Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 46/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 18, ze dne 1. 6. 2001

46

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. listopadu 1974 byla v Paříži přijata Dohoda o mezinárodním energetickém programu.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky.

Listina o přístupu České republiky k Dohodě, podepsaná prezidentem republiky dne 27. prosince 2000, byla uložena u vlády Belgického království, depozitáře Dohody, dne 26. ledna 2001.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 67 odst. 2 dne 19. ledna 1976. Pro Českou republiku vstoupila v platnost v souladu s ustanovením článku 71 odst. 2 dne 5. února 2001.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

DOHODA
O MEZINÁRODNĺM ENERGETICKÉM PROGRAMU
(ve znění k 16. říjnu 1996)

VLÁDY Rakouské republiky, Belgického království, Kanady, Dánského království, Spolkové republiky Německo, Irska, Italské republiky, Japonska, Velkovévodství Lucemburského, Nizozemského království, Španělska, Švédského království, Švýcarské konfederace, Turecké republiky, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Spojených států amerických,

PŘEJĺCE SI podporovati bezpečné dodávky ropy za rozumných a spravedlivých podmínek,

ROZHODNUTY přijmout společná účinná opatření pro řešení nouzových stavů v dodávkách ropy vybudováním nouzové soběstačnosti v dodávkách ropy, omezením poptávky a přidělováním disponibilní ropy mezi své státy na spravedlivém základě,

PŘEJĺCE SI podporovat spolupráci se státy těžícími ropu a s ostatními státy spotřebovávajícími ropu, včetně států rozvojového světa, účelným dialogem, jakož i jinými formami spolupráce, intenzivně podporovat lepší porozumění mezi státy produkujícími a spotřebovávajícími ropu,

JSOUCE SI VĚDOMY zájmů jiných států spotřebovávajících ropu, včetně států rozvojového světa,

PŘEJĺCE SI hrát aktivnější úlohu ve vztahu k ropnému průmyslu vytvořením rozsáhlého mezinárodního informačního systému a trvalého rámce pro konzultace s ropnými společnostmi,

ROZHODNUTY omezit svou závislost na dovezené ropě realizací dlouhodobých kooperačních snah o úspory energií, o urychlení rozvoje alternativních zdrojů energie, o výzkum a vývoj v oblasti energie a obohacování uranu,

PŘESVĚDČENY, že těchto cílů může být dosaženo trvalým úsilím o spolupráci v rámci kompetentních orgánů,

VYJADŘUJĺCE záměr, že takové orgány budou vytvořeny v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj,

UZNÁVAJĺCE, že ostatní členské státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj mohou mít přání připojit se k nim ve svém úsilí,

MAJĺCE NA ZŘETELI zvláštní zodpovědnost vlád za zásobování energií,

DOŠLY K ZÁVĚRU, že je nutné vytvořit Mezinárodní energetický program, jehož uskutečňování bude zabezpečovat Mezinárodní energetická agentura,

SE DOHODLY, jak je uvedeno dále:

Článek 1

1. Účastnické státy budou realizovat Mezinárodní energetický program, ve znění uvedeném v této Dohodě, prostřednictvím Mezinárodní energetické agentury, popsané v kapitole IX a tam i dále uváděné jako "Agentura".

2. Termín "Účastnické státy" znamená státy, na něž se Dohoda vztahuje prozatímně, a státy, pro něž již Dohoda nabyla účinnosti.

3. Termín "skupina" znamená účastnické státy jako skupinu.

Kapitola I
SOBĚSTAČNOST ZA STAVU NOUZE

Článek 2

1. Účastnické státy společně vytvoří soběstačnost pro stav nouze v zásobování ropou. K tomuto účelu každý účastnický stát udržuje nouzové zásoby dostatečné pro udržení spotřeby alespoň po dobu 60 dní bez čistých dovozů ropy. Spotřeba i čisté dovozy ropy musí být počítány podle průměrné denní úrovně předchozího kalendářního roku.

2. Řídící rada, rozhodující na bázi kvalifikované většiny, rozhodne nejpozději do 1. července 1975 o datu, od kterého závazek nouzové zásoby pro každý účastnický stát bude považován pro účely výpočtu práva na dodávku uvedeného v článku 7 za zvýšený na úroveň 90 dní. Každý účastnický stát zvýší svou současnou úroveň nouzových zásob na 90 dní a bude se snažit učinit tak do data takto stanoveného.

3. Termín "povinné nouzové zásoby" znamená nouzové zásoby ekvivalentní 60 dnům čistých dovozů ropy stanovených v odstavci 1 a ode dne, o němž bude rozhodnuto podle odstavce 2, 90 dnům čistých dovozů stanovených v odstavci 2.

Článek 3

Závazek na vytvoření nouzových zásob stanovený v článku 2 může být naplněn:

zásobami ropy,

přechodem na jiné palivo,

záložní těžbou ropy,

v souladu s ustanoveními přílohy, která je nedílnou součástí této Dohody.

2. Řídící rada rozhodnutím prosté většiny rozhodne nejpozději 1. července 1975 o rozsahu, v jakém může být závazek povinných nouzových zásob uspokojen položkami uvedenými v odstavci 1.

Článek 4

1. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů trvale sleduje efektivnost opatření přijatých každou zúčastněnou stranou ke splnění závazku povinných nouzových zásob.

2. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů podává zprávu Řídícímu výboru, který, pokud je to vhodné, zpracovává návrhy pro Řídící radu. Řídící rada může, při rozhodování na bázi prosté většiny, přijmout doporučení pro účastnické státy.

Kapitola II
OMEZENĺ POPTÁVKY

Článek 5

1. Každý účastnický stát má trvale připravena opatření na omezení poptávky po ropě, která jí umožní snížit konečnou spotřebu podle kapitoly IV.

2. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů průběžně kontroluje a posuzuje:

program každého účastnického státu na opatření pro omezení poptávky,

účinnost skutečných opatření přijatých každým účastnickým státem.

3. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů podává zprávy Řídícímu výboru, který předkládá návrhy Řídící radě. Řídící rada může prostou většinou hlasů přijímat doporučení pro účastnické státy.

Kapitola III
PŘIDĚLOVÁNĺ

Článek 6

1. Každý účastnický stát přijme taková nutná opatření, aby přidělování ropy bylo prováděno podle této kapitoly a podle kapitoly IV.

2. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů průběžně kontroluje a posuzuje:

opatření každého účastnického státu, aby přidělování ropy bylo prováděno podle této kapitoly a podle kapitoly IV,

účinnost opatření skutečně přijatých každým účastnickým státem.

3. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů podává zprávu Řídícímu výboru, který podle potřeby zpracovává návrhy pro Řídící radu. Řídící rada při rozhodování na bázi většiny může přijmout doporučení pro účastnické státy.

4. Řídící rada, při rozhodování na bázi většiny, rozhoduje urychleně o praktických postupech pro přidělování ropy a o postupech a o konkrétních podmínkách účasti ropných společností na nich v rámci této Dohody.

Článek 7

1. Jestliže přidělování ropy se uskutečňuje podle článků 13, 14 nebo 15, pak každý účastnický stát má právo na dodávku, která odpovídá jeho přípustné spotřebě, snížené o jeho povinnost čerpat z nouzových zásob.

2. Účastnický stát, jehož právo na dodávku převyšuje součet jeho normální domácí těžby a skutečných čistých dovozů v průběhu stavu nouze, má právo na příděl, který ho opravňuje k doplňkovým čistým dovozům rovnajícím se tomuto navýšení.

3. Účastnický stát, jehož součet normální domácí těžby a skutečných čistých dovozů disponibilních v průběhu stavu nouze převyšuje jeho právo na dodávku, podléhá přidělovací povinnosti, na základě které musí dodat přímo nebo nepřímo objem ropy rovnající se tomuto přebytku jinému účastnickému státu. To nebrání žádnému účastnickému státu uskutečňovat vývoz ropy do neúčastnických států.

4. Termín "přípustná spotřeba" znamená průměrnou denní povolenou konečnou spotřebu, když bylo aktivováno omezení poptávky na přípustnou úroveň; možné další dobrovolné omezení poptávky kterýmkoliv účastnickým státem neovlivní jeho právo na příděl nebo závazek dodat ropu.

5. Termín "povinnost čerpání nouzových zásob" znamená závazek nouzových zásob každého účastnického státu dělený závazkem celkových nouzových zásob skupiny a násobený výpadkem dodávek skupiny.

6. Termín "výpadek dodávek skupiny" znamená výpadek pro skupinu měřený celkovou přípustnou spotřebou skupiny minus denní disponibilní dodávky ropy pro skupinu v průběhu nouzového stavu.

7. Termín "dodávky ropy disponibilní pro skupinu" znamená:

veškerou surovou ropu disponibilní pro skupinu,

všechny ropné produkty dovezené z oblastí mimo států skupiny, a

všechny hotové produkty a rafinérské poloprodukty, které se vyrábějí ze zemního plynu a ropy a jsou k dispozici skupině.

8. Termín "konečná spotřeba" znamená celkovou domácí spotřebu všech hotových ropných produktů.

Článek 8

1. Když přidělování ropy účastnickému státu probíhá podle článku 17, účastnický stát:

musí dodržet krácení své celkové konečné spotřeby až o 7 % vůči své celkové konečné spotřebě v základním (nekrizovém) období,

má nárok na příděl, který odpovídá snížení dodávek ropy, mající za následek snížení jeho konečné spotřeby nad tuto úroveň.

2. Povinnost přidělit toto množství ropy se dělí mezi ostatní účastnické státy na základě velikostí jejich konečné spotřeby v základním (nekrizovém) období.

3. Účastnické státy mohou vyhovět přídělové povinnosti jakýmikoliv opatřeními, která si zvolí, včetně opatření k omezení poptávky nebo použitím nouzových zásob.

Článek 9

1. Pro účely uspokojení práv na příděl a povinností přidělit ropu jsou započítávány tyto složky:

veškerá ropa,

veškeré ropné produkty,

veškeré rafinérské poloprodukty, a

všechny hotové produkty vyrobené ze zemního plynu a ropy.

2. Pro výpočet práva na příděl pro účastnický stát se ropné produkty obvykle dovážené tímto účastnickým státem, at' už z jiného účastnického státu nebo z neúčastnických států, vyjadřují v ekvivalentu ropy a berou se v úvahu tak, jako by to byly dovozy ropy do tohoto účastnického státu.

3. Tak, jak to bude možné, budou udržovány normální zásobovací zdroje, jakož i normální proporce v zásobování mezi ropou a produkty a mezi různými kategoriemi ropy a produktů.

4. V případě přidělování je cílem Programu, aby disponibilní ropa a její produkty byly rozdělovány, jak je to jen možné, mezi rafinérský a distribuční průmysl, jakož i mezi rafinérské a distribuční společnosti v souladu s historicky vzniklými strukturami dodávek.

Článek 10

1. Cíle Programu zahrnují zajištění rovného zacházení pro všechny účastnické státy a odvozují cenu přidělené ropy od cenových podmínek převládajících pro srovnatelné obchodní transakce.

2. Otázky týkající se ceny ropy přidělované v době nouzového stavu bude zkoumat Stálá skupina pro otázky nouzových stavů.

Článek 11

1. Není cílem Programu hledat při stavu nouze zvýšení podílu světových dodávek ropy, který měla skupina za normálních podmínek. Historické struktury obchodu s ropou mají být zachovány potud, pokud je to rozumné, a ohled by měl být brán i na postavení jednotlivých nečlenských států.

2. Pro zachování principů uvedených v odstavci 1 Řídící výbor vypracuje, pokud je to vhodné, návrhy pro Řídící radu, která při jednání na základě většiny rozhodne o těchto návrzích.

Kapitola IV
UVEDENĺ NOUZOVÝCH OPATŘENĺ V PLATNOST

Článek 12

Jakmile u skupiny jako celku nebo některého z jejích účastnických států dojde nebo odůvodněně lze očekávat, že dojde, k omezení dodávek ropy, aktivují se nouzová opatření podle této kapitoly a dále povinná omezení poptávky uvedená v kapitole II a rozdělení disponibilní ropy uvedené v kapitole III.

Článek 13

Jakmile u skupiny dojde nebo odůvodněně lze očekávat, že dojde, ke krácení kvóty denní dodávky ropy o minimálně 7 % průměrné konečné denní spotřeby v základním (nekrizovém) období, pak každý účastnický stát přijme opatření postačující k omezení poptávky za účelem snížení konečné spotřeby o 7 % jeho konečné spotřeby v základním (nekrizovém) období. Přidělování disponibilní ropy účastnickým státům se uskutečňuje podle článků 7, 9, 10 a 11.

Článek 14

Jakmile u skupiny dojde nebo odůvodněně lze očekávat, že dojde, ke krácení kvóty denní dodávky ropy, a to alespoň o 12 % průměrné konečné denní spotřeby v základním (nekrizovém) období, pak každý účastnický stát přijme opatření postačující k omezení poptávky za účelem snížení konečné spotřeby o 10 % jeho konečné spotřeby v základním (nekrizovém) období. Přidělování disponibilní ropy účastnickým státům se uskutečňuje podle článků 7, 9, 10 a 11.

Článek 15

Pokud celková denní povinnost čerpání nouzových zásob dle článku 7 dosáhla 50 % povinných nouzových zásob a současně bylo přijato usnesení dle článku 20, pak každý účastnický stát realizuje takto přijatá opatření. Rozdělování disponibilní ropy účastnickým státům se uskutečňuje podle článků 7, 9, 10 a 11.

Článek 16

Pokud se uplatní omezení poptávky podle této kapitoly, pak může účastnický stát místo opatření na omezení poptávky použít nouzové zásoby, které udržuje nad rámec povinných nouzových zásob stanovených v Programu.

Článek 17

1. Jakmile dojde u některého účastnického státu ke krácení denní dodávky ropy nebo toto krácení lze odůvodněně očekávat, což by vedlo ke krácení denní kvóty konečné spotřeby o množství, které přesáhne 7 % průměrné denní spotřeby v základním (nekrizovém) období, pak se uskuteční přidělení disponibilní ropy tomuto účastnickému státu podle článků 8 až 11.

2. Přidělení disponibilní ropy se uskuteční i v tom případě, když jsou splněny podmínky odstavce 1 v hlavním regionu účastnického státu, jehož trh s ropou je neúplně integrovaný. V tomto případě se přidělovací povinnost ostatních účastnických států sníží o teoretickou přidělovací povinnost jiného hlavního regionu nebo regionů příslušného účastnického státu.

Článek 18

1. Výraz "základní (nekrizové) období" znamená poslední čtyři čtvrtletí se zpožděním jednoho čtvrtletí, které je potřebné ke shromáždění informací. Po dobu, kdy se uplatňují nouzová opatření ve vztahu ke skupině nebo k některému účastnickému státu, pak základní (nekrizové) období zůstává nezměněno.

2. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů prověří základní období stanovené v odstavci 1, a to při zohlednění činitelů, jako jsou: růst, kolísání spotřeby podle ročních období a konjunkturální změny. Zprávu předloží Řídícímu výboru do 1. dubna 1975. Řídící výbor předloží Řídící radě případné návrhy. Řídící rada o návrzích rozhodne většinou hlasů do 1. července 1975.

Článek 19

1. Sekretariát vydá nález o nouzovém stavu, pokud se objeví krácení dodávek ropy podle článků 13, 14 nebo 17 anebo lze odůvodněně takové krácení očekávat, a určí pro každý účastnický stát a pro skupinu rozsah krácení nebo očekávaného krácení. Sekretariát průběžně informuje Řídící výbor o svých závěrech a neodkladně oznamuje členům tohoto výboru svůj nález a uvědomí o něm účastnické státy. Zpráva obsahuje i informace o povaze tohoto krácení.

2. Do 48 hodin po oznámení nálezu Sekretariátem se sejde Řídící výbor. Ten prověří správnost údajů a předložených informací. Řídící výbor uvědomí Řídící radu do dalších 48 hodin. Zpráva vyjadřuje názory členů Řídícího výboru, a to včetně názorů na řešení nouzového stavu.

3. Do 48 hodin od přijetí zprávy Řídícím výborem se sejde Řídící rada. Ta překontroluje nález Sekretariátu, a to při zohlednění předložené zprávy. Uvedení nouzových opatření v platnost se považuje za potvrzené, pokud se Řídící rada kvalifikovanou většinou během dalších 48 hodin neusnese, že se nouzová opatření v platnost neuvedou, nebo že se uskuteční jen částečně, nebo Řídící rada určí jinou lhůtu na jejich uskutečnění. Účastnické státy tato opatření uskuteční do 15 dní od tohoto potvrzení.

4. Pokud jsou podle nálezu Sekretariátu splněny podmínky více než jednoho z článků 14, 13 a 17, pak se každé rozhodnutí neuvést nouzové opatření do platnosti přijímá pro každý článek samostatně a ve výše uvedeném pořadí. Pokud jsou podmínky v článku 17 splněny ve vztahu k více jak jednomu účastnickému státu, pak se přijímá každé rozhodnutí neuplatnit přidělování pro každý stát samostatně.

5. Rozhodnutí podle odstavců 3 a 4 se mohou kdykoliv zrušit většinou hlasů Řídící rady.

6. Při zpracování nálezu podle tohoto článku konzultuje Sekretariát situaci s ropnými společnostmi, aby získal jejich názor na řešení vzniklé situace a na přiměřenost opatření navržených k přijetí.

7. Nejpozději s uvedením nouzových opatření v platnost se svolá mezinárodní poradní sbor, který tvoří zástupci ropného průmyslu, aby přispěl Agentuře k zabezpečení účinného provedení těchto opatření.

Článek 20

1. Sekretariát vydá nález, pokud kumulativní denní povinnost čerpání nouzových zásob dosáhla 50 % povinných nouzových zásob nebo pokud takový stav lze odůvodněně očekávat. Sekretariát svůj nález neodkladně oznámí členům Řídícího výboru a uvědomí o něm účastnické státy. Tento nález obsahuje i informace o situaci v ropné oblasti.

2. Řídící výbor se sejde do 72 hodin po oznámení nálezu Sekretariátem, aby posoudil správnost údajů a předložených informací. Na základě informací, které má Řídící výbor k dispozici, podá do dalších 48 hodin zprávu Řídící radě. Ve zprávě jsou uvedena opatření na řešení nastalé situace a rovněž potřebná opatření na omezení poptávky. Zpráva vyjadřuje názory členů Řídícího výboru.

3. Řídící rada se sejde do 48 hodin od přijetí zprávy a návrhu Řídícího výboru. Řídící rada prověří nález Sekretariátu a zprávu Řídícího výboru a rozhodne do dalších 48 hodin kvalifikovanou většinou o opatřeních, která jsou potřebná pro řešení nastalé situace, a rovněž o potřebných opatřeních na omezení poptávky.

Článek 21

1. Každý účastnický stát může požádat Sekretariát o vydání nálezu podle článku 19 nebo 20.

2. Pokud Sekretariát do 72 hodin nevydá požadovaný nález, potom může účastnický stát požádat Řídící výbor, aby se sešel a posoudil situaci ve shodě s ustanoveními této Dohody.

3. Řídící výbor se sejde do 48 hodin po obdržení takové žádosti a posoudí nastalou situaci. Na požádání účastnického státu předloží Řídící radě zprávu do dalších 48 hodin. Zpráva obsahuje názory členů Řídícího výboru, Sekretariátu a případně další názory na řešení nastalé situace.

4. Řídící rada se sejde do 48 hodin po obdržení zprávy Řídícího výboru. Pokud je většinou hlasů zjištěno, že jsou splněny podmínky uvedené v článcích 13, 14, 15 nebo 17, potom se aktivují odpovídajícím způsobem nouzová opatření.

Článek 22

Řídící rada může kdykoliv jednohlasně rozhodnout o uplatnění vhodných nouzových opatření, která nejsou obsažena v této Dohodě, v případě, že si to situace vyžaduje.

ZRUŠENĺ NOUZOVÝCH OPATŘENĺ
Článek 23

1. Sekretariát vydá nález, když pokles dodávek podle článků 13, 14 nebo 17 je menší, než připouští příslušný článek, nebo se toto odůvodněně může očekávat. Sekretariát informuje Řídící výbor o svých doporučeních a neodkladně oznámí členům Řídícího výboru svůj nález a uvědomí též účastnické státy.

2. Řídící výbor se sejde do 72 hodin po oznámení nálezu Sekretariátem, aby prověřil údaje a předložené informace. Do dalších 48 hodin podá zprávu Řídící radě. Ve zprávě jsou uvedeny názory členů Řídícího výboru, včetně návrhů na řešení nouzové situace.

3. Řídící rada se sejde do 48 hodin po obdržení zprávy Řídícího výboru. Na zasedání Řídící rady je prověřen nález Sekretariátu ve světle zprávy Řídícího výboru. Zrušení nouzových opatření nebo relevantní redukce omezení poptávky se považují za potvrzené, pokud se Řídící rada kvalifikovanou většinou do dalších 48 hodin nerozhodne zachovat nouzová opatření nebo je zrušit jen částečně.

4. Při přijímání svého nálezu podle tohoto článku konzultuje Sekretariát tento nález s mezinárodním poradním sborem uvedeným v článku 19 odst. 7, aby se seznámil s názory na nastalou situaci a na přiměřenost přijímaných opatření.

5. Každý účastnický stát může požádat Sekretariát o vydání nálezu ve smyslu tohoto článku.

Článek 24

Pokud jsou nouzová opatření v platnosti a Sekretariát nevydal žádný nález podle článku 23, může Řídící rada kdykoliv kvalifikovanou většinou rozhodnout o úplném nebo částečném zrušení opatření.

Kapitola V
INFORMAČNĺ SYSTÉM O MEZINÁRODNĺM ROPNÉM TRHU

Článek 25

1. Účastnické státy vytvoří informační systém, který se skládá ze dvou částí:

ze všeobecné části, která se zabývá situací na mezinárodním ropném trhu a činnostmi ropných společností,

ze zvláštní části, která je určena pro účinné zavedení opatření popsaných v kapitolách I až IV.

2. Systém se udržuje jako trvalý, tj. za normálních podmínek i při nouzových stavech, a to způsobem zaručujícím důvěrnost všech informací, které jsou k dispozici.

3. Sekretariát je odpovědný za provozování informačního systému a poskytuje účastnickým státům shromážděné informace.

Článek 26

Výraz "ropné společnosti" označuje mezinárodní společnosti, národní společnosti, neintegrované společnosti a jiné právní subjekty, které zastávají významnou roli v mezinárodním ropném průmyslu.

VŠEOBECNÁ ČÁST
Článek 27

1. V rámci všeobecné části mezinárodního systému informací poskytují členské účastnické státy Sekretariátu pravidelně informace v souladu s článkem 29 o následujících údajích, které se vztahují na ropné společnosti působící na jejich výsostném území:

(a) 

struktura společnosti,

(b) 

finanční struktura, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztrát a údajů o zaplacených daních,

(c) 

uskutečněné investice,

(d) 

podmínky dohod o přístupu k hlavním zdrojům surové ropy,

(e) 

současná míra produkce a její plánované změny,

(f) 

přidělování disponibilních množství surové ropy dceřiným společnostem a jiným odběratelům (kritéria a realizace),

(g) 

zásoby,

(h) 

náklady na surovou ropu a ropné produkty,

(i) 

ceny, včetně konečných cen pro dceřiné ropné společnosti,

(j) 

další údaje, o kterých jednohlasně rozhodne Řídící rada.

2. Každý účastnický stát přijme vhodná opatření na zabezpečení toho, aby mu všechny ropné společnosti působící na jeho výsostném území poskytly informace, které jsou potřebné ke splnění jeho povinností podle odstavce 1, a to při zohlednění všeobecně dostupných informací pro vládu i veřejnost.

3. Každý účastnický stát poskytuje informace, které nemají zvláštní povahu právní ochrany, podle skutečností, které se vztahují ke společnosti nebo státu, a to způsobem a v rozsahu, který neovlivní soutěžení a který neporuší zákonné předpisy o soutěžení jakéhokoliv účastnického státu.

4. Žádný účastnický stát nesmí prostřednictvím této všeobecné části získávat informace o aktivitách společnosti působící na jeho výsostném území, které by nemohl od této společnosti získat uplatněním svých zákonů, institucí nebo celní správy v případě, kdy by tato společnost působila výlučně na jeho výsostném území.

Článek 28

Informace, které "nemají žádnou právní ochranu", jsou informace, které nezahrnují patenty, průmyslové nebo obchodní značky, průmyslové výrobní postupy, vědecký vývoj, jednotlivé prodeje, daňová přiznání, seznamy zákazníků a geologické a geofyzikální informace včetně map.

Článek 29

1. Do 60 dnů po prvním dni předběžného uplatnění této Dohody předloží Stálá skupina pro ropný trh zprávu Řídícímu výboru. Zpráva bude obsahovat údaje, které jsou určeny článkem 27 odst. 1 a jsou potřebné pro účinnou práci s touto všeobecnou částí. Ve zprávě bude stanoven postup pro pravidelné získávání těchto informací.

2. Řídící výbor překontroluje tuto zprávu a předloží návrhy Řídící radě. Ta do 30 dnů od předložení zprávy Řídícím výborem přijme většinou hlasů potřebné usnesení pro zřízení a účinné používání této všeobecné části.

Článek 30

Při vypracování svých zpráv podle článku 29 bude Stálá skupina pro ropný trh zabezpečovat následující:

konzultace s ropnými společnostmi, aby se zajistila slučitelnost systému s činnostmi průmyslu,

určení specifických problémů a otázek, které mají význam pro účastnické státy,

výběr údajů a informací, které jsou užitečné a nutné pro řešení výše uvedených problémů a otázek,

vypracování přesných norem pro zabezpečení vzájemné provázanosti požadovaných informací a údajů a zajištění jejich porovnatelnosti,

vypracování postupů pro zajištění důvěrnosti informací.

Článek 31

1. Stálá skupina pro ropný trh průběžně kontroluje práci s touto všeobecnou částí Dohody.

2. V případě změny podmínek na mezinárodním ropném trhu předloží Stálá skupina pro ropný trh zprávu Řídícímu výboru. Řídící výbor předloží Řídící radě návrhy vhodných změn. Řídící rada rozhodne většinou hlasů o těchto návrzích.

ZVLÁŠTNĺ ČÁST
Článek 32

1. V rámci této zvláštní části informačního systému poskytují účastnické státy Sekretariátu všechny informace, které jsou potřebné pro zavedení účinných nouzových opatření.

2. Každý účastnický stát přijme vhodná opatření k tomu, aby mu všechny ropné společnosti působící na jeho výsostném území poskytovaly informace, které jsou potřebné ke splnění závazků účastnického státu podle odstavce 1 a článku 33.

3. Na základě těchto a dalších dostupných informací bude Sekretariát průběžně sledovat zásobování ropou a spotřebu ropy ve skupině a v každém účastnickém státu.

Článek 33

V rámci této zvláštní části poskytují účastnické státy Sekretariátu pravidelně informace o jednotlivých údajích určených článkem 34.

Předmětem údajů je:

(a) 

zásobování ropou a její spotřeba,

(b)

opatření na omezení poptávky,

(c)

rozsah nouzových zásob,

(d) 

dostupnost a použití dopravních prostředků,

(e) 

současná a předpokládaná úroveň poptávky a nabídky v mezinárodním měřítku,

(f)

ostatní údaje, o kterých jednohlasně rozhodne Řídící rada.

Článek 34

1. Do 30 dnů po prvém dni předběžného uplatnění této Dohody předloží Stálá skupina pro nouzové stavy Řídícímu výboru zprávu, ve které budou uvedeny údaje v rámci seznamu dle článku 33, které jsou v rámci této zvláštní části potřebné na zajištění účinných nouzových opatření, a ve které bude uveden postup na pravidelné získávání potřebných informací, včetně urychleného postupu v době nouzových stavů.

2. Řídící výbor překontroluje zprávu a návrhy předloží Řídící radě. Ta do 30 dnů po obdržení zprávy od Řídícího výboru přijme většinou hlasů potřebné usnesení pro zřízení a účinné používání této zvláštní části.

Článek 35

Při vypracování své zprávy podle článku 34 bude Stálá skupina pro otázky nouzových stavů:

konzultovat s ropnými společnostmi, aby byla zajištěna slučitelnost systému s činnostmi průmyslu,

sestavovat přesné normy pro zajištění vzájemného souladu mezi potřebnými informacemi, aby tím byla zabezpečena vzájemná porovnatelnost údajů,

vypracování postupů na zajištění důvěrnosti informací.

Článek 36

Stálá skupina pro otázky nouzových stavů průběžně kontroluje činnosti v rámci této zvláštní části a svoji případnou zprávu předkládá Řídícímu výboru. Řídící výbor předloží Řídící radě návrhy na vhodné změny a ta o nich většinou hlasů rozhodne.

Kapitola VI
RÁMEC PRO KONZULTACE S ROPNÝMI SPOLEČNOSTMI

Článek 37

1. Účastnické státy zřídí na půdě Agentury stálý rámec pro konzultace. V mezích tohoto rámce může jeden nebo více účastnických států přiměřeným způsobem vést konzultace s jednotlivými ropnými společnostmi a požadovat od nich informace o všech důležitých aspektech ropného průmyslu. Takto získané poznatky a informace si mohou účastnické státy vzájemně předávat.

2. Rámec pro konzultace se zřídí pod záštitou Stálé skupiny pro ropný trh.

3. Do 60 dnů po prvém dni předběžného uplatnění této Dohody předloží Stálá skupina pro ropný trh po konzultacích s ropnými společnostmi zprávu o postupu při těchto konzultacích Řídícímu výboru. Řídící výbor posoudí tuto zprávu a předloží návrhy Řídící radě. Řídící rada do 30 dnů od předložení zprávy Řídícímu výboru rozhodne většinou hlasů o dalším postupu.

Článek 38

1. Stálá skupina pro ropný trh předloží Řídícímu výboru do 30 dnů zprávu o konzultacích vedených s ropnými společnostmi.

2. Řídící výbor posoudí tuto zprávu a může Řídící radě předložit návrhy vhodných opatření realizovatelných ve vzájemné spolupráci. Řídící rada rozhodne o těchto opatřeních.

Článek 39

1. Stálá skupina pro ropný trh vyhodnocuje průběžně výsledky konzultací s ropnými společnostmi, jakož i informace od nich získané.

2. Na základě těchto vyhodnocení může Stálá skupina pro ropný trh zkoumat a vyhodnocovat mezinárodní situaci v oblasti ropy, jakož i situaci v ropném průmyslu. O situaci podává zprávu Řídícímu výboru.

3. Řídící výbor posoudí zprávu a předloží Řídící radě návrhy vhodných opatření realizovatelných ve vzájemné spolupráci. Řídící rada rozhodne o předložených návrzích.

Článek 40

Stálá skupina pro ropný trh předkládá ročně Řídícímu výboru souhrnnou zprávu o účinnosti tohoto rámce pro konzultace s ropnými společnostmi.

Kapitola VII
DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE V ENERGETICE

Článek 41

1. Účastnické státy jsou odhodlány dlouhodobě snížit svoji závislost na dovozech ropy pro krytí celkové energetické potřeby.

2. Za tímto účelem sestaví účastnické státy národní programy a podpoří přijetí společných programů. Pokud je to vhodné, použijí pro sladění národních politik prostředky a aktivity v oblastech uvedených v článku 42.

Článek 42

1. Stálá skupina pro dlouhodobou spolupráci společně prověří programy spolupráce a podá zprávu Řídícímu výboru. Především se prověří následující oblasti:

(a) 

úspory energie, včetně společných programů pro:

-

výměnu národních zkušeností a informací v souvislosti s úsporami energie;

cesty a metody snížení růstu spotřeby energie pomocí úspor energie;

(b)

vývoj alternativních zdrojů energie, jako jsou domácí ropa, uhlí, zemní plyn, jaderná energie, vodní energie, včetně společných programů pro:

výměnu informací o otázkách, jako jsou zdroje, nabídka a poptávka, ceny a zdaňování,

metody vedoucí ke snížení růstu spotřeby dovážené ropy prostřednictvím rozvoje alternativních zdrojů energie,

konkrétní projekty, včetně společného financování projektů,

kritéria, kvalitativní cíle a normy pro ochranu životního prostředí;

(c)

 výzkum a rozvoj v energetice, včetně přednostního řešení společných programů pro:

uhelné technologie,

sluneční energii,

zacházení s radioaktivním odpadem a jeho likvidaci,

řízenou jadernou reakci,

výrobu vodíku z vody,

jadernou bezpečnost,

využití odpadního tepla,

úspory energie,

využití komunálního a průmyslového odpadu za účelem racionálního využití energie,

analýzu celkového energetického systému a všeobecné studie;

(d) 

obohacování uranu, včetně společných programů na:

sledování vývoje v zásobení přírodním a obohaceným uranem,

zdokonalování získávání zdrojů přírodního uranu a jeho obohacování,

podporu konzultacím při řešení mezinárodních otázek souvisejících s rozšiřováním nabídky obohaceného uranu,

shromažďování, analýzy a rozšiřování údajů o plánování obohacovacích aktivit.

2. Při kontrole oblastí společných opatření sleduje Stálá skupina aktivity, které probíhají jinde.

3. Programy, které jsou sestaveny podle odstavce 1, mohou být financovány společně. Toto společné financování se může uskutečnit podle článku 64 odst. 2.

Článek 43

1. Řídící výbor posoudí zprávy Stálé skupiny a předloží Řídící radě vhodné návrhy. Řídící rada rozhodne o těchto návrzích do 1. července 1975.

2. Řídící rada vezme v úvahu možnosti spolupráce v širším rámci.

Kapitola VIII
VZTAHY S PRODUCENTSKÝMI STÁTY A OSTATNĺMI SPOTŘEBITELSKÝMI STÁTY

Článek 44

Účastnické státy se budou snažit podporovat spolupráci se státy těžícími ropu a státy spotřebovávajícími ropu, včetně rozvojových států. Průběžně budou sledovat vývoj v oblasti energetiky, aby byly připraveny na konstruktivní dialog a jiné formy spolupráce se státy těžícími ropu a státy spotřebovávajícími ropu.

Článek 45

Pro dosažení cílů uvedených v článku 44 budou účastnické státy plně zohledňovat požadavky a zájmy jiných států spotřebovávajících ropu, zvláště rozvojových států.

Článek 46

V rámci Programu si budou účastnické státy vyměňovat své názory na vztahy se státy těžícími ropu. Za tímto účelem by si účastnické státy měly navzájem předávat informace o opatřeních přijatých společně se státy těžícími ropu, které jsou významné pro cíle Programu.

Článek 47

Účastnické státy budou v rámci Programu:

sledovat vývoj mezinárodní energetické situace a jeho vliv na světovou ekonomiku, hledat možnosti a metody podpory stabilního mezinárodního obchodu s ropou a bezpečného zásobování ropou za rozumných a spravedlivých podmínek pro každý účastnický stát,

při zohlednění prací probíhajících v jiných mezinárodních organizacích hledat jiné možné oblasti spolupráce, včetně výhledů na spolupráci při urychlení industrializace, sociálního a hospodářského rozvoje v nejdůležitějších těžebních oblastech, a důsledky tohoto vývoje pro mezinárodní obchod a mezinárodní investiční činnost,

průběžně zkoumat výhledy na spolupráci se státy těžícími ropu v otázkách společného zájmu týkajícího se energie, např. úspory energií, vývoje alternativních zdrojů, jakož i výzkumu a rozvoje.

Článek 48

1. Stálá skupina pro vztahy se státy těžícími ropu a jinými státy spotřebovávajícími ropu bude zkoumat záležitosti uvedené v této kapitole a bude podávat zprávy Řídícímu výboru.

2. Řídící výbor může Řídící radě předkládat návrhy na vhodná opatření ve vztahu k těmto záležitostem. Řídící rada rozhoduje o těchto návrzích.

Kapitola IX
INSTITUCIONÁLNĺ A VŠEOBECNÁ USTANOVENĺ

Článek 49

1. Agentura má následující orgány:

Řídící radu

Řídící výbor

Stálé skupiny pro

otázky nouzových stavů,

 - 

ropný trh,

 - 

dlouhodobou spolupráci

vztahy k producentským státům a jiným státům spotřebovávajícím ropu.

2. Řídící rada nebo Řídící výbor mohou většinou hlasů pověřit jakýkoliv jiný orgán potřebný pro uskutečňování Programu.

3. Agentura má Sekretariát, který zabezpečuje činnost orgánů uvedených v odstavcích 1 a 2.

ŘĺDĺCĺ RADA
Článek 50

1. Řídící rada se skládá z jednoho nebo více ministrů nebo jimi delegovaných zástupců z každého účastnického státu.

2. Řídící rada přijímá většinou hlasů svůj jednací řád. Pokud není v jednacím řádu stanoveno jinak, tento se uplatní i v Řídícím výboru a ve Stálých skupinách.

3. Řídící rada volí většinou hlasů svého předsedu a místopředsedy.

Článek 51

1. Řídící rada přijímá usnesení a vydává doporučení, která jsou potřebná pro řádné fungování Programu.

2. Řídící rada posuzuje v pravidelných intervalech vývoj mezinárodní energetické situace, včetně problémů souvisejících se zásobováním ropou jednoho nebo více účastnických států, jakož i ekonomické a měnové důsledky tohoto vývoje a přijímá vhodná opatření. Při své činnosti v souvislosti s ekonomickými a měnovými důsledky vývoje mezinárodní energetické situace zohledňuje Řídící rada kompetence a činnosti mezinárodních institucí odpovědných za otázky ekonomiky a měnové politiky jako celku.

3. Řídící rada může většinou hlasů přenést každou ze svých funkcí na kterýkoliv jiný orgán Agentury.

Článek 52

1. V souladu s článkem 61 odst. 2 a článkem 65 jsou usnesení, která jsou přijata podle této Dohody Řídící radou nebo jiným orgánem na základě delegování Řídící radou, pro účastnické státy závazná.

2. Doporučení nejsou závazná.

ŘĺDĺCĺ VÝBOR
Článek 53

1. Řídící výbor se skládá z jednoho nebo více vysokých zástupců vlády každého účastnického státu.

2. Řídící výbor plní úkoly, které mu byly svěřeny touto Dohodou, jakož i všechny ostatní úkoly přenesené na něho Řídící radou.

3. Řídící výbor může zkoumat každou záležitost spadající do rámce této Dohody a může předkládat návrhy Řídící radě.

4. Řídící výbor se schází, když o to požádá některý z účastnických států.

5. Řídící výbor volí většinou hlasů svého předsedu a místopředsedy.

STÁLÉ SKUPINY
Článek 54

1. Každá Stálá skupina se skládá z jednoho nebo více zástupců vlády každého účastnického státu.

2. Řídící výbor volí většinou hlasů předsedy a místopředsedy Stálých skupin.

Článek 55

1. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů plní úkoly, které jí byly přiděleny v kapitolách I až V a v příloze, jakož i všechny ostatní úkoly, kterými ji pověřila Řídící rada.

2. Stálá skupina může prověřit každou záležitost spadající do rámce kapitol I až V a přílohy a podat o tom zprávu Řídícímu výboru.

3. Stálá skupina může konzultovat s ropnými společnostmi všechny záležitosti spadající do její kompetence.

Článek 56

1. Stálá skupina pro ropný trh plní úkoly, které jí byly přiděleny v kapitolách V a VI, jakož i všechny ostatní úkoly, kterými byla pověřena Řídící radou.

2. Stálá skupina může prověřit každou záležitost spadající do rámce kapitol V a VI a podat o tom zprávu Řídícímu výboru.

3. Stálá skupina může konzultovat s ropnými společnostmi všechny záležitosti spadající do oblasti její kompetence.

Článek 57

1. Stálá skupina pro dlouhodobou spolupráci plní úkoly, které jí byly přiděleny v kapitole VII, jakož i všechny ostatní úkoly, kterými byla pověřena Řídící radou.

2. Stálá skupina může prověřit každou záležitost spadající do rámce kapitoly VII a podat o tom zprávu Řídícímu výboru.

Článek 58

1. Stálá skupina pro vztahy se státy těžícími ropu a jinými státy spotřebovávajícími ropu plní úkoly, které jí byly přiděleny v kapitole VIII, jakož i všechny ostatní úkoly, kterými byla pověřena Řídící radou.

2. Stálá skupina může prověřovat každou záležitost spadající do rámce kapitoly VIII a podat o tom zprávu Řídícímu výboru.

3. Stálá skupina může konzultovat s ropnými společnostmi všechny záležitosti spadající do oblasti její kompetence.

SEKRETARIÁT
Článek 59

1. Sekretariát se skládá z výkonného ředitele a potřebného personálu.

2. Výkonný ředitel je jmenován Řídící radou.

3. Při plnění svých úkolů v rámci této Dohody jsou výkonný ředitel a personál odpovědni orgánům Agentury, kterým podávají zprávy.

4. Řídící rada přijímá většinou hlasů usnesení potřebná pro zřízení a činnost Sekretariátu.

Článek 60

Sekretariát plní funkce, které mu byly přiděleny v této Dohodě, jakož i všechny ostatní funkce, které mu přidělila Řídící rada.

HLASOVÁNĺ
Článek 61

1. Řídící rada přijímá usnesení a doporučení, pro něž není v této Dohodě stanoven výslovně způsob hlasování, a to takto:

(a) 

většinou hlasů:

usnesení o uskutečnění Programu, včetně rozhodnutí o uplatnění opatření podle této Dohody, která ukládají účastnickým státům určité povinnosti,

rozhodnutí o procedurálních otázkách,

doporučení

(b) 

jednohlasně:

všechna ostatní usnesení, zvláště včetně usnesení, která účastnickým státům ukládají nové povinnosti nestanovené v této Dohodě.

2. Usnesení uvedená v odstavci 1 písm. (b) mohou stanovit, že:

(a)

nejsou pro jeden nebo více účastnických států závazná,

(b) 

jsou závazná jen za určitých podmínek.

Článek 62

1. Jednohlasnost si vyžaduje všechny hlasy přítomných a hlasujících účastnických států. Státy, které se zdrží hlasování, se nepovažují za hlasující státy.

2. Pokud je potřebná většina hlasů nebo kvalifikovaná většina, pak mají hlasy účastnických států následující váhu:

Státy

Všeobecné
hlasy

Hlasy podle
spotřeby ropy

Kombinované
hlasy

Austrálie 3 1 4
Rakousko 3 1 4
Belgie 3 1 4
Kanada 3 5 8
Dánsko 3 1 4
Finsko 3 1 4
Francie 3 6 9
Německo 3 8 11
Řecko 3 0 3
Maďarsko 3 0 3
Irsko 3 0 3
Itálie 3 5 8
Japonsko 3 14 17
Lucembursko 3 0 3
Holandsko 3 1 4
Nový Zéland 3 0 3
Portugalsko 3 0 3
Španělsko 3 2 5
Švédsko 3 2 5
Švýcarsko 3 1 4
Turecko 3 1 4
Spojené království 3 6 9
Spojené státy 3 44 47
Celkem 69 100 169

3. Většina hlasů vyžaduje 60 % všech kombinovaných hlasů a 52 % odevzdaných všeobecných hlasů.

4. Kvalifikovaná většina vyžaduje:

(a) 

60 % všech kombinovaných hlasů a 52 všeobecných hlasů, a to při:

- usnesení podle článku 2 odst. 2 o zvýšení povinných nouzových rezerv,

- usnesení podle článku 19 odst. 3 o neuplatnění nouzových opatření podle článků 13 a 14,

- usnesení podle článku 20 odst. 3 o opatřeních, která jsou potřebná na zvládnutí situace,

- usnesení podle článku 23 odst. 3, které zachovává v platnosti nouzová opatření podle článků 13 a 14,

- usnesení podle článku 24, které ruší nouzová opatření podle článků 13 a 14;

(b) 

60 všeobecných hlasů, a to při:

- usnesení podle článku 19 odst. 3 o neuplatnění nouzových opatření podle článku 17,

- usnesení podle článku 23 odst. 3 o zachování platnosti nouzových opatření uvedených v článku 17,

- usnesení podle článku 24 o zrušení nouzových opatření uvedených v článku 17.

5. Řídící rada rozhodne jednohlasně o potřebném zvýšení, snížení a novém rozdělení hlasů uvedených v odstavci 2, jakož i o změnách uvedených požadavků na hlasování podle odstavců 3 a 4 v případě, že:

některý stát se připojí k této dohodě podle článku 71, nebo

některý stát podle článku 68 odst. 2 nebo článku 69 odst. 2 od této Dohody odstoupí.

6. Řídící rada prověřuje ročně počet a rozdělení stanovených hlasů uvedených v odstavci 2 a rozhodne jednohlasně na základě tohoto prověření, má-li se počet hlasů zvýšit, snížit, případně nově rozdělit nebo obojí, a to z důvodu, že se změnil podíl některého účastnického státu v celkové spotřebě ropy nebo existuje nějaký jiný důvod.

7. Každá změna v odstavcích 2, 3 nebo 4 musí odpovídat zásadám, které jsou uvedeny v těchto odstavcích a odstavci 6.

VZTAHY S OSTATNĺMI SUBJEKTY
Článek 63

Na dosažení cílů Programu může Agentura vytvořit vhodné vztahy s neúčastnickými státy, se státními nebo nestátními mezinárodními organizacemi, jinými právními subjekty a jednotlivými osobami.

FINANČNĺ USPOŘÁDÁNĺ
Článek 64

1. Výdaje Sekretariátu a všechny ostatní společné výdaje se rozdělí mezi všechny účastnické státy podle příspěvkového klíče, který je vypracovaný na základě zásad a předpisů stanovených v příloze k "Rezoluci Rady OECD o stanovení klíče pro příspěvky členských států do rozpočtu Organizace" z 10. prosince 1963. Po prvém roce uplatňování této Dohody překontroluje Řídící rada tento příspěvkový klíč a jednohlasně rozhodne o případných přiměřených změnách podle článku 73.

2. Zvláštní výdaje, které vzniknou v souvislosti se zvláštními činnostmi uvedenými v článku 65, se rozdělí mezi účastnické státy, které se zúčastnily těchto zvláštních činností, v poměru, který mezi sebou jednohlasně dohodnou.

3. Výkonný ředitel předkládá Řídící radě v rozsahu finančních předpisů přijatých Řídící radou nejpozději do 1. října každého roku návrh rozpočtu, včetně požadavků na personál. Řídící rada přijímá rozpočet většinou hlasů.

4. Řídící rada přijímá většinou hlasů všechna ostatní potřebná usnesení o finančních záležitostech Agentury.

5. Rozpočtový rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince každého roku. Na konci každého rozpočtového roku jsou příjmy a výdaje podrobeny auditu.

ZVLÁŠTNĺ ČINNOSTI
Článek 65

1. Kterékoliv dva nebo více účastnických států se mohou rozhodnout vykonávat v rámci této Dohody zvláštní činnosti. Tyto nespadají do činností uvedených v kapitolách I až V, které vykonávají všechny účastnické státy. Účastnické státy, které si nepřejí účast na těchto zvláštních činnostech, se neúčastní rozhodování a rozhodnutími nejsou vázány. Účastnické státy, které tyto činnosti vykonávají, informují o tomto Řídící radu.

2. Pro uskutečňování těchto zvláštních činností si mohou příslušné účastnické státy dohodnout jiné postupy hlasování než ty, které jsou určeny v článcích 61 a 62.

REALIZACE DOHODY
Článek 66

Každý účastnický stát přijme potřebná opatření, včetně potřebných zákonných opatření, na realizaci této Dohody a opatření přijatých Řídící radou.

Kapitola X
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Článek 67

1. Každý signatářský stát oznámí vládě Belgického království do 1. května 1975, že tato Dohoda je v souladu s jeho ústavním postupem a že souhlasí, aby byl touto Dohodou vázán.

2. Desátý den po dni, kdy minimálně šest států, které vlastní minimálně 60 % kombinovaných hlasů uvedených v článku 62, oznámí svůj souhlas být vázány touto Dohodou, pak pro tyto státy vstupuje Dohoda v platnost.

3. Pro každý signatářský stát, který svoje oznámení podá později, vstupuje tato Dohoda v platnost desátý den po dni podání.

4. Řídící rada může na žádost signatářského státu většinou hlasů rozhodnout, že lhůta pro oznámení do 1. května 1975 bude tomuto státu prodloužena.

Článek 68

1. Bez ohledu na článek 67 budou všechny signatářské státy Dohodu aplikovat, pokud to není v rozporu s jejich zákony, od 18. listopadu 1974, následně po prvním zasedání Řídící rady.

2. Uplatňování této Dohody bude platit prozatímně:

do doby, než Dohoda vstoupí v platnost pro příslušný stát podle článku 67, nebo

60 dní po doručení oznámení vládě Belgického království, že příslušný stát nebude souhlasit s tím, aby byl vázán touto Dohodou, nebo

do uplynutí lhůty stanovené článkem 67 pro oznámení souhlasu příslušným státem.

Článek 69

1. Tato Dohoda zůstává v platnosti deset let, a to ode dne, kdy vstoupila v platnost, a její platnost bude pokračovat i nadále, pokud Řídící rada většinou hlasů neukončí platnost Dohody.

2. Každý účastnický stát může pro sebe ukončit uplatňování této Dohody, a to nejdříve tři roky po prvém dni jejího prozatímního uplatnění, pokud odevzdá vládě Belgického království písemnou výpověď při dodržení následné lhůty dvanácti měsíců.

Článek 70

1. Každý stát může v době podpisu, v souladu s článkem 67, prohlásit, nebo kdykoliv potom prostřednictvím sdělení adresovaným vládě Belgického království, že tato Dohoda se uplatňuje na všechny nebo jednotlivé výsostné oblasti, za které má odpovědnost v mezinárodních vztazích, nebo na výsostné oblasti uvnitř státu, za který má právní odpovědnost za zásobování ropou.

2. Každé prohlášení podle odstavce 1, které bylo předáno, je možné, ve vztahu ke každému výsostnému území uvedenému v prohlášení, odvolat, a to podle článku 69 odst. 2.

Článek 71

1. Tato Dohoda je otevřena pro přístup každému členu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, který je schopný a ochotný plnit požadavky Programu. Řídící rada rozhoduje většinou hlasů o každé žádosti o přístup.

2. Tato Dohoda vstupuje v platnost pro každý stát, jehož žádost o přístup byla přijata, desátý den po uložení listiny o přístupu u vlády Belgického království nebo v den nabytí platnosti Dohody podle článku 67 odst. 2 podle toho, která z možností je pozdější.

3. Přístup se může uskutečnit předběžně za podmínek stanovených v článku 68 za předpokladu, že členský stát dodrží stanovený čas pro uložení prohlášení, podle kterého se cítí vázán touto Dohodou, který může Řídící rada stanovit pro přistupující stát většinovým hlasováním.

Článek 72

1. Tato Dohoda je otevřena pro přístup Evropských společenství.

2. Tato Dohoda nebrání realizaci dalších smluv o založení Evropských společenství.

Článek 73

Řídící výbor může tuto Dohodu kdykoliv jednohlasně změnit. Změna nabývá platnost způsobem, který  jednohlasně určí Řídící rada. Změna musí být v souladu s ústavněprávními postupy účastnických států.

Článek 74

Tato Dohoda podléhá po 1. květnu 1980 všeobecné revizi.

Článek 75

Vláda Belgického království oznámí všem účastnickým státům předložení každé článkem 67 určené notifikace o souhlasu být zavázaný. Dále oznámí předložení každého prohlášení na přístup této Dohody v platnost nebo každou její změnu, každou výpověď Dohody a obdržení každého jiného prohlášení nebo oznámení.

Článek 76

Originál této Dohody, jejíž anglická, francouzská a německá verze jsou autentické, bude uložen u vlády Belgického království, která odevzdá každé účastnické zemi ověřený opis.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu pověřeni jejich vlastními vládami, podepsali tuto Dohodu.

Vyhotoveno v Paříži 18. listopadu 1974.

Příloha k Mezinárodnímu energetickému programu

NOUZOVÉ ZÁSOBY
Článek 1

1. Objem ropných zásob se stanoví podle zásad OECD a definic EHS, které jsou upraveny takto:

A. Zásoby, které se započítávají:

  

surová ropa, hlavní produkty a poloprodukty, skladované:

-  

v rafinerských nádržích,

-

v zásobnících velkokapacitních skladů,

-

v zásobnících ropných terminálů,

-

v nákladních člunech,

-

v pobřežních tankerech,

-

v tankerech v přístavech,

-

ve vnitrozemských lodních zásobnících,

-

jako zbytkové stavy v nádržích,

-

v provozních zásobách,

-

u velkospotřebitelů (podléhajících kontrole na základě zákonných předpisů nebo jinak kontrolovaných vládou).

B. Zásoby, které se nezahrnují:

(a) dosud nevytěžená surová ropa

(b) surová ropa, hlavní produkty a poloprodukty, skladované:

-

v potrubích,

-

v železničních cisternách,

-

v automobilových cisternách,

-

v námořních lodích,

-

v čerpacích stanicích a v maloobchodě,

-

u ostatních spotřebitelů,

-

v tankerech na moři,

-

vojenské zásoby.

2. Ta část ropných zásob, která může být započtena každému účastnickému státu jako nouzové zásoby, jsou jeho celkové zásoby ropy podle výše uvedené definice minus ty zásoby, které mohou být technicky určeny jako zásoby absolutně nepoužitelné (nečerpatelné) ani za nejvážnějších nouzových situací. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů prozkoumá tento návrh a informuje o kritériích, podle nichž by se tyto absolutně nepoužitelné zásoby určovaly.

3. Dokud nebude rozhodnuto v této záležitosti, bude každý účastnický stát odečítat 10 % ze svých celkových zásob při propočtech svých nouzových zásob.

4. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů prověří a podá zprávu Řídícímu výboru:

(a) 

o způsobu započítávání primárního benzinu do spotřeby pro jiné použití, než jsou motorové a letecké benziny, která se poměřuje se zásobami,

(b) 

o možnosti vytvoření společných předpisů o použití paliva pro námořní lodi ve stavu nouze, a jak započítávat toto palivo do spotřeby, která se poměřuje se zásobami,

(c) 

o možnosti vytvoření společných předpisů pro omezení poptávky v souvislosti se zásobami leteckých pohonných hmot,

(d) 

o možnosti připočítání určitého množství ropy nacházejícího se v tankerech na moři k povinným nouzovým zásobám, a to v době uvedení nouzových opatření v platnost,

(e) 

o možnosti zvýšení zásob ve stavu nouze úspornými opatřeními v distribučním systému.

Článek 2

1. Schopnost použití jiného paliva (alternativní palivo) je definována jako normální spotřeba ropného produktu, který může být nahrazen jinými palivy v nouzových situacích, za předpokladu, že toto alternativní palivo podléhá kontrole vlády za těchto situací a může být použito během jednoho měsíce a že budou zajištěny jeho bezpečné dodávky.

2. Dodávky alternativního paliva budou vyjádřeny v jednotkách ropného ekvivalentu.

3. Zásoba alternativního paliva, které je určeno pro účely záměny, se může připočítat k povinným nouzovým zásobám v případě, že může být použita za nouzových stavů.

4. Produkce alternativního paliva, které je určeno pro záměnu, bude započítána do nouzových zásob na stejném základě jako pohotovostní těžba ropy, která je předmětem ustanovení článku 4 této přílohy.

5. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů prověří a podá zprávu Řídícímu výboru:

(a) 

o přiměřenosti lhůty jednoho měsíce v souvislosti s odstavcem 1,

(b) 

základě výpočtu kapacity záměny paliva ve vztahu k zásobám alternativního paliva v souvislosti s odstavcem 3.

Článek 3

Účastnický stát si může připočítat ke svým povinným nouzovým zásobám zásoby ropy skladované v jiném státě, pokud vláda tohoto státu uzavřela s vládou účastnického státu dohodu, že nebude bránit v přepravě těchto zásob do účastnického státu ve stavu nouze.

Článek 4

1. Jako pohotovostní těžba ropy účastnického státu se označuje potenciální těžba ropy, která přesahuje normální těžbu ropy na jeho výsostném území a která:

podléhá státní kontrole,

může být uvedena do provozu při nouzové situaci v době samozásobení.

2. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů prověří a podá zprávu Řídícímu výboru o následujícím:

(a) 

o koncepci a metodách měření pohotovostní těžby ropy podle odstavce 1,

(b) 

o přiměřenosti doby samozásobení a jejím časovém limitu,

(c) 

o otázce, zda dané množství pohotovostní těžby ropy je důležitější pro účely samozásobení než stejné množství ropných zásob, o objemu pohotovostní těžby ropy, který může být příslušnému státu započten, a způsobu jeho výpočtu.

Článek 5

Pohotovostní těžba ropy, kterou má účastnický stát k dispozici na výsostném území jiného státu, se může v souladu s článkem 4 této přílohy připočítat k povinným nouzovým zásobám stejným způsobem jako pohotovostní těžba ropy na vlastním výsostném území v případě, že vláda tohoto jiného státu uzavřela s vládou účastnického státu dohodu, že nebude bránit dodávkám ropy ve stavu nouze do účastnického státu.

Článek 6

Stálá skupina pro otázky nouzových stavů prověří a podá zprávu Řídícímu výboru o možnosti zohlednění dlouhodobých investic, které vedou k snížení závislosti účastnického státu na dovozu ropy, k povinným nouzovým zásobám účastnického státu v souladu s článkem 2 odst. 2 této Dohody.

Článek 7

1. Stálá skupina pro otázky nouzových stavů prověří dobu, která je uvedena v článku 2 odst. 1 této Dohody, a to při zohlednění činitelů, jako jsou rozvoj, výkyvy spotřeby v průběhu roku a konjunkturální změny, a podá o tom zprávu Řídícímu výboru.

2. Usnesení Řídící rady o změně definice doby dle odstavce 1 vyžaduje jednohlasné odsouhlasení.

Článek 8

Stálá skupina pro otázky nouzových stavů prověří a podá zprávu Řídícímu výboru o všech podstatných údajích, které jsou uvedeny v kapitolách I až IV této Dohody, s cílem odstranit možné matematické a statistické anomálie.

Článek 9

Zprávy Stálé skupiny pro otázky nouzových stavů o záležitostech uvedených v této příloze předloží tato skupina Řídícímu výboru do 1. dubna 1975. Řídící výbor předloží Řídící radě případné návrhy. Řídící rada rozhodne o návrzích většinou hlasů do 1. července 1975, pokud podle článku 7 odst. 2 této přílohy nebude rozhodnuto jinak.

E-shop

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

Zákon o mediaci a související předpisy s komentářem a vzory k 1.1.2014

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Nejnovější komentář k zákonu o mediaci je zpracován podle právního stavu k 1. 1. 2014, tedy reaguje na změny v souvislosti s rekodifikací civilního práva (nový občanský zákoník, harmonizační novela občanského ...

Cena: 380 KčKOUPIT

ÚZ č. 1216 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

ÚZ č. 1216 - Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně

Sagit, a. s.

Nové vydání publikace obsahuje novelizovaný text zákona o spotřebních daních a všech jeho prováděcích vyhlášek včetně nové vyhlášky upravující způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Ústava České republiky, 2. vydání

Ústava České republiky, 2. vydání

Sládeček, Mikule, Syllová, Suchánek - C. H. Beck

Jde o druhé, aktualizované a přepracované vydání komentáře (první vyšlo v roce 2007), na kterém se podíleli dva současní soudci Ústavního soudu. Nejenže zachycuje přijaté změny Ústavy České republiky, hojně bylo doplněno o recentní i nejnovější judikaturu Ústavního soudu, v textu ...

Cena: 2 190 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.