příznivé podmínky pro investice investorů jednoho státu na území druhého státu

a vědomy si, že podpora a vzájemná ochrana investic ve smyslu této dohody podněcuje podnikatelskou iniciativu v této oblasti,

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Definice

Pro účely této dohody:

1. Pojem "investice" označuje každou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s hospodářskými aktivitami investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s právním řádem druhé smluvní strany a zahrnuje zejména, nikoli však výlučně:

a)   movitý a nemovitý majetek, jakož i jakákoli jiná věcná práva, jako jsou hypotéky, zástavy nebo záruky;
b)   akcie, obligace, nezajištěné dluhopisy společností nebo jakékoli jiné formy účasti ve společnostech;
c)   peněžní pohledávky nebo nároky na jakékoli plnění na základě smlouvy, mající finanční hodnotu a související s investicí;
d)   práva z oblasti duševního vlastnictví včetně autorských práv a práv příbuzných, práv z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, technických postupů, know-how, obchodních tajemství, obchodních jmen, situačních vzorů, integrovaných obvodů, zeměpisných označení a goodwill, spojená s investicí;
e)   práva vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání a jakékoli licence a povolení vydaná podle zákona, včetně koncesí k provádění jakékoli hospodářské činnosti zahrnující jakékoli právo k průzkumu, těžbě, kultivaci nebo využití přírodních zdrojů.Jakákoliv změna formy, ve které jsou hodnoty investovány, nemá vliv na jejich charakter jako investice.

2. Pojem "investor" znamená jakoukoli fyzickou nebo právickou osobu, která investuje na území smluvní strany v souladu s touto dohodou a zákonodárstvím této smluvní strany.

a)   Pojem "fyzická osoba" znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé ze smluvních stran v souladu s jejími zákony.
b)   Pojem "právnická osoba" znamená s ohledem na obě smluvní strany jakékoli společnosti, jako jsou obchodní společnosti, sdružení, obchodní sdružení a jiné organizace, které jsou řádně zaregistrovány nebo zřízeny v souladu se zákony druhé smluvní strany a uznané jimi za právnickou osobu, která má trvalé sídlo na území této smluvní strany, včetně neziskových organizací.

3. Pojem "výnosy" znamená částky plynoucí z investice a zahrnuje zejména, ne však výlučně, zisky, úroky, přírůstky kapitálu, dividendy, licenční nebo jiné poplatky.

4. Pojem "území`` znamená:

a)   ve vztahu k České republice území České republiky, nad kterým vykonává svrchovanost, svrchovaná práva a soudní pravomoc v souladu s mezinárodním právem;
b)   ve vztahu ke Kostarické republice, území Kostarické republiky, včetně vzdušného prostoru, pobřežního moře a jakékoli mořské nebo podmořské oblasti, nad kterým Kostarická republika může vykonávat, v souladu s mezinárodním právem, svrchovaná práva za účelem výzkumu, využívání a ochrany mořského dna, podloží a přírodních zdrojů.

Článek 2
Podpora a ochrana investic

1. Každá smluvní strana bude podporovat a vytvářet příznivé podmínky pro investory druhé smluvní strany, aby investovali na jejím území, a bude takové investice připouštět v souladu se svým právním řádem.

2. Investicím investorů každé ze smluvních stran bude za každých okolností poskytováno řádné a spravedlivé zacházení a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

Článek 3
Národní zacházení a doložka nejvyšších výhod

1. Každá smluvní strana poskytne na svém území investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení, které je řádné a spravedlivé a není méně příznivé, než jaké poskytuje investicím a výnosům svých vlastních investorů nebo investicím a výnosům investorů jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější.

2. Každá smluvní strana poskytne na svém území investorům druhé smluvní strany, pokud jde o činnosti přímo se týkající jejich investice, jako je řízení, udržování, užívání, využití nebo nakládání s jejich investicí, zacházení, které je řádné a spravedlivé a ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu, je-li výhodnější.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku nelze vykládat tak, že zavazují jednu smluvní stranu poskytnout investorům druhé smluvní strany takové zacházení, výhody nebo výsady, které může jedna smluvní strana poskytovat na základě:

a)   jakékoli oblasti volného obchodu, celní unie, společného trhu, hospodářské nebo měnové unie nebo podobných mezinárodních dohod vedoucích k takovým uniím nebo institucím nebo jiných forem regionální spolupráce, jejichž členem jedna ze smluvních stran je nebo se může stát;
b)   jakékoli mezinárodní dohody nebo ujednání týkajících se zcela nebo převážně zdanění.

Článek 4
Náhrada škod

1. Jestliže investice investora jedné nebo druhé smluvní strany utrpí škody následkem války, ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu, nepokojů, povstání, vzpoury nebo jiných podobných událostí na území druhé smluvní strany, poskytne tato druhá smluvní strana investorovi ve vztahu k uvedené investici zacházení, pokud jde o náhradu, odškodnění, vyrovnání nebo jiné vypořádání, ne méně příznivé, než jaké poskytne tato druhá smluvní strana svým vlastním investorům nebo investorům jakéhokoli třetího státu.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku bude investorům jedné smluvní strany, kteří při jakýchkoli událostech uvedených v předchozím odstavci utrpí škody na území druhé smluvní strany spočívající

a)   v zabavení jejich majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany jednajícími v takové funkci, nebo
b)   ve zničení jejich majetku ozbrojenými silami nebo orgány druhé smluvní strany jednajícími v takové funkci, které nebylo způsobeno bojovými akcemi nebo nebylo vyvoláno nezbytností situace, poskytnuta restituce nebo spravedlivá a přiměřená náhrada v souladu s právem této smluvní strany za škody utrpěné během zabírání nebo v důsledku zničení majetku. Výsledné platby budou bez prodlení volně převoditelné ve volně směnitelné měně.

Článek 5
Vyvlastnění

1. Investice investorů kterékoli ze smluvních stran nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny opatřením majícím podobný účinek jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen "vyvlastnění") na území druhé smluvní strany s výjimkou veřejného zájmu. Vyvlastnění bude provedeno podle zákona, na nediskriminačním základě a bude provázeno opatřeními k zaplacení okamžité, přiměřené a účinné náhrady. Taková náhrada se bude rovnat tržní hodnotě vyvlastněné investice bezprostředně před vyvlastněním, nebo než se zamýšlené vyvlastnění stalo veřejně známým, bude od data zbavení držby zahrnovat úroky vycházející z průměrné sazby pro vklady převládající v národním bankovním systému, bude uskutečněna bez prodlení, bude okamžitě realizovatelná a volně převoditelná ve volně směnitelné měně. Tržní cena bude stanovena podle právního řádu hostitelské smluvní strany.

2. Dotčený investor má právo na neodkladné přezkoumání svého případu a ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem vyvlastňující smluvní strany v souladu s principy obsaženými v tomto článku.

3. Tato dohoda se nevztahuje na opatření týkající se přístupu zboží vyrobeného na území jedné smluvní strany na zahraniční trhy včetně vývozních množstevních omezení nebo jejich přidělování, která jsou uplatňována v souladu s ustanoveními obsaženými v dohodách uzavřených v rámci Světové obchodní organizace, zejména článku XIII GATT 1994 (Všeobecné dohody o clech a obchodu).

Článek 6
Převody

1. Smluvní strany zajistí převod plateb spojených s investicemi a výnosy. Převody budou provedeny ve volně směnitelné měně bez jakýchkoli omezení a zbytečného prodlení. Takové převody zahrnují zejména, nikoliv však výlučně:

a)   kapitál a dodatečné částky k udržení nebo zvětšení investice;
b)   zisky, úroky, dividendy a jiné běžné příjmy;
c)   částky na splacení půjček;
d)   licenční nebo jiné poplatky;
e)   výnosy z prodeje nebo likvidace investice;
f)   mzdy a jiné odměny vyplacené státním příslušníkům druhé smluvní strany, kteří mají povolení podle práva hostitelské smluvní strany pracovat v souvislosti s investicí na území této smluvní strany.

2. Pro účely této dohody bude jako přepočítací kurz použit převažující kurz pro běžné transakce k datu převodu, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Za převody provedené "bez zbytečného prodlení`` ve smyslu odstavce 1 tohoto článku budou považovány převody uskutečněné ve lhůtě, která je běžně nezbytná pro provedení takového převodu. Taková lhůta za žádných okolností nepřekročí tři měsíce.

4. Každá smluvní strana je oprávněna za výjimečných okolností nebo vážných potíží platební bilance, omezit dočasně převody, a to na spravedlivém a nediskriminačním základě a v souladu s kritérii přijatými mezinárodními organizacemi, jejichž členy jsou obě smluvní strany. Omezení převodů přijaté nebo udržované smluvní stranou podle tohoto odstavce bude okamžitě oznámeno druhé smluvní straně.

Článek 7
Postoupení práv

1. Jestliže jedna smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou provede platbu svému vlastnímu investorovi z důvodu záruky, kterou poskytla ve vztahu k investici na území druhé smluvní strany, uzná druhá smluvní strana:

a)   postoupení každého práva nebo nároku investora smluvní straně nebo agentuře zmocněné smluvní stranou, ať k postoupení došlo ze zákona nebo na základě ujednání v této zemi, jakož i,
b)   že smluvní strana nebo agentura zmocněná smluvní stranou je z titulu postoupení práv oprávněna uplatňovat práva a vznášet nároky tohoto investora a převzít závazky vztahující se k investici.

2. Postoupená práva nebo nároky nepřekročí původní práva nebo nároky investora.

Článek 8
Řešení sporů z investic mezi smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany

1. Jakýkoli spor, který může vzniknout mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou v souvislosti s investicí na území této druhé smluvní strany, investor písemně oznámí hostitelské smluvní straně. Spor bude předmětem smírných konzultací nebo jednání mezi stranami sporu.

2. Jestliže spor mezi investorem jedné smluvní strany a druhou smluvní stranou nebude takto urovnán ve lhůtě šesti měsíců od písemného oznámení nároku, je investor oprávněn předložit spor buď:

a)   příslušným soudům smluvní strany, kde je investice uskutečněna; nebo
b)   mezinárodním rozhodčím orgánům:
(i)   Mezinárodnímu středisku pro řešení sporů z investic (ICSID) s přihlédnutím k použitelným ustanovením Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, otevřené k podpisu ve Washingtonu D. C. 18. března 1965 v případě, že obě smluvní strany se stanou stranami této úmluvy; nebo
(ii)   Dodatkové směrnici ICSID, jestliže ze smluvních stran buď žalovaná smluvní strana nebo smluvní strana investora, ale nikoli obě, je stranou Úmluvy ICSID; nebo
iii)   mezinárodnímu rozhodčímu soudu zřízenému ad hoc ustavenému podle rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL).

3. Rozhodčí nález se bude opírat o ustanovení této dohody, pravidla a uznané obecné principy mezinárodního práva a o vnitrostátní právo hostitelské smluvní strany v rozsahu, ve kterém je vnitrostátní právní řád hostitelské smluvní strany slučitelný s ustanoveními této dohody nebo principy mezinárodního práva.

4. Jakmile investor předloží spor mezinárodním rozhodčím orgánům, takové předložení je konečné. Jestliže investor předložil spor příslušným orgánům smluvní strany, kde je investice uskutečněna, může investor vzít svoji žalobu zpět v souladu s právním řádem této smluvní strany za předpokladu, že konečné rozhodnutí ještě nebylo vydáno, a předložit spor mezinárodním rozhodčím orgánům, jak je uvedeno v tomto článku. Toto předložení sporu mezinárodním rozhodčím orgánům po jeho vzetí zpět od národních orgánů je konečné.

5. Rozhodčí nález je konečný a závazný pro obě strany sporu. Každá smluvní strana přejímá závazek vykonat nález v souladu se svým domácím zákonodárstvím.

6. Smluvní strany se zdrží toho, aby ovlivňovaly diplomatickými cestami jakoukoli záležitost, která byla předložena soudům nebo rozhodčím orgánům podle tohoto článku, kromě případu, kdy strana ve sporu se buď nepodrobila soudnímu rozhodnutí nebo rozhodčímu nálezu.

Článek 9
Řešení sporů mezi smluvními stranami

1. Spory mezi smluvními stranami týkající se výkladu nebo použití této dohody budou, pokud to bude možné, vyřešeny konzultacemi nebo jednáními.

2. Pokud spor nemůže být takto vyřešen ve lhůtě šesti měsíců, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu v souladu s ustanoveními tohoto článku.

3. Rozhodčí soud bude ustaven pro každý jednotlivý případ následujícím způsobem. Každá smluvní strana jmenuje jednoho rozhodce ve lhůtě dvou měsíců od obdržení žádosti o rozhodčí řízení. Tito dva rozhodci pak vyberou občana třetího státu, který bude se souhlasem obou smluvních stran jmenován předsedou soudu (dále jen "předseda"). Předseda bude jmenován do pěti měsíců od data obdržení žádosti o rozhodčí řízení.

4. Pokud ve lhůtách uvedených v odstavci 3 tohoto článku nebyla provedena nezbytná jmenování, může být požádán předseda Mezinárodního soudního dvora, aby provedl jmenování. Je-li předseda občanem některé smluvní strany nebo z jiného důvodu nemůže vykonat tento úkon, bude o jmenování požádán místopředseda. Je-li také místopředseda občanem některé smluvní strany nebo nemůže vykonat tento úkon, bude o provedení jmenování požádán služebně nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné smluvní strany.

5. Rozhodčí soud přijímá své rozhodnutí většinou hlasů. Takové rozhodnutí je konečné a závazné pro smluvní strany. Každá smluvní strana uhradí náklady svého rozhodce a své účasti v rozhodčím řízení; náklady předsedy a ostatní výdaje budou hrazeny smluvními stranami rovným dílem. Rozhodčí soud určí vlastní jednací pravidla.

Článek 10
Použití jiných předpisů a zvláštní závazky

1. V případě, že je některá otázka řešena současně touto dohodou a jinou mezinárodní dohodou, jejímiž stranami jsou obě smluvní strany, nic v této dohodě nebrání, aby jakákoli smluvní strana nebo jakýkoli její investor, který vlastní investice na území druhé smluvní strany nebo investice jejích investorů na území druhé smluvní strany, využili jakýchkoli pravidel, která jsou pro ně příznivější.

2. Jestliže je některá investiční otázka řešena touto dohodou a právním řádem hostitelské smluvní strany nebo jinými zvláštními smluvními ustanoveními, bude investici investorů druhé smluvní strany nebo investorům, kteří vlastní investice ve druhé smluvní straně, poskytnuto toto příznivější zacházení.

Článek 11
Použitelnost Dohody

Ustanovení této dohody se použijí na budoucí investice uskutečněné investory jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany a také na investice existující v souladu s právními řády smluvních stran k datu vstupu této dohody v platnost. Avšak tato dohoda nemá zpětnou účinnost, zejména pokud jde o spory nebo nároky, které vznikly nebo byly řešeny před vstupem této dohody v platnost.

Článek 12
Vstup v platnost, trvání a ukončení

1. Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně splnění požadavků svého právního řádu pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem druhé notifikace.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu deseti let. Potom zůstane v platnosti až do uplynutí dvanáctiměsíční lhůty běžící ode dne, kdy některá ze smluvních stran písemně oznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost Dohody.

3. Pro investice uskutečněné před ukončením platnosti této dohody zůstanou ustanovení této dohody účinná po dobu deseti let od data ukončení platnosti.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v San José dne 28. října 1998, ve dvojím vyhotovení v jazyce českém, španělském a anglickém, všechny tři texty jsou stejně autentické. V případě jakéhokoli rozporu ve výkladu je rozhodující anglické znění.  

Za Českou republiku
Ing. Vít Korselt v. r.  
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec  
Za Kostarickou republiku
Samuel Guzowski v. r.
ministr zahraničního obchodu

E-shop

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

Judikatura k rekodifikaci - Nájem a pacht

JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Petra Polišenská - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný svazek přehledu judikatury k rekodifikovanému soukromému právu shrnuje rozhodnutí zabývající se nájmem a pachtem, tedy instituty upravenými v § 2201 až 2357 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Stejně jako v předchozích svazcích této ediční řady tvoří základ rozsudky ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

Kompendium judikatury - Odměna exekutora a náhrada nákladů

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Třetí díl rozsáhlého souboru exekuční judikatury, zaměřené tentokrát na náklady řízení a odměnu exekutora, zachycuje soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017, 2. vydání

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D., Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D., JUDr. Hana Skalická, Ph.D., BA - Wolters Kluwer, a. s.

V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.