Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 43/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 16, ze dne 22. 5. 2001

43

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 2000 bylo v Praze podepsáno Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 1. dubna 2001.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

ROZHODNUTĺ Č. 1/2000
SPOLEČNÉHO VÝBORU
DOHODY O VOLNÉM OBCHODU MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU A LOTYŠSKOU REPUBLIKOU

SPOLEČNÝ VÝBOR,

Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsanou v Rize dne 15. dubna 1996, a Protokol 3 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k této dohodě,

Majíce na zřeteli ustanovení článků 35, 36 a 38 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou;

Vzhledem k tomu, že:

(1) jsou vhodné některé technické úpravy, aby se opravily odlišnosti mezi jednotlivými jazykovými verzemi textu;

(2) seznam nedostatečného opracování a zpracování je třeba upravit k zajištění správného výkladu a je třeba vzít v úvahu potřebu zahrnutí některých operací dříve neobsažených v tomto seznamu;

(3) ustanovení týkající se dočasného užívání paušálních úrokových sazeb v případech, kde je zakázáno vracení cla (drawback) nebo jsou poskytovány výjimky z celních sazeb, potřebují být prodloužena do 31. prosince 2001;

(4) vznikla potřeba ustanovit systém odděleného účetnictví původních a nepůvodních materiálů, podléhající autorizaci celních orgánů;

(5) je třeba revidovat ustanovení týkající se částek vyjádřených v euro kvůli objasnění postupu a pro poskytnutí větší stability úrovně částek v národních měnách;

(6) je třeba brát v úvahu nedostatek výroby určitých materiálů v rámci zemí, kterých se to týká, musí být provedena oprava v seznamu požadavků na opracování a zpracování, které musí nepůvodní materiály splnit pro získání statusu původu,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Protokol 3 týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

"(i) "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu všech použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článku 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto materiály ve Straně.".

2. Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7
Nedostatečné opracování nebo zpracování

1. Bez dotčení odstavce 2 se dále uvedené operace považují za opracování nebo zpracování nepostačující pro přiznání statusu původu, a to bez ohledu na splnění požadavků uvedených v článku 6:

(a)   operace, které formou ochrany zajišťují dobrý stav výrobků během dopravy a skladování;
(b)   rozebírání a sestavování balíků;
(c)   mytí, praní, čištění; odstraňování prachu, oxidu, oleje, nátěru nebo jiných povrchových vrstev;
(d)   žehlení nebo mandlování textilií;
(e)   prosté natírání, malování, leštění;
(f)   loupání, částečné nebo úplné bělení, leštění a glazování obilovin a rýže;
(g)   operace spočívající v barvení cukru nebo vytváření kostek cukru a podobných tvarů z cukru;
(h)   loupání, vypeckování a louskání, ovoce, ořechů a zeleniny;
(i)   broušení, ostření; prosté mletí, drcení nebo prosté řezání, stříhání, krájení, sekání, štípání;
(j)   prosévání, prohazování, třídění, zařazování, srovnávání, sdružování; (včetně tvorby souprav předmětů);
(k)   prosté uložení do láhví, plechovek, baněk, sáčků, pytlů, pouzder, beden, krabic, upevnění na podložky a všechny ostatní prosté balicí operace;
(l)   připojování nebo tištění značek, štítků, log a jiných rozlišovacích označení na výrobky nebo jejich obaly;
(m)  prosté mísení výrobků, též různých druhů;
(n)   prosté sestavování částí výrobků za účelem vytvoření kompletního výrobku nebo rozebírání výrobků na části;
(o)   kombinace dvou nebo více operací uvedených v písmenech (a) až (n);
(p)   porážka zvířat.

2. Všechny operace provedené s danými výrobky ve Stranách jsou posuzovány společně při určování, zda je opracování nebo zpracování, kterému byly tyto výrobky podrobeny, považováno za nedostatečné ve smyslu odstavce 1.".

3. Poslední věta odstavce 6 článku 15 se nahrazuje tímto:"Ustanovení tohoto odstavce se uplatní do 31. prosince 2001.".

4. Za článek 20 se vkládá následující článek a odkaz na tento článek se přidává do obsahu:

"Článek 20a
Účetní rozlišování

1. Jestliže oddělené skladování zásob původních a nepůvodních materiálů, které jsou totožné a zaměnitelné, způsobuje značné náklady nebo materiální obtíže, celní orgány mohou na písemnou žádost dotčené osoby povolit použití tzv. metody "účetního rozlišování" pro vedení takových zásob.

2. Tato metoda musí být schopna zajistit, že pro určité stanovené období je množství získaných výrobků, které mohou být považovány za "původní", stejné jako to, které by bylo získáno, kdyby zásoby byly fyzicky odděleny.

3. Celní orgány mohou podmínit udělení tohoto povolení splněním jakýchkoli požadavků, které považují za účelné.

4. Tato metoda je zaznamenávána a uplatňována podle všeobecných účetních postupů platných v zemi, kde byl výrobek vyroben.

5. Držitel tohoto povolení může vydávat nebo žádat o důkazy původu, dle konkrétního případu, pro množství výrobků, které mohou být považovány za původní. Na žádost celních orgánů držitel předloží prohlášení o tom, jak bylo dané množství stanoveno.

6. Celní orgány kontrolují využívání povolení a mohou je kdykoli odebrat, jestliže držitel jakýmkoli způsobem zneužije povolení nebo nesplní některou z dalších podmínek stanovených tímto protokolem.".

5. V první větě odstavce 1 článku 22 se za výraz "vývozce" vkládá následující:"dále jen 'schválený vývozce',".

6. Článek 30 se nahrazuje tímto:

"Článek 30
Částky vyjádřené v euro

1. Pro uplatnění ustanovení článku 21(1)(b) a článku 26(3) v případech, kdy jsou výrobky fakturovány v jiné měně než euro, částky v národních měnách zemí uvedených v článku 4 odpovídající částkám vyjádřeným v euro stanoví každoročně každá příslušná země.

2. Zásilka může využít ustanovení článku 21(1)(b) a článku 26(3), je-li částka v měně, ve které je vystavena faktura, v souladu s částkou stanovenou příslušnou zemí.

3. Částky vyjádřené v příslušné národní měně jsou přepočtem této národní měny vůči euro podle kursu platného první pracovní den měsíce října a uplatní se od 1. ledna následujícího roku. Stranám jsou odpovídající částky oznámeny.

4. Země může částky přepočítané z euro na národní měnu zaokrouhlit směrem nahoru nebo dolů. Zaokrouhlená částka se nesmí odlišovat od částky vyplývající z přepočtu o více než 5 %. Země může ponechat ekvivalent částky vyjádřené v euro ve své národní měně nezměněný, jestliže v okamžiku každoroční úpravy podle odstavce 3 přepočet této částky, před jakýmkoli zaokrouhlením, převyšuje stávající ekvivalent v národní měně o méně než 15 %. Ekvivalent v národní měně může zůstat nezměněn, pokud by z přepočtu vyplýval pokles hodnoty tohoto ekvivalentu.

5. Částky vyjádřené v euro budou revidovány Společným výborem, pokud o to Strana požádá. Při revizi Společný výbor posoudí potřebu zachování účinků těchto limitů v reálných hodnotách. K tomuto účelu může rozhodnout i o úpravě částek vyjádřených v euro.".

7. Příloha II se pozměňuje následujícím:

a) pravidlo pro číslo HS 5309 až 5311 se nahrazuje tímto:

"Číslo HS
(1)
Popis výrobku(2) Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné
pro získání statusu původu (3) nebo (4)
5309 až 5311 Tkaniny z jiných rostlinných textilních vláken;  
-tkaniny z papírové příze:
- Obsahující gumové nitě
- Ostatní
Výroba z jednoduché příze7)
Výroba z:7)
- příze z kokosových vláken,
- jutové příze,
- přírodních vláken,
- chemických střižových vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny, nebo
- papíru nebo potisk, spolu s nejméně dvěma přípravnými nebo dokončovacími operacemi (jako je praní, bělení, mercerování, tepelná úprava, počesávání, kalandrování, úprava proti srážlivosti, trvalá konečná úprava, dekatování, impregnace, zašívání a nopování), za předpokladu, že hodnotapoužité nepotisknuté textilie nepřesahuje 47,5  % ceny výrobku ze závodu

7) Pro zvláštní podmínky vztahující se na výrobky vyrobené ze směsi textilních materiálů, viz úvodní poznámka 7)."

b)  pravidlo pro číslo HS 5602 se nahrazuje tímto:

5602 Plsť, též impregnovaná, povrstvená, povlečená nebo laminovaná:
- Vpichovaná plsť
Výroba z:7)
-  přírodních vláken,
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak lze použít:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
nebo
- polypropylenový kabel čísla 5501,jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu
- Ostatní Výroba z7)
- přírodních vláken,
- z chemických střižových vláken
vyrobených z kaseinu, nebo
- chemických materiálů nebo
textilní vlákniny

7) Pro zvláštní podmínky vztahující se na výrobky vyrobené ze směsi textilních materiálů, viz úvodní poznámka 7)."

c)  pravidlo pro kapitolu 57 se nahrazuje tímto:

"kapitola 57 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny:
- Z vpichované plsti Výroba z:7)
- přírodních vláken
nebo
- chemických materiálů nebo
textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503 nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501, jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu
Jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plsti Výroba z:7)
- přírodních vláken nemykaných,
nečesaných nebo nezpracovaných
jinak pro spřádání,
nebo
-chemických materiálů nebo
textilní vlákniny
- Ostatní Výroba z:7)
- příze z kokosových nebo jutových vláken,
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken,
nemykaných, nečesaných nebo
nezpracovaných jinak pro spřádání
Avšak jutová tkanina může být použita jako podložka

7) Pro zvláštní podmínky vztahující se na výrobky vyrobené ze směsi textilních materiálů, viz úvodní poznámka 7)."

Článek 2

1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 2001 za předpokladu, že si před tímto datem Strany vymění diplomatické nóty potvrzující jeho schválení v souladu s vnitrostátními legislativními pravidly příslušné Strany.

2. V případě, že toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku, vstoupí v platnost první den měsíce následujícího po doručení pozdější diplomatické nóty potvrzující jeho schválení v souladu s vnitrostátními legislativními pravidly příslušné Strany.

Dáno v Praze dne 14. prosince 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.  

Představitel
České republiky: 
Ing. Jiří Maceška v. r.  
náměstek ministra průmyslu a obchodu  
Představitel
Lotyšské republiky:
Gerhards Kaspars v. r.
státní tajemník Ministerstva hospodářství

E-shop

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

Občanský soudní řád, Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů - Řízení sporné

JUDr. Petr Levický, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

První svazek řady souboru Civilního řízení obsahuje Občanský soudní řád (§ 1 až 250l) a zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů a zahrnuje tak pravidla civilního procesu, celé řízení ...

Cena: 1 870 KčKOUPIT

Vlastnictví bytů - kondominium

Vlastnictví bytů - kondominium

Pavel Petr - C. H. Beck

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dokonce základním lidským právem. Bytový fond České republiky čítá ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.