Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 108/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 47, ze dne 25. 10. 2000

108

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. listopadu 1999 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko o vzájemné pomoci v celních otázkách.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 19 odst. 2 dne 1. dubna 2000.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky
a vládou Republiky Chorvatsko
o vzájemné pomoci v celních otázkách

Vláda České republiky a vláda Republiky Chorvatsko (dále jen "smluvní strany"),

berouce v úvahu, že porušování celních předpisů působí negativně na jejich hospodářské, finanční, sociální a obchodní zájmy;

berouce v úvahu důležitost zajištění přesného vyměřování a vybírání cel, daní, poplatků a ostatních dávek v souvislosti s dovozem a vývozem zboží, a taktéž odpovídajícího uplatňování ustanovení o zákazech, omezeních a kontrole;

přesvědčeny, že úsilí zaměřené na předcházení celním deliktům bude možno vynakládat účinněji vzájemnou spoluprací jejich celních orgánů;

s ohledem na existující přátelské vztahy mezi Českou republikou a Republikou Chorvatsko;

vedeny přáním zvýšit a doplnit dosavadní vzájemnou spolupráci mezi oběma smluvními stranami;

respektujíce Doporučení Rady pro celní spolupráci o vzájemné administrativní pomoci z 5. prosince 1953;

respektujíce také ustanovení Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961 (1972), Úmluvu o psychotropních látkách z roku 1971, jakož i Úmluvu Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988;

se dohodly takto:

DEFINICE

Článek 1

Pro účely této dohody se rozumí:

a)  "celními předpisy" ustanovení obsažená v právních předpisech týkající se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží ať ve vztahu ke clům, daním, poplatkům nebo dávkám, které vybírají celní orgány, nebo k opatřením týkajícím se zákazů, omezení či kontroly;

b)  "deliktem" jakékoliv porušení celních předpisů, jakož i jakýkoliv pokus o porušení těchto předpisů;

c)  "cly" všechna cla, daně, poplatky nebo ostatní dávky, které jsou vyměřovány a vybírány na územích států smluvních stran v souvislosti s uplatňováním celních předpisů, vyjma poplatků a dávek, jejichž částka je omezena na přibližnou výši nákladů za poskytnuté služby;

d)  "sledovanou zásilkou" nezákonné nebo podezřelé zásilky omamných nebo psychotropních látek nebo látek je nahrazujících, které se mohou pohybovat z území, přes nebo na území států smluvních stran s vědomím a pod dohledem jejich příslušných orgánů s cílem zjištění totožnosti osob zúčastněných na nezákonné přepravě omamných nebo psychotropních látek;

e)  "dožadujícím celním orgánem" příslušný celní orgán smluvní strany, který žádá o pomoc v celních záležitostech nebo takovou pomoc přijímá;

f)  "dožádaným celním orgánem" příslušný celní orgán smluvní strany, který obdržel žádost o pomoc v celních záležitostech nebo takovou pomoc poskytuje;

g)  "celním orgánem" v České republice Ministerstvo financí - Generální ředitelství cel a v Republice Chorvatsko Ministerstvo financí - Celní ředitelství Republiky Chorvatsko.

ROZSAH DOHODY

Článek 2

1. Smluvní strany si prostřednictvím svých celních orgánů, v souladu s vnitrostátními právními předpisy svých států a podle ustanovení této dohody poskytnou vzájemnou pomoc

a)  v zájmu zajistit správné uplatňování celních předpisů, zejména předcházením, šetřením a zjišťováním porušování celních předpisů;

b)  v zájmu přesného vyměřování cel a uplatňování celních předpisů na základě vzájemné výměny informací;

c)  v případech doručování písemností nebo oznámení rozhodnutí týkajících se uplatňování celních předpisů.

2. Pomoc bude podle této dohody poskytnuta v souladu s vnitrostátními právními předpisy dožádané smluvní strany a v rámci působnosti, pravomoci a možností dožádaného celního orgánu. V případě potřeby může celní orgán požádat o součinnost jiný příslušný orgán v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy svého státu.

VÝMĚNA INFORMACĺ

Článek 3

1. Pomoc bude poskytována přímou výměnou informací mezi celními orgány.

2. Celní orgány si z vlastního podnětu nebo na požádání poskytnou všechny závažné informace vztahující se k činnostem, které mohou vést k deliktům na území státu druhé smluvní strany.

Článek 4

Celní orgány si na požádání poskytnou vzájemně všechny informace, jejichž pomocí bude možno zajistit přesnost

a)  při vybírání cel a přesném stanovení celní hodnoty, původu a sazebního zařazení zboží;

b)  při uplatňování dovozních a vývozních zákazů a omezení;

c)  při určení způsobu přepravy zboží včetně označení jeho hodnoty, povahy a místa určení.

Článek 5

Celní orgány poskytnou z vlastního podnětu nebo na požádání dožadujícímu celnímu orgánu veškeré informace související s porušováním celních předpisů, zejména týkající se

a)  fyzických a právnických osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé, že porušují nebo porušily platné celní předpisy druhé smluvní strany;

b)  nových metod a prostředků používaných při porušování celních předpisů;

c)  zboží nebo pohybu zboží, o kterém je známo, že je předmětem porušování celních předpisů;

d)  dopravních prostředků a kontejnerů, u kterých existuje důvod domnívat se, že byly, jsou nebo by mohly být použity v rozporu s celními předpisy.

Článek 6

Celní orgány si na požádání vzájemně poskytnou jakékoli informace o tom, zda

a)  zboží dovezené na celní území státu jedné smluvní strany bylo vyvezeno z celního území státu druhé smluvní strany v souladu s celními předpisy;

b)  zboží vyvezené z celního území státu jedné smluvní strany bylo dovezeno na celní území státu druhé smluvní strany v souladu s celními předpisy a do jakého celního režimu bylo případně propuštěno.

Článek 7

1. Celní orgán jedné smluvní strany poskytne z vlastního podnětu nebo na požádání celnímu orgánu druhé smluvní strany výsledky šetření, zprávy, záznamy z evidence nebo ověřené kopie písemností obsahující veškeré dostupné informace o činnostech jak zjištěných, tak i připravovaných, které jsou nebo by mohly být předmětem deliktu proti platným celním předpisům na území státu této smluvní strany.

2. Pokud dožádaný celní orgán nemá požadovanou informaci, pokusí se ji získat v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

3. Originály písemností budou vyžadovány pouze v případech, kde by ověřené kopie byly nedostačující. Originály, které byly předány, budou vráceny při nejbližší možné příležitosti.

4. Informace podle této dohody mohou být ke stejnému účelu poskytnuty elektronickou cestou v jakékoliv formě. Současně budou poskytnuty veškeré odpovídající údaje sloužící k výkladu či využití těchto informací.

DOHLED

Článek 8

Celní orgán jedné smluvní strany z vlastního podnětu či na požádání celního orgánu druhé smluvní strany provádí dohled nad

a)  pohybem osob, o kterých je známo nebo jsou podezřelé ze spáchání deliktů proti platným celním předpisům na území státu druhé smluvní strany;

b)  dopravními prostředky a kontejnery, o nichž je známo nebo existuje podezření, že byly nebo jsou používány k porušování celních předpisů;

c)  pohybem zboží, o kterém existuje podezření, že je předmětem porušování celních předpisů.

ŠETŘENĺ

Článek 9

1. Na žádost dožadujícího celního orgánu zahájí dožádaný celní orgán úřední šetření týkající se operací, které jsou nebo mohou být v rozporu s celními předpisy. Výsledky takového šetření budou sděleny dožadujícímu celnímu orgánu.

2. Dožádaný celní orgán může na požádání povolit, aby úředníci dožadující smluvní strany pobývali na území státu dožádané smluvní strany během vyšetřování deliktů, které se týkají dožadujícího celního orgánu.

3. Pokud jsou podle této dohody zástupci celního orgánu jedné smluvní strany přítomni na území státu druhé smluvní strany, musí být kdykoli schopni poskytnout důkaz svého úředního oprávnění. Během svého pobytu na území státu druhé smluvní strany budou požívat stejné ochrany, jaká je poskytována celním úředníkům druhé smluvní strany. Nesmí být v uniformě ani nosit zbraně.

SLEDOVANÁ ZÁSILKA

Článek 10

1. Celní orgány mohou na základě vzájemné dohody a v rámci svých pravomocí stanovených vnitrostátními právními předpisy používat sledovanou zásilku za účelem zjištění totožnosti osob zúčastněných na deliktu. Pokud nebude rozhodnutí o použití sledované zásilky v pravomoci celního orgánu, vyhledá tento orgán pomoc orgánů s takovou pravomocí nebo předá případ takovému orgánu.

2. Na základě vzájemné dohody příslušných orgánů mohou být nezákonné zásilky, u nichž je dohodnuto použití sledované zásilky, zadrženy a následně ponechány, aby pokračovaly dále s nezákonným zbožím v nezměněném stavu, nebo vyjmuty či nahrazeny v celém rozsahu nebo částečně.

3. Rozhodnutí o použití sledované zásilky budou činěna případ od případu a mohou, pokud to bude nezbytné, vzít v úvahu finanční opatření a ujednání mezi příslušnými orgány.

DORUČOVÁNĺ A OZNÁMENĺ

Článek 11

Na žádost dožadujícího celního orgánu učiní dožádaný celní orgán všechny nezbytné kroky v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy s cílem doručit veškeré písemnosti nebo oznámit veškerá rozhodnutí v rozsahu této dohody fyzickým osobám majícím bydliště nebo právnickým osobám majícím sídlo na území státu dožádané smluvní strany.

FORMA A OBSAH ŽÁDOSTI O SPOLUPRÁCI

Článek 12

1. Žádosti podle této dohody se podávají písemně. Informace nebo písemnosti nezbytné pro splnění takové žádosti musí být k žádosti přiloženy. Pokud je to vzhledem k naléhavosti situace nutné, lze přijmout i ústní žádosti, které však musí být bezprostředně potvrzeny písemně.

2. Žádosti podané podle odstavce 1 tohoto článku budou obsahovat tyto údaje:

a)  dožadující celní orgán;

b)  požadované opatření;

c)  předmět a důvod žádosti;

d)  stručný popis deliktů, příslušné právní předpisy a jiné právní normy;

e)  co nejpřesnější a nejpodrobnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou předmětem šetření;

f)  přehled důležitých skutečností a již provedených šetření, nejde-li o případy uvedené v článku 11.

3. Žádost bude podána v angličtině nebo v jiném jazyce přijatelném pro oba celní orgány. Informace, písemnosti a ostatní sdělení mezi celními orgány budou předávány v původním jazyce a v angličtině nebo jiném jazyce přijatelném pro dožádaný celní orgán.

4. Pokud žádost neodpovídá formálním požadavkům, může být vyžadována její oprava nebo doplnění; to však nesmí zpozdit opatření, která musí být přijata okamžitě.

POVINNOST ZACHOVAT DŮVĚRNOST

Článek 13

Jakékoliv informace sdělené v jakékoliv formě v rámci této dohody jsou důvěrné nebo mají charakter utajovaných informací. Budou předmětem služebního tajemství a budou chráněny jako stejný druh informací podle vnitrostátních právních předpisů platných na území státu smluvní strany, která je přijala.

POUŽITĺ INFORMACĺ

Článek 14

1. Získané informace budou použity pouze pro účely této dohody a k jinému účelu smějí být použity pouze na základě výslovného písemného souhlasu celního orgánu, který tyto informace poskytl.

2. Pokud jsou podle této dohody předávány osobní údaje, celní orgány smluvních stran zajistí, aby byly použity pouze k účelům uvedeným v žádosti a za podmínek stanovených dožádaným celním orgánem. Tyto údaje nebudou předány žádnému jinému státnímu orgánu bez souhlasu dožádaného orgánu.

3. Ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku se nevztahují na informace, které se týkají deliktů vztahujících se k omamným a psychotropním látkám. Takové informace smějí být předány orgánům dožadující smluvní strany, které jsou přímo zodpovědné za boj proti nedovolené přepravě omamných a psychotropních látek.

4. Celní orgány mohou v souladu s cílem a v rozsahu této dohody použít získané informace a doklady jako důkaz ve svých záznamech, zprávách a svědectvích a při řízeních a žalobách u soudů.

ZNALCI A SVĚDCI

Článek 15

1. Celní orgány mohou na požádání zmocnit své úředníky, aby vystoupili jako svědci nebo jako znalci v soudních nebo správních řízeních v souvislosti se záležitostmi upravenými touto dohodou, které jsou v rozsahu působnosti těchto celních orgánů, a poskytli takové důkazy, předměty, písemnosti nebo jejich ověřené kopie, které mohou být pro řízení potřebné. Požadavek účasti na řízení musí jasně stanovit, o jaký případ jde a v jaké úloze má tento úředník vystoupit.

2. Úředník, který má vystoupit jako svědek nebo znalec, má právo odmítnout poskytnout svědectví nebo prohlášení, pokud je zmocněn nebo povinen tak učinit na základě zákonů svého státu nebo zákonů státu dožadující smluvní strany.

VÝJIMKY Z POVINNOSTI POSKYTNOUT POMOC

Článek 16

1. Pokud by požadovaná spolupráce mohla narušit suverenitu, bezpečnost, veřejný pořádek či jiné zásadní zájmy státu dožádané smluvní strany nebo by došlo k porušení průmyslového a obchodního tajemství nebo služebního tajemství, pomoc může být odmítnuta, poskytnuta částečně nebo může být její poskytnutí podmíněno splněním určitých podmínek nebo požadavků.

2. Pokud žádost o pomoc nemůže být splněna, dožadující celní orgán o tom bude bezodkladně uvědomen a bude informován o důvodech odmítnutí poskytnutí pomoci.

3. Pokud celní orgán jedné smluvní strany požádá o pomoc, kterou by sám nebyl schopen poskytnout, jestliže by o to byl požádán celním orgánem druhé smluvní strany, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. Vyhovění takové žádosti bude na úvaze dožádaného celního orgánu.

NÁKLADY

Článek 17

1. Celní orgány smluvních stran nebudou uplatňovat nárok na úhradu nákladů, které vznikly prováděním této dohody, s výjimkou výdajů na znalce a svědky podle článku 15 této dohody a tlumočníky a překladatele, kteří nejsou státními zaměstnanci.

2. Pokud splnění žádosti vyžaduje nebo bude vyžadovat náklady značné nebo mimořádné povahy, smluvní strany se vzájemně dohodnou o stanovení podmínek, na jejichž základě bude žádost provedena, jakož i o způsobu, jakým budou tyto náklady uhrazeny.

PROVÁDĚNĺ

Článek 18

1. Ustanovení této dohody budou uplatňována na celních územích států smluvních stran.

2. Prováděním této dohody budou pověřeny celní orgány smluvních stran. Za tímto účelem se celní orgány mohou vzájemně dohodnout na praktických opatřeních a ujednáních nezbytných k provádění této dohody.

3. Celní orgány budou usilovat o vyřešení všech problémů či pochybností vyplývajících z výkladu nebo provádění této dohody. Spory, pro které nebude nalezeno řešení, budou řešeny diplomatickou cestou.

4. Na žádost jednoho z celních orgánů smluvních stran se tyto orgány setkají za účelem přezkoumání této dohody nebo projednání celních záležitostí, které mohou vyplynout z provádění této dohody. Na základě vzájemné dohody mohou smluvní strany tuto dohodu změnit nebo doplnit.

Článek 19

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

1. Smluvní strany se budou vzájemně diplomatickou cestou informovat o splnění všech právních požadavků nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

2. Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni doručení posledního oznámení.

3. Tato dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může kdykoliv vypovědět písemným oznámením diplomatickou cestou. Platnost dohody skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi.

Na důkaz toho podepsaní, plně k tomu zmocněni, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze, dne 3. listopadu 1999 ve dvou původních zněních v českém, chorvatském a anglickém jazyce, přičemž všechny texty jsou původní. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění v anglickém jazyce.  

Za vládu
České republiky 
JUDr. Miroslav Kárník v. r. 
generální ředitel 
Generálního ředitelství cel 

Za vládu
Republiky Chorvatsko
Josip Kneziú v. r.
generální ředitel
Celní správy

E-shop

Nové instituty českého civilního procesu

Nové instituty českého civilního procesu

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D. - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie se zabývá aktuálním vývojem a dalšími perspektivami českého civilního procesu. Vypořádává se s nynějším pojímáním břemene tvrdit a prokazovat, popisuje a kritizuje současný režim koncentrací sporného řízení. Autor analyzuje novely procesních předpisů, k nimž došlo v ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Lisabonská smlouva, komentář

Lisabonská smlouva, komentář

Syllová, Pítrová, Paldusová a kolektiv - C. H. Beck

Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském komentáři Smlouvy z Nice) v členských státech střední a východní Evropy. Cílem publikace je vysvětlení jednotlivých ...

Cena: 2 090 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.