Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 57/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 23, ze dne 2. 7. 2001

57

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. října 1999 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen.*)

Jménem České republiky byl Protokol podepsán v New Yorku dne 10. prosince 1999.

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a schválil jej podle článku 39 odst. 4 Ústavy České republiky jako mezinárodní smlouvu o lidských právech a základních svobodách ve smyslu článku 10 Ústavy České republiky. Prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Protokolu, dne 26. února 2001.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 22. prosince 2000. Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 26. května 2001.

Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

*) Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 18. prosince 1979 byla vyhlášena pod č. 62/1987 Sb.

PŘEKLAD

Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen
(New York 6. října 1999)

Státy, smluvní strany tohoto Protokolu,

konstatujíce, že Charta Organizace spojených národů potvrzuje víru v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti a v rovná práva mužů a žen,

konstatujíce, že Všeobecná deklarace lidských práv proklamuje, že všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti a v právech a že každý má všechna práva a svobody v ní stanovené bez jakéhokoli rozdílu včetně rozdílu založeného na pohlaví,

připomínajíce, že mezinárodní úmluvy o lidských právech a další mezinárodní dokumenty o lidských právech zakazují diskriminaci na základě pohlaví,

připomínajíce rovněž Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen ("Úmluva"), v níž státy, smluvní strany odsuzují diskriminaci žen ve všech jejích podobách a zavazují se všemi vhodnými prostředky a neprodleně provádět politiku odstranění diskriminace žen,

potvrzujíce své odhodlání zajistit plné a rovné požívání lidských práv a základních svobod ženami a přijmout účinná opatření pro předcházení porušování těchto práv a svobod,

se dohodly takto:

Článek 1

Stát, smluvní strana Protokolu (dále jen "smluvní strana'') uznává příslušnost Výboru pro odstranění diskriminace žen (dále jen "Výbor") přijímat a posuzovat oznámení předložená v souladu s článkem 2.

Článek 2

Oznámení mohou být předkládána osobami či skupinami osob nebo v zastoupení osob či skupin osob, které podléhají jurisdikci státu, smluvní strany Protokolu a považují se za oběti porušení kteréhokoli z práv stanovených Úmluvou ze strany tohoto státu. Pokud je oznámení předkládáno v zastoupení osob či skupin osob, může se tak stát pouze s jejich souhlasem s výjimkou případů, kdy je oznamovatel schopen odůvodnit, proč jedná v jejich zastoupení bez takového souhlasu.

Článek 3

Oznámení se předkládají písemně a nesmí být anonymní. Oznámení nebude Výborem přijato, pokud se týká státu, smluvní strany Úmluvy, který není smluvní stranou tohoto Protokolu.

Článek 4

1. Výbor nesmí posuzovat oznámení bez ověření, zda byly vyčerpány všechny dostupné vnitrostátní opravné prostředky, s výjimkou případů, kdy je použití takových opravných prostředků nepřiměřeně protahováno nebo zřejmě nepovede ke zjednání účinné nápravy.

2. Výbor prohlásí oznámení za nepřijatelné, pokud:

i)  tatáž věc již byla Výborem projednána nebo byla či je projednávána v rámci jiné mezinárodní instance pro vyšetřování či řešení sporů;
ii)  je neslučitelné s ustanoveními Úmluvy;
iii)  je zjevně nepodložené či nedostatečně opodstatněné;
iv)  zneužívá právo na podání oznámení;
v)  ke skutečnostem, které jsou předmětem oznámení, došlo před vstupem tohoto Protokolu v platnost pro příslušný stát, smluvní stranu s výjimkou případů, kdy tyto skutečnosti pokračovaly i po tomto datu.

Článek 5

1. Kdykoli po obdržení oznámení a před přijetím rozhodnutí o skutkové podstatě může Výbor předat příslušnému státu, smluvní straně k urychlenému zvážení žádost, aby tento stát přijal dočasná opatření nezbytná pro zabránění možnému vzniku nenapravitelné újmy oběti či obětem údajného porušení.

2. Pokud Výbor uplatní volní úvahu podle odstavce 1 tohoto článku, nevyplývá z toho rozhodnutí o přijatelnosti nebo o skutkové podstatě oznámení.

Článek 6

1. S výjimkou případů, kdy Výbor prohlásí oznámení za nepřijatelné, aniž by se obrátil na příslušný stát, smluvní stranu, a za předpokladu, že osoba či osoby souhlasí se sdělením své totožnosti tomuto státu, Výbor důvěrně informuje příslušný účastnický stát o jakémkoli oznámení předloženém podle tohoto Protokolu.

2. Přijímající stát, smluvní strana do šesti měsíců předloží Výboru písemné vysvětlení či prohlášení objasňující věc a případný opravný prostředek, který může tento stát poskytnout.

Článek 7

1. Výbor posuzuje oznámení obdržená podle tohoto Protokolu ve světle veškerých informací poskytnutých osobami či skupinami osob nebo v jejich zastoupení a informací poskytnutých státem za předpokladu, že tyto informace jsou předány příslušným stranám.

2. Při projednávání oznámení podle tohoto Protokolu jsou zasedání Výboru neveřejná.

3. Po projednání oznámení Výbor oznámí příslušným stranám své názory na oznámení zároveň s případnými doporučeními.

4. Stát, smluvní strana uváží názory Výboru i jeho případná doporučení a do šesti měsíců předloží Výboru písemnou odpověď obsahující informace o opatřeních přijatých ve světle názorů a doporučení Výboru.

5. Výbor může vyzvat stát k předkládání dalších informací o opatřeních přijatých tímto státem v reakci na jeho názory a případná doporučení, a to i v následných zprávách státu podle článku 18 Úmluvy, pokud to Výbor uzná za vhodné.

Článek 8

1. Pokud Výbor obdrží spolehlivé informace nasvědčující tomu, že stát, smluvní strana závažným a systematickým způsobem porušuje práva stanovená Úmluvou, Výbor vyzve tento stát, aby spolupracoval při prověřování informací, a za tímto účelem předložil stanovisko ohledně příslušných informací.

2. S přihlédnutím k případnému stanovisku předloženému příslušným státem, jakož i k dalším spolehlivým informacím, které má k dispozici, může Výbor pověřit jednoho či několik svých členů za účelem vedení vyšetřování a urychleného podání zprávy Výboru. Pokud k tomu stát dá zplnomocnění a souhlas, může vyšetřování zahrnovat návštěvu jeho území.

3. Po projednání závěrů takového vyšetřování předá Výbor tyto závěry příslušnému státu zároveň s vyjádřeními a doporučeními.

4. Do šesti měsíců od obdržení závěrů, vyjádření a doporučení předaných Výborem předloží příslušný stát Výboru své stanovisko.

5. Takové vyšetřování musí být vedeno důvěrně a ve všech fázích řízení musí být vyžadována součinnost tohoto státu.

Článek 9

1. Výbor může vyzvat příslušný stát, aby do své zprávy podle článku 18 Úmluvy zahrnul údaje o opatřeních přijatých v reakci na vyšetřování vedené podle článku 8 tohoto Protokolu.

2. Výbor může v případě potřeby po skončení šestiměsíčního období uvedeného v článku 8 odst. 4 vyzvat příslušný stát, smluvní stranu, aby ho informoval o opatřeních přijatých v reakci na takové vyšetřování.

Článek 10

1. Každý stát může při podpisu či ratifikaci tohoto Protokolu nebo přistoupení k němu prohlásit, že neuznává pravomoc Výboru stanovenou v článcích 8 a 9.

2. Každý stát, který učinil prohlášení podle odstavce 1 tohoto článku, může kdykoli toto prohlášení odvolat oznámením zaslaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

Článek 11

Stát, smluvní strana učiní veškeré vhodné kroky k zajištění, aby osoby podléhající jeho jurisdikci nebyly v důsledku komunikace s Výborem podle tohoto Protokolu podrobeny týrání či zastrašování.

Článek 12

Výbor zahrne do své výroční zprávy podle článku 21 Úmluvy přehled své činnosti podle tohoto Protokolu.

Článek 13

Každý stát, smluvní strana se zavazuje zajistit šíření a publicitu Úmluvy a tohoto Protokolu a zpřístupnit informace o názorech a doporučeních Výboru, zejména pokud jde o záležitosti týkající se tohoto státu.

Článek 14

Výbor připraví svůj vlastní jednací řád, kterým se bude řídit při výkonu funkcí svěřených mu tímto Protokolem.

Článek 15

1. Tento Protokol je otevřen k podpisu kterémukoli státu, který podepsal či ratifikoval Úmluvu nebo k ní přistoupil.

2. Tento Protokol podléhá ratifikaci kterýmkoli státem, který ratifikoval Úmluvu nebo k ní přistoupil. Ratifikační listiny se ukládají u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

3. Tento Protokol je otevřen k přistoupení kteréhokoli státu, který ratifikoval Úmluvu nebo k ní přistoupil.

4. Přistoupení se provádí uložením listiny o přistoupení u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

Článek 16

1. Tento Protokol vstoupí v platnost tři měsíce ode dne uložení desáté ratifikační listiny či listiny o přistoupení u generálního tajemníka Organizace spojených národů.

2. Pro každý stát, který tento Protokol ratifikuje nebo k němu přistoupí po jeho vstupu v platnost, vstoupí tento Protokol v platnost tři měsíce ode dne uložení jeho vlastní ratifikační listiny či listiny o přistoupení.

Článek 17

Výhrady k tomuto Protokolu nejsou povoleny.

Článek 18

1. Kterýkoli stát, smluvní strana může navrhnout změnu tohoto Protokolu a předložit ji generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Generální tajemník poté zašle navržené změny státům, smluvním stranám se žádostí o sdělení, zda jsou pro svolání konference států, smluvních stran za účelem zvážení tohoto návrhu a hlasování o něm. Pokud je pro svolání takové konference alespoň jedna třetina států, smluvních stran, generální tajemník svolá konferenci pod záštitou Organizace spojených národů. Jakákoli změna přijatá většinou států, smluvních stran přítomných a hlasujících na konferenci musí být předložena ke schválení Valnému shromáždění Organizace spojených národů.

2. Změny vstupují v platnost po schválení Valným shromážděním Organizace spojených národů a přijetí dvoutřetinovou většinou států, smluvních stran tohoto Protokolu v souladu s jejich příslušnými ústavními postupy.

3. Po vstupu v platnost jsou změny závazné pro ty členské státy, které je přijaly, přičemž ostatní státy, smluvní strany jsou nadále vázány ustanoveními tohoto Protokolu a předchozími změnami, které přijaly.

Článek 19

1. Kterýkoli stát, smluvní strana může kdykoli vypovědět tento Protokol písemným oznámením adresovaným generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Výpověď nabývá platnosti šest měsíců ode dne obdržení oznámení generálním tajemníkem.

2. Výpovědí není dotčeno další uplatňování ustanovení tohoto Protokolu vůči jakémukoli oznámení po-danému podle článku 2 nebo jakémukoli vyšetřování zahájenému podle článku 8 před datem účinnosti výpovědi.

Článek 20

Generální tajemník Organizace spojených národů informuje všechny státy o:

a)   podpisech, ratifikacích a přistoupeních podle tohoto Protokolu;
b)   datu vstupu v platnost tohoto Protokolu a jakékoli změně podle článku 18;
c)   jakékoli výpovědi podle článku 19.

Článek 21

1. Tento Protokol, jehož arabské, čínské, anglické, francouzské, ruské a španělské znění mají stejnou platnost, bude uložen v archivu Organizace spojených národů.

2. Generální tajemník Organizace spojených národů předá ověřené kopie tohoto Protokolu všem státům uvedeným v článku 25 Úmluvy.


*)   Úmluva o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) ze dne 28. dubna 1987 byla vyhlášena pod č. 174/1996 Sb.
1)   OJ No L 134, 22. 5. 1987, p. 2 - Sdělení MZV č. 174/1996 Sb.
2)   OJ No L 226, 13. 8. 1987, p. 1 - Sdělení MZV č. 179/1996 Sb.

E-shop

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Sdílená ekonomika - sdílený právní problém?

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Uber, Airbnb, Zonky a další. Jak na ně nahlížet pohledem českého práva. Jak řeší problematiku sdílené ekonomiky pracovní právo, správní právo, finanční a daňové právo či právo sociálního zabezpečení. Jak je chráněno soukromí a osobní údaje ve sdílené ekonomice. Celkem 28 statí ...

Cena: 425 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace

Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést ...

Cena: 215 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.