Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 61/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 24, ze dne 17. 7. 2001

61

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. prosince 2000 bylo v Bruselu přijato Smíšeným výborem Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim" Usnesení č. 1/2000, kterým se mění Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu.*)"

*)  Úmluva o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 byla vyhlášena včetně změn pod č. 179/1996 Sb., č. 211/1996 Sb., č. 27/1997 Sb., č. 34/1997 Sb., č. 66/1997 Sb., č. 124/1997 Sb., č. 182/1997 Sb., č. 240/1997 Sb., č. 8/1998 Sb., č. 9/1998 Sb., č. 310/1998 Sb., č. 112/1999 Sb., č. 113/1999 Sb. a č. 6/2000 Sb. m. s.

Usnesení č. 1/2000 vstoupilo v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem jeho přijetí, nabylo účinnosti dne 1. července 2001 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění a český překlad Usnesení se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

Usnesení č. 1/2000 Smíšeného výboru ES-ESVO " Společný tranzitní režim"

ze dne 20. prosince 2000,

kterým se mění Úmluva z 20. května 1987
o společném tranzitním režimu

Smíšený výbor,

opíraje se o Úmluvu z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu,1) a zvláště o článek 15 odst. 3 písm. a), b) a c),

při uvážení, že:  

1. Hlavním účelem společného tranzitního režimu je usnadnit zbožový styk mezi smluvními stranami. Jednodušší a přehlednější pravidla o společném tranzitním režimu jsou stejnou měrou k užitku účastníkům obchodu i celním orgánům.  

2. Problémy vzniklé v posledních letech v souvislosti se společnými tranzitními režimy způsobily významné ztráty v rozpočtech smluvních stran a představují hrozbu evropskému podnikání a obchodu.  

3. Bylo proto rozhodnuto, že je nezbytné tyto režimy modernizovat tak, aby byly více orientovány na obchod a zároveň zajišťovaly účinnou ochranu veřejných zájmů smluvních stran.  

4. By se mělo zřetelně rozlišovat mezi standardním prováděním režimu platným pro všechny zúčastněné a zjednodušenými postupy platnými pouze pro zúčastněné splňující určité podmínky. Toto vyžaduje vyvážené posouzení, které bere v úvahu riziko a zvýhodňuje spolehlivé zúčastněné tím, že jim zvlášť povolí použít zjednodušených postupů při dodržení principu volného přístupu k základnímu tranzitnímu režimu.  

5. By měla být jasněji definována pravidla týkající se záruk pro společný tranzitní režim, použití různých typů záruk a povolení nezajišťovat celní dluh. Tato pravidla a pravidla týkající se stanovení výše zajištění musí zohlednit spolehlivost zúčastněného a rizika spojená se zbožím, aby byla zabezpečena adekvátní ochrana finančních zájmů smluvních stran bez nepřiměřeného zatížení zúčastněných.  

6. K zabezpečení příjmů smluvních stran a k zabránění podvodům ve společném tranzitním režimu by bylo vhodné zavést řadu postupných opatření pro použití globální záruky. Především by proto mělo být přijato opatření týkající se zákazu jakéhokoli snížení výše zajištění v případě zvýšeného rizika podvodů, které by mohlo znamenat následné ztráty příjmů; na druhé straně, tam, kde existují výjimečně kritické okolnosti, které by mohly být způsobeny aktivitami mezinárodně organizovaného zločinu, by měla být také učiněna opatření k dočasnému zákazu použití globální záruky; je-li požadována namísto globální záruky záruka individuální, měla by se s tím spojená zátěž pro zúčastněné kompenzovat dle možností poskytnutím maximálních zjednodušení; při zavádění těchto postupných opatření by bylo vhodné vzít v úvahu zvláštní situaci zúčastněných, kteří splňují specifická kritéria.

7. By dále měla být stanovena pravidla, jak příslušné orgány provedou vyřízení tranzitního režimu s ohledem na místo, čas a způsob ukončení režimu, aby bylo možné jednoznačně stanovit rozsah a hranice povinností osoby používající režim a zajistit, že při absenci důkazů o ukončení režimu zůstává tato osoba plně odpovědná; za účelem větší bezpečnosti a účinnosti režimu tranzitu by mělo dojít k zavedení operativních opatření a přijetí právních předpisů ke zlepšení ukončování tranzitních operací, a tím umožnit, aby příslušné orgány vyřizovaly režim tranzitu co nejrychleji.

8. Do zavedení plně počítačově zpracovaného tranzitního systému by řízení a kontrola společných tranzitních režimů mohla být zdokonalena tím, že do předpisů bude začleněna řada jasných procedurálních pravidel a pevných časových lhůt k zajištění kvalitního servisu pro uživatele tranzitu.

9. Současné platné předpisy o společném tranzitním režimu by měly být doplněny, aby se v případě vzniku dluhu usnadnilo jeho vybírání; proto by měly být sjednány definice podmínek, za nichž dluh vzniká, kdo přesně je dlužník a který orgán je příslušný k vybírání dluhu.

10. Ustanovení týkající se provozu počítačového společného tranzitního režimu začleněná do Úmluvy Usneseními č. 1/992) a 2/993) by se měla přizpůsobit nové struktuře příloh.

11. Je potřeba zohlednit skutečnost, že od 1. ledna 1999 byla měna ECU nahrazena měnou EURO.

12. Z důvodu přehlednosti, ke zjednodušení čtení textu a s přihlédnutím k mnoha úpravám provedeným v přílohách I, II a III Úmluvy se jeví jako účelné nahradit text každé z těchto příloh novým textem.

13. Tyto změny příloh si vyžadují, aby znění Úmluvy bylo pozměněno přijetím usnesení Smíšeného výboru ve smyslu článku 15 odst. 3 písm. c) Úmluvy,

SE USNESL:

Článek 1

Úmluva z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu se doplňuje následujícím způsobem:  

1. V článku 6 se slova "příloze II" nahrazují slovy "příloze I".

2. V první větě článku 7 odst. 2 se slova "vystavování tranzitních dokladů T1 a T2" nahrazují slovy "přijímání tranzitních prohlášení T1 nebo T2".  

3. V článku 7 odst. 3 se slova "jedním dopravním prostředkem ve smyslu článku 12 odstavce 2 přílohy I" nahrazují slovy "jedním dopravním prostředkem".  

4. V článku 8 se slova "s tranzitními doklady T1 nebo T2" nahrazují slovy "v režimu T1 nebo T2".  

5. V článku 9 odst. 4 se slova "Všechny tranzitní doklady T2" nahrazují slovy "Všechna přijatá prohlášení T2" a slova "odpovídající tranzitní doklady T2" se nahrazují slovy "odpovídající prohlášení T2".  

6. Článek 10 odstavec 3 se zrušuje.  

7. V článku 12 odst. 1 se slova "tranzitních dokladů T1 a T2" nahrazují slovy "prohlášení T1 nebo T2".  

8. V článku 12 odst. 2 se odkaz "kapitole I hlavy X přílohy II" nahrazuje odkazem "příloze I hlava III kapitola VIII".  

9. V článku 12 odst. 3 se slova "tranzitními doklady T1 nebo T2" nahrazují slovy "prohlášeními T1 nebo T2".

10. V článku 13 odst. 3 písm. a) se slova "spolu s tranzitním dokladem T1, T2" v první odrážce a slova "s tranzitním dokladem T1, T2" v druhé odrážce nahrazují slovy "v režimu T1 nebo T2".

11. V článku 13 odst. 3 písm. b) se slova "s tranzitním dokladem T2" nahrazují slovy "v režimu T2".

12. Článek 15 odstavec 3 písm. b) se zrušuje.

Článek 2

Text přílohy I se nahrazuje textem dodatku A k tomuto usnesení.

Článek 3

Text přílohy II se nahrazuje textem dodatku B k tomuto usnesení.

Článek 4

S výjimkou dodatků I až IV je text přílohy III nahrazen textem dodatku C k tomuto usnesení.

Článek 5

1. Dodatek I k příloze III se stává dodatkem A1 k příloze III, ve znění tohoto usnesení, nazvaným "Vzor tiskopisu pro tranzitní prohlášení".

2. Dodatek II k příloze III se stává dodatkem A2 k příloze III, ve znění tohoto usnesení, nazvaným "Vzor alternativně použitého tiskopisu pro tranzitní prohlášení".  

3. Dodatek III k příloze III se stává dodatkem A3 k příloze III, ve znění tohoto usnesení, nazvaným "Vzor doplňkového tiskopisu pro použití se vzorem tiskopisu v dodatku A1".  

4. Dodatek IV k příloze III se stává dodatkem A4 k příloze III, ve znění tohoto usnesení, nazvaným "Vzor doplňkového tiskopisu pro použití se vzorem tiskopisu v dodatku A2".

Článek 6

Příloha IV se doplňuje následujícím způsobem:  

1. Článek 3 písm. a) se nahrazuje následujícím textem:

 "a) všechny pohledávky spojené s dluhy upravenými v příloze I článek 3 odst. 1, které se týkají operace společného tranzitního režimu započaté po nabytí platnosti této přílohy;".  

2. Článek 7 odst. 2 písm. c) se nahrazuje následujícím textem:

"c) pohledávka překročí částku 1 500 EURO. Částka vyjádřená v EURO se přepočítává na národní měny podle ustanovení přílohy II článek 22.".

Článek 7

1. Toto usnesení vstoupí v platnost datem jeho přijetí.  

2. Nabude účinnosti 1. července 2001. Nicméně, operace ve společném tranzitním režimu u zboží uvedeného v příloze I dodatek I mohou být prováděny pouze se zajištěním globální zárukou, pokud byla schválena v souladu s přílohou I článek 48 až 61. f  Příloha I článek 71 stejně jako odstavec 7 písm. b) tohoto článku nabudou účinnosti 1. ledna 2001.  

3. Opatření tohoto usnesení se nevztahují na zboží propuštěné do společného tranzitního režimu před datem jeho účinnosti.  

4. Odkazy na přílohy Úmluvy ve znění předcházejícím tomuto usnesení budou považovány za odkazy na přílohy ve znění vyplývajícím z tohoto usnesení.  

5. Článek 4 odst. 1 věta druhá a článek 4 odst. 2 Usnesení 1/99 Smíšeného výboru se zrušuje.  

6. Článek 30 odst. 1 přílohy I, ve znění tohoto usnesení, se bude týkat úřadů odeslání nejpozději v okamžiku, kdy tyto úřady začnou provádět ustanovení přílohy I hlava II kapitola VII.

7. Pro přílohu I hlava III, jak je změněno tímto usnesením budou platit následující opatření:

a)  povolení platná k datu účinnosti tohoto usnesení mohou zůstat v účinnosti nejpozději do 31. prosince 2001;
b)  každé povolení udělující status schváleného odesílatele musí být v souladu s přílohou I článek 71, jakmile úřad odeslání provádí ustanovení přílohy I hlava II kapitola VII. Nicméně, povolení platná před 31. březnem 1999 musí být v souladu s přílohou I článek 71 do data určeného příslušnými orgány a nejpozději do 31. března 2004;
c)  zjednodušení uvedená v příloze I článek 48 odst. 1 písm. g) body i) a iii) budou vyžadovat schválení od data a za podmínek stanovených Smíšeným výborem.  

8. Tiskopisy, jež jsou na skladě k datu účinnosti tohoto usnesení, které nejsou zcela shodné se vzory tiskopisů uvedenými v příloze III k Úmluvě, ve znění tohoto usnesení, mohou být použity, pod podmínkou provedení nezbytných změn, dokud se nespotřebují nebo nejpozději do 31. prosince 2002.

Za podmínek uvedených v předešlém pododstavci, tiskopis TC 32 (záruční doklad paušální záruky) může být použit jako záruční doklad individuální záruky podle přílohy I článek 14 odst. 2 místo tiskopisu uvedeného v dodatku B3 přílohy III. Je-li takto použit, slova "paušální" v horní části přední strany tiskopisu musí být škrtnuta a nahrazena slovem "individuální".  

9. Do 1. ledna 2003 posoudí Smíšený výbor ustanovení týkající se poskytnutí HS kódu na základě zprávy Komise vypracované po konzultaci s útvary, které reprezentují dotčené zúčastněné. Je-li to vhodné, Smíšený výbor definuje, kdy a za jakých podmínek by mohla být povinnost použít tento kód, event. další informace ke zboží propuštěnému do společného tranzitního režimu, rozšířena do co nejširšího možného rozsahu operací ve společném tranzitním režimu. Toto posouzení přihlédne k počítačem podporovanému společnému tranzitnímu režimu. f  Dáno v Bruselu dne 20. prosince 2000.

Za Smíšený výbor:
Michel Vanden Abeele
předseda

DODATEK A

PŘĺLOHA I
Společné tranzitní režimy

HLAVA I
Všeobecná ustanovení

Článek 1

1. Tato příloha obsahuje prováděcí předpisy pro společný tranzitní režim ve smyslu článku 1 odst. 3 Úmluvy.

2. Není-li dále uvedeno jinak, ustanovení této přílohy platí pro operace ve společném tranzitním režimu, bez ohledu na to, zda je použit režim T1 nebo T2.

3. Seznam zboží, které představuje vyšší riziko podvodů je uveden v dodatku I. Týká-li se ustanovení současné úmluvy tohoto dodatku, bude každé opatření týkající se zboží uvedeného v seznamu uplatněno pouze tehdy, překročí-li jeho množství odpovídající minimum. Dodatek I bude posuzován minimálně jedenkrát za rok.

Kapitola I
Rozsah platnosti a vymezení pojmů

Rozsah platnosti
Článek 2

1. Společný tranzitní režim se neuplatňuje pro poštovní zásilky (včetně poštovních balíků).

2. Smluvní strana může rozhodnout, že pro přepravy zboží potrubím se nebude společný tranzitní režim uplatňovat. Toto rozhodnutí musí být oznámeno Komisi, která o něm bude informovat ostatní země.

Vymezení pojmů
Článek 3

Ve smyslu této Úmluvy se rozumí:

a)  "příslušnými orgány",
celní nebo jiné orgány, které jsou odpovědné za provádění této Úmluvy;

b)  "tranzitním prohlášením",
úkon, kterým osoba předepsanou formou a způsobem projeví vůli k propuštění zboží do společného tranzitního režimu;

c)  "listy tranzitního prohlášení",   
listy dokladu nebo dokladů použitých jako tranzitní prohlášení;

d)  "režimem T2",
režim T2 podle článku 2 Úmluvy, který je na listech tranzitního prohlášení označen symbolem "T2" nebo "T2F";

e)  "hlavním povinným",
osoba, která sama nebo prostřednictvím zmocněného zástupce činí prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitního režimu;

f)  "úřadem odeslání",
celní úřad, u něhož je zboží propuštěno do společného tranzitního režimu;

g)  "tranzitním úřadem",   
- vstupní celní úřad na území jiné smluvní strany nežli ze které je zboží odesíláno, nebo
- výstupní celní úřad z území smluvní strany, jestliže zásilka opouští v průběhu tranzitní operace celní území této smluvní strany přes hranici mezi smluvní stranou a třetí zemí;

h)  "úřadem určení",
celní úřad, kterému musí být předloženo zboží propuštěné do společného tranzitního režimu k ukončení režimu;

i)  "úřadem záruky",
úřad určený příslušnými orgány každé země, kde ručitelé předkládají své záruky;

j)  "ručitelem",  
každá fyzická nebo právnická třetí osoba, která se písemně zaváže společně a nerozdílně s hlavním povinným zaplatit každý dluh, který by mohl vzniknout, do výše zaručené částky;

k)  "kódem HS",  
číselný kód položek nebo podpoložek nomenklatury Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, zavedeného Úmluvou ze 14. června 1983;

l)  "dluhem",  
dovozní nebo vývozní cla a jiné poplatky vztahující se na zboží propuštěné do společného tranzitního režimu;

m)  "dlužníkem",  
každá fyzická nebo právnická osoba povinná zaplatit dluh;

n)  "Komisí",  
Komise Evropských společenství;

o)  "propuštěním zboží",  
úkon, kterým příslušné orgány dovolí nakládat se zbožím podle podmínek společného tranzitního režimu;

p)  "osobou se sídlem ve smluvní straně",  
- v případě fyzické osoby, každá osoba, která tam má obvyklé místo pobytu;  
- v případě právnické osoby nebo společenství osob, každá osoba, která tam má evidované sídlo, ústředí nebo stálou organizační složku;

q)  "technikou zpracování dat",  
- výměna zpráv ve standardu EDI s příslušnými orgány; nebo
- zavedení informací požadovaných pro dokončení příslušných formalit do systémů počítačového zpracování dat příslušných orgánů;

r)  "termínem EDI (elektronická výměna dat)",  
elektronický přenos dat formou standardní zprávy s předem definovanou strukturou uznávanou pro elektronický přenos v oblasti zpráv mezi dvěma počítačovými systémy;

s)  "standardní zprávou",  
předem definovaná struktura, která je uznávána pro elektronický přenos dat;

t)  "osobními údaji",  
jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické nebo právnické osobě, jejíž totožnost byla nebo může být zjištěna.

Kapitola II
Povinnosti hlavního povinného

Článek 4

1. Hlavní povinný musí:

a)   předmětné zboží a nezbytné doklady dodat ve stanovené lhůtě a v nezměněném stavu úřadu určení a přitom dbát na dodržení opatření přijatých příslušnými orgány k zajištění totožnosti zásilky;
b)   dodržovat další předpisy týkající se společného tranzitního režimu;
c)    předložit na požádání všechny nezbytné doklady a informace v jakékoli formě a ve stanovené lhůtě příslušným orgánům odpovědným za kontrolu a poskytnout jim náležitou pomoc.

2. Aniž by byly jakkoliv porušeny povinnosti hlavního povinného uvedené v odstavci 1, je dopravce nebo příjemce zboží, který zboží přijímá s vědomím, že toto zboží je přepravováno ve společném tranzitním režimu, také povinen toto zboží a nezbytné doklady dodat ve stanovené lhůtě a v nezměněném stavu úřadu určení a musí přitom dbát na dodržení opatření přijatých příslušnými orgány k zajištění totožnosti zásilky.

Kapitola III
Zajišťování

Povinnost poskytnout zajištění
Článek 5

1. Hlavní povinný poskytne zajištění, aby byla zabezpečena úhrada dluhu, který by mohl za příslušné zboží vzniknout.

2. Zajištění může být:

a)   buď ve formě individuálního zajištění poskytnutého na jednu operaci ve společném tranzitním režimu;
b)   nebo, v případě zjednodušeného postupu podle článku 48, ve formě globální záruky poskytnuté pro několik operací najednou.

Formy zajištění
Článek 6

1. Zajištění může být učiněno:

a)   složením hotovosti u úřadu odeslání, nebo
b)   ručitelem u úřadu záruky.

2. Příslušné orgány mohou navržený druh zajištění odmítnout, pokud nezaručuje řádný průběh tranzitního režimu.

3. Hotovost musí být poskytnuta v měně země odeslání nebo prostřednictvím jiného platebního prostředku uznaného příslušnými orgány této země.

Zajištění ve formě hotovosti nebo rovnocenného platebního prostředku se poskytuje v souladu s platnými předpisy v zemi odeslání.

4. Ručitel musí mít sídlo ve smluvní straně, ve které se záruka poskytuje a musí být schválen příslušnými orgány. Ručitel stanoví ve smluvních stranách, které jsou příslušnou operací ve společném tranzitním režimu dotčeny, zvolené místo pro úřední doručování nebo určí zmocněnce pro přijímání písemností adresovaných ručiteli. Je-li Společenství jednou ze smluvních stran, musí ručitel stanovit zvolené místo pro úřední doručování nebo určit zmocněnce pro přijímání písemností adresovaných ručiteli v každém členském státě Společenství.

Příslušné orgány odmítnou schválit ručitele, pokud neposkytuje dostatečnou jistotu řádné a včasné úhrady dluhu, který by mohl vzniknout až do maximální částky záruky.

Osvobození od poskytování záruky
Článek 7

1. Kromě případů určených v případě potřeby se záruka nevyžaduje pro:

a)   leteckou přepravu;
b)   přepravu zboží po Rýně a rýnských vodních cestách;
c)   přepravu potrubím;
d)   operace ve společném tranzitním režimu prováděné podle článku 48 odst. 1 písm. g) bodu i).

2. Každá země může upustit od povinnosti poskytování záruky při přepravě zboží po jiných vodních cestách, které leží na jejím území, nežli jsou ty, které jsou uvedeny v odstavci 1 písm. b). Země oznámí Komisi podrobnosti o opatřeních, která v této souvislosti učinila, a Komise informuje ostatní země.

Kapitola IV
Jiná ustanovení

Právní status dokladů a záznamů
Článek 8

1. Doklady řádně vystavené příslušnými orgány jedné země a opatření, která tyto orgány přijaly nebo akceptovaly, mají v ostatních zemích stejné právní účinky jako doklady, které řádně vystavily příslušné orgány těchto zemí, a opatření, která tyto orgány přijaly nebo akceptovaly.

2. Zjištění příslušných orgánů jedné země při kontrolách provedených v rámci společného tranzitního režimu mají v ostatních zemích stejnou průkaznost jako zjištění příslušných orgánů každé z těchto zemí.

Seznam celních úřadů příslušných pro operace ve společném tranzitním režimu
Článek 9

Každá země předá Komisi ve stanovené formě seznam celních úřadů příslušných pro operace ve společném tranzitním režimu s příslušným číselným označením, rozsahy činností a úředními dny a hodinami. Každá změna musí být oznámena Komisi.

Komise oznámí tyto údaje ostatním zemím.

Porušení předpisů a sankce
Článek 10

Země přijmou nutná opatření k zamezení porušování předpisů nebo protiprávního jednání a pro jejich účinné potrestání.

Elektronické postupy
Článek 11

Za podmínek a způsobem určeným příslušnými orgány a při dodržení zásad stanovených celními předpisy mohou příslušné orgány umožnit zpracování formalit technikou počítačového zpracování dat.

HLAVA II
Průběh režimu

Kapitola I
Individuální zajištění

Poskytnutí individuálního zajištění
Článek 12

1. Individuální zajištění vypočtené na základě nejvyšších sazeb vztahujících se na příslušné zboží v zemi odeslání musí pokrýt v plné výši částku dluhu, který může vzniknout.

Sazby, které jsou brány v úvahu při výpočtu výše individuálního zajištění, nesmí být nižší než minimální sazba, která je uvedena v pátém sloupci dodatku I.

2. Individuální zajištění ve formě složení hotovosti je platné ve všech smluvních stranách. Jakmile bude režim vyřízen, hotovost bude vrácena.

3. Individuální zajištění poskytnuté ručitelem a platné ve všech smluvních stranách může být učiněno použitím záručních dokladů individuální záruky znějících na částku 7 000 EURO vydaných ručitelem osobám, které chtějí vystupovat jako hlavní povinní.

Ručitel ručí za každý záruční doklad do částky 7 000 EURO.

Poskytnutí individuální záruky ručitelem
Článek 13

1. Individuální záruka poskytnutá ručitelem musí odpovídat vzoru v dodatku B1 přílohy III.

Není-li úřad záruky zároveň úřadem odeslání pro tranzitní operaci, ponechá si jeden výtisk záruky, který prokazuje, že přijal závazek ručitele. Hlavní povinný předloží originál úřadu odeslání, který si jej ponechá. V případě potřeby může úřad odeslání požadovat překlad do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků této země.

2. Pokud to vyžadují národní právní předpisy, nařízení, správní předpisy nebo obchodní zvyklosti, může každá země povolit, aby měla záruka uvedená v odstavci 1 jinou formu, pokud bude mít stejný právní účinek jako záruka podle předepsaného vzoru.

Poskytnutí individuální záruky prostřednictvím záručních dokladů
Článek 14

1. V případě podle článku 12 odstavec 3 musí individuální záruka odpovídat vzoru uvedenému v dodatku B2 přílohy III.

Článek 13 odstavec 2 se použije přiměřeně.

2. Záruční doklad individuální záruky bude vystaven podle přílohy III. Ručitel vyznačí na záručním dokladu poslední den lhůty platnosti, která nesmí být delší než 1 rok od jeho vydání včetně.

3. Ručitel může vydávat záruční doklady individuální záruky, které neplatí pro operace ve společném tranzitním režimu se zbožím uvedeným v dodatku I.

Pro tento účel uvede ručitel na příslušný záruční doklad individuální záruky úhlopříčně jednu z následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

4. Hlavní povinný předloží úřadu odeslání na pokrytí dluhu, který by mohl vzniknout, potřebný počet záručních dokladů individuální záruky odpovídající hodnotě násobků 7 000 EURO. Úřad odeslání si tyto záruční doklady ponechá.

Vypovězení a zrušení záruky
Článek 15

1. Úřad záruky zruší ručitelský vztah, který vznikl přijetím závazku ručitele, jestliže podmínky platné v době jeho přijetí již nejsou splněny.

Ručitel může svůj závazek kdykoliv vypovědět.

2. Vypovězení nebo zrušení nabude účinnosti šestnáctý den ode dne jeho oznámení ručiteli nebo úřadu záruky.

Ode dne účinnosti výpovědi se žádné dříve vydané a ještě platné záruční doklady individuální záruky nesmějí použít pro propuštění zboží do společného tranzitního režimu.

3. Země, v které se nachází úřad záruky, bezodkladně oznámí Komisi vypovězení nebo zrušení, jakož i den jeho účinnosti. Komise to oznámí ostatním zemím.

Kapitola II
Dopravní prostředky a prohlášení

Nakládka
Článek 16

1. V jednom tranzitním prohlášení smí být uvedeno pouze to zboží, které bylo naloženo nebo které má být naloženo na jediný dopravní prostředek a které je určeno k přepravě od jednoho úřadu odeslání k jednomu úřadu určení.

Podle tohoto článku se za jediný dopravní prostředek považují následující dopravní prostředky, pokud se jimi přepravuje zboží, které má být společně odesláno:

a)   silniční vozidlo s jedním nebo několika přívěsy nebo návěsy;
b)   souprava spojených železničních vagónů;
c)   lodě, které tvoří celek;
d)   kontejnery, které byly ve smyslu tohoto článku naloženy na jeden dopravní prostředek.

2. Jediný dopravní prostředek může být použit k naložení zboží u několika úřadů odeslání a k jeho vyložení u několika úřadů určení.

Písemná tranzitní prohlášení
Článek 17

1. Zboží se propustí do společného tranzitního režimu s použitím tranzitního prohlášení vyhotoveného na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze III.

2. Tranzitní prohlášení může být případně doplněno jedním nebo několika doplňkovými tiskopisy, jejichž vzor je uveden v příloze III. Tyto tiskopisy budou nedílnou součástí prohlášení.

3. Ložné listy vyhotovené podle vzoru v příloze III se mohou místo doplňkových tiskopisů použít jako popisná část tranzitního prohlášení, jehož budou nedílnou součástí.

4. Tiskopisy uvedené v odstavcích 1 až 3 se vyplní podle přílohy III. Vytisknou se a vyplní v některém z úředních jazyků smluvních stran, které jsou schváleny příslušnými orgány země odeslání. Pokud je to nutné, mohou příslušné orgány země, které se společný tranzitní režim týká, požadovat překlad do úředního jazyka nebo do jednoho z úředních jazyků své země.

5. Navazuje-li společný tranzitní režim v zemi odeslání na jiné celně schválené určení nebo použití, je nutno v tranzitním prohlášení na toto celně schválené určení nebo použití nebo na příslušné celní doklady učinit odkaz. V případě potřeby může úřad odeslání požadovat předložení těchto dokladů.

6. K tranzitnímu prohlášení musí být přiložen přepravní doklad.

Úřad odeslání nemusí trvat na předložení tohoto dokladu při splnění celních formalit za podmínky, že přepravní doklad je uschován a je mu k dispozici.

Jiná tranzitní prohlášení
Článek 18

1. Tranzitní prohlášení podaná prostřednictvím standardních zpráv EDI odpovídají struktuře a údajům uvedeným v příloze III.

2. V případě tranzitního prohlášení podaného zasláním údajů požadovaných pro splnění formalit do systému zpracování dat příslušných orgánů, se údaje písemného prohlášení podle přílohy III nahradí zasláním dat v kódované formě nebo v jakékoli jiné formě stanovené příslušnými orgány a odpovídající údajům požadovaným v písemném prohlášení příslušným orgánům k tomu určeným.

3. Příslušné orgány mohou za podmínek a způsobem, který určí, a v souladu s celními předpisy, povolit, aby se ložné listy použily jako popisná část tranzitních prohlášení podaných technikou zpracování dat.

4. Příslušné orgány mohou za podmínek a způsobem, který určí, a s patřičným ohledem na zásady stanovené celními předpisy, povolit, aby se prohlášení nebo jejich některé údaje podávala prostřednictvím disket, magnetických pásků nebo podobných prostředků výměny dat, v případě potřeby v kódované formě.

Smíšené zásilky
Článek 19

Obsahují-li zásilky současně zboží, které se má přepravovat v režimu T1, a zboží, které se má přepravovat v režimu T2, k tranzitnímu prohlášení označenému symbolem "T" musí být připojeny:

a)  *doplňkové tiskopisy označené dle potřeby symboly "T1bis", "T2bis" nebo "T2Fbis"; nebo

b)  *ložné listy označené dle potřeby symboly "T1", "T2" nebo "T2F".

Předpokládaný režim T1
Článek 20

Jestliže nebyl do pravého pododstavce 1 tranzitního prohlášení uveden žádný ze symbolů T1, T2 nebo T2F nebo jestliže nebylo přihlédnuto k ustanovení článku 19 o zásilkách, které obsahují současně zboží přepravované v režimu T1 a zboží přepravované v režimu T2, považuje se takové zboží za zboží přepravované v režimu T1.

Podepisování tranzitního prohlášení a závazek hlavního povinného
Článek 21

Tranzitní prohlášení podepisuje hlavní povinný, přičemž je odpovědný za:

a)   správnost údajů uvedených v prohlášení;
b)   pravost připojených dokladů, a
c)   dodržení všech povinností souvisejících s propuštěním příslušného zboží do společného tranzitního režimu.

Kapitola III
Postup u úřadu odeslání

Podání tranzitních prohlášení
Článek 22

Tranzitní prohlášení se podává úřadu odeslání během stanovených úředních dnů a hodin. Zmíněný úřad může na žádost a náklady hlavního povinného povolit, aby se prohlášení podalo mimo stanovené úřední dny a hodiny.

Úřad odeslání může také na žádost a náklady hlavního povinného povolit, aby se prohlášení podalo na jiném místě.

Stanovená trasa
Článek 23

1. Zboží propuštěné do společného tranzitního režimu se na úřadu určení přepravuje po ekonomicky nejvýhodnější trase.

2. Bez dotčení článku 64 stanoví úřad odeslání, v případě přepravy zboží uvedeného v seznamu v dodatku I nebo v případech, kdy to příslušné orgány nebo hlavní povinný považují za nezbytné, předepsanou trasu a do odstavce 44 tranzitního prohlášení uvede minimálně tranzitní země s ohledem na skutečnosti sdělené hlavním povinným.

Přijetí a evidence tranzitního prohlášení
Článek 24

Úřad odeslání přijme a zaeviduje tranzitní prohlášení,

a)   obsahuje-li všechny údaje požadované touto Úmluvou;
b)   jsou-li předloženy všechny potřebné doklady; a
c)   je-li předmětné zboží předloženo celním orgánům.

Oprava tranzitního prohlášení
Článek 25

1. Hlavnímu povinnému se na jeho žádost povolí provést opravu jednoho nebo více údajů v tranzitním prohlášení po jeho přijetí příslušnými orgány. Oprava však nesmí mít za následek, že se tranzitní prohlášení bude týkat jiného zboží než toho, které bylo původně deklarováno.

2. Oprava se nepovolí, jestliže o její provedení bylo požádáno poté, co příslušné orgány:

a)   informovaly hlavního povinného, že bude provedena kontrola zboží; nebo
b)   zjistily, že příslušné údaje jsou nesprávné; nebo
c)   zboží propustily.

Lhůta pro předložení úřadu určení
Článek 26

1. Úřad odeslání stanoví lhůtu, ve které musí být zboží předloženo úřadu určení, s ohledem na předpokládanou trasu, současné přepravní a jiné právní předpisy, a v případě potřeby s přihlédnutím ke skutečnostem sděleným hlavním povinným.

2. Lhůta stanovená úřadem odeslání je závazná pro příslušné orgány zemí, jejichž území je příslušnou operací společného tranzitního režimu dotčeno a tyto orgány ji nesmí měnit.

3. Je-li zboží dodáno úřadu určení po uplynutí lhůty stanovené úřadem odeslání, má se zato, že lhůta byla dodržena, bude-li úřadu určení hodnověrně prokázáno, že nedodržení lhůty nebylo způsobeno okolnostmi, za které by odpovídal dopravce nebo hlavní povinný.

Kontrola tranzitních prohlášení
Článek 27

1. Pro účely kontroly přijatých tranzitních prohlášení mohou příslušné orgány země odeslání provést následující kontroly na základě analýzy rizika nebo náhodným výběrem:

a)   kontrolu tranzitního prohlášení a přiložených dokladů;
b)   kontrolu zboží a v případě potřeby odebrání vzorků za účelem vykonání analýzy nebo podrobných zkoušek.

2. Kontrola zboží se vykonává na místech k tomu určených a v pracovní době. Na žádost a na náklady hlavního povinného mohou příslušné orgány vykonat prohlídku zboží na jiných místech nebo v jiné než pracovní době.

Opatření k zajištění totožnosti
Článek 28

1. Úřad odeslání zajistí totožnost způsobem, který pokládá za potřebný.

2. Bez dotčení článku 11 odst. 4 Úmluvy nelze propustit zboží do společného tranzitního režimu, není-li možno přiložit závěry podle ustanovení článku 11 odst. 2 nebo 3 Úmluvy.

3. Použije-li se prostorová závěra, prověří příslušné orgány, zda byl dopravní prostředek schválen pro přiložení závěry nebo zda je pro přiložení závěry způsobilý.

4. Za schválené na základě jiných celních předpisů ve smyslu článku 11 odst. 2 písm. a) Úmluvy se považuje každé silniční vozidlo, přívěs, návěs nebo kontejner, schválené pro přepravu zboží pod celní závěrou na základě mezinárodní smlouvy, jejímiž smluvními stranami jsou Evropské společenství nebo jeho členské země, jakož i země ESVO.

5. Závěry musejí vyhovovat vlastnostem uvedeným v dodatku II.

6. Závěry nesmí být odstraněny bez souhlasu příslušných orgánů.

7. Popis zboží ve smyslu článku 11 odst. 4 Úmluvy se považuje za postačující, je-li dostatečně přesný k jednoduchému zjištění druhu a množství zboží.

V případech uvedených v článku 11 odst. 4 Úmluvy uvede úřad odeslání k poznámce "Přiložené závěry" do odstavce tranzitního prohlášení označeného "D. Kontrola úřadem odeslání" jednu z následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

Poznámky celního orgánu v tranzitním prohlášení a propuštění zboží
Článek 29

1. Úřad odeslání uvede na každý list tranzitního prohlášení výsledky kontroly.

Souhlasí-li výsledky kontroly s prohlášením, úřad odeslání propustí zboží a na listy tranzitního prohlášení uvede datum propuštění.

2. Listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, které hlavnímu povinnému vrátil úřad odeslání, doprovázejí zboží propuštěné do společného tranzitního režimu po dobu jeho přepravy.

Tranzitní doprovodný doklad
Článek 30

1. Je-li tranzitní prohlášení zpracováno úřadem odeslání s použitím počítačového systému, jsou listy č. 4 a 5 prohlášení nahrazeny tranzitním doprovodným dokladem, jehož vzor je uveden v příloze III.

2. V případě potřeby se k tranzitnímu doprovodnému dokladu připojí seznam položek nebo ložný list, které jsou jeho nedílnou součástí a odpovídají vzorům uvedeným v příloze III.

3. V případě uvedeném v odstavci 1 si úřad odeslání ponechá tranzitní prohlášení a propustí zboží vydáním tranzitního doprovodného dokladu hlavnímu povinnému.

4. Na základě povolení může být tranzitní doprovodný doklad vyhotoven s použitím počítačového systému hlavního povinného.

5. Ustanovení této Úmluvy, která se vztahují k listům tranzitního prohlášení doprovázejícím zásilku, se použijí obdobně pro tranzitní doprovodný doklad.

Kapitola IV
Formality během přepravy

Předložení listů tranzitního prohlášení
Článek 31

Listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení a jiné doklady doprovázející zboží musí být na požádání předloženy příslušným orgánům.

Tranzitní úřad
Článek 32

1. Zásilka a listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení musí být předložena na každém tranzitním úřadu.

2. Dopravce předkládá každému tranzitnímu úřadu potvrzení o překročení hranice vyhotovené podle vzoru uvedeného v příloze III, který si jej ponechá.

3. Tranzitní úřady provedou kontrolu zboží v případě, že to považují za nutné.

4. Pokud se přeprava uskuteční přes jiný tranzitní úřad, než který je uveden na listech č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, odešle bezodkladně skutečný tranzitní úřad potvrzení o překročení hranice původně určenému tranzitnímu úřadu.

5. Odstavce 1 až 4 neplatí pro přepravu zboží po železnici.

Události během přepravy
Článek 33

1. V níže uvedených případech dopravce uvádí do listů č. 4 a 5 tranzitního prohlášení příslušné poznámky a takto opatřené listy předkládá spolu se zásilkou příslušným orgánům země, na jejímž území se dopravní prostředek nachází, a to:

a)   při změně přepravní trasy a při použití ustanovení článku 23 odst. 2;
b)   došlo-li během přepravy k odstranění závěr z důvodů, které dopravce nemohl ovlivnit;
c)   je-li zboží přeloženo na jiný dopravní prostředek; každá překládka se musí uskutečnit pod dohledem příslušných orgánů, které však mohou povolit překládku bez jejich dohledu;
d)   při bezprostředně hrozícím nebezpečí, které si vynutí okamžité částečné nebo úplné vyložení dopravního prostředku;
e)   při každé události, nepředvídaném incidentu nebo havárii, které by mohly mít vliv na nedodržení povinností hlavního povinného nebo dopravce.

2. Jestliže jsou příslušné orgány toho názoru, že příslušná operace ve společném tranzitním režimu může bez problémů pokračovat, potvrdí listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení po přijetí nezbytných opatření.

Kapitola V
Formality u úřadu určení

Předložení úřadu určení
Článek 34

1. Zboží a listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení musí být předloženy úřadu určení během stanovených úředních dnů a hodin. Úřad určení však může na žádost a na náklady zúčastněného povolit předložení zboží a dokladů mimo stanovené úřední dny a hodiny. Úřad určení může také na žádost a na náklady zúčastněného povolit, aby bylo zboží a listy č. 4 a 5 prohlášení předloženy na jiném místě.

2. Úřad určení zaeviduje listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení a opatří je datem předložení a výsledky provedených kontrol.

3. Jako důkaz o ukončení režimu podle článku 39 odst. 2 potvrdí úřad určení na žádost hlavního povinného další list č. 5 nebo kopii listu č. 5 tranzitního prohlášení, na které je uvedena jedna z následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

4. Tranzitní operace se může ukončit i na jiném úřadu, než je úřad určení uvedený v tranzitním prohlášení. Tento úřad se stává úřadem určení.

Patří-li nový úřad určení pod jurisdikci smluvní strany odlišné od té, pod jejíž jurisdikci patří původně určený úřad, tento nový úřad uvede do odstavce "I. Kontrola úřadem určení" listu č. 5 tranzitního prohlášení k obvyklým poznámkám i jednu z následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

5. Jestliže obsahuje tranzitní prohlášení ve smyslu odstavce 4 pododstavec 2 jednu z následujících poznámek, zboží zůstává pod dohledem nového úřadu určení a bez výslovného povolení úřadu odeslání se nesmí doručit jinam než na území té smluvní strany, pod jejíž jurisdikci patří úřad odeslání:

(Není k dispozici v textové podobě)

6. Poznámka v odstavci 5 se vždy v případě potřeby doplní slovy "Společenství", "Maďarsko", "Island", "Norsko", "Polsko", "Slovenská republika", "Švýcarsko" nebo "Česká republika" v jazyku příslušné poznámky.

Potvrzení o dodání
Článek 35

1. Úřad určení na žádost osoby, která předložila listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, vydá potvrzení o dodání.

2. Tiskopis potvrzení o dodání musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze III. Jinak může být potvrzení o dodání vydáno na zadní straně výtisku č. 5 tranzitního prohlášení v odstavci pro to určeném.

3. Potvrzení o dodání vyplní účastník předem. Potvrzení může obsahovat i jiné údaje týkající se zásilky zboží, s výjimkou části určené pro úřad určení. Potvrzení o dodání nelze použít jako důkaz o ukončení tranzitního režimu podle článku 39 odst. 2.

Zpětné zaslání listu č. 5
Článek 36

Příslušné orgány země určení zašlou bezodkladně, avšak nejpozději jeden měsíc po ukončení tranzitního režimu, list č. 5 tranzitního prohlášení zpět příslušným orgánům země odeslání.

Centrální úřad
Článek 37

Každá země bude informovat Komisi o tom, které úřady byly pověřeny centralizovaným příjmem a odesíláním dokladů, o typech dokladů, kterých se to týká, jakož i o případných dalších úkolech svěřených těmto úřadům. Komise tuto informaci oznámí ostatním zemím.

Kapitola VI
Kontrola ukončení režimu

Ukončení a vyřízení režimu
Článek 38

1. Společný tranzitní režim je ukončen a povinnosti hlavního povinného splněny, bylo-li propuštěné zboží spolu s požadovanými doklady předloženo úřadu určení podle předpisů upravujících režim.

2. Příslušné orgány společný tranzitní režim vyřídí, mohou-li porovnáním údajů předložených úřadu odeslání a úřadu určení konstatovat, že tranzitní režim byl řádně ukončen.

Oznámení hlavnímu povinnému a alternativní důkaz o ukončení režimu
Článek 39

1. Jestliže příslušným orgánům země odeslání není vrácen list č. 5 tranzitního prohlášení do dvou měsíců ode dne přijetí prohlášení, tyto orgány to oznámí hlavnímu povinnému a vyzvou ho, aby předložil důkaz o ukončení režimu.

2. Důkaz podle odstavce 1 může být příslušným orgánům uspokojivě poskytnut formou dokladu ověřeného příslušnými orgány země určení, který obsahuje údaje potřebné k identifikaci zboží a z kterého vyplývá, že předmětné zboží bylo předloženo úřadu určení nebo, v případech uvedených v článku 72, schválenému příjemci.

3. Společný tranzitní režim se také považuje za ukončený, poskytne-li hlavní povinný uspokojivým způsobem příslušným orgánům celní doklad, vydaný ve třetí zemi, kam zboží vstoupilo, o přidělení celně schváleného určení nebo použití zboží v této zemi nebo jeho opis nebo fotokopii, který obsahuje údaje potřebné k identifikaci zboží. Správnost opisů nebo fotokopií musí být ověřena úřadem, který potvrzoval originály dokladů, orgány příslušných třetích zemí nebo orgány jedné z těchto zemí.

Pátrací řízení
Článek 40

1. Jestliže příslušné orgány země odeslání neobdrží do čtyř měsíců od přijetí tranzitního prohlášení žádný důkaz o ukončení režimu, zahájí ihned pátrací řízení s cílem získat všechny informace potřebné pro vyřízení režimu, nebo, není-li to možné, aby se:

- zjistilo, zda došlo ke vzniku celního dluhu;
- určil dlužník;
- stanovily příslušné orgány, které jsou odpovědné za vybrání dluhu.

Jestliže byly příslušné orgány informovány dříve, že režim nebyl ukončen, nebo mají-li podezření, zahájí bezodkladně pátrací řízení.

2. Pátrací řízení se zahájí i v případě, pokud se dodatečně zjistilo, že důkaz o ukončení režimu byl padělán, a pátrací řízení je nezbytné pro dosažení cílů uvedených v odstavci 1.

3. Pro zahájení pátracího řízení zašlou příslušné orgány země odeslání příslušným orgánům země určení žádost se všemi potřebnými informacemi.

4. Příslušné orgány země určení a v případě potřeby tranzitní úřady, které byly vyzvány k účasti v pátracím řízení, tuto žádost vyřídí bezodkladně.

5. Jestliže se prokáže na základě pátracího řízení, že tranzitní režim byl řádně ukončen, oznámí tuto skutečnost příslušné orgány země odeslání bezodkladně hlavnímu povinnému a v případě potřeby všem příslušným orgánům, které již mohly zahájit podle článku 117 řízení k vybrání dluhu.

Následné prověření
Článek 41

1. Příslušné orgány mohou provést následné prověření pravosti a správnosti údajů a razítek uvedených na listu č. 5 tranzitních prohlášení. Tyto kontroly se provádí v případech pochybností nebo podezření z podvodu. Tyto kontroly mohou být také provedeny na základě analýzy rizika nebo náhodným výběrem.

2. Následné prověření může dále zahrnovat kontroly dokladů, tiskopisů, povolení nebo údajů, které souvisí se společným tranzitním režimem.

3. Příslušné orgány, které obdržely žádost o následné prověření, vyřídí tuto žádost bezodkladně.

4. Jestliže příslušné orgány země odeslání žádají o následné prověření listu č. 5 tranzitního prohlášení z důvodu vzniku pochybností nebo podezření z podvodu, podmínky uvedené v článku 38 odst. 2 se nepovažují za splněné, dokud se neprokáže pravost a správnost údajů, na něž se žádost vztahuje.

Kapitola VII
Dodatečná ustanovení uplatňovaná při výměně dat o tranzitu mezi příslušnými orgány
za použití informační technologie a počítačových sítí

Rozsah platnosti
Článek 42

1. Bez dotčení zvláštních okolností a ustanovení o společném tranzitním režimu, která se v případě potřeby použijí přiměřeně, příslušné orgány použijí informační technologii a počítačové sítě pro výměnu informací popsanou v této kapitole.

2. Pro výměnu informací podle odstavce 1 použijí všechny smluvní strany společnou síť Evropského společenství pro přenos údajů "Common Communications Network/Common System Interface" (CCN/ /CSI). Finanční podíl zemí ESVO a všechny s tím spojené otázky budou dohodnuty mezi Společenstvím a každou ze zemí ESVO.

3. Ustanovení této kapitoly se nevztahují na zjednodušené postupy pro určité druhy doprav uvedené v článku 48 odst. 1 písm. g).

Bezpečnost
Článek 43

1. Stanovené podmínky pro uplatňování formalit pomocí techniky pro zpracování dat obsahují mezi jiným opatření pro kontrolu zdroje údajů a jejich ochranu před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou, úpravou nebo nepovoleným přístupem.

2. Kromě bezpečnostních požadavků uvedených v odstavci 1 příslušné orgány zajistí a budou udržovat odpovídající bezpečnostní opatření pro účinné, spolehlivé a bezpečné fungování celého tranzitního systému.

3. Pro zabezpečení výše uvedené bezpečnostní úrovně se každé vložení, změna a vymazání údajů zaznamená spolu s informací o důvodu tohoto postupu, přesného času a osoby, která to učinila. Zároveň je nutno původní údaje nebo všechny údaje, které byly podrobeny uvedenému postupu, zachovat minimálně po dobu tří kalendářních let od konce roku, kdy ke změně došlo, nebo případně i na delší dobu, vyžadují-li to jiná ustanovení.

4. Příslušné orgány pravidelně kontrolují bezpečnost.

5. Všechny dotčené příslušné orgány se vzájemně informují o každém podezření z porušení bezpečnosti.

Ochrana osobních údajů
Článek 44

1. Smluvní strany použijí osobní údaje předané při provádění této Úmluvy pouze pro její účely a pro účely celně schválených určení nebo použití zboží, která na společný tranzitní režim navazují. Toto omezení však nesmí bránit použití těchto údajů pro účely vyšetřování a soudního jednání konaného ve spojitosti se společným tranzitním režimem. V tomto případě bude příslušný orgán, který poskytl tyto údaje, okamžitě o jejich použití informován.

2. Pokud se týká zpracování osobních údajů předaných při provádění této Úmluvy, smluvní strany se zavazují přijmout všechna opatření potřebná k zajištění ochrany osobních údajů minimálně v takovém rozsahu, jaký určuje Úmluva Rady Evropy z 28. ledna 1981 o ochraně osobnosti při automatickém zpracování osobních dat.

3. Každá smluvní strana učiní veškerá opatření formou efektivních kontrol, která jsou nezbytná k zajištění provádění tohoto článku.

Předběžné oznámení o příchodu zásilky
Článek 45

Úřad odeslání zašle při propuštění zboží deklarovanému úřadu určení prostřednictvím zprávy "Předběžné oznámení o příchodu zásilky" podrobnou informaci o operaci ve společném tranzitním režimu. Tato zpráva je založena na údajích z tranzitního prohlášení, které jsou v případě potřeby opraveny a doplněny. Zpráva odpovídá struktuře a podrobnostem stanoveným smluvními stranami po vzájemné dohodě.

Oznámení o dodání a výsledky kontrol
Článek 46

1. Úřad určení si ponechá tranzitní doprovodný doklad a použije zprávu "Oznámení o dodání", aby informoval úřad odeslání o dodání zboží. Tato zpráva se zasílá v den, kdy zboží bylo dodáno úřadu určení. Tato zpráva nemůže být použita jako důkaz o ukončení tranzitního režimu podle článku 39 odst. 2.

2. Pouze v odůvodněných případech úřad určení zašle úřadu odeslání zprávu "Výsledky kontroly" nejpozději v pracovní den následující po dni dodání zboží úřadu určení.

3. Uvedené zprávy musí odpovídat struktuře a podrobnostem, které stanoví smluvní strany po vzájemné dohodě.

Kontroly na základě předběžného oznámení o příchodu zásilky
Článek 47

Kontrola zboží se provádí na základě zprávy "Předběžné oznámení o příchodu zásilky", obdržené od úřadu odeslání.

HLAVA III
Zjednodušené postupy

Kapitola I
Všeobecná ustanovení o zjednodušených postupech

Rozsah platnosti
Článek 48

1. Příslušné orgány mohou na žádost hlavního povinného nebo v případě potřeby příjemce povolit následující zjednodušené postupy:

a)   použití globální záruky nebo povolení nezajišťovat celní dluh;
b)   použití zvláštních ložných listů;
c)   použití závěr speciálního typu;
d)   osvobození od požadavku na použití předepsané trasy;
e)   status schváleného odesílatele;
f)   status schváleného příjemce;
g)   zjednodušené postupy pro určité druhy dopravy:

i) přeprava zboží po železnici nebo ve velkém kontejneru;

ii) přeprava zboží vzdušnou cestou;

iii) přeprava zboží potrubím;

h)   použití jiných zjednodušených postupů podle článku 6 Úmluvy.

2. Není-li v této příloze nebo v povolení stanoveno jinak, jsou zjednodušené postupy povolené podle odstavce 1 písm. a), b) a g) platné ve všech zemích. Zjednodušené postupy povolené podle odstavce 1 písm. c), d) a e) jsou platné pouze pro ty operace ve společném tranzitním režimu, které začínají v zemi, kde je toto povolení uděleno. Zjednodušený postup povolený podle odstavce 1 písm. f) je platný pouze v zemi, kde bylo povolení uděleno.

Všeobecné podmínky k udělení povolení
Článek 49

1. Povolení podle článku 48 odst. 1 se udělí pouze osobám, které:

a)   mají sídlo ve smluvní straně, s podmínkou, že povolení používat globální záruku může být uděleno pouze osobám, které mají sídlo v zemi, kde se záruka poskytuje;
b)   pravidelně používají společný tranzitní režim nebo jsou celním orgánům známé jako osoby, které jsou schopny plnit svoje povinnosti vyplývající z režimu, nebo, v případě zjednodušeného postupu podle článku 48 odst. 1 písm. f), pravidelně přijímají zboží přepravované v rámci společného tranzitního režimu; a
c)   se nedopustily závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů.

2. Pro zabezpečení řádného provádění zjednodušených postupů je povolení uděleno, pouze když:

a)   příslušné orgány mohou zabezpečit sledování režimu a provádění kontrol, aniž by vynaložily nepřiměřeně vysoké správní úsilí vzhledem k požadavkům příslušné osoby; a
b)   příslušná osoba vede zápisy, které umožní příslušným orgánům vykonávat účinné kontroly.

Obsah žádosti o povolení
Článek 50

1. Žádost o povolení použití zjednodušených postupů, dále jen "žádost", je nutno podat písemně. Žádost musí obsahovat datum a podpis.

2. Žádosti musí obsahovat všechny údaje, na jejichž základě mohou příslušné orgány prověřit, zda jsou splněny všechny podmínky pro povolení požadovaného zjednodušeného postupu.

Odpovědnost žadatele
Článek 51

Osoby, které žádají o zjednodušené postupy, odpovídají ve smyslu platných předpisů smluvních stran a bez dotčení případné trestní odpovědnosti za:

a)   správnost uvedených údajů,
b)   pravost přiložených dokladů.

Příslušné orgány
Článek 52

1. Žádosti se podávají příslušným orgánům země, v níž má žadatel sídlo.

2. Při udělení povolení nebo při zamítnutí žádostí se postupuje podle předpisů platných ve smluvních stranách.

3. Rozhodnutí o zamítnutí žádostí musí mít písemnou formu a musí obsahovat zdůvodnění.

Obsah povolení
Článek 53

1. Originál povolení obsahující datum a podpis spolu s jednou nebo více kopiemi se předá jeho držiteli.

2. Povolení stanoví podmínky použití zjednodušených postupů, jakož i způsoby provádění a kontrol. Platnosti nabude datem vydání.

3. V případech zjednodušených postupů podle článku 48 odst. 1 písm. c), d) a g) se povolení předkládá kdykoliv o to úřad odeslání požádá.

Zrušení a změna
Článek 54

1. Držitel povolení je povinen po jeho obdržení informovat příslušné orgány o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na platnost nebo na obsah povolení.

2. Příslušné orgány povolení zruší nebo změní, pokud:

a)   jedna nebo více podmínek stanovených pro jeho udělení nebyly splněny nebo již nejsou plněny; nebo
b)   po jeho udělení nastala skutečnost, která má vliv na platnost nebo na obsah povolení; nebo
c)   držitel povolení neplní některou pro něj stanovenou povinnost uvedenou v povolení.

3. Rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení musí být zdůvodněno. Rozhodnutí musí být držiteli povolení oznámeno.

4. Rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení je účinné ode dne oznámení. Nicméně ve výjimečných případech, kde to vyžadují oprávněné zájmy držitele povolení, mohou příslušné orgány určit pozdější termín nabytí účinnosti rozhodnutí o zrušení nebo změně. Datum účinnosti musí být uvedeno v rozhodnutí.

Uložení podkladů příslušnými orgány
Článek 55

1. Příslušné orgány ukládají žádosti a k nim přiložené podklady spolu s kopiemi každého vydaného povolení.

2. Není-li žádosti vyhověno nebo je-li povolení zrušeno, žádost a rozhodnutí o zamítnutí nebo zrušení povolení se spolu s příslušnými podklady uloží na dobu minimálně tří let od konce kalendářního roku, ve kterém byla žádost zamítnuta nebo povolení zrušeno.

Kapitola II
Globální záruka a povolení nezajišťovat celní dluh

Referenční částka
Článek 56

1. Hlavní povinný může použít globální záruku nebo povolení nezajišťovat celní dluh až do výše referenční částky.

2. Referenční částka odpovídá částce dluhu, který může vzniknout na zboží, jež je pro hlavního povinného propuštěno do společného tranzitního režimu po dobu minimálně jednoho týdne.

Referenční částku stanoví úřad záruky ve spolupráci se zúčastněným dle:

a)   údajů o zboží, které přepravoval v minulosti, a odhadu množství plánovaných operací ve společném tranzitním režimu založeném na obchodních a účetních dokladech; a
b)   nejvyšších sazeb cel a ostatních poplatků platných pro zboží v zemi, kde se nachází úřad záruky.

3. Úřad záruky každoročně prověří výši referenční částky, zejména s ohledem na informace získané z úřadu(-ů) odeslání a v případě potřeby určí novou výši částky.

4. Hlavní povinný zajistí, aby částky připadající na jím přepravované zboží v ještě neukončených operacích nepřekročily referenční částku.

Hlavní povinný informuje úřad záruky, jakmile referenční částka není dostatečná pro pokrytí operací ve společném tranzitním režimu.

Částka globální záruky a povolení nezajišťovat celní dluh
Článek 57

1. Částka globální záruky se shoduje s referenční částkou uvedenou v článku 56.

2. Osobám, které příslušným orgánům prokáží, že jejich finanční situace je dobrá a že splňují měřítka spolehlivosti uvedené v odstavcích 3 a 4, může být povoleno použití globální záruky se sníženou částkou nebo může být povoleno nezajišťování celního dluhu.

3. Částka globální záruky může být snížena:

a)   na 50 % referenční částky, prokáže-li hlavní povinný dostatečné zkušenosti se společným tranzitním režimem;
b)   na 30 % referenční částky, prokáže-li hlavní povinný dostatečné zkušenosti se společným tranzitním režimem a úzce spolupracuje s příslušnými orgány.

4. Povolení nezajišťovat celní dluh může být uděleno, prokáže-li hlavní povinný dostatečné zkušenosti se společným tranzitním režimem, úzce spolupracuje s příslušnými orgány, má kontrolu nad přepravními operacemi a má dostatečné finanční zdroje pro splnění svých závazků.

5. Pro účely odstavců 3 a 4 vezmou všechny země v úvahu ustanovení uvedená v dodatku III.

Zvláštní ustanovení pro zboží představující zvýšené riziko
Článek 58

1. Má-li být povoleno použití globální záruky pro zboží uvedené v dodatku I, musí hlavní povinný prokázat nejen to, že splňuje podmínky článku 49, ale také to, že jeho finanční situace je dobrá, má dostatečné zkušenosti se společným tranzitním režimem a buď úzce spolupracuje s příslušnými orgány, nebo má kontrolu nad přepravními operacemi.

2. Pro toto zboží částka globální záruky může být snížena:

a)   na 50 % referenční částky, prokáže-li hlavní povinný úzkou spolupráci s příslušnými orgány a má kontrolu nad přepravními operacemi;
b)   na 30 % referenční částky, prokáže-li hlavní povinný úzkou spolupráci s příslušnými orgány, má kontrolu nad přepravními operacemi a má dostatečné finanční zdroje pro splnění svých závazků.

3. Pro účely odstavců 1 a 2 vezmou všechny země v úvahu ustanovení uvedená v dodatku III.

4. Povolení nezajišťovat celní dluh není možno udělit pro operace ve společném tranzitním režimu se zbožím uvedeným v dodatku I.

5. S ohledem na zásady pro udělení povolení použití globální záruky a snížené částky záruky může být ve zvláštních případech použití globální záruky se sníženou částkou dočasně zakázáno. 

6. S ohledem na zásady pro snížení částky záruky, může být použití globální záruky dočasně zakázáno pro zboží, u kterého byly prokázány rozsáhlé podvody spojené s použitím této záruky.

7. Pravidla pro použití odstavců 5 a 6 jsou uvedena v dodatku IV.

Záruční listina
Článek 59

Globální záruku poskytuje ručitel.

Záruční listina musí odpovídat vzoru uvedenému v dodatku B4 přílohy III.

Článek 13 odst. 2 se použije přiměřeně.

Osvědčení o globální záruce a osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh
Článek 60

1. Na základě povolení vydají příslušné orgány hlavnímu povinnému jedno nebo více osvědčení o globální záruce nebo osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh, dále jen "osvědčení", která jsou vyhotovena podle přílohy III a na jejichž základě může hlavní povinný prokázat povolení používat globální záruku nebo nezajišťovat celní dluh.

2. Tato osvědčení musí být předložena úřadu odeslání. Údaje z osvědčení se uvádí v tranzitních prohlášeních.

3. Doba platnosti osvědčení nesmí být delší než dva roky. Úřad záruky však může jeho platnost o jedno další období nepřesahující 2 roky prodloužit.

Vypovězení záruky a zrušení povolení
Článek 61

1. Na vypovězení a zrušení povolení globální záruky se použijí přiměřeně ustanovení článku 15 odst. 1 a 2 první pododstavec.

2. Ode dne účinnosti zrušení povolení k použití globální záruky nebo povolení nezajišťovat celní dluh příslušnými orgány, ode dne zrušení záruky ručitele úřadem záruky nebo ode dne vypovězení záruky ručitelem, se do té doby vydaná osvědčení nesmí použít pro propuštění zboží do společného tranzitního režimu. Hlavní povinný je vrátí bezodkladně úřadu záruky.

3. Každá země oznámí Komisi podklady, podle kterých by mohla být nevrácená a ještě platná osvědčení identifikována. Komise to oznámí ostatním zemím.

4. Ustanovení odstavce 3 platí také pro osvědčení, která byla prohlášena za zcizená, ztracená nebo padělaná.

Kapitola III
Zvláštní ložné listy

Článek 62

1. Příslušné orgány mohou povolit, aby hlavní povinní použili jako ložné listy seznamy, které nesplňují všechny podmínky přílohy III.

Použití těchto seznamů může být povoleno pouze, když:

a)   jsou vyhotoveny podniky, které používají systém integrovaného elektronického nebo automatického zpracování dat pro uchování svých dokladů;
b)   jsou označeny a vyplněny tak, aby je příslušné orgány mohly bez obtíží použít;  
c)   pro každou jednotlivou položku zboží obsahují údaje ve smyslu dodatku A11 přílohy III.

2. Jako ložné listy podle odstavce 1 mohou být povoleny také seznamy, ve kterých je zboží popsané a které se vyhotovují pro účely plnění formalit pro odesílání/vývoz, dokonce i tehdy, když tyto seznamy jsou vyhotoveny podniky, které nepoužívají systém integrovaného elektronického nebo automatického zpracování dat pro uchování svých dokladů.

3. Podniky, které používají systém integrovaného elektronického nebo automatického zpracování dat pro uchování svých dokladů a kterým již bylo povoleno používat zvláštní ložné listy podle odstavců 1 a 2, mohou tyto ložné listy používat také pro společný tranzitní režim týkající se pouze jednoho druhu zboží, pokud takové zjednodušení vyžadují počítačové programy těchto podniků.

Kapitola IV
Použití zvláštních závěr

Článek 63

1. Příslušné orgány mohou povolit hlavním povinným používat na dopravní prostředky nebo nákladové kusy zvláštní závěry, pokud je schválily příslušné orgány jako závěry splňující podmínky uvedené v dodatku II.

2. Hlavní povinní uvedou proti textu "Přiložené závěry" v odstavci "D. Kontrola úřadem odeslání" tranzitního prohlášení označení, druh a počet přiložených závěr.

Hlavní povinný přiloží závěry nejpozději při propuštění zboží.

Kapitola V
Osvobození od předepsané trasy

Článek 64

1. Příslušné orgány mohou povolit osvobození od požadavku dodržovat předepsanou trasu těm hlavním povinným, kteří zabezpečí, že příslušné orgány mohou v každém okamžiku zjistit místo, kde se zásilka nachází.

2. Držitelé těchto povolení uvedou do odstavce 44 tranzitního prohlášení jednu s následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

Status schváleného odesílatele

Schválený odesílatel
Článek 65

Osobám, které chtějí provádět operace ve společném tranzitním režimu bez toho, aby musely úřadu odeslání předkládat zboží a příslušné tranzitní prohlášení, může být udělen status schváleného odesílatele.

Tento zjednodušený postup se povolí pouze osobám, kterým bylo povoleno používat globální záruku nebo nezajišťovat celní dluh.

Obsah povolení
Článek 66

V povolení se stanoví zejména:

a)   úřad nebo úřady odeslání, které budou odpovídat za nastávající operace ve společném tranzitním režimu;
b)   jak a do kdy schválený odesílatel oznamuje operace ve společném tranzitním režimu úřadu odeslání, aby tento úřad mohl provést nezbytné kontroly ještě před odesláním zboží;
c)   přijatá identifikační opatření, kterými příslušné orgány mohou stanovit, aby schválený odesílatel přiložil na dopravní prostředky nebo nákladové kusy zvláštní závěry, které příslušné orgány schválily jako závěry splňující podmínky uvedené v dodatku II;
d)   zakázané druhy nebo dopravy zboží.

Předprojednání a formality při odeslání
Článek 67

1. V povolení se stanoví, že odstavec "C. Úřad odeslání" tiskopisu tranzitního prohlášení musí být:

a)   předem orazítkován razítkem úřadu odeslání a podepsán úředníkem tohoto úřadu; nebo
b)   orazítkován schváleným odesílatelem zvláštním kovovým razítkem, které příslušné orgány schválily a které odpovídá vzoru uvedenému v dodatku C1 přílohy III. Toto razítko může být na tiskopisy natisknuto předem, pokud bude tisk provádět tiskárna, která má pro tuto činnost povolení.

Schválený odesílatel doplní tento odstavec datem, kdy je zboží odesláno, a tranzitní prohlášení opatří číslem v souladu s pravidly stanovenými v povolení.

2. Příslušné orgány mohou stanovit používání tiskopisů, které jsou opatřeny charakteristickými znaky pro účely rozlišení.

Bezpečnostní opatření pro razítka
Článek 68

1. Schválený odesílatel přijme veškerá nezbytná opatření pro bezpečné uchování zvláštního razítka a/nebo tiskopisů opatřených razítkem úřadu odeslání nebo zvláštním razítkem.

Schválený odesílatel oznámí příslušným orgánům, jaká bezpečnostní opatření přijal ve smyslu předcházejícího pododstavce.

2. Při zneužití tiskopisů, které byly předem opatřeny razítkem úřadu odeslání nebo zvláštním razítkem, jakoukoli osobou, odpovídá schválený odesílatel, bez dotčení trestní odpovědnosti, za zaplacení cel a ostatních poplatků, které se v konkrétní zemi staly splatnými v souvislosti se zbožím přepravovaným na podkladě těchto dokladů, pokud příslušným orgánům, které ho schválily, neprokáže, že učinil na něm požadovaná opatření podle odstavce 1.

Informace uváděné v prohlášení
Článek 69

1. Nejpozději při odeslání zboží uvede schválený odesílatel do odstavce 44 tranzitního prohlášení případně předepsanou trasu podle článku 23 odst. 2 a do odstavce "D. Kontrola úřadem odeslání" lhůtu podle článku 26, během které musí být zboží předloženo úřadu určení, opatření učiněná k zajištění totožnosti zboží a jednu z následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

2. Pokud provedou příslušné orgány země odeslání kontrolu zásilky před jejím odesláním, zaznamenají tuto skutečnost v odstavci "D. Kontrola úřadem odeslání" prohlášení.

3. Po odeslání zásilky se list č. 1 předává bez prodlení úřadu odeslání. Příslušné orgány mohou v povolení stanovit, že se list č. 1 předává příslušným orgánům země odeslání, jakmile je vyplněno tranzitní prohlášení. Ostatní listy doprovázejí zboží podle článku 29.

Osvobození od podpisu
Článek 70

1. Schválenému odesílateli může být povoleno osvobození od podpisu tranzitních prohlášení zhotovených cestou integrovaného elektronického nebo automatického zpracování dat, pokud jsou tato prohlášení opatřena otiskem zvláštního razítka uvedeného v dodatku C1 přílohy III. Toto povolení se udělí za předpokladu, že se schválený odesílatel předem příslušným orgánům písemně zaváže, že bude vystupovat jako hlavní povinný u všech tranzitních operací, které budou uskutečněny za použití tranzitních prohlášení opatřených otiskem zvláštního razítka.

2. Tranzitní prohlášení zhotovená podle odstavce 1 musí obsahovat v odstavci určeném pro podpis hlavního povinného jednu z následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

Schválený odesílatel v případě použití ustanovení hlavy II kapitoly VII
Článek 71

1. Jestliže jsou předložena tranzitní prohlášení úřadům odeslání, které uplatňují ustanovení hlavy II kapitoly VII, může být status schváleného odesílatele udělen osobám, které splňují podmínky uvedené ve článcích 49 a 65, a kromě toho používají pro předkládání tranzitního prohlášení a pro styk s příslušnými orgány techniku zpracování dat.

2. Schválený odesílatel podá úřadu odeslání své tranzitní prohlášení před propuštěním zboží.

3. V povolení se mimo jiné stanoví lhůta, ve které schválený odesílatel podá tranzitní prohlášení tak, aby příslušné orgány mohly v případě potřeby provést kontroly před propuštěním zboží.

Kapitola VII
Status schváleného příjemce

Schválený příjemce
Článek 72

1. Osobám, které chtějí přijímat zboží propuštěné do společného tranzitního režimu ve svých prostorách nebo na jiném určeném místě bez toho, aby muselo být toto zboží spolu s listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení předloženo úřadu určení, může být udělen status schváleného příjemce.

2. Povinnosti hlavního povinného podle článku 4 odst. 1 písm. a) budou splněny a společný tranzitní režim bude považován za ukončený, pokud bude dotčené zboží spolu s listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, které zásilku doprovázely, doručeno schválenému příjemci v předepsané lhůtě a v nezměněném stavu do jeho prostor nebo na jiné místo určené v povolení, a pokud byla dodržena opatření na zajištění totožnosti.

3. Na žádost dopravce vydá schválený příjemce potvrzení o dodání podle článku 35, který se použije přiměřeně na každou zásilku dodanou podle odstavce 2.

Obsah povolení
Článek 73

1. V povolení se stanoví zejména:

a)   úřad nebo úřady určení, které budou odpovídat za zboží přijaté schváleným příjemcem;
b)   jak a do kdy schválený příjemce oznámí úřadu určení dodání zboží tak, aby tento úřad mohl provést při dodání zboží nezbytné kontroly;
c)   zakázané druhy nebo dopravy zboží.

2. Příslušné orgány v povolení stanoví, zda je nutné, aby úřad určení provedl nějaký úkon před tím, než schválený příjemce může s přijatým zbožím nakládat.

Povinnosti
Článek 74

1. U zásilek doručených do jeho prostor nebo na jiné místo určené v povolení schválený příjemce:

a)   podle pravidel stanovených v povolení ihned informuje úřad určení o případném nadbytečném nebo chybějícím množství zboží, jeho záměně a ostatních nesrovnalostech, jako jsou porušené závěry;
b)   zašle bezodkladně úřadu určení listy č. 4 a 5 tranzitního prohlášení, které doprovázely zboží, a současně sdělí tomuto úřadu datum dodání zboží a stav případně přiložených závěr.

2. Úřad určení opatří tyto listy tranzitního prohlášení poznámkami podle článku 34.

Kapitola VIII
Zjednodušené postupy pro přepravu zboží po železnici nebo ve velkém kontejneru

Oddíl 1
Všeobecná ustanovení pro přepravu po železnici

Rozsah platnosti
Článek 75

Formality společného tranzitního režimu pro přepravu zboží železničními společnostmi prováděnou na podkladě "nákladního listu CIM a expresního zboží," dále jen "nákladní list CIM," se zjednoduší podle článků 76 až 87, 103 a 104.

Právní hodnota použitých dokladů
Článek 76

Nákladní list CIM se považuje za tranzitní prohlášení.

Kontrola záznamů
Článek 77

Železniční společnost každé země uchovává ve svých zúčtovacích místech záznamy, aby byly k dispozici pro kontrolní účely příslušným orgánům této země.

Hlavní povinný
Článek 78

1. Železniční společnost, která převezme k přepravě zboží s nákladním listem CIM sloužícím jako prohlášení pro společný tranzitní režim, se pro tento režim stává hlavním povinným.

2. Železniční společnost země, přes jejíž území zboží vstupuje na území smluvních stran, se stává hlavním povinným pro operace se zbožím, které převzala k přepravě železniční společnost třetí země.

Nálepka
Článek 79

Železniční společnosti zajistí, aby zásilky přepravované ve společném tranzitním režimu byly označeny nálepkami s piktogramem, jehož vzor je uvedený v dodatku C2 přílohy III.

Nálepkami se označí nákladní list CIM a vagón, jedná-li se o celovagónové zásilky, v ostatních případech nákladový kus nebo nákladové kusy.

Namísto nálepky zmíněné v prvním pododstavci může být použit otisk razítka s piktogramem zelené barvy, jehož vzor je uveden v dodatku C2 přílohy III.

Změna přepravní smlouvy
Článek 80

Při změně přepravní smlouvy, která má za následek, že: - přepravní operace, která měla končit mimo území smluvní strany, končí na území smluvní strany, nebo - přepravní operace, která měla končit na území smluvní strany, končí mimo území smluvní strany, nebudou železniční společnosti tuto změněnou přepravní smlouvu plnit bez předchozího souhlasu úřadu odeslání.

Ve všech ostatních případech mohou železniční společnosti změněnou přepravní smlouvu plnit. O provedené změně bezodkladně informují úřad odeslání.

PŘEPRAVA ZBOŽĺ MEZI SMLUVNĺMI STRANAMI

Použití nákladního listu CIM
Článek 81

1. Začíná-li přepravní operace ve společném tranzitním režimu na území smluvních stran a má-li tam i končit, předkládá se úřadu odeslání nákladní list CIM.

2. Přepravuje-li se zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo několika zemí ESVO, uvede úřad odeslání do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2 a 3 nákladního listu CIM zřetelně:

symbol "T1", přepravuje-li se zboží v režimu T1;
symbol "T2" nebo "T2F", dle potřeby, přepravuje-li se zboží v režimu T2 a předpisy Společenství uvádění tohoto symbolu předepisují.

Symbol "T2" nebo "T2F" musí být ověřen otiskem razítka úřadu odeslání.

3. Přepravuje-li se zboží v režimu T1 z místa odeslání ve Společenství do místa určení v některé zemi ESVO, uvede úřad odeslání zřetelně symbol "T1" do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2 a 3 nákladního listu CIM.

4. Vyjma případů uvedených v odstavcích 2 a 3, bude zboží přepravované z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO a zboží přepravované z místa odeslání ve Společenství do místa určení v některé zemi ESVO, propuštěno do režimu T2, za podmínek stanovených každým členským státem Společenství, po celou dobu přepravy od stanice odeslání do stanice určení, aniž by byl úřadu odeslání předložen nákladní list CIM, vztahující se ke zboží.

Přepravuje-li se zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, upustí se od označení nálepkami podle článku 79.

5. Zboží, jehož přepravní operace začíná v zemi ESVO, se považuje za zboží přepravované v režimu T1. Jestliže se však má zboží přepravovat podle článku 2 odst. 3 písm. b) Úmluvy v režimu T2, vyznačí úřad odeslání na listu 3 nákladního listu CIM, že se zboží, na které se nákladní list vztahuje, přepravuje v režimu T2. V tomto případě se do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů zřetelně uvede dle potřeby symbol "T2" nebo "T2F", ke kterému se musí připojit otisk razítka úřadu odeslání a podpis příslušného úředníka. U zboží přepravovaného v režimu T1 se nemusí symbol "T1" do dokladu uvádět.

6. Všechny listy nákladního listu CIM musí být vráceny zúčastněnému.

7. Každá země ESVO může stanovit, že zboží, které se má přepravovat v režimu T1, může být do tohoto režimu propuštěno, aniž by se musel úřadu odeslání předkládat nákladní list CIM.

8. Pro zboží uvedené v odstavcích 2, 3 a 5 přebírá příslušný úřad, v jehož obvodu se stanice určení nachází, úlohu úřadu určení. Jestliže se ale na mezilehlé stanici během přepravy propustí zboží do režimu volného oběhu nebo do jiného režimu, převezme úlohu úřadu určení příslušný úřad, v jehož obvodu tato stanice leží. Pro zboží přepravované z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO za podmínek uvedených v odstavci 4 není nutno na úřadu určení plnit žádné formality.

Opatření k zajištění totožnosti
Článek 82

S ohledem na opatření přijatá železničními společnostmi pro zajištění totožnosti se v zásadě u úřadu odeslání nepřikládají na dopravní prostředky nebo nákladové kusy žádné závěry.

Použití jednotlivých listů nákladního listu CIM
Článek 83

1. Vyjma případů, kdy se zboží přepravuje z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, předkládá železniční společnost země, ve které se nachází úřad určení, tomuto úřadu určení listy 2 a 3 nákladního listu CIM.

2. Úřad určení potvrdí list 2, bezodkladně jej vrátí železniční společnosti a list 3 si ponechá.

PŘEPRAVA ZBOŽĺ DO NEBO Z TŘETĺCH ZEMĺ

Přeprava do třetích zemí
Článek 84

1. Pro přepravní operaci, která začíná na území smluvních stran a má končit mimo území smluvních stran, platí články 81 a 82.

2. Úlohu úřadu určení přebírá celní úřad, v jehož obvodu se nachází pohraniční stanice, přes kterou zboží v tranzitu opouští území smluvních stran.

3. Na úřadu odeslání není nutno plnit žádné formality.

Přeprava ze třetích zemí
Článek 85

1. Začíná-li přepravní operace mimo území smluvních stran a má-li končit na území smluvních stran, přebírá úlohu úřadu odeslání celní úřad, v jehož obvodu se nachází pohraniční stanice, přes kterou zboží vstupuje na území smluvních stran.

Na úřadu odeslání není nutno plnit žádné formality.

2. Úlohu úřadu určení přebírá celní úřad, v jehož obvodu se nachází stanice určení. Jestliže však bude zboží propuštěno na mezilehlé stanici během přepravy do režimu volného oběhu nebo jiného celního režimu, převezme úlohu úřadu určení celní úřad, v jehož obvodu tato stanice leží.

Na úřadu určení se plní formality uvedené v článku 83.

Přeprava přes území smluvních stran
Článek 86

1. Začíná-li přepravní operace mimo území smluvních stran a má-li také mimo území smluvních stran končit, převezmou úlohu úřadu odeslání a úřadu určení celní úřady uvedené v článku 85 odst. 1 a článku 84 odst. 2.

2. Na úřadech odeslání nebo na úřadech určení není nutno plnit žádné formality.

Celní status zboží
Článek 87

Zboží, které se přepravuje způsobem uvedeným v článku 85 odst. 1 nebo článku 86 odst. 1, se považuje za zboží přepravované v režimu T1, neprokáže-li se, že zboží má status zboží Společenství podle přílohy II.

Oddíl 2
Ustanovení o přepravě zboží ve velkých kontejne rech

Rozsah použití
Článek 88

Pro přepravu zboží ve velkých kontejnerech, kterou železniční společnosti prostřednictvím dopravních podniků provádějí na podkladě předávacího listu, který se pro účely této přílohy označuje jako "předávací list TR", se formality společného tranzitního režimu zjednodušují podle článků 89 až 104. Tyto operace zahrnují případně odeslání zásilek dopravním podnikem za použití jiných druhů dopravy, nežli je doprava po železnici, až do železniční stanice odeslání v zemi odeslání, jakož i od železniční stanice určení v zemi určení, a přepravu, která se mezi těmito dvěmi stanicemi uskutečňuje po moři.

Stanovení pojmů
Článek 89

Pro účely článků 88 až 104 se rozumí:  

1. "dopravním podnikem", podnik na přepravu zboží ve velkých kontejnerech na podkladě předávacího listu TR, založený železničními společnostmi jako společnost, jejíž společníky jsou tyto železniční společnosti;

2. "velkým kontejnerem", zařízení pro přepravu zboží, které:

 -  má trvalou povahu,
 -  je speciálně konstruováno tak, aby usnadnilo přepravu zboží jedním nebo více druhy dopravních prostředků bez překládky obsahu,
 -  je zkonstruováno tak, aby mohlo být na dopravním prostředku lehce zajištěno a/nebo snadno překládáno, f - je zkonstruováno tak, aby mohly být účinně přiloženy závěry, vyžaduje-li to ustanovení článku 97,
má takové rozměry, že plocha vymezená čtyřmi vnějšími rohy dna je minimálně 7 m2.

3. "předávacím listem TR", doklad tvořící součást přepravní smlouvy, na jehož základě zajistí dopravní podnik přepravu jednoho nebo více velkých kontejnerů od jednoho odesílatele k jednomu příjemci v rámci mezinárodní přepravy. Každý předávací list TR má v pravém horním rohu sériové číslo pro účely rozlišení. Toto číslo se skládá z osmi číslic, před které se předřadí písmena TR.

Předávací list TR se skládá z následujících listů v tomto číselném pořadí:

1 list pro generální ředitelství dopravního podniku;
2 list pro národního zástupce dopravního podniku ve stanici určení;
3A  list pro celní úřad;
3B     list pro příjemce;
4 list pro generální ředitelství dopravního podniku;
5 list pro národního zástupce přepravní firmy ve stanici odeslání;
6 list pro odesílatele.

Všechny listy předávacího listu TR s výjimkou listu č. 3A musí být na pravé straně označeny přibližně 4 cm širokým zeleným okrajem.

4. "soupisem velkých kontejnerů" (dále jen "soupis"), doklad připojený k předávacímu listu TR, který je jeho nedílnou součástí, na jehož podkladě se přepravuje zásilka o několika velkých kontejnerech z jedné železniční stanice odeslání do jedné železniční stanice určení, kde se plní celní formality.

Soupis se vystaví ve stejném počtu listů jako předávací list TR, ke kterému se vztahuje.

Počet soupisů se uvádí do odstavce v pravém horním rohu předávacího listu TR, který je pro tento účel určen.

Kromě toho se do pravého horního rohu každého soupisu uvádí sériové číslo příslušného předávacího listu TR.

Právní hodnota použitých dokladů
Článek 90

Předávací listy TR použité dopravními podniky mají stejné právní účinky jako tranzitní prohlášení.

Kontrola záznamů - podávání informací
Článek 91

1. V každé zemi dopravní podnik uchovává prostřednictvím svého národního zástupce nebo zástupců v zúčtovacím místě nebo místech nebo u tohoto národního zástupce nebo zástupců záznamy, aby byly k dispozici pro kontrolní účely příslušným orgánům.

2. Dopravní podnik nebo jeho národní zástupce či zástupci předá příslušným orgánům na jejich žádost bezodkladně všechny podklady, účetní záznamy nebo informace, které souvisejí s již provedenými nebo dosud prováděnými přepravními operacemi, které příslušné orgány považují za nutné vidět.

3. V případech, kdy se podle článku 90 předávací listy TR považují za tranzitní prohlášení, dopravní podnik nebo jeho národní zástupce či zástupci informuje:

a)   úřad určení, jestliže byl doručen list č. 1 předávacího listu TR bez potvrzení celním orgánem;
b)   úřad odeslání, jestliže nebyl vrácen list č. 1 předávacího listu TR a dopravní podnik nemůže zjistit, zda byla dotyčná zásilka řádně dodána úřadu určení nebo zda byla zásilka v případech podle článku 101 vyvezena z území smluvních stran s určením do třetí země.

Hlavní povinný
Článek 92

1. Železniční společnost země, ve které převzal dopravní podnik přepravní operace uvedené v článku 88, se stává hlavním povinným.

2. Železniční společnost země, přes jejíž území zásilky vstupují na území smluvních stran, se stává hlavním povinným pro přepravu zásilek uvedených v článku 88, které převzal dopravní podnik v třetí zemi.

Celní formality v průběhu přepravy, která se neuskutečnila po železnici
Článek 93

Jestliže se musí splnit celní formality v průběhu přepravy, která se uskutečňuje do stanice odeslání nebo od stanice určení jinak než po železnici, může být předávací list TR použit pouze pro jeden přepravovaný velký kontejner.

Nálepka
Článek 94

Dopravní podnik zajistí, aby zásilky přepravované ve společném tranzitním režimu byly označeny nálepkami s piktogramem, jehož vzor je uveden v dodatku C2 přílohy III. Nálepkami se označí předávací list TR a příslušný velký kontejner nebo velké kontejnery.

Namísto nálepky uvedené v prvním odstavci může být použit otisk razítka s piktogramem v zelené barvě, jehož vzor je uveden v dodatku C2 přílohy III.

Změna přepravní smlouvy
Článek 95

Při změně přepravní smlouvy, která má za následek, že:

přepravní operace, která měla končit mimo území smluvní strany, končí na území smluvní strany, nebo
přepravní operace, která měla končit na území smluvní strany, končí mimo území smluvní strany,

nebude dopravní podnik tuto změněnou přepravní smlouvu plnit bez předchozího souhlasu úřadu odeslání.

Ve všech ostatních případech mohou dopravní podniky tuto změněnou přepravní smlouvu plnit. O změnách informují bezodkladně úřad odeslání.

ZBOŽOVÝ STYK MEZI SMLUVNĺMI STRANAMI

Předávací list TR a soupisy
Článek 96

1. Jestliže přepravní operace ve společném tranzitním režimu začíná na území smluvních stran a má-li tam také končit, předkládá se předávací list TR úřadu odeslání.

2. Přepravuje-li se zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, uvede úřad odeslání do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR zřetelně:

symbol "T1", přepravuje-li se zboží v režimu T1;
symbol "T2" nebo "T2F", dle potřeby, přepravuje-li se zboží v režimu T2 a předpisy Společenství uvádění tohoto symbolu předepisují.

Symbol "T2" nebo "T2F" musí být ověřen otiskem razítka úřadu odeslání.

3. Přepravuje-li se zboží v režimu T1 z místa odeslání ve Společenství do místa určení v některé zemi ESVO, uvede úřad odeslání zřetelně symbol "T1" do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR.

4. Vyjma případů uvedených v odstavcích 2 a 3, bude zboží přepravované z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO a zboží přepravované z místa odeslání ve Společenství do místa určení v některé zemi ESVO po celou dobu přepravy propuštěno do režimu T2, za podmínek stanovených každým členským státem Společenství, aniž by byl úřadu odeslání předložen předávací list TR vztahující se na zboží. Přepravuje-li se zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, upustí se od označení nálepkami podle článku 94.

5. Zboží, jehož přepravní operace začíná v některé zemi ESVO, se považuje za zboží přepravované v režimu T1. Jestliže se však má zboží přepravovat podle článku 2 odst. 3 písm. b) Úmluvy v režimu T2, vyznačí úřad odeslání na listu 3A předávacího listu TR, že se zboží, na které se předávací list TR vztahuje, přepravuje v režimu T2. V tomto případě se v odstavci určeném pro záznamy celních orgánů na listu č. 3A zřetelně uvede dle potřeby symbol "T2" nebo "T2F", ke kterému je nutno připojit otisk razítka úřadu odeslání a podpis příslušného úředníka. U zboží přepravovaného v režimu T1 se nemusí symbol "T1" do dokladu uvádět.

6. Jestliže se předávací list TR vztahuje současně jak na kontejnery se zbožím, které se přepravuje v režimu T1, tak na kontejnery se zbožím, které se přepravuje v režimu T2, uvede úřad odeslání v odstavci určeném pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR k referenčnímu číslu (číslům) příslušného kontejneru (kontejnerů) samostatné odkazy na tento kontejner (kontejnery) podle kategorie zboží, které obsahuje, formou symbolu dle potřeby "T1", "T2" nebo "T2F".

7. Použijí-li se v případech uvedených v odstavci 3 soupisy velkých kontejnerů, vyhotoví se pro každý druh kontejneru, který přepravuje zboží v režimu T1, samostatné soupisy a v odstavci určeném pro záznamy celních orgánů na listech 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR se na tento soupis nebo soupisy odkáže zápisem jeho sériového čísla nebo čísel. K sériovému číslu, resp. číslům soupisu, resp. soupisů se dle potřeby uvede symbol "T1".

8. Všechny listy předávacího listu TR se vrátí zúčastněnému.

9. Každá země ESVO může stanovit, že zboží, které se má přepravovat v režimu T1, může být do tohoto režimu T1 propuštěno, aniž by se musel úřadu odeslání předložit předávací list TR.

10. Pro zboží uvedené v odstavcích 2, 3 a 5 se musí předávací list TR předložit úřadu určení, kde má být zboží propuštěno do volného oběhu nebo do jiného celního režimu.

Přepravuje-li se zboží z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, není nutno za podmínek uvedených v odstavci 4 na úřadu určení plnit žádné formality.

Opatření k zajištění totožnosti
Článek 97

Totožnost zboží se zajišťuje podle článku 11 Úmluvy. Úřad odeslání na velké kontejnery zásadně žádné závěry nepřikládá, je-li totožnost zajištěna železničními společnostmi. Jestliže jsou závěry přiloženy, zaznamená se tato okolnost do odstavce určeného pro záznamy celních orgánů na listy 3A a 3B předávacího listu TR.

Použití jednotlivých listů předávacího listu TR
Článek 98

1. Vyjma případů, ve kterých se zboží přepravuje z jednoho místa ve Společenství na jiné místo ve Společenství přes území jedné nebo více zemí ESVO, předkládá dopravní podnik úřadu určení listy 1, 2 a 3A předávacího listu TR.

2. Úřad určení vrátí dopravnímu podniku listy 1 a 2 ihned poté, co je opatřil úředním razítkem, a ponechá si list 3A.

PŘEPRAVA DO A Z TŘETĺCH ZEMĺ

Přeprava do třetích zemí
Článek 99

1. Začíná-li přepravní operace na území smluvních stran a má-li končit mimo území smluvních stran, potom platí ustanovení článků 96 odst. 1 až 9 a článek 97.

2. Úlohu úřadu určení přebírá celní úřad, v jehož obvodu se nachází pohraniční stanice, přes kterou zboží v režimu tranzitu opouští území smluvních stran.

3. Na úřadu určení není nutno plnit žádné formality.

Přeprava z třetích zemí
Článek 100

1. Začíná-li přepravní operace mimo území smluvních stran a má-li končit na území smluvních stran, přebírá úlohu úřadu odeslání ten celní úřad, v jehož obvodu se nachází pohraniční stanice, přes kterou zboží vstupuje na území smluvních stran. Na úřadu odeslání není nutno plnit žádné formality.

2. Úlohu úřadu určení přebírá ten celní úřad, kterému je zboží předloženo.

Na úřadu určení se plní formality, které jsou uvedeny v článku 98.

Přeprava přes území smluvních stran
Článek 101

1. Začíná-li přepravní operace mimo území smluvních stran a má-li také končit mimo území smluvních stran, převezmou úlohu úřadu odeslání a úřadu určení celní úřady uvedené v článku 100 odst. 1 a v článku 99 odst. 2.

2. Na úřadech odeslání a úřadech určení není nutno plnit žádné formality.

Celní status zboží
Článek 102

Zboží, které se přepravuje způsobem uvedeným v článku 100 odst. 1 nebo v článku 101 odst. 1, se považuje za zboží přepravované v režimu T1, neprokáže-li se, že zboží má status zboží Společenství podle ustanovení přílohy II.

Oddíl 3
Jiná ustanovení

Ložné listy
Článek 103

1. Článek 17 odst. 3 a článek 62 platí pro ložné listy, které se připojí k nákladnímu listu CIM nebo k předávacímu listu TR. Počet těchto listů se uvede do odstavce vyhrazeného pro údaje o přílohách nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR.

Do ložného listu je třeba kromě toho uvést číslo vagónu, na který se nákladní list CIM vztahuje, nebo případně číslo kontejneru, v němž se zboží nachází.

2. Začíná-li přeprava, která se týká jak zboží přepravovaného v režimu T1, tak zboží přepravovaného v režimu T2, na území smluvních stran, musí se použít samostatné ložné listy. U přeprav zboží ve velkých kontejnerech s předávacím listem TR se musí použít samostatné ložné listy pro každý velký kontejner, ve kterém se nachází obě kategorie zboží.

Sériová čísla ložných listů pro každou z obou kategorií zboží, se uvádí do odstavce pro označení zboží nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR.

3. V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 jsou ložné listy přiložené k nákladnímu listu CIM nebo k předávacímu listu TR, s přihlédnutím k postupům uvedeným v článcích 75 až 104, součástí uvedených dokladů a mají stejnou právní účinnost.

Originály těchto ložných listů se opatří úředním razítkem stanice odeslání.

Oddíl 4
Rozsah platnosti normálních režimů a zjednodušených postupů pro kombinovanou
dopravu silnice - železnice

Článek 104

1. Ustanovení článků 75 až 103 nevylučují možnost použití postupů stanovených v hlavě II. Platí však články 77 a 79 nebo články 91 a 94.

2. V případě uvedeném v odstavci 1 se při vyplňování nákladního listu CIM nebo předávacího listu TR zřetelně uvádí do odstavce pro údaje o přílohách těchto dokladů odkaz na použité tranzitní prohlášení.

Tento odkaz obsahuje druh, vydávající úřad, datum a evidenční číslo každého použitého dokladu.

List 2 nákladního listu CIM nebo listy 1 a 2 předávacího listu TR ověří železniční společnost, v jejímž obvodu se nachází poslední stanice dotčená prováděním operace ve společném tranzitním režimu. Tato společnost doklad ověří, jakmile se přesvědčila, že se přeprava zboží uskutečňuje s jedním nebo několika uvedenými tranzitními doklady.

Jestliže končí operace ve společném tranzitním režimu uvedeném v odstavci 1 a v prvním pododstavci tohoto odstavce v některé zemi ESVO, může tato země stanovit, aby se list 2 nákladního listu CIM nebo listy 1 a 2 předávacího listu TR předkládaly celnímu úřadu, v jehož obvodu se nachází poslední železniční stanice dotčená prováděním operace ve společném tranzitním režimu. Tento celní úřad opatří list svým úředním razítkem, jakmile se přesvědčil, že se přeprava zboží uskutečňuje s jedním nebo několika uvedenými tranzitními doklady.

3. Jestliže se operace ve společném tranzitním režimu uskutečňuje podle článků 88 až 102 s předávacím listem TR, potom se na nákladní list CIM použitý pro tyto operace nedají uplatnit články 75 až 87 a článek 104 odst. 1 a 2. V nákladním listu CIM se musí do odstavce pro údaje o přílohách zřetelně uvést odkaz na předávací list TR. Tento odkaz musí obsahovat údaj "Předávací list TR", po němž následuje sériové číslo.

4. Jestliže zásilka zboží přepravovaná v kombinované dopravě silnice - železnice při použití jednoho nebo několika tranzitních prohlášení způsobem uvedeným v hlavě II je převzata železnicí v některém železničním terminálu a je naložena na železničních vagónech, ručí železniční společnosti za zaplacení cel, daní a jiných poplatků v případě, že během přepravy po železnici došlo k porušení předpisů, není-li v zemi, ve které k tomuto porušení předpisů došlo nebo se předpokládá, že k němu v této zemi došlo, platná záruka a není-li možné tyto částky vymoci od hlavního povinného.

Schválený odesílatel a schválený příjemce
Článek 105

1. Není-li úřadem odeslání požadováno předložení tranzitního prohlášení na zboží, které se podle článků 75 až 104 má odeslat s nákladním listem CIM nebo s předávacím listem TR, přijmou příslušné orgány potřebná opatření, aby listy 1, 2 a 3 nákladního listu CIM nebo listy 1, 2, 3A a 3B předávacího listu TR byly opatřeny symbolem "T1", "T2" nebo "T2F", dle potřeby.

2. Je-li zboží, které se přepravuje podle článků 75 až 104, určeno pro schváleného příjemce, mohou příslušné orgány odchylně od článku 72 odst. 2 a článku 74 odst. 1 písm. a) stanovit, aby listy 2 a 3 nákladního listu CIM nebo listy 1, 2 a 3A předávacího listu TR byly bezodkladně předloženy železniční společností nebo dopravním podnikem úřadu určení.

Články 106 až 110

(neobsahují text)

Kapitola IX
Zjednodušené postupy pro dopravu vzdušnou cestou

Zjednodušený postup (úroveň 1)
Článek 111

1. Letecké společnosti může být povoleno, aby používala cargo manifest jako tranzitní prohlášení, odpovídá-li jeho obsah vzoru dle dodatku 3 přílohy 9 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (zjednodušený postup - úroveň 1).

Forma manifestu, letiště odeslání a určení pro operace ve společném tranzitním režimu se stanoví v povolení. Letecká společnost předá příslušným orgánům každého dotčeného letiště ověřenou kopii povolení.

2. Má-li se přepravovat zboží v režimu T1 a T2, je nutno takové zboží rozepsat na samostatné manifesty.

3. Každý manifest se opatří potvrzením letecké společnosti s připojeným datem, podpisem a označením jedním z následujících symbolů:

"T1" pro zboží, které se přepravuje v režimu T1; nebo
"T2" nebo "T2F," dle potřeby, pro zboží, které se přepravuje v režimu T2, přičemž jeden manifest může být označen pouze jedním ze symbolů.

4. Manifest obsahuje také následující údaje:

název letecké společnosti, která přepravuje zboží,
číslo letu,
datum letu,
název letiště nakládky (letiště odeslání) a vykládky (letiště určení); a pro každou zásilku uvedenou v manifestu:
číslo leteckého nákladního listu,
počet nákladových kusů,
obvyklé obchodní označení zboží obsahující všechny údaje potřebné pro zajištění jeho totožnosti,
hrubou hmotnost.

Při sběrných zásilkách se v případě potřeby popis zboží nahradí údajem "Consolidation", který může být ve zkrácené formě. V těchto případech musí letecké nákladní listy vztahující se ke zboží uvedenému v manifestu obsahovat obvyklé obchodní označení zboží včetně všech údajů potřebných pro zajištění jeho totožnosti.

5. Manifest minimálně ve dvojím vyhotovení se předkládá příslušným orgánům na letišti odeslání, které si jeden výtisk ponechají.

Tyto orgány si mohou nechat předložit ke kontrole všechny letecké nákladní listy, které se vztahují na zásilky zboží uvedené v manifestech.

6. Příslušným orgánům na letišti určení se předává jeden výtisk manifestu, které si jej ponechají.

Pro účely kontroly mohou tyto orgány vyžadovat předložení manifestu a leteckých nákladních listů, které se vztahují na všechno zboží vyložené na letišti.

7. Letecké společnosti vyhotoví seznam manifestů, které jim byly předloženy v předcházejícím měsíci, a tento seznam je jedenkrát měsíčně po potvrzení příslušnými orgány na každém letišti určení zasílán příslušným orgánům na každém letišti odeslání.

Popis každého manifestu v uvedeném seznamu obsahuje následující údaje:

referenční číslo manifestu;
zkratku označující manifest jako tranzitní prohlášení ve smyslu ustanovení odstavce 3;
název letecké společnosti (případně ve zkrácené formě), která zboží přepravila;
číslo letu; a
datum letu.

V povolení se může určit, že zasílání seznamů uvedených v prvním pododstavci mohou vykonávat samy letecké společnosti.

Jsou-li v manifestech uvedených v seznamu zjištěny nesrovnalosti, informují příslušné orgány na letišti určení o této skutečnosti příslušné orgány na letišti odeslání a orgán, který povolení udělil, a to zejména uvedením leteckých nákladních listů pro zboží, na které se tato zjištění vztahují.

Zjednodušený postup (úroveň 2)
Článek 112

1. Letecká společnost může obdržet povolení k použití manifestu zasílaného prostřednictvím systémů elektronické výměny dat jako tranzitního prohlášení, pokud vykonává značný počet letů mezi zeměmi (zjednodušený postup - úroveň 2).

Odlišně od ustanovení článku 49 odst. 1 písm. a) nemusí mít letecké společnosti sídlo v některé smluvní straně, mají-li tam regionální pobočku.

2. Po obdržení žádosti o povolení příslušné orgány uvědomí orgány v ostatních zemích, na jejichž území se nacházejí letiště odeslání a letiště určení propojená systémy elektronické výměny dat.

Jestliže nebyly do 60 dní od data předání včetně vzneseny žádné námitky, vydají příslušné orgány povolení.

Toto povolení platí ve všech dotčených zemích a lze jej uplatňovat pouze pro operace ve společném tranzitním režimu, které se provádějí mezi letišti uvedenými v povolení.

3. Zjednodušený postup se provádí následujícím způsobem:

a)   manifest vyhotovený na letišti odeslání se zašle letišti určení prostřednictvím systému elektronické výměny dat;
b)   letecká společnost v manifestu uvede k příslušným položkám v manifestu následující symboly:
   "T1" pro zboží, které se přepravuje v režimu T1;
   -  "T2" nebo "T2F", dle potřeby, pro zboží, které se přepravuje v režimu T2;
   "TD" pro zboží již propuštěné do režimu tranzitu. V tomto případě se symbol "TD" uvede i v příslušném leteckém nákladním listu spolu s označením použitého režimu, referenčního čísla, data tranzitního prohlášení a názvu vydávajícího úřadu;
   "C" (ekvivalent k "T2L") nebo "F" (ekvivalent k "T2LF"), dle potřeby, pro zboží Společenství nepropuštěné do tranzitního režimu;
   "X" pro zboží Společenství vyvážené a nepropuštěné do tranzitního režimu.
Manifest musí kromě toho obsahovat údaje uvedené v článku 111 odst. 4.
c)   společný tranzitní režim je považován za ukončený, je-li manifest prostřednictvím elektronické výměny dat dán k dispozici příslušným orgánům na letišti určení a zboží bylo těmto orgánům předloženo;
d)   na požádání se příslušným orgánům na letišti odeslání a na letišti určení předloží jeden výtisk manifestu zaslaného prostřednictvím systému elektronické výměny dat;
e)   záznamy vedené leteckou společností obsahují minimálně údaje, které jsou uvedeny pod písmenem b);
f)   příslušné orgány na letišti odeslání provádí kontroly dokladů na základě analýzy rizik;
g)   příslušné orgány na letišti určení provádí kontroly dokladů na základě analýzy rizik a v případě potřeby předají příslušným orgánům na letišti odeslání podrobné údaje z manifestů přijatých systémem elektronické výměny dat.

4. Bez dotčení ustanovení kapitoly VI hlava II a hlava IV:

letecká společnost oznámí příslušným orgánům všechna porušení předpisů a nesrovnalosti;
příslušné orgány na letišti určení oznámí příslušným orgánům na letišti odeslání a orgánu, který povolení vydal, co nejrychleji všechna porušení předpisů a nesrovnalosti.

Kapitola X
Zjednodušený postup pro přepravu zboží potrubím

Článek 113

1. Použije-li se společný tranzitní režim pro přepravu zboží potrubím, plní se formality pro tento režim podle odstavců 2 až 5.

2. Zboží přepravované potrubím se považuje za propuštěné do společného tranzitního režimu:

přivedením na celní území smluvní strany potrubím,
zavedením do potrubního systému, nachází-li se už zboží na celním území smluvní strany.

V případě potřeby se prokazuje status zboží Společenství podle přílohy II.

3. Pro zboží uvedené v odstavci 2 se stane hlavním povinným provozovatel potrubí se sídlem v té zemi, přes jejíž území zboží do smluvní strany vstupuje, nebo provozovatel potrubí v zemi, v níž přeprava začíná.

4. Pro účely článku 4 odst. 2 se za dopravce považuje provozovatel potrubí se sídlem v té zemi, přes jejíž území se zboží přepravuje potrubím.

5. Bez dotčení ustanovení odstavce 8 společný tranzitní režim je ukončen, je-li zboží dopravované potrubím přivedeno do zařízení příjemce nebo do jeho rozvodné sítě a je příjemcem zaevidováno.

6. Jestliže zboží přepravované potrubím mezi dvěma smluvními stranami je považováno za propuštěné do společného tranzitního režimu podle ustanovení odstavce 2 a přeprava probíhá přes území smluvní strany, kde tento režim pro přepravu zboží potrubím není použit, je tento režim během přepravy zboží tímto územím přerušen.

7. Jestliže se zboží přepravuje potrubím ze smluvní strany, kde společný tranzitní režim pro přepravu zboží potrubím není použit, do smluvní strany, kde je tento režim použit, považuje se uvedený režim za zahájený, jakmile zboží vstoupí na území posledně uvedené smluvní strany.

8. Jestliže se zboží přepravuje potrubím ze smluvní strany, kde je společný tranzitní režim použit pro přepravu zboží potrubím, do smluvní strany, kde tento režim není použit, považuje se uvedený režim za ukončený, jakmile zboží opustí území smluvní strany, kde je tento režim použit.

9. Podniky, které se zabývají přepravou takového zboží, vedou záznamy a dávají je příslušným orgánům k dispozici za účelem kontrol, které jsou považovány za nezbytné ve spojitosti s operacemi ve společném tranzitním režimu uvedenými v tomto článku.

HLAVA IV
Dluh a vymáhání

Vznik dluhu
Článek 114

1. Dluh ve smyslu článku 3 odst. 1 vznikne,

a)   je-li zboží nezákonně odňato společnému tranzitnímu režimu; nebo
b)   není-li splněna jedna z povinností vyplývajících z použití společného tranzitního režimu nebo nebyla-li ve skutečnosti dodržena jedna z podmínek spojených s propuštěním zboží do společného tranzitního režimu, i když zboží nebylo nezákonně odňato.

Celní dluh však nevznikne, nemají-li nedostatky zásadní vliv na řádný průběh režimu, pokud:

i)   nejde o pokus nezákonně odejmout zboží celnímu dohledu,
ii)   nejde o hrubou nedbalost ze strany zúčastněného, a
iii)   jsou dodatečně provedena všechna nezbytná opatření s cílem upravit postavení zboží.

Smluvní strany mohou určit případy, ve kterých se uplatní ustanovení odstavce 2.

2. Dluh vzniká:

a)   v okamžiku, kdy je zboží nezákonně odňato společnému tranzitnímu režimu, nebo
b)   v okamžiku, kdy přestala být plněna povinnost, jejíž nesplnění vede ke vzniku dluhu, nebo v okamžiku, kdy je zboží propuštěno do režimu, zjistí-li se dodatečně, že jedna z podmínek pro jeho propuštění do režimu nebyla ve skutečnosti dodržena.

3. Dluh za zboží propuštěné do společného tranzitního režimu se za vzniklý nepovažuje, prokáže-li zúčastněný podle odstavce 1 písm. b), že povinnosti vyplývající z propuštění zboží do společného tranzitního režimu nemohly být splněny, protože předmětné zboží bylo zcela zničeno nebo nenávratně ztraceno v důsledku jeho povahy, nepředvídatelných okolností, vyšší moci nebo jako následek povolení příslušných orgánů.

Za nenávratně ztracené zboží se považuje zboží, které bylo učiněno nepoužitelným.

Určení dlužníka
Článek 115

1. Podle článku 114 odst. 1 písm. a) je dlužníkem:

a)   osoba, která zboží společnému tranzitnímu režimu odňala,
b)   každá osoba, která se tohoto odnětí účastnila a byla si vědoma nebo si měla být vědoma, že zboží je odnímáno společnému tranzitnímu režimu,
c)   každá osoba, která příslušné zboží získala nebo držela a která si v okamžiku získání nebo obdržení byla vědoma nebo si měla být vědoma, že zboží bylo odňato společnému tranzitnímu režimu, a
d)   hlavní povinný.

2. Podle článku 114 odst. 1 písm. b) je dlužníkem osoba, která měla splnit povinnosti vyplývající z propuštění zboží do společného tranzitního režimu nebo která měla dodržovat podmínky stanovené pro propuštění zboží do tohoto režimu.

3. Je-li několik osob odpovědných za úhradu stejného dluhu, jsou tito společně a nerozdílně odpovědni.

Určení místa, kde dluh vznikl
Článek 116

1. Dluh vzniká:

a)   na místě, na kterém se stala událost, s níž je spojen vznik dluhu, nebo
b)   na místě, které příslušné orgány určily jako místo vzniku dluhu, není-li možno určit místo, na kterém se stala událost, s níž je spojen vznik dluhu, nebo
c)   v zemi, v níž se nachází poslední vstupní úřad, kterému bylo odevzdáno potvrzení o přestupu hranice, nebo, není-li takový úřad, v zemi, v níž se nachází úřad odeslání, není-li možno místo vzniku dluhu určit podle písmen a) a b) do deseti měsíců ode dne přijetí tranzitního prohlášení.

2. Příslušnými orgány podle článku 117 odst. 1 jsou příslušné orgány země, v níž dluh ve smyslu tohoto článku vznikl nebo se za vzniklý považuje.

Opatření proti dlužníkovi
Článek 117

1. Příslušné orgány zahájí řízení k vymožení dluhu, jakmile mohou:

a)   stanovit výši dluhu, a
b)   určit dlužníka.

2. Pro tento účel a s přihlédnutím k ustanovením o promlčení tyto orgány oznámí dlužníkovi výši dluhu způsobem a ve lhůtách uplatňovaných ve smluvních stranách.

3. Každý dluh oznámený podle odstavce 2 musí být dlužníkem zaplacen způsobem a ve lhůtách uplatňovaných ve smluvních stranách.

4. Jestliže po zahájení řízení o vymáhání dluhu příslušné orgány určené podle článku 116 jakýmkoliv způsobem získají důkazy týkající se místa, kde došlo k události, s níž je spojen vznik dluhu, a je-li toto místo v jiné smluvní straně, zašlou tyto orgány neprodleně všechny potřebné podklady, včetně ověřených kopií důkazních prostředků, orgánům, v jejichž působnosti je místo, kde k této události došlo, (dožádané orgány).

Dožádané orgány potvrdí jejich přijetí a současně oznámí, zda jsou kompetentní pro vymáhání dluhu. Nepřijde-li ve lhůtě tří měsíců odpověď, budou dožadující orgány neprodleně pokračovat v zahájeném řízení o vymáhání dluhu.

5. Jsou-li dožádané orgány kompetentní, zahájí nové řízení o vymáhání dluhu po uplynutí tříměsíční lhůty zmíněné v odstavci 4 druhý pododstavec a za podmínky, že dožadující orgány jsou ihned informovány.

Veškerá neukončená řízení zahájená dožadujícími orgány se zastaví, jakmile dožádané orgány oznámí svoje rozhodnutí zahájit vymáhání.

Jakmile dožádané orgány předloží důkaz, že požadovaná částka byla vybrána, dožadující orgány vrátí již vybrané částky nebo zastaví řízení o vymáhání dluhu.

Opatření proti ručiteli
Článek 118

1. S výhradou odstavce 3 ručitel ručí tak dlouho, pokud dluh ještě může vzniknout.

2. Jestliže režim nebyl vyřízen, příslušné orgány určené podle článku 116:

ve lhůtě dvanácti měsíců od přijetí tranzitního prohlášení oznámí ručiteli, že režim nebyl vyřízen,
ve lhůtě tří let od přijetí tranzitního prohlášení oznámí ručiteli, že bude nebo může být požádán o zaplacení dluhu, za který s ohledem na příslušnou operaci ve společném tranzitním režimu ručí; oznámení obsahuje číslo, datum tranzitního prohlášení, název úřadu odeslání, označení hlavního povinného a částku, o kterou se jedná.

3. Ručitel je osvobozen od svých závazků, jestliže mu oznámení uvedená v odstavci 2 nebyla vystavena ve stanovené lhůtě.

4. Jestliže bylo některé z uvedených oznámení vystaveno, ručitel bude informován o vybrání dluhu nebo o vyřízení režimu.

Výměna informací a spolupráce při vymáhání
Článek 119

Bez dotčení článku 13a Úmluvy a v souladu s článkem 116 si země vzájemně poskytují pomoc při určování orgánů kompetentních pro vymáhání dluhu.

Tyto orgány oznámí úřadu odeslání a úřadu záruky všechny případy, kdy v souvislosti s tranzitními prohlášeními přijatými úřadem odeslání vznikl dluh, jakož i všechna opatření přijatá vůči dlužníkovi k jeho vybrání.

DODATEK I
SEZNAM ZBOŽĺ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM PODVODU

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK II
CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ZÁVĚR

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK III
KRITÉRIA, NA KTERÁ ODKAZUJí ČLÁNKY 57 A 58

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK IV
Použití článku 58 odst. 7
Dočasný zákaz používat globální záruku se sníženou částkou
nebo globální záruku

1. Případy, kdy používání globální záruky se sníženou částkou nebo globální záruky může být dočasně zakázáno

1.1. Dočasný zákaz používat globální záruku se sníženou částkou

"Zvláštními případy" podle článku 58 odst. 5 jsou míněny případy, kdy je ve značném počtu případů týkajících se více než jednoho hlavního povinného a ohrožujících hladké fungování režimu zjištěno, i přes ustanovení článku 54 nebo článku 61, že globální záruka se sníženou částkou dle článku 58 odst. 2 již není dostatečná k zajištění úhrady dluhu ve stanovené lhůtě, který vznikl tím, že některé ze zboží uvedeného v dodatku I je odňato společnému tranzitnímu režimu.

1.2. Dočasný zákaz používat globální záruku

"Rozsáhlými podvody" podle článku 58 odst. 6 jsou míněny případy, kdy je ustanovení článku 54 nebo 61, eventuelně článku 58 odst. 5, zjištěno, že globální záruka dle článku 58 odst. 1 již není dostatečná k zajištění úhrady dluhu ve stanovené lhůtě, který vznikl tím, že některé zboží uvedené v dodatku I je odňato společnému tranzitnímu režimu. V této souvislosti by mělo být přihlédnuto k množství odňatého zboží a k okolnostem jeho odnětí, zejména jsou-li podvody výsledkem mezinárodně organizovaných kriminálních aktivit.

2. Postup pro přijetí usnesení o dočasném zákazu používat globální záruku se sníženou částkou nebo globální záruku

2.1. Postup pro přijetí usnesení Smíšeného výboru o dočasném zákazu používat globální záruku se sníženou částkou nebo globální záruku za použití článku 58 odst. 5 nebo odst. 6 (dále pouze "usnesení") je následující:

2.2. Usnesení může být přijato na žádost jedné nebo více smluvních stran.

2.3. Je-li taková žádost předložena, smluvní strany se vzájemně informují o zjištěných skutečnostech a posoudí, zda jsou splněny podmínky bodů 1.1. nebo 1.2.

2.4. Usoudí-li smluvní strany, že jsou tyto podmínky splněny, předloží Smíšenému výboru návrh usnesení k přijetí písemnou procedurou popsanou v bodu 2.5.

2.5. Generální sekretariát Komise zašle návrh usnesení smluvním stranám, které nejsou členy Společenství.

Neobdrží-li Generální sekretariát ve lhůtě 30 dnů od odeslání návrhu žádné písemné připomínky některé ze smluvních stran, usnesení bude přijato. Generální sekretariát oznámí smluvním stranám přijetí usnesení.

Obdrží-li Generální sekretariát ve zmíněné lhůtě jakékoli připomínky jedné nebo více smluvních stran, oznámí to ostatním smluvním stranám.

2.6. Každá ze smluvních stran zajistí zveřejnění tohoto usnesení.

2.7. Usnesení bude platné po dobu dvanácti měsíců. Po opětovném prověření podmínek smluvními stranami může Smíšený výbor rozhodnout o prodloužení doby jeho platnosti nebo jej zrušit.

2.8. Pro přepravní operace se zbožím, jehož se týká usnesení zakazující používat globální záruku, jsou použita následující opatření:

- na všech listech tranzitního prohlášení se ve formátu minimálně 100 x 10 mm diagonálně uvede červeně a velkými písmeny jedna z následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

- odlišně od ustanovení článku 36 vrátí úřad určení takto označený list 5 každého tranzitního prohlášení nejpozději následující pracovní den poté, kdy byla tomuto úřadu předložena zásilka spolu s požadovanými listy prohlášení. Je-li zásilka předána schválenému příjemci podle článku 72, tento předá list 5 svému místnímu úřadu určení nejpozději následující pracovní den po obdržení zásilky.

3. Opatření ke zmírnění finančních následků zákazu používat globální záruku

Bylo-li používání globální záruky pro zboží uvedené v dodatku I dočasně zakázáno, mohou držitelé globálních záruk na základě žádosti použít individuální záruku. Přičemž platí následující zvláštní podmínky:

- individuální záruka bude vystavena ve formě zvláštní záruční listiny, která obsahuje odkaz na tento dodatek a která se vztahuje pouze na zboží uvedené v rozhodnutí;

- tato individuální záruka může být použita pouze na úřadu odeslání uvedeném v záruční listině;

- může být použita k pokrytí několika současných nebo po sobě jdoucích operací za předpokladu, že souhrn částek připadajících na současné operace, u kterých režim nebyl doposud vyřízen, nepřesáhne výši individuální záruky;

- jakmile je režim pro operaci ve společném tranzitním režimu, na kterou se použila tato individuální záruka, vyřízen, částka odpovídající této operaci bude uvolněna a může být znovu použita k pokrytí jiné operace do maximální výše záruky.

4. Výjimky z dočasného zákazu používat globální záruku se sníženou částkou nebo globální záruku

4.1. Hlavní povinní mohou získat povolení k použití globální záruky se sníženou částkou nebo globální záruky na propuštění do společného tranzitního režimu zboží, na které se vztahuje rozhodnutí o dočasném zákazu takovéhoto použití, prokáží-li, že během operací ve společném tranzitním režimu jimi provedených v období dvou let před účinností zákazu nevznikl žádný dluh ohledně dotčeného zboží, nebo jestliže vznikl během této doby dluh, prokáží, že byl dlužníkem nebo ručitelem ve stanovené lhůtě uhrazen.   

K získání povolení používat dočasně zakázanou globální záruku musí hlavní povinný také splňovat podmínky uvedené v článku 58 odst. 2 písm. b).

4.2. Články 50 až 55 se přiměřeně použijí na žádosti o výjimky uvedené v bodě 4. 1. a na jejich povolení.

4.3. Když příslušné orgány výjimku udělí, uvedou do odstavce 8 osvědčení o globální záruce jednu z následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

PŘĺLOHA II
STATUS ZBOŽĺ SPOLEČENSTVĺ A USTANOVENĺ O EURO

Článek 1

Tato příloha stanoví pravidla k provádění ustanovení týkajících se statusu zboží Společenství a použití EURO v rámci Úmluvy a přílohy

I. HLAVA I
Status zboží Společenství

Kapitola I
Rozsah použití

Článek 2

1. Důkaz o statusu zboží Společenství může být poskytnut dle této hlavy pouze tehdy, je-li zboží, ke kterému se důkaz vztahuje, přepravováno přímo z jedné smluvní strany do druhé smluvní strany.

Za zboží přepravované přímo z jedné smluvní strany do druhé smluvní strany se považuje:

a)   zboží nepřepravované přes území třetí země; nebo
b)   zboží přepravované přes území jedné nebo více třetích zemí za podmínky, že doprava přes území těchto zemí je uskutečněna na základě jediného přepravního dokladu vyhotoveného ve smluvní straně.

2. Ustanovení této hlavy se nevztahuje na zboží, které:

a)  *je určeno pro export ze smluvních stran; nebo

b)  *je přepravováno v systému mezinárodní přepravy zboží na podkladě karnetů TIR; to však neplatí, jestliže:

- zboží, které má být vyloženo na území některé smluvní strany, je přepravováno společně se zbožím, které má být vyloženo na území třetí země; nebo
- zboží je přepravováno z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany přes území třetí země.

3. Ustanovení této hlavy se vztahují na poštovní zásilky (včetně balíkové pošty) zasílané z poštovního úřadu v jedné smluvní straně na poštovní úřad v druhé smluvní straně.

Kapitola II
Stanovení statusu Společenství

Příslušný úřad
Článek 3

Pro účely této kapitoly se "příslušným úřadem" rozumí orgán, který potvrzuje status zboží Společenství.

Obecná ustanovení
Článek 4

1. Důkaz o statusu zboží Společenství, které není přepravováno v režimu T2, může být předložen na jednom z dokladů uvedených v této kapitole.

2. Doklad, který je použit k prokázání statusu zboží Společenství, může být vystaven dodatečně za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro jeho vystavení. V takovém případě bude na něm červeným písmem uvedena jedna z následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

Oddíl 1
Doklad T2L

Definice
Článek 5

1. Při dodržení níže uvedených podmínek bude důkaz o statusu zboží Společenství poskytnut předložením dokladu T2L.

2. Dokladem T2L se rozumí jakýkoli doklad označený symbolem "T2L" nebo "T2LF".

Tiskopis
Článek 6

1. Doklad T2L bude vyhotoven na tiskopisu odpovídajícím jednomu ze vzorů v příloze III.

2. Uvedený tiskopis může být doplněn dle potřeby jedním nebo více doplňkovými listy, které odpovídají vzorům v příloze III a které budou nedílnou součástí dokladu T2L.

3. Ložné listy vyhotovené podle vzoru uvedeného v příloze III mohou být použity namísto doplňkových listů jako popisná část dokladu T2L, jehož budou nedílnou součástí.

4. Tiskopisy uvedené v odstavcích 1 až 3 budou vyplněny v souladu s ustanoveními přílohy III. Budou vytištěny a vyplněny v jednom z oficiálních jazyků smluvních stran schváleném příslušnými orgány.

Zvláštní ložné listy
Článek 7

1. Příslušné orgány každé země mohou povolit jakékoli osobě, která splňuje požadavky článku 49 přílohy I, aby jako ložné listy použila listy, které nesplňují všechny podmínky přílohy III.

2. Druhý pododstavec článku 62 odst. 1 a článek 62 odst. 2 a 3 přílohy I se použijí přiměřeně.

Předložení tiskopisu T2L
Článek 8

1. Při dodržení ustanovení článku 19 je doklad T2L vyhotoven v jednom výtisku.

2. Na žádost dotčené osoby se doklad T2L a dle potřeby jakékoli použité doplňkové nebo ložné listy potvrdí příslušným úřadem. Potvrzení, které se uvede dle možnosti do odstavce "C. Celní úřad odeslání" dokladů, obsahuje následující údaje:

a)   v případě dokladu T2L název a razítko příslušného úřadu, podpis oprávněného pracovníka tohoto úřadu, datum potvrzení a registrační číslo nebo číslo odesílací nebo vývozní deklarace, je-li požadováno;
b)   číslo dokladu T2L v případě doplňkového tiskopisu nebo ložného listu. Toto číslo bude uvedeno otiskem razítka, které obsahuje název příslušného úřadu, nebo ručně. V druhém případě se připojí oficiální razítko tohoto úřadu.

Tyto doklady jsou vráceny dotčené osobě, jakmile jsou splněny veškeré celní formality pro odeslání zboží do země určení.

Oddíl 2
Obchodní doklady

Faktura a přepravní doklad
Článek 9

1. Status zboží Společenství může být prokázán předložením faktury nebo přepravního dokladu, který se týká tohoto zboží, a splněním podmínek podle tohoto článku.

2. Faktura nebo přepravní doklad uvedený v odstavci 1 obsahuje alespoň plné jméno a adresu odesílatele nebo vývozce nebo dotčené osoby, není-li tato osoba odesílatelem nebo vývozcem, počet, druh, značky a referenční čísla nákladových kusů, popis zboží, hrubou hmotnost v kilogramech a případně čísla kontejnerů.

Dotčená osoba na dokladu zřetelně uvede symbol "T2L" nebo "T2LF" a vlastnoruční podpis.

3. Pokud jsou ke splnění formalit používány veřejné nebo soukromé systémy pro zpracování dat, příslušné orgány povolí osobám, které o to požádají, nahradit podpis uvedený v odstavci 2 jiným srovnatelným technickým způsobem, přičemž použití kódů má stejné právní důsledky jako vlastnoruční podpis.

Toto zjednodušení je povoleno pouze tehdy, jsou-li splněny technické a administrativní podmínky stanovené příslušnými orgány.

4. Na žádost dotčené osoby bude faktura nebo přepravní doklad, řádně vyplněný a podepsaný touto osobou, potvrzen příslušným úřadem. Toto potvrzení bude obsahovat název a razítko příslušného úřadu, podpis příslušného pracovníka tohoto úřadu, datum potvrzení a registrační číslo nebo číslo prohlášení pro odeslání nebo vývoz, je-li požadováno.

5. Ustanovení tohoto článku se použije pouze tehdy, vztahuje-li se faktura nebo přepravní doklad pouze na zboží Společenství.

6. Pro účely této Úmluvy je faktura nebo přepravní doklad, který splňuje podmínky a formality stanovené v odstavcích 2 až 5, rovnocenný dokladu T2L.

7. Pro účely článku 9 odst. 4 Úmluvy může celní úřad země ESVO, na jejíž území bylo zboží dopraveno na základě faktury nebo přepravního dokladu, který je rovnocenný dokladu T2L, přiložit k dokladu T2 nebo T2L vydanému na zboží ověřenou kopii nebo fotokopii této faktury nebo přepravního dokladu.

Manifest lodní společnosti
Článek 10

1. Na základě podmínek uvedených níže je důkaz o statusu zboží Společenství poskytnut předložením manifestu lodní společnosti vztahujícího se ke zboží.

2. Manifest obsahuje alespoň následující údaje:

a)   název a úplnou adresu lodní společnosti;
b)   označení plavidla;
c)   místo a datum nakládky;
d)   místo vykládky.

Pro každou zásilku manifest dále obsahuje:

a)   odkaz na lodní konosament nebo jiný obchodní doklad;
b)   počet, druh, značky a referenční čísla nákladových kusů;
c)   obvyklé obchodní označení zboží včetně podrobností umožňujících jeho identifikaci;
d)   hrubou hmotnost v kilogramech;
e)   případně identifikační čísla kontejnerů;
f)   následující označení pro status zboží:

- písmeno "C" (odpovídá "T2L") nebo písmeno "F" (odpovídá "T2LF") pro zboží, jehož status Společenství může být prokázán;

- písmeno "N" pro všechno ostatní zboží.

3. Na žádost lodní společnosti bude manifest, který společnost řádně vyplnila a podepsala, potvrzen příslušnými orgány. Potvrzení musí obsahovat název a razítko příslušného úřadu, podpis příslušného pracovníka tohoto úřadu a datum potvrzení.

Použití jednoho manifestu
Článek 11

V případě použití zjednodušeného postupu v rámci společného tranzitního režimu uvedeného v článku 112 přílohy I se důkaz o statusu zboží Společenství provede uvedením písmene "C" (odpovídá "T2L") nebo písmene "F" (odpovídá "T2LF") ke každé položce zboží uvedené v manifestu.

Oddíl 3
Specifický důkaz pro určité operace

Přeprava na podkladě karnetů TIR nebo karnetu ATA
Článek 12

1. Při přepravě zboží na podkladě karnetu TIR v jednom z případů uvedených v článku 2 odst. 2 písm. b) nebo na podkladě karnetu ATA může deklarant s ohledem na ustanovení článku 2 a na prokázání statusu zboží Společenství zapsat zřetelně symbol "T2L" nebo "T2LF" spolu se svým podpisem do odstavců příslušných útržkových listů použitého karnetu, které jsou určené pro označení zboží, dříve než tento doklad předloží úřadu odeslání k potvrzení. Symbol "T2L" nebo "T2LF" musí být na všech útržkových listech, kde je zapsán, ověřen razítkem úřadu odeslání s podpisem příslušného úředníka.

2. V případech, kdy se přepravuje zboží Společenství spolu se zbožím, které nemá status Společenství, na podkladě karnetu TIR nebo karnetu ATA, se musí oba druhy zboží uvést odděleně a symbol "T2L" nebo "T2LF" se musí umístit tak, aby se jednoznačně vztahoval pouze na zboží Společenství.

Zboží v zavazadle doprovázeném cestujícím
Článek 13

Je-li nezbytné prokázat status zboží Společenství, je zboží, které nemá obchodní charakter a které s sebou cestující veze nebo jej má ve svém cestovním zavazadle, považováno za zboží Společenství, pokud:

a)   je deklarováno jako zboží Společenství a není pochyb o správnosti deklarace; nebo
b)   v ostatních případech, je-li s ním zacházeno podle ustanovení této kapitoly.

Oddíl 4
Důkaz o statusu zboží Společenství poskytnutý
schváleným odesílatelem

Schválený odesílatel
Článek 14

1. Příslušné orgány mohou povolit jakékoli osobě dále uvedené jako "schválený odesílatel", která splní požadavky přílohy I článek 49 a která chce prokázat status zboží Společenství pomocí dokladu T2L dle článku 6 nebo pomocí některého z dokladů uvedených v článcích 9 až 11, dále pouze "obchodní doklady", tyto doklady použít bez povinnosti je předkládat k potvrzení příslušnému úřadu.

2. Ustanovení článků 50 až 55 přílohy I se použijí přiměřeně na povolení uvedené v odstavci 1.

Obsah povolení
Článek 15

V povolení se zejména stanoví:

a)   úřad, který provádí předprojednání tiskopisů používaných pro příslušné doklady, jak je uvedeno v článku 16 odst. 1 písm. a);
b)   za jakých podmínek musí schválený odesílatel tyto tiskopisy používat;
c)   vyloučené druhy nebo přepravy zboží;
d)   jak a do kdy musí schválený odesílatel informovat příslušný úřad, aby tento mohl případně provést kontroly nezbytné před odesláním zboží.

Předprojednání a formality při odeslání
Článek 16

1. V povolení se stanoví, že přední strana uvedených obchodních dokladů nebo odstavec "C. Celní úřad odeslání" na přední straně tiskopisů používaných k vystavení dokladu T2L a případně doplňkového nebo doplňkových tiskopisů musí být:

a)   předem orazítkovány razítkem úřadu uvedeného v článku 15 odst. 1 písm. a) a podepsány úředníkem tohoto úřadu; nebo
b)   orazítkovány schváleným odesílatelem zvláštním kovovým razítkem, které příslušné orgány schválily a které odpovídá vzoru v dodatku C1 přílohy III. Toto razítko může být na tiskopisy předtištěno, pokud bude tisk provádět tiskárna, která má pro tuto činnost povolení.

Ustanovení článku 68 přílohy I platí obdobně.

2. Nejpozději při odeslání zboží schválený odesílatel tiskopis vyplní a podepíše. Zároveň do odstavce dokladu T2L, který je určen ke kontrole celním úřadem odeslání, nebo na dobře viditelném místě použitého obchodního dokladu uvede název příslušného úřadu, datum vystavení dokladu a jednu z následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

Článek 17

1. Příslušné orgány mohou schválenému odesílateli povolit, aby nepodepisoval doklady T2L nebo obchodní doklady zhotovené prostřednictvím elektronického nebo automatizovaného systému zpracování dat, pokud jsou orazítkovány zvláštním razítkem uvedeným v dodatku C1. Toto povolení se uděluje za předpokladu, že se schválený odesílatel těmto orgánům předem písemně zaváže, že ponese právní následky vystavení všech dokladů T2L nebo obchodních dokladů, které jsou opatřeny zvláštním razítkem.

2. Doklady T2L nebo obchodní doklady zhotovené podle odstavce 1 musí v místě určeném pro podpis schváleného odesílatele obsahovat jednu z následujících poznámek:

(Není k dispozici v textové podobě)

Manifest lodní společnosti předložený prostřednictvím elektronické výměny dat
Článek 18

1. Příslušné orgány mohou povolit lodním společnostem, aby manifest, který slouží k prokázání statusu zboží Společenství, vyhotovily nejpozději následující den po vyplutí plavidla, v každém případě však před jeho příjezdem do přístavu určení.

2. Povolení uvedené v odstavci 1 je uděleno pouze mezinárodním lodním společnostem, které:

a)   splňují podmínky článku 49 přílohy I; avšak odlišně od ustanovení článku 49 odst. 1 písm. a) lodní společnosti nemusí mít sídlo ve smluvní straně, pokud tam mají regionální pobočku; a
b)   používají k přenosu informací mezi přístavy odeslání a určení v rámci smluvních stran systémy elektronické výměny dat; a
c)   uskutečňují značné množství plaveb mezi zeměmi po uznaných trasách.

3. Při obdržení žádosti příslušné orgány země, kde má lodní společnost sídlo, uvědomí orgány dalších zemí, na jejichž území se nacházejí přístavy odeslání a určení.

Pokud do šedesáti dnů od data oznámení neobdrží žádné námitky, příslušné orgány udělí povolení k použití zjednodušeného postupu uvedeného v odstavci 4.

Toto povolení bude platit v dotčených zemích a bude se týkat pouze operací ve společném tranzitním režimu mezi přístavy, které jsou v něm uvedeny.

4. Zjednodušený postup bude prováděn následovně:

a)   manifest pro přístav odeslání se zašle prostřednictvím systému elektronické výměny dat do přístavu určení;
b)   lodní společnost uvede v manifestu údaje uvedené v článku 10 odst. 2;
c)   na požádání se jedno vyhotovení manifestu zaslaného prostřednictvím elektronického přenosu dat předloží příslušným orgánům v přístavu odeslání, a to nejpozději jeden pracovní den následující po vyplutí lodi, v každém případě však před jejím připlutím do přístavu určení;
d)   jedno vyhotovení manifestu zaslaného prostřednictvím systému elektronické výměny dat se předloží příslušným orgánům v přístavu určení;
e)   příslušné orgány v přístavu odeslání provedou kontroly dokladů na základě analýzy rizika;
f)   příslušné orgány v přístavu určení provedou kontroly dokladů na základě analýzy rizika a v případě potřeby zašlou příslušným orgánům v přístavu odeslání podrobnosti manifestů k prověření.

5. Bez dotčení ustanovení přílohy I hlava IV:

oznámí lodní společnost příslušným orgánům všechny zjištěné nedostatky a porušení předpisů;

oznámí příslušné orgány v přístavu určení příslušným orgánům v přístavu odeslání a orgánu, který vydal povolení, bez zbytečného odkladu všechny zjištěné nedostatky a porušení předpisů.

Povinnost vyhotovení druhopisu
Článek 19

Schválený odesílatel je povinen vyhotovit druhopis každého obchodního dokladu nebo každého dokladu T2L vystaveného na základě tohoto oddílu. Příslušné orgány stanoví podmínky, za nichž bude druhopis předkládán ke kontrole a uchováván po dobu nejméně dvou let.

Kontroly u schváleného odesílatele
Článek 20

Příslušné orgány mohou u schválených odesílatelů provádět kontroly, které pokládají za potřebné. Tito odesílatelé jsou povinni pro tento účel poskytnout veškerou součinnost a všechny potřebné informace.

Kapitola III
Úřední pomoc

Článek 21

Příslušné orgány dotčených zemí si budou vzájemně nápomocny při ověřování pravosti a správnosti dokladů a při prověřování řádného splnění formalit, kterými se podle ustanovení této kapitoly prokazuje status zboží Společenství.

HLAVA II
Ustanovení týkající se EURO

Článek 22

1. Částky v EURO uvedené v této Úmluvě se přepočítají na měny jednotlivých států podle směnného kursu platného první pracovní den měsíce října, s účinností od 1. ledna následujícího roku.

Jestliže není pro měnu určitého státu k dispozici žádný kurs, platí kurs z prvního dne, pro který byl kurs zveřejněn, následujícího po prvním pracovním dnu v říjnu. Jestliže nebyl po prvním pracovním dnu měsíce října kurs zveřejněn, použije se kurs z posledního dne, v němž byl kurs zveřejněn, před prvním pracovním dnem měsíce října.

2. Pro použití odstavce 1 je rozhodující směnný kurs pro EURO, který platí v okamžiku, kdy bylo prohlášení do společného tranzitního režimu, na které byl předložen záruční doklad nebo doklady pro individuální záruku, zaevidováno podle článku 14 odst. 4 přílohy I. 

DODATEK C
PŘĺLOHA III
Tranzitní prohlášení a jiné doklady

Článek 1

Tato příloha obsahuje ustanovení, tiskopisy a vzory pro vyhotovování prohlášení a vyplňování dalších dokladů používaných ve společném tranzitním režimu podle požadavků příloh I a II.

HLAVA I
Tiskopisy používané pro tranzitní prohlášení nebo doklady prokazující
status zboží Společenství

Článek 2

1. Tiskopisy používané jako tranzitní prohlášení nebo doklady prokazující status zboží Společenství odpovídají vzorům uvedeným v dodatcích A1 až A4 této přílohy.

2. Údaje na tiskopisech se propisují:

a)  v případě dodatků A1 a A3 na listech označených v dodatku A5;
b)  v případě dodatků A2 a A4 na listech označených v dodatku A6.

3. Tiskopisy se vyplňují a používají: f  a) jako tranzitní prohlášení, v souladu s vysvětlivkami v dodatku A7; f  b) jako doklady prokazující status zboží Společenství, v souladu s vysvětlivkami v dodatku A8.   
V obou případech se podle potřeby použijí kódy uvedené v dodatku A9.

Článek 3

1. Tiskopisy jsou tištěny na samopropisovacím papíru o hmotnosti nejméně 40 g/m2. Tento papír musí mít takové vlastnosti, aby údaje na přední straně neztěžovaly čitelnost údajů na zadní straně, a měl by být tak pevný, aby se při normálním použití netrhal nebo nemačkal. Pro všechny listy se použije bílého papíru. Na listech použitých pro tranzit (1, 4 a 5) však mají odstavce č. 1 (s výjimkou středního pododstavce), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (první pododstavec vlevo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 zelený podklad. Tiskopisy jsou tištěny v zelené barvě.

2. Jednotlivé listy tiskopisů jsou označeny barevně následujícím způsobem:

a)  na tiskopisech odpovídajících vzorům uvedeným v dodatcích A1 a A3:
- listy 1, 2, 3 a 5 na pravém kraji se označí souvislým červeným, zeleným, žlutým a modrým pruhem v tomto pořadí;
- listy 4, 6, 7 a 8 na pravém kraji se označí přerušovaným modrým, červeným, zeleným a žlutým pruhem v tomto pořadí;
b) na tiskopisech odpovídajících vzorům uvedeným v dodatcích A2 a A4 se označí listy 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 na pravém kraji souvislým a vpravo od něho přerušovaným červeným, zeleným, žlutým a modrým pruhem v tomto pořadí. Šířka souvislých pruhů je asi 3 mm. Přerušovaný pruh se skládá z řady čtverečků o straně 3 mm, oddělených od sebe 3 mm mezerou.

3. Tiskopisy mají formát 210 x 297 mm, přičemž v délce jsou přípustné odchylky od -5 mm do +8 mm.

4. Smluvní strany mohou stanovit, že tiskopisy musí také obsahovat název a adresu nebo značku pro určení tiskárny.

5. V levém horním rohu tiskopisu si může každá smluvní strana natisknout svoji identifikační značku. Mohou být též vytištěna slova "SPOLEČNÝ TRANZITNĺ REŽIM" namísto slov "TRANZITNĺ REŽIM SPOLEČENSTVĺ". Doklady opatřené takovými značkami nebo jedním z těchto výrazů budou při předložení jiné smluvní straně přijaty.

Článek 4

1. Používají-li se ke splnění náležitostí veřejné nebo soukromé počítačové systémy, příslušné orgány na základě žádosti povolí, aby žadatelé o zjednodušení nahradili vlastnoručně psaný podpis srovnatelným technickým prostředkem, který je případně založen na použití kódů a který má stejné právní následky jako vlastnoručně psaný podpis. Toto zjednodušení bude povoleno pouze tehdy, jsou-li splněny technické a administrativní podmínky požadované příslušnými orgány.

2. Používají-li se ke splnění náležitostí veřejné nebo soukromé počítačové systémy, které také tisknou prohlášení, mohou příslušné orgány povolit, aby namísto ručního nebo mechanického orazítkování takto vystavených prohlášení celním úřadem a podpisu příslušného úředníka mohla být prohlášení potvrzena přímo těmito systémy.

HLAVA II
Tiskopisy jiné než jednotná celní deklarace

Ložné listy
Článek 5

1. Tiskopisy používané jako ložné listy odpovídají vzoru v dodatku A10. Vyplňují se podle vysvětlivek v dodatku A11.

2. Tiskopisy jsou tištěny na psací papír o hmotnosti nejméně 40 g/m2, který je dostatečně pevný, aby se při normálním použití netrhal nebo nemačkal. Barva může být stanovena zúčastněnými.

3. Tiskopisy mají formát 210 x 297 mm, přičemž v délce jsou přípustné odchylky od -5 mm do +8 mm.

Potvrzení o přestupu hranice
Článek 6

1. Tiskopisy pro potvrzení o přestupu hranice odpovídají vzoru v dodatku A12.

2. Tiskopisy jsou tištěny na psací papír o hmotnosti nejméně 40 g/m2, který je dostatečně pevný, aby se při normálním použití netrhal nebo nemačkal. Tento papír je bílý.

3. Tiskopisy mají formát 210 x 148 mm.

Potvrzení o dodání
Článek 7

1. Tiskopisy pro potvrzení o dodání odpovídají vzoru v dodatku A13.

2. Tiskopisy jsou tištěny na psací papír o hmotnosti nejméně 40 g/m2, který je dostatečně pevný, aby se při normálním použití netrhal nebo nemačkal. Tento papír je bílý.

3. Tiskopisy mají formát 148 x 105 mm.

Individuální záruka
Článek 8

1. Tiskopisy pro záruční doklady individuální záruky odpovídají vzoru v dodatku B3.

2. Tiskopisy jsou tištěny na bezdřevý psací papír o hmotnosti nejméně 55 g/m2. Obě strany jsou opatřeny červeným gravírovaným podtiskem, na kterém je viditelné každé mechanicky nebo chemicky provedené padělání. Tento papír je bílý.

3. Tiskopisy mají formát 148 x 105 mm.

4. Na tiskopisech se uvádí název a adresa nebo identifikační značka tiskárny a sériové identifikační číslo.

Osvědčení o globální záruce a o povolení nezajišťovat celní dluh
Článek 9

1. Tiskopisy pro osvědčení o globální záruce nebo o povolení nezajišťovat celní dluh, dále jen "osvědčení", odpovídají vzorům v dodatcích B5 a B6. Vyplňují se podle vysvětlivek v dodatku B7.

2. Osvědčení jsou tištěna na bílý bezdřevý papír o hmotnosti nejméně 100 g/m2. Obě strany jsou opatřeny gravírovaným podtiskem, na kterém je viditelné každé mechanicky nebo chemicky provedené padělání. Podtisk je:

- zelený pro osvědčení o záruce;   
 - světle modrý pro osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh.

3. Tiskopisy mají formát 210 x 148 mm.

4. Smluvní strany jsou odpovědny za tiskopisy, které si samy vytisknou, jakož i za tiskopisy, které si nechávají vytisknout. Každé osvědčení je opatřeno sériovým identifikačním číslem.

Společná ustanovení pro hlavu II
Článek 10

1. Tiskopisy se vyplňují s použitím psacího stroje nebo jiným mechanografickým nebo podobným způsobem. Tiskopisy uvedené v článcích 5 až 7 mohou být vyplněny také čitelně rukou inkoustem, a to tiskacím písmem.

2. Tiskopisy se vyhotovují v jednom z úředních jazyků smluvních stran, který je schválený příslušnými orgány země odeslání. Toto ustanovení neplatí pro záruční doklady individuální záruky.

3. Příslušné orgány jiné země, ve které musí být tiskopisy předloženy, mohou v případě potřeby požadovat překlad do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků této země.

4. Jazyk, který má být použit pro osvědčení o globální záruce a osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh, je určen příslušnými orgány země, ve které se nachází úřad záruky.

5. V tiskopisech se nesmí mazat ani přepisovat. Změny se provádějí tak, že se chybný údaj přeškrtne a případně se připojí správný. Každá taková změna musí být potvrzena osobou, která ji provádí, a výslovně schválena příslušnými orgány.

6. Smluvní strana může přijmout ohledně tiskopisů uvedených v této hlavě zvláštní opatření ke zvýšení bezpečnosti, a to za předpokladu, že obdrží souhlas ostatních smluvních stran a že to nebude odporovat řádnému uplatňování této Úmluvy.

HLAVA III
Tranzitní prohlášení a tiskopisy při použití elektronické výměny dat

Tranzitní prohlášení
Článek 11

Tranzitní prohlášení, jak je upraveno v článku 18 odst. 1 přílohy I, odpovídá struktuře a náležitostem uvedeným v dodatku D1 s použitím kódů uvedených v dodatku D2.

Tranzitní doprovodný doklad
Článek 12

Tranzitní doprovodný doklad odpovídá vzoru a náležitostem uvedeným v dodatku D3. Vyhotovuje se a používá podle vysvětlivek uvedených v dodatku D4.

Seznam položek
Článek 13

Seznam položek odpovídá vzoru a náležitostem uvedeným v dodatku D5. Vyhotovuje se a používá podle vysvětlivek uvedených v dodatku D6.

DODATEK A5
SEZNAM LISTŮ TISKOPISŮ DLE DODATKŮ A1 A A3,
NA KTERÉ SE MUSĺ ZAPSANÉ ÚDAJE PROPISOVAT Z VRCHNĺHO LISTU
(včetně listu č. 1)

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK A6
SEZNAM LISTŮ TISKOPISŮ DLE DODATKŮ A2 A A4,
NA KTERÉ SE MUSÍ ZAPSANÉ ÚDAJE PROPISOVAT Z VRCHNĺHO LISTU
(včetně listu č. 1/6)

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK A7
VYSVĚTLIVKY K VYPLŇOVÁNÍ
TISKOPISŮ TRANZITNÍCH PROHLÁŠENÍ

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK A8
vYSVĚTLIVKY K VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISŮ, KTERÉ MAJÍ BÝT POUŽITY
K PROKAZOVÁNÍ STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ

(Není k dispozici v elektronické podobě

DODATEK A9
KÓDY POUŽÍVANÉ PŘI VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISŮ TRANZITNÍCH
PROHLÁŠENÍ A DOKLADŮ O STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK A11
VYSVĚTLIVKY K LOŽNÉMU LISTU

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK B1
SPOLEČNÝ TRANZITNĺ REŽIM/TRANZITNĺ REŽIM SPOLEČENSTVĺ

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK B2
SPOLEČNÝ TRANZITNĺ REŽIM/TRANZITNĺ REŽIM SPOLEČENSTVĺ

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK B4
SPOLEČNÝ TRANZITNĺ REŽIM/TRANZITNĺ REŽIM SPOLEČENSTVĺ

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK B7
VYSVĚTLIVKY K OSVĚDČENĺM O GLOBÁLNĺ ZÁRUCE A OSVĚDČENĺM O POVOLENĺ

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK D1
VYSVĚTLIVKY k POUŽÍVÁNĺ TRANZITNÝCH PROHLÁŠENÍ
PODÁVANÝCH PROSTŘEDNICTVĺM STANDARDNĺCH ZPRÁV EDI
(TRANZITNĺ PROHLÁŠENÍ EDI)

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK D2
DOPLŇKOVÉ KçDY PRO POČĺTAČOVĚ ZPRACOVANÝ TRANZITNĺ REŽIM

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK D3
VZOR TRANZITNĺHO DOPROVODNÉHO DOKLADU

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK D4
VYSVĚTLIVKY A NÁLEŽITOSTI (ÚDAJE)
PRO TRANZITNĺ DOPROVODNÝ DOKLAD

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK D6
VYSVĚTLIVKY A NÁLEŽITOSTI (ÚDAJE) PRO SEZNAM POLOŽEK

(Není k dispozici v textové podobě)

DODATEK D5
VZOR SEZNAMU POLOŽEK

(Není k dispozici v textové podobě)

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek č. 62

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1220 - Sociální zabezpečení

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 13 předpisů rozdělené do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum. Od minulého vydání byly významně změněny především zákony o sociálních službách, o ...

Cena: 127 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních - Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenářům se do rukou dostává třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.