Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 51/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 20, ze dne 15. 6. 2001

51

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 2000 byla v Berlíně podepsána Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 7 dne 14. května 2001.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA
mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo

Vláda České republiky, vláda Slovenské republiky a vláda Spolkové republiky Německo (dále jen Smluvní Strany)

se záměrem ukončit vzájemný zúčtovací styk v převoditelných rublech a vypořádat vzájemné pohledávky a závazky, vyplývající z mnohostranného zúčtovacího a platebního styku mezi bývalou Československou socialistickou republikou, respektive Československou federativní republikou, respektive Českou a Slovenskou Federativní Republikou a bývalou Německou demokratickou republikou, respektive Spolkovou republikou Německo, dále z úvěru na rozšíření kapacity tranzitního plynovodu, který bývalá Německá demokratická republika poskytla bývalé Československé socialistické republice, a úroků z tohoto úvěru (dále jen Saldo)

se dohodly na následujícím:

Článek 1
Kvantifikace zůstatku v převoditelných rublech

Banky Československá obchodní banka, a. s., jakož i Kreditanstalt fĎr Wiederaufbau jako banky pověřené vedením příslušných účtů zjistily výměnou korespondence ze 4. ledna 2000 a 13. ledna 2000 závěrečné saldo zúčtovacího a platebního styku v převoditelných rublech za zboží a služby k 31. prosinci 1999 ve výši 659,032.581,06 XTR (slovy: šest set padesát devět milionů třicet dva tisíc pět set osmdesát jedna celá šest setin převoditelných rublů).

Celkové složení Salda je následující:

Převoditelné rubly za dodávky zboží a služby 659,032.581,06 XTR
Dodávky pro investiční projekt tranzitní plynovod a zemní plyn       4,966.172,70 XTR
a jejich úroky do 31. prosince 1999 2,071.885,30 XTR
Saldo 666,070.639,06 XTR

Článek 2
Uzavření účtů vedených v převoditelných rublech

Účty "Zůstatek zúčtování v převoditelných rublech k 1. lednu 1991 Spolková republika Německo/ČSFR - účet č. 1", "EGTL/DDR-Lieferungen" a "Zinsen EGTL/II", vedené v převoditelných rublech, budou uzavřeny dnem vstupu této Smlouvy v platnost.

Zůstatky na těchto účtech, které jsou vedeny ve prospěch Spolkové republiky Německo, budou převedeny na účty vedené v DEM, respektive v EURO podle ustanovení této Smlouvy. Dnem vstupu této Smlouvy v platnost bude ukončen zúčtovací styk v převoditelných rublech.

Článek 3
Transformace Salda na částku v DEM, respektive v EURO

Saldo v převoditelných rublech, vyčíslené v článku 1, bude transformováno k datu vstupu této Smlouvy v platnost na částku v DEM, respektive v EURO.

Výše této částky činí 390,000.000,00 DEM (slovy: tři sta devadesát milionů německých marek), čili 199,403.833,67 EURO (slovy: sto devadesát devět milionů čtyři sta tři tisíce osm set třicet tři celé šedesát sedm EURO).

Z toho převezme Česká republika 260,000.000,00 DEM (slovy: dvě stě šedesát milionů německých marek), čili 132,935.889,12 EURO (slovy: sto třicet dva milionů devět set třicet pět tisíc osm set osmdesát devět celých dvanáct EURO). V této výši vznikl finanční závazek, který Česká republika uznává.

Slovenská republika převezme 130,000.000,00 DEM (slovy: sto třicet milionů německých marek), čili 66,467.944,56 EURO (slovy: šedesát šest milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc devět set čtyřicet čtyři celé padesát šest EURO). V této výši vznikl finanční závazek, který Slovenská republika uznává.

Článek 4
Splácení

Česká republika bude svůj finanční závazek vyplývající z článku 3 splácet následovně:

- 130,000.000,00 DEM, čili 66,467.944,56 EURO do 30. června 2001,
- 130,000.000,00 DEM, čili 66,467.944,56 EURO do 30. září 2001.

Slovenská republika bude svůj finanční závazek vyplývající z článku 3 splácet následovně:

- 65,000.000,00 DEM, čili 33,233.972,28 EURO do 30. června 2001,
- 65,000.000,00 DEM, čili 33,233.972,28 EURO do 30. září 2001.

Článek 5
Úroky

Česká republika se zavazuje, že v případě nesplnění termínu svých plateb, uvedených v článku 4, uhradí Spolkové republice Německo úroky z prodlení ve výši 5 % (slovy: pět procent) p. a.

Slovenská republika se zavazuje, že v případě nesplnění termínů svých plateb, uvedených v článku 4, uhradí Spolkové republice Německo úroky z prodlení ve výši 5 % (slovy: pět procent) p. a.

K tomuto počítání úroků z prodlení nedojde, pokud zpoždění splátek bude činit méně než 14 kalendářních dnů.

Článek 6
Realizace

Bankovní realizací této Smlouvy budou pověřeny

 -  z německé smluvní strany banka Kreditanstalt fĎr Wiederaufbau
 -  z české smluvní strany Československá obchodní banka, a. s.
 -  ze slovenské smluvní strany Národná banka Slovenska.

Banka Kreditanstalt fĎr Wiederaufbau uzavře s Československou obchodní bankou, a. s., a s Národní bankou Slovenska do 60 dnů ode dne vstupu této Smlouvy v platnost samostatné písemné dohody o bankovní realizaci této Smlouvy.

Přepočet německých marek na EURO se provede na základě kurzu stanoveného s konečnou platností k 31. prosinci 1998 Radou Evropské unie. Jeden EURO se rovná DEM 1,95583 (slovy: jedna celá devět pět pět osm tři německé marky).

Platby podle článků 4 a 5 budou uhrazeny na účet určený bankou Kreditanstalt fĎr Wiederaufbau bez odpočtu daní, poplatků a ostatních státních dávek nebo jiných nákladů.

Článek 7
Vstup v platnost

Tato Smlouva podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy platnými v každém ze států Smluvních Stran a vstoupí v platnost v den předání poslední diplomatické nóty o tomto vnitrostátním schválení.

Dáno v Berlíně dne 29. června 2000, ve třech původních vyhotoveních, každé v českém, německém a slovenském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky:
František Černý v. r. 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 
České republiky ve Spolkové republice Německo
Za vládu Slovenské republiky:
Ján Foltín v. r. 
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec
lovenské republiky ve Spolkové republice Německo

Za vládu Spolkové republiky Německo:
Dr. Gunter Pleuger v. r.
státní tajemník Spolkového ministerstva zahraničí
Caio Koch-Weser v. r.
státní tajemník Spolkového ministerstva financí

E-shop

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. vydání

JUDr. Roman Kočí, BMA, MSc - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací s ohledem na zásadní novelu zákona o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb., která se problematiky účelových ...

Cena: 350 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc -  Komentář, 4. vydání

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moc - Komentář, 4. vydání

Vojtek, Bičák - C. H. Beck

Již čtvrté vydání úspěšného komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Publikace vykládá základní otázky, rozebírá ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.