Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 56/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 22, ze dne 2. 7. 2001

56

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. února 2001 byl v Bruselu podepsán Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA).*)

S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 17 dne 1. července 2001.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

PROTOKOL
K EVROPSKÉ DOHODĚ ZAKLÁDAJĺCĺ PŘIDRUŽENĺ
MEZI ČESKOU REPUBLIKOU NA JEDNÉ STRANĚ
A
EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVĺMI
A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ
O POSUZOVÁNĺ SHODY A AKCEPTACI
PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ (PECA)
ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci ČESKÉ REPUBLIKY na jedné straně, a EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVĺ na straně druhé, kteří jednali v Bruselu dne dvacátého šestého února roku dvoutisícího prvního s cílem podepsat Protokol k Evropské dohodě, zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými Společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), při podpisu tohoto Protokolu - vzali na vědomí následující deklarace:
Deklaraci o výměně informací;
Deklaraci Společenství o účasti zástupců České republiky na zasedáních výborů.
Deklarace uvedené výše tvoří přílohy tohoto závěrečného aktu.

DEKLARACE O VÝMĚNĚ INFORMACĺ

Obě strany spatřují přínos v přijetí další přílohy k tomuto Protokolu, týkající se výměny informací, tak jak je uvedeno v článku 12. Cílem je zabránit vzniku nových možných technických překážek rozšířením principů, obsažených ve Směrnici Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. června 1998, která stanoví postup pro poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů,1) na Českou republiku. K tomuto účelu bude připraven zjednodušený postup jako nová příloha k tomuto Protokolu.

DEKLARACE SPOLEČENSTVĺ O ÚČASTI ZÁSTUPCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
NA ZASEDÁNĺCH VÝBORŮ

Za účelem zajištění lepšího porozumění praktickým aspektům použití acquis communautaire Společenství prohlašuje, že Česká republika je přizvána za následujících podmínek k účasti na zasedání výborů, které byly zřízeny na základě práva Společenství nebo na které toto právo odkazuje pro sektory - strojní zařízení, výtahy, osobní ochranné prostředky, elektromagnetická kompatibilita, zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, plynové spotřebiče, jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení.

Tato účast se omezuje na zasedání nebo jejich části, během kterých se projednává použití acquis; nezahrnuje účast na zasedáních zaměřených na přípravu a vydávání stanovisek k zavádění nebo výkonu pravomocí delegovaných Radou na Komisi.

Toto přizvání může být rozšířeno případ od případu na skupiny odborníků svolávaných Komisí.

PROTOKOL
K EVROPSKÉ DOHODĚ
ZAKLÁDAJĺCĺ PŘIDRUŽENĺ
MEZI ČESKOU REPUBLIKOU NA JEDNÉ STRANĚ
A EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVĺMI
A JEJICH ČLENSKÝMI STÁTY NA STRANĚ DRUHÉ
O POSUZOVÁNĺ SHODY A AKCEPTACI
PRŮMYSLOVÝCH VÝROBKŮ (PECA)

ČESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVĺ, dále jen "Strany",

VZHLEDEM K TOMU, že Česká republika požádala o členství v Evropské unii a toto členství v sobě zahrnuje účinné provádění acquis Evropského společenství,

UZNÁVAJĺCE, že postupné přijímání a provádění práva Společenství Českou republikou dává příležitost rozšířit určité výhody vnitřního trhu a zajistit jeho efektivní fungování v určitých sektorech před přistoupením,

MAJĺCE NA ZŘETELI, že v sektorech, na které se tento Protokol vztahuje, české národní právo podstatně přejímá právo Společenství,

MAJĺCE NA ZŘETELI svůj společný závazek dodržovat zásady volného pohybu zboží a podporovat jakost výrobků tak, aby zajistily zdraví a bezpečnost svých občanů a ochranu životního prostředí, a to i prostřednictvím technické pomoci a dalších forem vzájemné spolupráce,

VEDENY PŘÁNĺM uzavřít Protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (dále jen "tento Protokol") zajišťující uplatňování vzájemné akceptace průmyslových výrobků, které splňují požadavky pro to, aby byly podle zákona uvedeny na trh jedné ze Stran, a vzájemného uznávání výsledků posuzování shody u průmyslových výrobků, na něž se vztahuje právo Společenství nebo národní právo, majíce na vědomí, že článek 75 Evropské dohody předpokládá, kde to bude na místě, uzavření dohody o vzájemném uznávání,

MAJĺCE NA VĚDOMĺ úzký vztah mezi Evropským společenstvím a Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pročež je na místě uvažovat o uzavření paralelní Evropské dohody o posuzování shody mezi Českou republikou a těmito zeměmi, která bude s tímto Protokolem rovnocenná,

MAJĺCE NA MYSLI své postavení smluvních stran Dohody o zřízení Světové obchodní organizace a zejména u vědomí svých závazků vyplývajících z Dohody Světové obchodní organizace o technických překážkách obchodu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1
Účel

Účelem tohoto Protokolu je usnadnit Stranám odstraňování technických překážek obchodu u průmyslových výrobků. Prostředkem k tomuto cíli je ze strany České republiky postupné přijímání a provádění národního práva odpovídajícího právu Společenství.

Tento Protokol upravuje:

(1) vzájemnou akceptaci průmyslových výrobků, jejichž seznam je uveden v přílohách o vzájemné akceptaci průmyslových výrobků a které splňují požadavky pro to, aby byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh jedné ze Stran;

(2) vzájemné uznávání výsledků posuzování shody u průmyslových výrobků, na něž se vztahuje právo Společenství a odpovídající české národní právo, seznam obojích právních předpisů je uveden v přílohách o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody.

Článek 2
Definice

Pro účely tohoto Protokolu

- "průmyslovými výrobky" se rozumějí výrobky, jež jsou uvedeny v článku 9 Evropské dohody a v Protokolu 3 k této dohodě;

- "právem Společenství" se rozumí jakékoliv právní předpisy a prováděcí postupy Evropského společenství, které se vztahují na konkrétní situaci, riziko či kategorii průmyslových výrobků, jak jsou vykládány Soudním dvorem Evropských společenství;

- "národním právem" se rozumí jakékoliv právní předpisy a prováděcí postupy, jimiž Česká republika přejímá právo Společenství, které se vztahuje na konkrétní situaci, riziko či kategorii průmyslových výrobků.

Pojmy používané v tomto Protokolu mají význam daný právem Společenství a českým národním právem.

Článek 3
Sladění právních předpisů

Pro účely tohoto Protokolu Česká republika souhlasí s tím, že po konzultacích s Komisí Evropských společenství učiní příslušná opatření pro pokračování nebo dokončení přejímání práva Společenství, zejména v oblasti technické normalizace, metrologie, akreditace, posuzování shody, dozoru nad trhem, všeobecné bezpečnosti výrobků a odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadnými výrobky.

Článek 4
Vzájemná akceptace průmyslových výrobků

Strany se za účelem vzájemné akceptace dohodly, že průmyslové výrobky, jejichž seznam je uveden v přílohách o vzájemné akceptaci průmyslových výrobků a které splňují požadavky pro to, aby byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh jedné Strany, mohou být uvedeny na trh druhé Strany bez dalšího omezení. Tímto není dotčeno ustanovení článku 36 Evropské dohody.

Článek 5
Vzájemné uznávání výsledků postupů posuzování shody

Strany souhlasí s tím, že budou uznávat výsledky postupů posuzování shody provedených v souladu s právem Společenství nebo národním právem, jejichž seznam je uveden v přílohách o vzájemném uznávání výsledků posuzování shody. Pro účely takového uznávání shody nebudou Strany vyžadovat opakování postupů ani nebudou klást dodatečné požadavky.

Článek 6
Ochranná doložka

Jestliže Strana zjistí, že průmyslový výrobek, který byl uveden na trh na jejím území na základě tohoto Protokolu a je používán v souladu s jeho předpokládaným užitím, může ohrozit bezpečnost nebo zdraví uživatelů či jiných osob či jakýkoli jiný oprávněný zájem chráněný právními předpisy uvedenými v přílohách, může učinit vhodná opatření vedoucí ke stažení takového výrobku z trhu, k zákazu jeho uvádění na trh, uvádění do provozu či používání nebo k omezení jeho volného pohybu. Přílohy stanoví postup, který se v takových případech použije.

Článek 7
Rozšíření působnosti Protokolu

V souvislosti s tím, jak bude Česká republika přijímat a zavádět další národní právo přejímající právo Společenství, mohou Strany změnit přílohy nebo doplnit nové přílohy v souladu s postupem stanoveným v článku 14.

Článek 8
Původ

Ustanovení tohoto Protokolu se vztahují na průmyslové výrobky, které mají původ na území Stran podle nepreferenčních pravidel původu. V případě rozdílných pravidel jsou rozhodující pravidla té Strany, na jejímž území je výrobek uváděn na trh. Důkaz o původu může být podán pomocí osvědčení o původu. Takové osvědčení se nepožaduje v případě dovozu výrobků, u nichž byl předložen důkaz o původu podle Protoko- lu č. 4 k Evropské dohodě.

Článek 9
Závazky smluvních stran týkající se jejich správních úřadů a osob

Strany zajistí, aby správní úřady pod jejich jurisdikcí odpovědné za účinné zavádění práva Společenství a národního práva trvale tyto právní předpisy uplatňovaly. Dále zajistí, aby tyto správní úřady mohly, kde to bude na místě, provádět notifikaci osob, pozastavovat či obnovovat pozastavenou notifikaci nebo ji rušit, zajišťovat shodu průmyslových výrobků s právem Společenství nebo s národním právem nebo požadovat jejich stažení z trhu.

Strany zajistí, aby osoby notifikované pod jejich jurisdikcí k posuzování shody podle požadavků práva Společenství nebo národního práva uvedeného v přílohách trvale vyhovovaly požadavkům práva Společenství nebo národního práva. Dále provedou všechna opatření potřebná proto, aby si tyto osoby udržely nezbytnou způsobilost k provádění činností, pro něž byly notifikovány.

Článek 10
Notifikované osoby

Osobami notifikovanými pro účely tohoto Protokolu budou v počátečním stadiu osoby uvedené v seznamech, které si Česká republika a Společenství vyměnily před ukončením postupů pro vstup tohoto Protokolu v platnost.

Poté se bude pro notifikování osob pro posuzování shody podle požadavků práva Společenství nebo národního práva uvedeného v přílohách používat následující postup:

(a)   jedna ze Stran písemně předloží druhé Straně svou notifikaci;
(b)   po písemném potvrzení jejího přijetí druhou Stranou bude osoba od toho data považována za notifikovanou a způsobilou pro posuzování shody podle požadavků uvedených v přílohách.

Jestliže se jedna ze Stran rozhodne zrušit notifikaci osoby pod svou jurisdikcí, uvědomí o tom písemně druhou Stranu. Osoba přestane provádět posuzování shody podle požadavků uvedených v přílohách nejpozději od data, kdy byla notifikace zrušena. Posuzování shody provedené před tímto datem však zůstane v platnosti, pokud Rada přidružení nerozhodne jinak.

Článek 11
Ověřování notifikovaných osob

Každá ze Stran může požádat druhou Stranu, aby ověřila technickou způsobilost notifikované osoby pod její jurisdikcí a plnění stanovených požadavků touto osobou. Taková žádost bude zdůvodněna tak, aby umožnila Straně odpovědné za notifikaci provést požadované ověření a urychleně informovat druhou Stranu. Strany mohou také přezkoumat osobu společně, za účasti příslušných správních úřadů. Za tímto účelem Strany zajistí plnou spolupráci osob pod svou jurisdikcí. V zájmu vyřešení všech zjištěných problémů Strany učiní všechny příslušné kroky a využijí jakékoliv potřebné dostupné prostředky.

Pokud nelze problémy vyřešit ke spokojenosti obou Stran, mohou Strany oznámit předsedovi Rady přidružení svůj rozpor s uvedením důvodů. Rada přidružení může rozhodnout o vhodném postupu.

Pokud a dokud Rada přidružení nerozhodne jinak, notifikace osoby a uznání její způsobilosti provádět posuzování shody podle požadavků práva Společenství nebo národního práva uvedeného v přílohách budou částečně či zcela pozastaveny od data, kdy byla neshoda Stran oznámena předsedovi Rady přidružení.

Článek 12
Výměna informací a spolupráce

V zájmu zajištění správného a jednotného uplatňování a výkladu tohoto Protokolu se Strany, jejich správní úřady a notifikované osoby zavazují

(a)   vyměňovat si všechny relevantní informace týkající se provádění práva a prováděcích postupů, včetně zejména informací o postupech, které zajišťují plnění stanovených požadavků notifikovanými osobami;
(b)   zapojit se, kde to bude na místě, do příslušných informačních a koordinačních mechanismů a dalších souvisejících činností Stran;
(c)   vést své osoby ke spolupráci s cílem dosáhnout ujednání o vzájemném uznávání v dobrovolné sféře.

Článek 13
Důvěrnost

Představitelé, odborníci a další zástupci Stran jsou povinni i po ukončení výkonu svých povinností nesdělovat informace získané v rámci tohoto Protokolu, které mají povahu služebního tajemství. Tyto informace nesmějí být použity pro jiné účely než ty, které předpokládá tento Protokol.

Článek 14
Správa Protokolu

Odpovědnost za účinné fungování tohoto Protokolu bude mít Rada přidružení v souladu s článkem 106 Evropské dohody. Bude zejména oprávněna přijímat rozhodnutí týkající se

(a)   změn příloh;
(b)   připojování nových příloh;
(c)   jmenování společné skupiny nebo společných skupin odborníků, jejichž úkolem bude ověřovat technickou způsobilost notifikované osoby a plnění stanovených požadavků touto osobou;
(d)   výměny informací o navrhovaných a provedených změnách práva Společenství a národního práva uvedených v přílohách;
(e)   zohlednění nových či dodatečných postupů posuzování shody týkajících se sektoru, na který se vztahuje některá z příloh;
(f)   řešení jakýchkoli otázek souvisejících s prováděním tohoto Protokolu.

Rada přidružení může odpovědnost stanovenou tímto Protokolem delegovat v souladu s článkem 108 odst. 2 Evropské dohody.

Článek 15
Technická spolupráce a pomoc

Společenství může poskytnout České republice technickou spolupráci a pomoc, bude-li to potřebné na podporu účinného provádění a uplatňování tohoto Protokolu.

Článek 16
Dohody s jinými zeměmi

Dohody o posuzování shody uzavřené jednou ze Stran se zemí, která není Stranou tohoto Protokolu, nezakládají povinnost druhé Strany přijmout výsledky postupů posuzování shody provedených v této třetí zemi, pokud o tom neexistuje výslovná dohoda mezi Stranami v rámci Rady přidružení.

Článek 17
Vstup v platnost

Tento Protokol vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce po dni, kdy si Strany vzájemně vymění diplomatické nóty potvrzující ukončení příslušných postupů potřebných pro vstup Protokolu v platnost.

Článek 18
Status Protokolu

Tento Protokol tvoří nedílnou součást Evropské dohody.

Tento Protokol je vyhotoven ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém, anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Dáno v Bruselu dne 26. února 2001.  

Za Českou republiku:
Ing. Libor Sečka v. r.  
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec, 
vedoucí Mise České republiky 
při Evropských společenstvích
Za Evropské společenství:  
Leif Pagrotsky v. r. 
ministr zodpovědný za obchod v rámci  
Ministerstva zahraničních věcí Švédského království

Pascal Lamy v. r. 
komisař Komise Evropských společenství

E-shop

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Občanský zákoník, velký komentář, III. svazek (§ 419 až 654)

Melzer, Tégl a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí svazek Velkého komentáře k občanskému zákoníku dovršuje výklad k jeho obecné části. Začíná vymezením právního postavení spotřebitele a podnikatele, po kterém následuje komentář ke třem významným hlavám obecné části: hlavě III: zastoupení, hlavě IV: věci a jejich rozdělení, a ...

Cena: 1 560 KčKOUPIT

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, komentář

Mgr. Petr Jäger, Ph.D., Mgr. Aleš Chocholáč - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři vytvořili ucelený komentář zákona, jehož předmětem a účelem je zmírnění některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem, pro což se po roce 1989 ustálila zkratka „restituce“, resp. ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Miloslav Janhuba, Marie Míková, Jaroslava Roubíčková, Vladimír Zelenka - C. H. Beck

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupně jsou vysvětleny metody účetnictví a zachycování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.