Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 8/2001 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2001, částka 3, ze dne 1. 2. 2001

8

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. prosince 1998 bylo v Rize podepsáno Rozhodnutí č. 2/1998 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou.1)

Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 2 odst. 2 dne 10. října 2000.

Anglické znění a český překlad Rozhodnutí se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

ROZHODNUTĺ Č. 2/1998
SPOLEČNÉHO VÝBORU
DOHODY O VOLNÉM OBCHODU MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU A LOTYŠSKOU REPUBLIKOU

Majíce na zřeteli Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsanou v Rize dne 15. dubna 1996, a Protokol 3 týkající se defnice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce k této Dohodě;

Berouce v úvahu ustanovení článků 35, 36 a 38 Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou;

Vzhledem k tomu, že v rámci Protokolu 3 je třeba upravit definici pojmu "původní výrobky" k zajištění správného fungování rozšířeného systému kumulace, který umožňuje použití materiálů původních v Evropském společenství, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Slovinsku, Evropském hospodářském prostoru, Islandu, Norsku a Švýcarsku;

Vzhledem k tomu, že je účelné zachovat do 31. prosince 2000 v účinnosti systém jednotných sazeb poplatků stanovených v článku 15 Protokolu 3 v souvislosti se zákazem navracení cla a osvobození od cla;

Vzhledem k tomu, že by bylo rovněž vhodné rozšířit systém kumulace na tyto výrobky původní v Turecku;

Vzhledem k tomu, že v zájmu usnadnění a zjednodušení administrativních úkonů je žádoucí změnit znění článků 3, 4 a 12 Protokolu 3;

Vzhledem k tomu, že je třeba brát v úvahu změny ve výrobních postupech a nedostatky určitých surovin, je nutno provést některé úpravy v seznamu požadavků na opracování a zpracování, kterému musí být podrobeny nepůvodní materiály za účelem získání statusu původu,

Společný výbor složený z představitelů Stran rozhodl takto:Článek 1

Protokol 3 týkající se pravidel původu zboží (definice pojmu "původní výrobky") a souvisejících metod administrativní spolupráce se tímto mění následovně:

1. Písmeno (i) článku 1 se nahrazuje tímto:

"(i)  "přidanou hodnotou" se rozumí cena ze závodu snížená o celní hodnotu každého z použitých materiálů původních v ostatních zemích uvedených v článku 4, nebo, není-li celní hodnota známa nebo nemůže být zjištěna, o první cenu prokazatelně zaplacenou za tyto výrobky ve Straně.".

2. Článek 3 se ruší.

3. Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4
Kumulace původu

1. Bez dotčení ustanovení odstavce 1 článku 2 se výrobky považují za původní ve Straně, jestliže jsou zde tyto výrobky získány s použitím materiálů původních v Evropském společenství, Bulharsku, Polsku, Maďarsku, České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Slovinsku, Islandu, Norsku, Švýcarsku (včetně Lichtenštejnska)1) nebo Turecku v souladu s ustanoveními protokolu o pravidlech původu, který je součástí dohod mezi touto Stranou a každou z těchto zemí, za předpokladu, že opracování nebo zpracování provedené v této Straně přesahuje operace uvedené v člán-ku 7 tohoto protokolu. Není nutné, aby tyto materiály byly podrobeny dostatečnému opracování nebo zpracování.

2. Jestliže opracování nebo zpracování provedené ve Straně nepřesahuje operace uvedené v článku 7, získaný výrobek se považuje za původní v této Straně, pouze je-li hodnota zde přidaná větší než hodnota použitých materiálů původních v jedné z ostatních zemí uvedených v odstavci 1. Pokud tomu tak není, získaný výrobek se považuje za původní v té zemi, ve které byla přidána nejvyšší hodnota původních materiálů použitých ve výrobě v této Straně.

3. Výrobky původní v jedné ze zemí uvedených v odstavci 1, které nejsou podrobeny žádnému opracování nebo zpracování ve Straně, si ponechávají svůj původ, jestliže jsou vyvezeny do jedné z těchto zemí.

4. Kumulace stanovená v tomto článku může být uplatněna pouze na materiály a výrobky, které získaly status původu použitím pravidel původu shodných s pravidly v tomto protokolu.".

4. Článek 12 se nahrazuje následujícím:

"Článek 12
Zásada teritoriality

1. Vyjma ustanovení článku 4 a odstavce 3 tohoto článku, musí být podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II splněny bez přerušení ve Stranách.

2. Vyjma ustanovení článku 4, vrací-li se zpět původní zboží vyvezené z jedné ze Stran do jiné země, musí být považováno za nepůvodní, pokud není možno uspokojivě prokázat celním orgánům, že:

a) zpět dovážené zboží je totožné s vyvezeným; a

b) nebylo podrobeno jiné operaci než operaci nezbytné pro jeho uchování v dobrém stavu v dané zemi nebo při vývozu.

3. Získání statusu původu v souladu s podmínkami stanovenými v hlavě II není dotčeno opracováním nebo zpracováním materiálů, vyvezených z jedné ze Stran a následně zpět dovezených, které je provedeno mimo území Stran, za předpokladu, že:

a) uvedené materiály jsou zcela získány v jedné ze Stran nebo byly před vyvezením podrobeny opracování nebo zpracování nad rámec nedostatečných operací stanovených v článku 7; a

b) celním orgánům může být uspokojivým způsobem prokázáno, že:

   i) zpět dovážené zboží bylo získáno opracováním nebo zpracováním vyvezených materiálů; a

   ii) celková hodnota přidaná mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku nepřesahuje 10 % ceny ze závodu výsledného výrobku, jehož status původu je požadován.

4. Pro účely odstavce 3 se podmínky pro získání statusu původu stanovené v hlavě II nevztahují na opracování nebo zpracování provedené mimo území Stran. Nicméně, stanoví-li pravidlo v příloze II, které je použito k určení původu výsledného výrobku, nejvyšší hodnotu všech použitých nepůvodních materiálů, nesmí součet celkové hodnoty nepůvodních materiálů použitých na uzemí příslušné strany a celkové hodnoty přidané mimo území Stran uplatněním ustanovení tohoto článku překročit stanovené procentuální kritérium.

5. Pro účely uplatnění ustanovení odstavců 3 a 4 se pojmem "celková přidaná hodnota" rozumí všechny náklady vynaložené mimo Strany, včetně hodnoty materiálů tam použitých.

6. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky, které nesplňují podmínky uvedené v příloze II nebo které mohou být považovány za dostatečně opracované nebo zpracované pouze uplatněním pravidla všeobecné hodnotové tolerance stanoveného v odstavci 2 článku 6.

7. Ustanovení odstavců 3 a 4 se nevztahuje na výrobky zařazené v kapitolách 50 až 63 Harmonizovaného systému.

8. Jakékoli opracování a zpracování, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku a které bylo provedeno mimo Strany, se uskuteční v režimu pasivního zušlechťovacího styku nebo v obdobném režimu.".

5. V odstavci 6 článku 15 se datum "31. prosince 1998" nahrazuje datem "31. prosince 2000".

6. V článku 26 se odkaz "C2/CP3" nahrazuje odkazem "CN22/CN23".

7. V příloze I poznámce 5. 2 se doplňují "elektrovodivá vlákna" mezi "umělá chemická vlákna" a "syntetická chemická střižová vlákna z polypropylenu".

8. V příloze I poznámce 5. 2 se ruší pátý příklad ("Koberec se střapci ... je splněno hmotnostní kritérium.").

9. V příloze II se mezi pravidla pro čísla HS 2202 a 2208 vkládá následující pravidlo: " Číslo HS

(1)

(2)

(3)

(4)

Popis výrobku

Opracování nebo zpracování nepůvodních materiálů nezbytné
pro získání statusu původu

nebo

2207 Ethylalkohol nedenaturovanýs objemovým obsahemalkoholu 80 % vol nebo více;ethylalkohol a ostatnídestiláty denaturované,s jakýmkoliv obsahemalkoholu Výroba:
- používající materiály nezařazené
v číslech 2207 nebo 2208".

10. V příloze II se pravidlo pro kapitolu 57 nahrazuje tímto:

"kapitola57
Koberce a jiné textilnípodlahové krytiny:
- Z vpichované plsti
Výroba z7):
- přírodních vláken
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Avšak:
- polypropylenové hedvábí čísla 5402,
- polypropylenová vlákna čísla 5503
nebo 5506,
- polypropylenový kabel čísla 5501,
jejichž délková hmotnost je pro každé hedvábí nebo vlákno menší než 9 decitex, lze použít za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje 40 % ceny výrobku ze závodu
- jutová tkanina může být použita jako podložka
- Z jiné plsti
- Ostatní
Výroba z7):
- přírodních vláken nemykaných, nečesaných nebo nezpracovaných jinak pro spřádání,
nebo
- chemických materiálů nebo textilní vlákniny
Výroba z7):
- příze z kokosových nebo
jutových vláken(a),
- syntetické nebo umělé příze,
- přírodních vláken, nebo
- chemických střižových vláken,
nemykaných, nečesaných nebo
nezpracovaných jinak pro spřádání
Avšak jutová tkanina může být použita jako podložka
(a) Použití jutové příze je schváleno od 1. 7. 2000.".

11. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7006 nahrazuje tímto:

"7006 Sklo čísel 7003, 7004 nebo7005, ohýbané, s broušenýmihranami, ryté, vrtané, smaltované nebo jinak zpracované,avšak nezarámované nebonespojované s jinýmimateriály:
- Ploché skleněné podložky potažené tenkým dielektrickým filmem, polovodičového typu, v souladu se standardy SEMII1)
- Ostatní
Výroba z materiálů (podložek) čísla 7006
Výroba z materiálů čísla 7001
1) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (Institut polovodičových vybavení a materiálů).".

12. V příloze II se pravidlo pro číslo HS 7601 nahrazuje tímto:

"7601Surový (nezpracovaný) hliník
Výroba, v níž:
- všechny použité materiály jsou zařazeny v čísle jiném, než je číslo výrobku; a
- hodnota všech použitých materiálů nepřesahuje 50 % ceny výrobku ze závodunebovýroba tepelným nebo elektrolytickým zpracováním z nelegovaného hliníku nebo z hliníkového odpadu a šrotu".

Článek 2

1. Toto Rozhodnutí vstoupí v platnost dne 1. ledna 1999 za předpokladu, že si před tímto datem Strany vymění diplomatické nóty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.

2. V případě, že toto Rozhodnutí nevstoupí v platnost podle odstavce 1 tohoto článku, vstoupí v platnost v den obdržení pozdější diplomatické nóty potvrzující jeho schválení vládou příslušné Strany.

Dáno v Rize dne 29. prosince 1998 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Představitel
České republiky: 
Ing. Jiří Maceška v. r. 
náměstek ministra průmyslu a obchodu

Představitel
Lotyšské republiky:
Jánis Vanags v. r.
státní tajemník Ministerstva hospodářství


1)   Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou ze dne 15. dubna 1996 byla vyhlášena pod č. 192/1997 Sb.
1)   Lichtenštejnské knížectví tvoří celní unii se Švýcarskem a je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru.

E-shop

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek I. - Zásada autonomie vůle

JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je prvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí každodenní aplikační praxe. Zásady mnohdy ...

Cena: 367 KčKOUPIT

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Vzory smluv pro podnikatelskou praxi

Daniel Hájek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor více než 50 vzorových smluv vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou určeny pro malé a střední podnikatele, jimž mají usnadnit každodenní provádění obchodních transakcí, výběr smluv se tedy řídí nejčastějšími potřebami ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Daňový řád. Komentář, 3. vydání

Lichnovský, Ondrýsek a kolektiv - C. H. Beck

Komentář je v pořadí třetím vydáním, kdy odstup od předešlého vydání činí téměř 5 let. Za tuto dobu došlo nejenom k několika zásadním novelizacím zákona, leč také ke vzniku mnoha rozhodnutí správních soudů. To je důvodem, proč komentář co do obsahu nabyl o cca jednu třetinu. Při ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.