Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 53/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 20, ze dne 15. 6. 2001

53

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 17. července 2000 bylo v Bukurešti podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkající se ochrany vojenských utajovaných skutečností.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 23. října 2000.

České znění Ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

UJEDNÁNĺ
mezi Ministerstvem obrany České republiky
a
Ministerstvem národní obrany Rumunska
týkající se
ochrany vojenských utajovaných skutečností

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo národní obrany Rumunska, dále jen "smluvní strany",

s úmyslem zajistit vzájemnou ochranu vojenských utajovaných skutečností, které budou utajeny kompetentním orgánem a které budou vyměněny v rámci spolupráce mezi smluvními stranami,

se dohodly následovně:

Článek 1
Účel ujednání

Účelem tohoto Ujednání je dosažení nezbytného právního rámce k zajištění ochrany vojenských utajovaných skutečností, které budou vypracovány, vyžádány nebo vlastněny smluvními stranami.

Článek 2
Definice

1. Termín "vojenské utajované skutečnosti", dále jen "utajované skutečnosti", bude označovat jakékoli skutečnosti v oblasti obrany v písemné, elektronické, ústní nebo vizuální formě, bez zřetele na nosič, na němž jsou zaznamenány, které jedna ze smluvních stran nebo její kompetentní orgán jako takové klasifikoval.

2. Termín "oblast obrany" bude označovat jen ty záležitosti, které se týkají oblasti působnosti Ministerstva obrany České republiky a Ministerstva národní obrany Rumunska v souladu s českými a rumunskými vnitrostátními právními předpisy.

3. Termín "kompetentní orgán" bude označovat orgán jedné ze smluvních stran, který je v souladu s vnitrostátními právními předpisy odpovědný za ochranu utajovaných skutečností.

Článek 3
Obecná pravidla

1. Utajované skutečnosti budou chráněny v souladu s ustanoveními tohoto Ujednání a vnitrostátními právními předpisy smluvních stran.

2. Kompetentní orgány budou o tomto Ujednání informovat instituce a zařízení smluvních stran, které budou nakládat s utajovanými skutečnostmi poskytnutými druhou smluvní stranou.

3. Pověření představitelé smluvních stran mohou uzavřít prováděcí protokoly vycházející z tohoto Ujednání.

4. Přijímající smluvní strana nepředá třetí straně přijaté utajované skutečnosti bez předchozího písemného souhlasu předávající smluvní strany.

5. Přijímající smluvní strana nepoužije bez předchozího písemného souhlasu předávající smluvní strany přijaté utajované skutečnosti pro jiný účel, než pro který byly předány.

6. Každá smluvní strana bude odpovědná za bezpečnostní opatření v jejích vlastních institucích a zařízeních, ve kterých se nacházejí utajované skutečnosti poskytnuté druhou smluvní stranou, a zajistí pro každou takovou instituci a zařízení určení kvalifikovaného personálu odpovědného za ochranu těchto skutečností.

7. Smluvní strany se budou navzájem informovat o platných vnitrostátních právních předpisech týkajících se ochrany utajovaných skutečností a o jejich změnách.

8. Smluvní strany zajistí ve svých institucích a zařízeních, ve kterých se nacházejí utajované skutečnosti poskytnuté druhou smluvní stranou, provádění nezbytných bezpečnostních inspekcí.

9. Přijímající smluvní strana bude respektovat soukromá práva, jako jsou licence, autorská práva, a obchodní tajemství obsažená v poskytnutých utajovaných skutečnostech.

10. Přijímající smluvní strana nezmění a nezruší stupeň utajení přijatých utajovaných skutečností bez předchozího písemného souhlasu předávající smluvní strany.

11. Přijetím utajovaných skutečností od předávající smluvní strany na sebe přijímající smluvní strana bere odpovědnost za bezpečné nakládání s nimi a jejich bezpečné uložení.

12. Přijímající smluvní strana zajistí zavedení bezpečnostních opatření u všech institucí a zařízení, v nichž se nacházejí utajované skutečnosti poskytnuté druhou smluvní stranou.

13. Dokumenty a předměty, které obsahují utajované skutečnosti, budou uskladněny v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímající smluvní strany.

Článek 4
Stupně utajení

Stupně utajení a jejich ekvivalenty pro smluvní strany jsou:

Česká republika        Rumunsko        anglický ekvivalent
  Tajné   Secret   Secret
 Důvěrné   Secret   Confidential
  Vyhrazené   Secret de Serviciu        Restricted

České utajované skutečnosti se stupněm utajení "Důvěrné" budou v Rumunsku označeny jako "Secret" a budou přenášeny, bude s nimi nakládáno a budou ukládány stejným způsobem jako rumunské utajované skutečnosti se stupněm utajení "Secret".

Rumunské utajované skutečnosti se stupněm utajení "Secret" budou v České republice označeny jako "Tajné" a budou přenášeny, bude s nimi nakládáno a budou ukládány stejným způsobem jako české utajované skutečnosti se stupněm utajení "Tajné".

Kterákoli ze smluvních stran může výjimečně druhou smluvní stranu požádat o ochranu na vyšší úrovni, ne však na nižší úrovni, než vyplývá z vyžadované klasifikace.

Článek 5
Označování utajovaných skutečností

1. Vyměněné utajované skutečnosti budou označeny kompetentním orgánem přijímající smluvní strany nebo na jeho příkaz ekvivalentním stupněm utajení podle článku 4.

2. Stupně utajení budou změněny nebo zrušeny kompetentním orgánem přijímající smluvní strany na základě žádosti kompetentního orgánu předávající smluvní strany. Kompetentní orgán předávající smluvní strany bude informovat kompetentní orgán přijímající smluvní strany o záměru změnit nebo zrušit stupeň utajení 6 týdnů předem.

Článek 6
Přístup k utajovaným skutečnostem

1. Přístup k utajovaným skutečnostem, které jsou předmětem tohoto Ujednání, bude udělen těm osobám, které je potřebují při výkonu své služební činnosti a pouze pokud jim bylo v souladu s vnitrostátními právními předpisy přijímající smluvní strany uděleno oprávnění k přístupu k vlastním utajovaným skutečnostem s ekvivalentním stupněm utajení (dále jen "oprávnění k přístupu"). Oprávnění k přístupu bude uděleno po bezpečnostním prověření.

2. Žádné osobě nebude udělen přístup k utajovaným skutečnostem, které jsou předmětem tohoto Ujednání, pouze na základě hodnosti, postavení nebo oprávnění k přístupu.

3. Všechny instituce a zařízení přijímající smluvní strany, které nakládají s přijatými utajovanými skutečnostmi druhé smluvní strany, budou uchovávat seznam osob, které budou mít v souladu s odstavcem 1 tohoto článku udělen přístup k takovým skutečnostem.

4. Před přijetím utajovaných skutečností potvrdí přijímající smluvní strana předávající smluvní straně, že osobám, které budou nakládat s těmito utajovanými skutečnostmi, byl udělen přístup v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

Článek 7
Zasílání utajovaných skutečností

1. Utajované skutečnosti budou mezi institucemi a zařízeními smluvních stran zasílány obvykle prostřednictvím vojenského a leteckého přidělence České republiky v Rumunsku anebo vojenského a leteckého přidělence Rumunska v České republice. Kompetentní orgány smluvních stran mohou také dohodnout jiné způsoby zasílání utajovaných skutečností včetně elektronického přenosu.

2. Pokud instituce nebo zařízení jedné ze smluvních stran má záměr zaslat utajované skutečnosti instituci nebo zařízení druhé smluvní strany, předávající smluvní strana požádá kompetentní orgán přijímající smluvní strany o ujištění, že příslušná instituce nebo zařízení je oprávněno uchovávat a používat utajované skutečnosti podle ustanovení tohoto Ujednání a přijímat náležitá bezpečnostní opatření podle vnitrostátních právních předpisů přijímající smluvní strany.

3. Utajované skutečnosti (předměty) budou v zájmu zamezení přístupu neoprávněných osob přepravovány pod stálou kontrolou zapečetěné ve speciálních obalech. Utajované skutečnosti, které budou před anebo během přepravy dočasně uskladněny, budou umístěny ve skladovacích prostorech chráněných elektronickými bezpečnostními systémy anebo stálými strážemi. Do skladovacích prostor bude mít přístup pouze oprávněný personál. Společně s předmětem bude přepravováno potvrzení o přijetí. Toto potvrzení bude po doručení předmětu podepsáno zmocněným představitelem příjemce a poté bude vráceno odesílateli.

4. Utajované skutečnosti (dokumenty) budou zasílány v dvojitých zapečetěných obálkách. Vnitřní obálka ponese pouze stupeň utajení a adresu příjemce a vnější obálka ponese adresu odesílatele, adresu příjemce a číslo jednací, pokud jej utajovaná skutečnost má.

Vnější obálka neponese jakýkoli údaj týkající se stupně utajení obsažené utajované skutečnosti.

Zapečetěná obálka anebo obal bude zaslán podle postupů dohodnutých oběma smluvními stranami.

Společně s dokumenty bude přepravováno potvrzení o přijetí. Toto potvrzení bude po doručení dokumentů podepsáno zmocněným představitelem příjemce a poté bude vráceno odesílateli.

Utajované skutečnosti, které budou zasílány elektronickými cestami, budou chráněny kryptografickými systémy přijatelnými pro obě smluvní strany.

Článek 8
Předávání utajovaných skutečností dodavatelům

Před předáním utajovaných skutečností dodavatelům učiní smluvní strany v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy následující:

1. ujistí se, že dodavateli bylo vydáno potvrzení týkající se přístupu k utajovaným skutečnostem;

2. ujistí se, že dodavatel má schopnost chránit přijaté utajované skutečnosti;

3. ujistí se, že všem osobám dodavatele, které budou mít přístup k utajovaným skutečnostem druhé smluvní strany, bylo uděleno oprávnění k přístupu;

4. ujistí se, že všechny osoby dodavatele s oprávněním k přístupu jsou náležitě informovány o svých povinnostech chránit utajované skutečnosti podle vnitrostátních právních předpisů.

Článek 9
Návštěvy

1. Návštěvníci jedné smluvní strany budou mít přístup k utajovaným skutečnostem náležejícím druhé smluvní straně a rovněž do institucí a zařízení této smluvní strany, které nakládají s takovými skutečnostmi, pouze po předchozím schválení kompetentního orgánu smluvní strany, která je navštěvována. Schválení bude dáno pouze těm osobám, kterým bylo po náležitém bezpečnostním prověření uděleno oprávnění k přístupu.

2. Smluvní strany budou odpovědné za informování svých vlastních institucí a zařízení, které jsou navštěvovány, o oblasti a stupních utajení utajovaných skutečností zpřístupněných návštěvníkovi.

3. Žádosti o návštěvy představitelů smluvních stran budou zasílány nejméně 30 dní před zamýšleným datem návštěvy, a to prostřednictvím Úřadu vojenského a leteckého přidělence Rumunska v České republice pro návštěvy institucí a zařízení náležejících Ministerstvu obrany České republiky a prostřednictvím Úřadu vojenského a leteckého přidělence České republiky v Rumunsku pro návštěvy institucí a zařízení náležejících Ministerstvu národní obrany Rumunska.

4. Žádosti o návštěvy budou mezi smluvními stranami zasílány v angličtině a budou obsahovat následující informace:

a)   úplné jméno návštěvníka, datum a místo jeho narození, číslo jeho pasu;
b)   funkci návštěvníka a název instituce nebo zařízení, které reprezentuje;
c)   datum návštěvy;
d)   název instituce nebo zařízení, které má být navštíveno;
e)   nejvyšší stupeň utajení utajovaných skutečností, ke kterým je předpokládán přístup;
f)   bezpečnostní certifikát návštěvníka potvrzující jeho oprávnění k přístupu;
g)   účel návštěvy.

Kompetentní orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o detailech týkajících se žádostí o návštěvy a zabezpečí ochranu soukromých údajů.

Článek 10
Množení, překlad a ničení

1. V případě množení dokumentu obsahujícího utajované skutečnosti budou všechny jeho kopie požívat stejné ochrany jako originál. Počet kopií bude limitován počtem nutným pro oficiální účely.

2. Překlad dokumentů, které obsahují utajované skutečnosti, bude prováděn pouze osobami s oprávněním k přístupu. Překlad bude mít stejný stupeň utajení jako originál a ponese písemné potvrzení, že dokument obsahuje utajované skutečnosti druhé smluvní strany.

3. Dokumenty obsahující utajované skutečnosti, které nejsou delší dobu potřebné, budou zničeny spálením, rozřezáním, rozpuštěním nebo jiným způsobem, který znemožní jejích rekonstrukci nebo rozpoznání.

Článek 11
Opatření v případě ztráty nebo vyzrazení utajovaných skutečností

1. Jakákoli zjištěná nebo předpokládaná ztráta anebo vyzrazení utajovaných skutečností druhé smluvní strany bude druhé smluvní straně okamžitě sděleno.

2. Případy ztráty nebo vyzrazení utajovaných skutečností druhé smluvní strany budou vyšetřeny příslušnými orgány státu, na jehož území k takové ztrátě nebo vyzrazení došlo, podle vnitrostátních právních předpisů. Výsledky vyšetřování budou sděleny druhé smluvní straně. Smluvní strana vyšetřující ztrátu nebo vyzrazení může požádat druhou smluvní stranu o kvalifikovanou pomoc, je-li to nutné. Druhá smluvní strana bezodkladně takovou žádost posoudí.

Článek 12
Konzultace

1. Jakékoli aspekty týkající se provádění tohoto Ujednání budou kompetentní orgány na žádost kterékoli smluvní strany vzájemně konzultovat.

2. Každá smluvní strana dovolí představitelům kompetentního orgánu druhé smluvní strany navštívit její instituce a zařízení a ověřit ochranu utajovaných skutečností poskytnutých druhou smluvní stranou. Každá smluvní strana poskytne představitelům kompetentního orgánu druhé smluvní strany při takovém ověřování podporu. Detaily budou upraveny kompetentními orgány.

Článek 13
Kompetentní orgány

Kompetentními orgány jsou:

pro českou smluvní stranu:

Ředitelství bezpečnosti informací
Ministerstvo obrany
160 00 Praha
Česká republika

pro rumunskou smluvní stranu:

Generální ředitelství obranného zpravodajství
Ministerstvo národní obrany
ulice Izvor 13 - 15
Bukurešť
Rumunsko.

Článek 14
Výdaje

Každá smluvní strana ponese své vlastní výdaje vycházející z provádění tohoto Ujednání.

Článek 15
Urovnávání sporů

Jakékoliv spory týkající se výkladu nebo provádění ustanovení tohoto Ujednání budou urovnány konzultacemi mezi smluvními stranami.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

1. Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem doručení poslední nóty potvrzující ukončení vnitrostátních právních procedur nutných pro vstup tohoto Ujednání v platnost.

2. Toto Ujednání může být kdykoli písemně doplněno nebo změněno po vzájemné dohodě smluvních stran. Doplňky a změny budou nedílnou částí tohoto Ujednání a vstoupí v platnost podle ustanovení předchozího odstavce.

3. Toto Ujednání je sjednáno na období 5 let a bude automaticky prodlužováno na další pětiletá období, pokud kterákoli ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně nejméně 6 měsíců před uplynutím pětiletého období svůj záměr jej vypovědět.

4. V případě ukončení platnosti tohoto Ujednání navrátí smluvní strany, pokud je to možné, všechny utajované skutečnosti předané podle tohoto Ujednání. Pokud navrácení utajovaných skutečností není možné, budou smluvní strany pokračovat v ochraně těchto utajovaných skutečností podle vnitrostátních právních předpisů.

Dáno v Bukurešti dne 17. července 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, rumunském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou stejně autentická. V případě rozdílností ve výkladu tohoto Ujednání je rozhodující anglické znění. 

Za Ministerstvo obrany 
České republiky 
RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. v. r.  
ministr obrany 
Za Ministerstvo národní
obrany Rumunska 
Sorin Frunzáverde v. r. 
ministr národní obrany

E-shop

BIM pro veřejné zadavatele

BIM pro veřejné zadavatele

Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM), tzn. procesem, který umožňuje efektivní výměnu informací v rámci návrhu, realizace i užívání stavebního objektu. Záměrem autorů je především vysvětlit principy, ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Pracovní právo, 7. vydání

Pracovní právo, 7. vydání

Bělina, Pichrt a kol. - C. H. Beck

Sedmé, doplněné a podstatně přepracované vydání vysokoškolské učebnice se zabývá všemi podstatnými oblastmi pracovního práva, představuje teoretický základ oboru, který zajímá každého z nás. Publikace reaguje především na skutečnost, že nabylo účinnosti několik podstatných novel ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví

Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví

Aleš Borkovec - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie zpracovává problematiku akciových společností se zaměřením na rozptýlené vlastnictví akcií, včetně corporate governance u tohoto typu akciových společností. Akciová společnost s rozptýleným vlastnictvím je vrcholem evoluce v oblasti společnos-tí. Na jednu stranu se jedná ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.