Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 44/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 16, ze dne 22. 5. 2001

44

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. listopadu 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o spolupráci v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovanému zločinu.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 29. ledna 2001.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o spolupráci v boji proti terorismu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovanému zločinu

Vláda České republiky a vláda Lotyšské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vedeny úsilím přispět k rozvoji vzájemných vztahů,

přesvědčeny, že spolupráce v boji proti kriminalitě a účinné prevenci kriminality, zvláště terorismu, nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizovaného zločinu má zásadní význam,

s cílem zvýšit společné úsilí v boji proti terorismu,

přejíce si sladit své akce proti mezinárodně organizovanému zločinu,

řídíce se mezinárodními závazky a právními předpisy svých států a odvolávajíce se zejména na Jednotnou úmluvu o omamných látkách (New York, 31. březen 1961), ve znění Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách (Ženeva, 25. březen 1972), Úmluvu o psychotropních látkách (Vídeň, 21. únor 1971), Úmluvu OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (Vídeň, 20. prosinec 1988), Úmluvu o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu (Štrasburk, 8. listopad 1990) a Evropskou úmluvu o potlačování terorismu (Štrasburk, 27. leden 1977),

se dohodly takto:

Článek 1

(1) Smluvní strany budou v souladu s právními předpisy svého státu spolupracovat při prevenci, odhalování a vyšetřování trestných činů zejména v oblastech:

a)   terorismu,
b)   nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamné látky, nedovolené výroby, získávání, držení, šíření, dovozu, vývozu a průvozu omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů, nedovoleného obchodu s nimi,
c)   mezinárodního organizovaného zločinu,
d)   nezákonného získávání, držení a obchodu se zbraněmi, střelivem a výbušninami, chemickými, biologickými, radioaktivními a jadernými materiály, se zbožím a technologiemi strategického významu a s vojenskou technikou,
e)   obchodování s lidmi a kuplířství,
f)   padělání a pozměňování peněz, známek a cenných papírů, prostředků bezhotovostního styku a úředních dokladů a jejich nezákonného šíření,
g)   nezákonných finančních operací, hospodářských trestných činů a legalizace výnosů z trestné činnosti,
h)   trestných činů proti životu, zdraví, svobodě, lidské důstojnosti a proti majetku,
i)   trestných činů, jejichž objektem jsou předměty kulturní a historické hodnoty, drahé kameny a kovy a jiné předměty značné hodnoty,
j)   nelegální migrace, nelegálního pobytu osob, nezákonného zaměstnávání,
k)   nezákonného přemísťování motorových vozidel,
l)   počítačové kriminality.

(2) Smluvní strany budou spolupracovat zvláště v případech, kdy ke spáchání trestných činů nebo jejich přípravě dojde na území státu jedné ze smluvních stran a získané údaje se týkají druhé smluvní strany.

Článek 2

Smluvní strany v souladu s právními předpisy svého státu a v souladu s ustanoveními této dohody budou v boji proti terorismu

a)   vyměňovat si poznatky a údaje o plánovaných nebo již uskutečněných teroristických akcích, osobách na nich zúčastněných, způsobech provedení a technických prostředcích používaných k provedení těchto akcí,
b)   vyměňovat si poznatky a údaje o teroristických skupinách a jejich členech, kteří plánují, páchají nebo se již dopustili trestných činů na území státu druhé smluvní strany k jeho újmě nebo proti jeho zájmům, a jež jsou nezbytné k zamezení trestné činnosti, která vážně ohrožuje bezpečnost státu,
c)   vyměňovat si analytické a koncepční materiály týkající se terorismu.

Článek 3

V oblasti boje proti nedovolenému pěstování rostlin obsahujících omamné látky a nedovolené výrobě, získávání, dovozu, vývozu a průvozu omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů, proti nedovolenému obchodu s nimi, jakož i v boji proti napomáhání takovému jednání budou smluvní strany v souladu s právními předpisy svého státu:

a)   vzájemně si sdělovat poznatky a údaje o osobách zúčastněných na nedovoleném získávání omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů, obchodu s nimi, o jejich úkrytech, přepravních trasách, používaných dopravních prostředcích a způsobech jednání, o místech původu a určení omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů a také o závažných podrobnostech těchto trestných činů, pokud je to nutné pro jejich prevenci a odhalování,
b)   vzájemně si sdělovat poznatky a údaje o obvyklých metodách použitých při nedovoleném obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory, jakož i další závažné poznatky a údaje s tím související,
c)   vzájemně si sdělovat informace o fyzických a právnických osobách zapojených do nezákonné legalizace výnosů získaných ze spáchání činů souvisejících s nedovoleným obchodem s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory,
d)   přijímat koordinovaná, právními předpisy obou států přípustná opatření k zamezení nedovolené výroby a přepravy omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů,
e)   vyměňovat si zkušenosti v oblasti dohledu nad zákonným obchodem s omamnými a psychotropními látkami a jejich prekurzory vzhledem k možnosti jejich zneužívání,
f)   poskytovat si navzájem vzorky omamných a psychotropních látek a jejich prekurzorů,
g)   vyměňovat si výsledky svých kriminalistických a kriminologických výzkumů o nedovoleném obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jejich zneužívání,
h)   vyměňovat si analytické a koncepční materiály týkající se nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

Článek 4

Smluvní strany budou spolupracovat při odhalování a zamezování organizovaného zločinu a dalších nebezpečných trestných činů v souladu s právními předpisy svého státu. Za tím účelem budou:

a)   vzájemně si sdělovat poznatky a údaje o osobách podezřelých nebo účastnících se na páchání nebezpečných trestných činů, zejména v oblasti organizovaného zločinu, propojení pachatelů, o organizaci skupin páchajících trestnou činnost a jejich struktuře, typickém chování jednotlivých pachatelů a skupin, informace o době, místě a způsobu páchání trestných činů, o objektech, které jsou cílem útoků, o zvláštních okolnostech, o porušení právních předpisů a o opatřeních učiněných pro předcházení a zamezování těmto trestným činům,
b)   na požádání přijímat taková opatření, která jsou v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu žádané smluvní strany,
c)   spolupracovat při pátrání po osobách podezřelých ze spáchání trestných činů, jakož i po osobách, které se vyhýbají trestní odpovědnosti nebo výkonu trestu,
d)   spolupracovat při pátrání po pohřešovaných osobách včetně provádění úkonů souvisejících s identifikací osob nebo tělesných ostatků neznámých osob,
e)   spolupracovat při pátrání po odcizených věcech a dalších předmětech souvisejících s trestnou činností včetně motorových vozidel,
f)   koordinovat vzájemnou spolupráci při poskytování osobní, věcné a organizační pomoci při odhalování trestných činů v souladu s ustanoveními této dohody a právními předpisy států smluvních stran,
g)   vyměňovat si informace a zkušenosti o metodách a nových formách páchání trestných činů přesahujících hranice států smluvních stran,
h)   vyměňovat si informace o výsledcích kriminalistického a kriminologického výzkumu, vzájemně se informovat o vyšetřovací praxi a použitých pracovních metodách a prostředcích, za účelem jejich dalšího rozvíjení,
i)   na požádání si vzájemně poskytovat dostupné informace o předmětech, jimiž byly trestné činy spáchány nebo z trestných činů pocházejí, nebo jejich vzorky,
j)   v zájmu boje proti organizovanému zločinu a dalším nebezpečným druhům trestných činů vysílat odborníky s cílem prohlubovat jejich odborné znalosti a vzájemně se seznamovat s prostředky a metodami boje proti těmto trestným činům,
k)   za účelem přípravy koordinovaných opatření uskutečňovat podle potřeby pracovní setkání týkající se konkrétních vyšetřovaných případů trestné činnosti,
l)   vyměňovat si analytické a koncepční materiály týkající se organizovaného zločinu.

Článek 5

Spolupráce smluvních stran bude dále zahrnovat:

a)   výměnu informací o právních předpisech týkajících se trestných činů uvedených v této dohodě,
b)   výměnu informací o příjmech pocházejících z trestné činnosti,
c)   výměnu zkušeností a právních předpisů týkajících se cizinců a ilegální migrace.

Článek 6

Za účelem ochrany vzájemně předávaných osobních údajů v rámci spolupráce smluvních stran, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, je třeba dodržet tyto podmínky:

a)   Smluvní strana, která údaje obdržela, je může použít pouze pro účely a za podmínek stanovených žádanou smluvní stranou.
b)   Smluvní strana, která údaje obdržela, na žádost smluvní strany, která je poskytla, podá informace o použití předaných údajů a o výsledcích dosažených jejich pomocí.
c)   Osobní údaje se mohou předávat výlučně orgánům příslušným pro boj proti trestné činnosti. Poskytování údajů jiným orgánům je možné pouze na základě písemného souhlasu smluvní strany, která údaje poskytla.
d)   Žádaná smluvní strana je povinna dbát na správnost poskytnutých údajů, jakož i na to, zda je poskytnutí nutné a účelné. Přitom je třeba respektovat právní předpisy státu druhé smluvní strany, jimiž může být omezeno poskytování údajů. Bude-li dodatečně zjištěno, že byly poskytnuty nesprávné údaje nebo údaje, které neměly být poskytnuty, je nutno o tom okamžitě uvědomit smluvní stranu, která údaje obdržela. Ta pak musí nesprávné údaje opravit nebo, šlo-li o údaje, které neměly být poskytnuty, zničit.
e)   Osobě, o níž mají být nebo byly údaje předány, budou na její žádost poskytnuty informace o předaných údajích a o jejich zamýšleném použití za předpokladu, že to umožňují právní předpisy států obou smluvních stran.
f)   Smluvní strana, která údaje poskytuje, oznámí při jejich předání druhé smluvní straně lhůty pro výmaz údajů stanovené právními předpisy svého státu. Nezávisle na těchto lhůtách je třeba údaje vztahující se k dotčené osobě vymazat okamžitě poté, co jich nebude již zapotřebí. Smluvní strana, která je poskytla, musí být informována o výmazu předaných údajů a o důvodech tohoto výmazu. V případě ukončení platnosti této dohody je nutno všechny údaje, jež byly přijaty na jejím základě, zničit, a to nejpozději k datu ukončení její platnosti.
g)   Obě smluvní strany jsou povinny vést evidenci o předávání, přebírání a výmazu osobních údajů.
h)   Obě smluvní strany jsou povinny osobní údaje účinně chránit proti neoprávněnému přístupu k nim a proti jejich neoprávněným změnám nebo zveřejnění.

Článek 7

(1) Každá smluvní strana zajistí utajení informací a technických prostředků předaných druhou smluvní stranou, pokud podle právních předpisů státu předávající smluvní strany mají utajený charakter a jako takové jsou označeny.

(2) Poskytování předaných informací, údajů, materiálů a technických prostředků třetím státům je možné pouze s písemným souhlasem předávající smluvní strany.

Článek 8

(1) Každá smluvní strana může žádost o poskytnutí pomoci nebo spolupráce zcela nebo zčásti odmítnout, má-li za to, že by vyhovění žádosti mohlo ohrozit svrchovanost, bezpečnost nebo jiný důležitý zájem jejího státu nebo pokud by to bylo v rozporu s jejími vnitrostátními právními předpisy nebo se závazky vyplývajícími z mezinárodních smluv.

(2) V případě odmítnutí žádosti nebo v případě jejího částečného vyhovění se smluvní strany neprodleně písemně informují.

Článek 9

(1) Smluvní strany si vzájemně oznámí diplomatickou cestou názvy orgánů příslušných k provádění této dohody, a to do třiceti (30) dnů ode dne vstupu Dohody v platnost. Tyto orgány si vzájemně neprodleně sdělí názvy příslušných organizačních složek, včetně jejich adres, telefonního, faxového a jiného spojení.

(2) Smluvní strany si vzájemně neprodleně diplomatickou cestou oznámí veškeré změny údajů sdělených podle odstavce 1.

(3) Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, bude se výměna informací mezi příslušnými orgány smluvních stran uskutečňovat v anglickém jazyce.

Článek 10

(1) Příslušné orgány smluvních stran budou organizovat setkání za účelem vyhodnocování výsledků spolupráce podle této dohody a jejího zkvalitňování.

(2) K realizaci spolupráce podle této dohody mohou příslušné orgány smluvních stran uzavírat prováděcí protokoly.

(3) Případné spory související s prováděním této dohody budou smluvní strany řešit jednáním příslušných orgánů, popřípadě diplomatickou cestou.

Článek 11

Každá smluvní strana hradí vlastní náklady související s prováděním této dohody, pokud nebude dohodnuto jinak.

Článek 12

Touto dohodou nejsou dotčeny závazky států smluvních stran vyplývající z jiných dvoustranných nebo mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány.

Článek 13

(1) Smluvní strany si vzájemně oznámí, že byly splněny vnitrostátní právní podmínky pro vstup Dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdějšího oznámení.

(2) Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však může Dohodu písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí šest měsíců ode dne doručení písemného oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Dáno v Praze dne 14. listopadu 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, lotyšském a anglickém. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění této dohody v anglickém jazyce.

Za vládu  
České republiky 
Mgr. Stanislav Gross v. r.  
ministr vnitra České republiky  
Za vládu
Lotyšské republiky
Mareks Seglinš v. r. 
ministr vnitra Lotyšské republiky

E-shop

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi

Účetnictví společenství vlastníků jednotek v praxi

Ing. Bc. Martin Durec - GRADA Publishing, a. s.

Jste statutárním orgánem SVJ, zabýváte se účetnictvím SVJ nebo se jen zajímáte o problematiku bytového spoluvlastnictví? Pak právě vám bude tato kniha neocenitelnou pomůckou. Na začátku vás seznámí s relevantními právními předpisy a dále v ní najdete praktické účetní a daňové ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, 2. přepracované vydání

JUDr. Petr Černý, Ph.D., JUDr. Markéta Lehká, Ph.D. - C. H. Beck

Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. V publikaci je dále zahrnuta dosavadní judikatura všech českých soudů, stejně jako Evropského soudu ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právo na spravedlivý proces

Právo na spravedlivý proces

JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. - Wolters Kluwer, a. s.

Soubor knih Pavla Molka má neskromnou ambici odpovědět na otázku: Jak jsou chráněna různá lidská práva jednotlivce pod jurisdikcí České republiky? Hlavním hrdinou je tedy jednotlivec (ať už jde o fyzickou, či právnickou osobu, ať jde o českého občana, cizince, či apatridu) ...

Cena: 883 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.