Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 111/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 48, ze dne 31. 10. 2000

111

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 2000 byl v Praze podepsán Program školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Dánského království na rok 2000.

Program vstoupil v platnost na základě svého článku 15 dne 13. září 2000.

Anglické znění a český překlad Programu se vyhlašují současně.

PŘEKLAD
Program
školské a vědecké spolupráce mezi
vládou České republiky a vládou Dánského království
na rok 2000

Vláda České republiky a vláda Dánského království (dále jen "smluvní strany"),

v zájmu rozvoje a posílení spolupráce mezi Českou republikou a Dánským královstvím,

s cílem podporovat a upevňovat školské a vědecké styky a styky mezi mládeží obou států,

se dohodly takto:

I. ŠKOLSTVĺ A VĚDA

Článek 1

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat spolupráci mezi univerzitami a dalšími institucemi vysokoškolského vzdělávání a výzkumu obou států.

Článek 2

Smluvní strany si poskytnou stipendia pro studenty, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky na celkovou dobu 36 měsíců. Délka pobytu bude od 2 do 9 měsíců. Smluvní strany zároveň umožní, aby tato stipendia byla využita i pro studium jazyka, literatury a kultury druhého státu.

Článek 3

Smluvní strany si vymění až 3 pedagogické nebo vědecké pracovníky ke studijním a výzkumným pobytům v délce do 10 dnů u každého.

Článek 4

Smluvní strany pozvou 3 vědecké pracovníky k výzkumným pobytům nebo k výměně zkušeností. Každý z těchto pobytů nesmí přesáhnout délku 10 dní.

Článek 5

Smluvní strany si poskytnou 3 stipendijní místa na letní jazykové kursy.

Článek 6

Smluvní strany budou v rámci svých možností podporovat přímou spolupráci mezi univerzitami a vysokými školami s cílem umožnit studijní nebo výzkumné pobyty odborníků, organizaci dvoustranných seminářů vědecké nebo pedagogické povahy. Tato spolupráce se bude týkat rovněž oblasti speciálního školství a vzdělávání dospělých. Podrobnosti takové spolupráce budou projednány přímo mezi příslušnými institucemi.

Článek 7

Smluvní strany si budou v rámci svých možností vyměňovat informace o studijních programech a osnovách používaných na školách různého zaměření a různých stupňů a rovněž v institucích pro vzdělávání dospělých.

Článek 8

Smluvní strany pokládají výuku jazyka druhého státu za významnou součást své spolupráce.

Dánská strana bude podporovat činnost lektorátu dánského jazyka a literatury na Univerzitě Karlově.

Česká strana bude podporovat otevření lektorátu českého jazyka a literatury na některé z dánských univerzit, pokud možnost takového lektorátu vznikne.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi ústavy Akademie věd České republiky a ostatními institucemi výzkumu a vývoje v České republice a dánskými vědeckými a školskými institucemi. Konkrétní podrobnosti takové spolupráce dohodnou příslušné instituce.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat výměnu vědeckých informací a odborných publikací, budou se vzájemně informovat o kongresech, konferencích, symposiích a obdobných vědeckých setkáních.

II. MLÁDEŽ

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat přímé styky a spolupráci mezi organizacemi mládeže.

III. VŠEOBECNÁ A FINANČNĺ USTANOVENĺ

Článek 12

Všeobecná ustanovení

Školství a věda

1. Dlouhodobé pobyty (Článek 2)

Nominace na stipendijní pobyty na základě článku 2 je nutné předložit přijímající straně před 1. březnem daného roku. Nominace budou obsahovat následující informace o uchazeči:
- stupeň dosaženého vysokoškolského vzdělání,
- podrobný životopis,
- podrobný plán studia,
- seznam publikací, pokud existuje,
- znalost cizích jazyků.

Ne později než 10 týdnů po obdržení návrhu přijímající strana bude informovat vysílající stranu, zda navržení uchazeči a jejich studijní plány byli přijati, a pokud ano, sdělí rovněž jméno a adresu přijímající instituce. Přesný termín příjezdu stipendisty bude oznámen nejméně 3 týdny předem.

2. Krátkodobé pobyty (články 3 a 4)

Vysílající strana sdělí přijímající straně ne později než 2 měsíce před návštěvou potřebné informace o odbornících, které hodlá vyslat včetně programu pobytu, znalosti cizích jazyků a navržené délky pobytu. Přesné datum příjezdu bude dohodnuto mezi oběma stranami nebo příslušnými institucemi a odborníky ne později než 3 týdny před odjezdem.

V souladu s článkem 4 smluvní strany si předají pozvání pro výzkumné pracovníky z druhého státu ke studijnímu pobytu nebo výměně zkušeností.

Přijímající strana bude informovat vysílající stranu ne později než 5 týdnů poté, kdy byla pozvání předána, zda pozvání byla přijata, a pokud ano, v jakém termínu se návštěvy uskuteční.

Program návštěvy včetně přesného data příjezdu a odjezdu budou dohodnuty přímo mezi zvoucí institucí a zvaným odborníkem ne později než 3 týdny před příjezdem odborníka.

3. Letní kurzy (Článek 5)

Nominace na stipendia udělovaná na základě článku 5 budou předloženy do 30. dubna daného roku. Nominace budou obsahovat údaje požadované na předepsaných formulářích přihlášek pro uchazeče.

Nejpozději 5 týdnů po obdržení návrhu přijímající strana bude informovat vysílající stranu, zda navržení uchazeči byli přijati.

4. Lektoři (Článek 8)

V souladu s článkem 8 je dánský lektor určen k výuce dánského jazyka a kultury na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Lektorův úvazek je navrhován na nejméně jeden školní rok a může být prodloužen po oboustranné dohodě. Česká strana bude informovat nejdéle do 1. března daného roku o možnosti prodloužit úvazek lektora na další akademický rok. V případě výměny lektora česká strana k témuž datu vyzve dánskou stranu k předložení nominace nového lektora spolu s potřebnou dokumentací (životopis, potvrzení o kvalifikaci a délce praxe). Lektor obdrží plat v souladu s finančními předpisy České republiky a česká strana nabídne pomoc s ubytováním lektora po dobu jeho působení.

Článek 13

Příslušné orgány smluvních stran uhradí náklady na nezbytnou lékařskou péči v případě náhlého onemocnění nebo zranění osob přijímaných v rámci tohoto Programu.

Článek 14

Finanční ustanovení

Školství a věda

1. Náklady cesty do místa pobytu a zpět budou hrazeny vysílající stranou v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy.

2. Stipendia a částky na denní výdaje uvedené níže budou čas od času podrobeny přezkoumání za účelem posouzení jejich úpravy v návaznosti na životní náklady v souladu s finančními předpisy.

3. Dlouhodobé pobyty

Česká strana poskytne:
a) studium za stejných podmínek jako pro české studenty a stipendium ve vyši 4 000 Kč měsíčně pro studenty a 4 500 Kč pro studenty doktorského studia, pedagogy a vědecké pracovníky,
b) pomoc při zajišťování ubytování ve studentských kolejích a stravování za stejných podmínek, jaké mají čeští studenti.

Dánská strana poskytne:
a) studium za stejných podmínek jako pro dánské studenty a stipendium ve výši 5 000 DKK měsíčně pro studenty, výzkumné pracovníky a odborníky k pokrytí všech nákladů během studijního pobytu včetně ubytování. Přijímající instituce pomůže stipendistovi při zajišťování ubytování.

4. Krátkodobé pobyty

Česká strana poskytne:

stravné a kapesné v souladu s platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany a uhradí ubytování v hotelu nebo podobných zařízeních.

Dánská strana poskytne:

příslušnou částku denně k pokrytí nákladů na ubytování, stravování a kapesné v souladu s platnými právními a finančními předpisy státu přijímající smluvní strany.

5. Letní kurzy

Příslušné instituce smluvních stran poskytnou úhradu školného a exkurzí, bezplatné ubytování, stravování a kapesné pro účastníky letních škol navržených v rámci tohoto Programu.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Článek 15

Tento Program nevylučuje realizaci dalších akcí, jež budou dohodnuty oběma smluvními stranami diplomatickou cestou.

Tento Program vstoupí v platnost dnem podpisu a bude platit do 31. prosince 2000.

Po ukončení platnosti tohoto Programu jakýkoliv program výměny, společné akce nebo projekt realizovaný na jejím základě, který nebyl ukončen, se bude řídit ustanoveními tohoto Programu až do svého naplnění.

Dáno v Praze dne 13. září 2000 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu
České republiky
Eduard Zeman v. r.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Za vládu
Dánského království
Ulrik Hellweg-Larsen v. r.
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

E-shop

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

Sbírka nálezů a usnesení ÚS ČR, svazek 52

C. H. Beck

Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a vybraná usnesení Ústavního soudu. Pro odbornou, ale i laickou veřejnost je publikace nepostradatelnou pomůckou k interpretaci a aplikaci právních norem. Zdrojem poučení jsou nejen odůvodnění výroků nálezů a usnesení, ...

Cena: 1 140 KčKOUPIT

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

Mgr. Tomáš Fecák, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Problematika vztahu mezinárodních dohod o ochraně investic a práva Evropské unie v posledních letech přitáhla značnou pozornost akademiků i praktiků a postupně se dostává i do povědomí širší veřejnosti. Aktuálnost tématu, ale i kontroverznost některých dílčích otázek dokládají ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Finanční účetnictví. Obecné otázky

Miloslav Janhuba, Marie Míková, Jaroslava Roubíčková, Vladimír Zelenka - C. H. Beck

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupně jsou vysvětleny metody účetnictví a zachycování ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
Po-Pá 7:00 – 15:00

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 596 785 999
Předplatné ÚZ: 596 785 998
Software: 596 786 002
Knihkupci: 596 786 003
Inzerce: 596 786 001

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2016 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.