Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 48/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 48, ze dne 15. 6. 2001

48

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května 2000 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče.

Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bratislavě dne 31. ledna 2001.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 12 odst. 2 dne 1. dubna 2001. Podle odstavce 3 téhož článku dnem vstupu této smlouvy v platnost pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče ze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 202/1993 Sb.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

SMLOUVA

mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče

Česká republika a Slovenská republika (dále jen "smluvní strany"),

vedeny přáním upravit vzájemné vztahy mezi oběma státy při poskytování a úhradě zdravotní péče,

se dohodly takto:

Část první
Všeobecná ustanovení

Článek 1

(1) Pro účely této smlouvy se pod pojmem

a)   "pojištěnec" rozumí osoba, která je povinně zdravotně pojištěna podle právních předpisů jedné ze smluvních stran,
b)   "příslušná zdravotní pojišťovna" v České republice a ve Slovenské republice rozumí ta zdravotní pojišťovna, kterou si pojištěnec zvolil k provádění zdravotního pojištění,
c)   "povinné zdravotní pojištění" rozumí v České republice veřejné zdravotní pojištění, ve Slovenské republice povinné zdravotní pojištění,
d)   "poskytovatel" rozumí zdravotnické zařízení, které poskytuje příslušný druh zdravotní péče, popřípadě subjekt poskytující zdravotnické prostředky včetně servisních zásahů na zdravotnických prostředcích,
e)   "lék" rozumí v České republice léčivý přípravek, ve Slovenské republice lék,
f)   "zdravotnická pomůcka" rozumí v České republice zdravotnický prostředek, ve Slovenské republice zdravotnická pomůcka,
g)   "nutná a neodkladná zdravotní péče" rozumí poskytnutí neodkladného ošetření při život ohrožujících stavech, náhlých onemocněních nebo úrazech a při předčasném porodu do ukončení 36. týdne těhotenství, do doby, kdy je pacient schopný převozu na území druhé smluvní strany,
h)   "specializovaná zdravotní péče" a "lázeňská péče" rozumí zdravotní péče, která se aktuálně neposkytuje ve zdravotnických zařízeních jedné smluvní strany (např. léčba gamma-nožem, kardiochirurgické a neurochirurgické výkony, onkologická péče, transplantace kostní dřeně, léčba radiojodem),
i)   "jiná zdravotní péče" rozumí zdravotní péče poskytnutá v rozsahu povinného zdravotního pojištění na vlastní žádost pojištěnce, která není zahrnuta v článcích 3 a 4,
j)   "doprava" rozumí převoz pojištěnce jedné smluvní strany v rámci zdravotní péče, která je poskytována na území druhé smluvní strany,
k)   "přeprava" rozumí převoz pojištěnce z území jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany jako součást poskytování zdravotní péče.

(2) Jiné pojmy v této smlouvě mají význam, který jim náleží podle příslušných právních předpisů v České republice a ve Slovenské republice.

Část druhá
Rozsah a úhrada zdravotní péče

Článek 2

Pojištěncům jedné smluvní strany se poskytne zdravotní péče včetně léků a zdravotnických prostředků, očkování, přepravy, dopravy a zdravotnické záchranné služby na území druhé smluvní strany za podmínek uvedených v článcích 3 až 8.

Článek 3

(1) Nutně a neodkladná zdravotní péče se poskytne pojištěncům jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany včetně dopravy, zdravotnické záchranné služby, léků a zdravotnických prostředků předepsaných a vydaných v souvislosti s poskytnutím nutné a neodkladné zdravotní péče za stejných podmínek jako pojištěncům poskytující smluvní strany. Tuto zdravotní péči hradí poskytovateli příslušná zdravotní pojišťovna, pokud není uvedeno jinak.

(2) Úhrada nákladů za zdravotní péči poskytnutou podle odstavce 1 tohoto článku se uskuteční za ceny nebo úhrady podle právních předpisů a rozhodnutí platných v době poskytnutí zdravotní péče na území té smluvní strany, kde byla zdravotní péče poskytnuta; podrobnosti sjednají ministerstva zdravotnictví obou smluvních stran.

(3) Jestliže je poskytovatelem lékárna nebo výdejna zdravotnických prostředků, pak náklady vynaložené na léky a zdravotnické prostředky vydávané na lékařský předpis v rámci nutné a neodkladné péče pojištěncům jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany hradí pojištěnec v plné výši. Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí pojištěnci vynaložené náklady na základě předložených dokladů za podmínek stanovených pro úhradu léků a zdravotnických prostředků na území té smluvní strany, kde byly léky a zdravotnické prostředky předepsány a vydány.

Článek 4

(1) Specializovaná zdravotní péče včetně dopravy a přepravy a lázeňská péče se poskytne pojištěncům jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, pokud příslušná zdravotní pojišťovna s poskytnutím této zdravotní péče předem vyslovila písemný souhlas. Tuto zdravotní péči hradí poskytovateli příslušná zdravotní pojišťovna.

(2) Úhrada nákladů za takto poskytnutou zdravotní péči se uskuteční podle článku 3 odst. 2.

Článek 5

(1) Jiná zdravotní péče se poskytne pojištěncům jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, pokud příslušná zdravotní pojišťovna s poskytnutím této zdravotní péče předem vyslovila písemný souhlas. Tuto zdravotní péči hradí poskytovateli příslušná zdravotní pojišťovna.

(2) Úhrada nákladů za takto poskytnutou zdravotní péči se uskuteční podle článku 3 odst. 2.

Článek 6

(1) Očkování pojištěnců jedné smluvní strany při jejich přechodném pobytu na území druhé smluvní strany se bude provádět jen v případech očkování proti vzteklině, proti tetanu při poraněních, proti tuberkulóze u novorozenců a proti virové hepatitidě typu B u novorozenců, jejichž matky jsou HBsAg pozitivní v souladu s očkovacími schématy platnými na území poskytující smluvní strany.

(2) Náklady vzniklé v souvislosti s očkováním podle odstavce 1 tohoto článku budou hrazeny podle příslušných právních předpisů platných na území poskytující smluvní strany.

Článek 7

Přepravu pojištěnců jedné smluvní strany při poskytování zdravotní péče na území druhé smluvní strany, pokud se nejedná o zdravotnickou záchrannou službu podle článku 8, hradí příslušná zdravotní pojišťovna, jestliže to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce a pokud příslušná zdravotní pojišťovna předem dohodne s poskytovatelem podmínky přepravy.

Článek 8

(1) Podmínky spolupráce při provádění pozemní zdravotnické záchranné služby upravuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích (Praha 29. října 1992).

(2) Podmínky spolupráce při provádění letecké zdravotnické záchranné služby upraví zvláštní mezinárodní smlouva.

(3) Do vstupu v platnost smlouvy podle odstavce 2 tohoto článku bude vyúčtování za poskytnutou zdravotní péči prostřednictvím letecké zdravotnické záchranné služby prováděno podle platné Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby (Jeruzalém 18. září 1995).

Článek 9

Příslušná zdravotní pojišťovna je oprávněna před úhradou vyúčtované zdravotní péče ověřit, zdali vyúčtovaná částka odpovídá rozsahu a druhu poskytnuté zdravotní péče.

Část třetí
Společná a závěrečná ustanovení

Článek 10

Obě smluvní strany si budou vzájemně poskytovat prostřednictvím ministerstev zdravotnictví

a)  *odborné informace z oblasti ochrany veřejného zdraví a ochrany před přenosnými chorobami,

b)  *právní předpisy a rozhodnutí, které souvisejí s prováděním této smlouvy.

Článek 11

Případné nejasnosti a spory související s výkladem nebo prováděním této smlouvy budou řešit ministerstva zdravotnictví obou smluvních stran vzájemným jednáním nebo diplomatickou cestou.

Článek 12

(1) Tato smlouva podléhá ratifikaci. Ratifikační listiny budou vyměněny v Bratislavě.

(2) Tato smlouva nabude platnosti prvého dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly vyměněny ratifikační listiny.

(3) Dnem vstupu této smlouvy v platnost pozbude platnosti Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče (Praha 29. října 1992).

Článek 13

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Smlouvu písemně vypovědět diplomatickou cestou.

Platnost Smlouvy skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o vypovězení Smlouvy druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 23. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Za Českou republiku
Ing. Miloš Zeman v. r.
předseda vlády  

Za Slovenskou republiku
Ing. Mikuláš Dzurinda v. r.
předseda vlády

E-shop

Zákon o obcích, 3. vydání

Zákon o obcích, 3. vydání

Martin Kopecký, Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při praktické aplikaci jednotlivých ustanovení obecního zřízení těmi, kdo s ním nejčastěji pracují, ať už jde o starosty, členy zastupitelstev, nebo úředníky obecních úřadů. Kniha bude užitečná i pro širší veřejnost, která ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Veronika Ryšánková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková, František Korbel - GRADA Publishing, a. s.

Srozumitelně a jasně pro každého z nás! Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o auditorech. Komentář. 3. vydání

Zákon o auditorech. Komentář. 3. vydání

doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. - Wolters Kluwer, a. s.

Komentář zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých školách, nebo jsou v pozici vlastníků, investorů, manažerů či obecně ...

Cena: 265 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.