Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 67/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 27, ze dne 3. 8. 2001

67

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. března 1999 byla v Bukurešti podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci na úseku ochrany rostlin a karantény.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dne 22. července 2000. Podle článku 17 dnem vstupu této dohody v platnost pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin ze dne 17. listopadu 1967, vyhlášená pod č. 120/1968 Sb.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi
vládou České republiky a vládou Rumunska
o spolupráci na úseku ochrany rostlin a karantény

Vláda České republiky a vláda Rumunska (dále jen "smluvní strany")

- vedeny přáním prohlubovat dvoustrannou spolupráci na úseku ochrany rostlin a karantény,

- s cílem chránit území svých států před zavlečením a rozšířením škodlivých organismů podléhajících fytosanitárním opatřením a omezit ztráty jimi způsobené, jakož i pro usnadnění vzájemného obchodu a výměny rostlin a rostlinných produktů,

- berouce v úvahu zásady stanovené Dohodou Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření, jakož i zásady pro karanténu rostlin ve vztahu k mezinárodnímu obchodu,

se dohodly takto:

Článek 1

Příslušné orgány států obou smluvních stran budou na svém vlastním území provádět kontrolu a dohled nad zemědělskými kulturami, lesy, neobdělanými pozemky, rostlinnými produkty a dalšími objekty podléhajícími fytosanitárním opatřením s cílem odhalit škodlivé organismy podléhající fytosanitárním opatřením.

Článek 2

Příslušnými orgány států obou smluvních stran, které budou koordinovat a odpovídat za provádění této dohody jsou:

 - z české strany Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Státní rostlinolékařské správy;

 - z rumunské strany Ministerstvo zemědělství a výživy.

Článek 3

Pro účely této dohody budou pojmy: škodlivé organismy, škodlivé organismy podléhající fytosanitárním opatřením, objekt podléhající fytosanitárním opatřením, rostliny, rostlinné produkty vykládány v tom smyslu, který jim přísluší v revidovaném textu Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin sjednané v listopadu 1997 v Římě.

Článek 4

Příslušné orgány se budou vzájemně písemně informovat o významných změnách fytosanitárního charakteru, jako je nový výskyt a rozšíření škodlivých organismů podléhajících fytosanitárním opatřením, které představují zvláštní nebezpečí pro zemědělské a lesní kultury a které jsou uvedeny v národních seznamech škodlivých organismů podléhajících fytosanitárním opatřením.

Článek 5

S cílem předcházet zavlečení a rozšíření škodlivých organismů podléhajících fytosanitárním opatřením na území státu druhé smluvní strany musí být každá vyvážená zásilka rostlin a rostlinných produktů podléhajících rostlinolékařské prohlídce doprovázena rostlinolékařským osvědčením zpracovaným podle vzoru stanoveného v Mezinárodní úmluvě o ochraně rostlin, jež bude vydáno příslušnými orgány.

Článek 6

Rostlinolékařské osvědčení nevylučuje oprávnění dovážejícího státu provádět rostlinolékařské prohlídky a přijímat nezbytná opatření (vrácení zásilky, zničení, dezinfekce, dezinsekce atd.).

Článek 7

Při zjištění přítomnosti škodlivých organismů podléhajících fytosanitárním opatřením bude příslušný orgán dovážejícího státu o této skutečnosti co nejdříve informovat příslušný orgán vyvážejícího státu.

Jestliže příslušný orgán dovážejícího státu rozhodne, že tyto rostliny a rostlinné produkty mohou být dovezeny za podmínky, že budou podrobeny zvláštním rostlinolékařskýnn opatřením (dezinfekce, dezinsekce, okamžité zpracování atd.), bude toto rozhodnutí v co nejkratší době sděleno příslušnému orgánu vyvážejícího státu.

Článek 8

S cílem zabránit zavlečení škodlivých organismů podléhajících fytosanitárním opatřením, za předpokladu, že jsou dodrženy zásady vyplývající z Dohody Světové obchodní organizace o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření (Dohoda SPS), mají smluvní strany právo:

 - omezit nebo vyžadovat zvláštní podmínky pro dovoz rostlin a rostlinných produktů;

 - zakázat dovoz rostlin a rostlinných produktů.

Článek 9

Příslušné orgány států obou smluvních stran se budou vzájemně informovat o vstupních místech, přes která je povolen dovoz a tranzit rostlin a rostlinných produktů podléhajících rostlinolékařské prohlídce.

Článek 10

Obě smluvní strany, vědomy si užitečnosti spolupráce v oblasti vědy a toho, že je vhodné sjednocovat v mezích možností metody a prostředky ochrany rostlin, budou podporovat tuto spolupráci prostřednictvím:

- výměny informací o rostlinolékařském stavu kultur a lesů, o opatřeních používaných v boji proti škodlivým organismům, jakož i o dosažených výsledcích;

- výměny vnitrostátních právních předpisů týkajících se ochrany rostlin a karantény a výměny odborných publikací, což umožní lepší poznání v této oblasti v každém z obou států.

Článek 11

K řešení praktických otázek spojených s prováděním této dohody budou příslušné orgány států obou smluvních stran v případě nutnosti uskutečňovat společné konzultace.

Tyto konzultace se budou konat střídavě v České republice a v Rumunsku. Místo a datum konání konzultací bude stanoveno po vzájemné dohodě. Každá ze smluvních stran bude hradit náklady své vlastní delegaci v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Článek 12

K urychlení přepravy rostlin a rostlinných produktů a snížení rizika zavlečení škodlivých organismů podléhajících fytosanitárním opatřením mohou v případě potřeby, se souhlasem obou smluvních stran, provádět příslušné orgány státu jedné smluvní strany rostlinolékařské prohlídky na území státu druhé smluvní strany.

Příslušné orgány určí na základě zvláštního ujednání pro každý jednotlivý případ podmínky těchto rostlinolékařských prohlídek.

Článek 13

Smluvní strany si budou vzájemně notifikovat seznamy škodlivých organismů podléhajících fytosanitárním opatřením, jakož i specifické karanténní požadavky (rostlinolékařské zákazy, omezení a podmínky) týkající se dovozu rostlin a rostlinných produktů.

Veškeré změny shora uvedených skutečností budou písemně sděleny druhé smluvní straně s příslušným předstihem před jejich zavedením.

Článek 14

Jakýkoli spor ohledně výkladu nebo provádění této dohody bude řešen přímým jednáním mezi smluvními stranami.

Článek 15

Ustanovení této dohody se nedotýkají práv a závazků smluvních stran vyplývajících z jiných dvoustranných a mnohostranných smluv, které uzavřely.

Článek 16

Tato dohoda vstoupí v platnost třicátý den od data pozdější z notifikací, jimiž si smluvní strany vzájemně oznámí ukončení vnitrostátního řízení nezbytného pro její vstup v platnost.

Článek 17

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a bude automaticky prodlužována vždy o dalších pět let, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně druhé smluvní straně, nejpozději šest měsíců předem, svůj úmysl dohodu vypovědět.

Dnem vstupu této dohody v platnost pozbude platnosti "Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin", podepsaná v Praze 17. listopadu 1967.

Dáno v Bukurešti dne 18. března 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, rumunském a anglickém, přičemž všechny texty jsou stejně autentické. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.

Za vládu
České republiky
Ing. Jan Fencl v. r. 
ministr zemědělství
Za vládu
Rumunska
Ioan Avram Muresan v. r.
ministr zemědělství a výživy

E-shop

ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018

ÚZ č. 1247 - Oceňování majetku 2018

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, jejímž předmětem jsou podrobná pravidla pro oceňování pozemků, staveb (budovy, haly, rodinné domy, rekreační a zahrádkářské chaty, chalupy, inženýrské stavby, bytové jednotky, garáže a další), oceňování práva ...

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Slovník pojmů IFRS, 2. vydání

Doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací ...

Cena: 286 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.