Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 101/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 44, ze dne 27. 9. 2000

101

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května 1994 byla v Jakartě podepsána Obchodní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 14. června 2000. Podle ustanovení dopisu ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 23. května 1994 a dopisu ministra obchodu Indonéské republiky ze dne 23. května 1994, jež jsou nedílnou součástí Dohody, vstupem této dohody v platnost pozbývá platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Indonéskou republikou Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky ze dne 11. března 1975, vyhlášená pod č. 21/1976 Sb.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

OBCHODNĺ DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A
VLÁDOU INDONÉSKÉ REPUBLIKY

Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky, dále nazývané "smluvní strany",

konstatujíce s uspokojením úspěšný rozvoj obchodních a hospodářských vztahů a

vedeny přáním dosáhnout dalšího rozvoje a posílení obchodních a hospořářských vztahů mezi oběma státy na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany vyvinou, v souladu se svým zákonodárstvím a předpisy, veškeré úsilí pro podporu, usnadnění a rozvoj hospodářské a obchodní spolupráce mezi oběma státy, a to na dlouhodobém a stabilním základě.

Článek 2

V souladu s ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu si smluvní strany vzájemně poskytnou zacházení dle doložky nejvyšších výhod, pokud jde o clo, daně a jiné poplatky, jakož i o celní formality a další záležitosti vztahující se k dovozu a vývozu zboží.

Článek 3

Ustanovení článku 2 se však nebudou vztahovat na udělení nebo pokračování jakýchkoliv

a)  výhod a preferencí poskytnutých jednou ze smluvních stran sousedním státům za účelem usnadnění pohraničního styku;

b)  výhod a preferencí vyplývajících z celní unie a/nebo oblasti volného obchodu, jejímž účastníkem je nebo se může stát jedna ze smluvních stran.

Článek 4

Smluvní strany si vzájemně poskytnou ne méně výhodné zacházení než to, které poskytly jakémukoliv dalšímu státu, pokud se týká dovozních a vývozních licencí nebo povolení, kde takové licence nebo povolení nařizují jejich předpisy.

Článek 5

Obchodní lodě, plující s nákladem či bez nákladu, kteréhokoliv z obou států budou při vstupu, pobytu nebo odjezdu z přístavu druhého státu používat nejvyšších výhod, které jsou poskytovány v souladu s jejich zákony, směrnicemi a předpisy lodím plujícím pod vlajkami třetích států. Tato zásada se však nebude vztahovat na lodě zabývající se pobřežní plavbou.

Článek 6

Dovoz a vývoz zboží a služeb bude prováděn v souladu s právním řádem platným v obou státech, s mezinárodními obchodními zvyklostmi a na základě kontraktů uzavřených mezi fyzickými a právnickými osobami obou států.

Článek 7

Všechny platby vzniklé na základě této dohody budou prováděny ve volně směnitelné měně v souladu s právními řády obou států.

Článek 8

a)  Každá smluvní strana bude podporovat účast svých ekonomických subjektů na akcích podporujících obchod, jako jsou veletrhy, výstavy, mise a semináře organizované v obou státech, v zájmu rozšíření vzájemných obchodních vztahů.

b)  Smluvní strany osvobodí v souladu s právním řádem platným v každé z obou států následující zboží od cel, daní a jiných poplatků po jeho dovozu a vývozu:

i)  vzorky a propagační materiály bez obchodní hodnoty;

ii)  nástroje a předměty dovážené pro montáž při opravách s podmínkou, že tyto nástroje a předměty budou reexportovány;

iii)  zboží pro stálé a dočasné veletrhy a výstavy s podmínkou, že toto zboží bude reexportováno.

Článek 9

S cílem usnadňovat provádění této dohody se smluvní strany dohodly zřídit Smíšenou komisi složenou ze zástupců obou stran. Činnosti Smíšené komise budou zahrnovat:

a)  hodnocení stavu provádění této dohody;

b)  zjišťování možností v oblasti zvyšování a rozšiřování vzájemného obchodu a ekonomických vztahů mezi oběma státy;

c)  předkládání a posuzování návrhů s cílem doporučit smluvním stranám opatření pro dynamický rozvoj obchodní a ekonomické spolupráce.

Smíšená komise se bude scházet jednou ročně střídavě v hlavních městech obou států nebo kdykoliv se smluvní strany dohodnou.

Článek 10

Záležitosti týkající se průmyslových vlastnických práv, které se vztahují k obchodu, budou upraveny zvláštním protokolem, sjednaným mezi smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást této dohody.

Článek 11

Jakýkoliv spor mezi smluvními stranami ohledně výkladu nebo provádění této dohody bude řešen smírně oběma smluvními stranami nebo diplomatickou cestou.

Článek 12

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem poslední notifikace potvrzující její schválení v souladu se zákonodárstvím platným v každém z obou států a zůstane v platnosti po dobu pěti let.

Jestliže kterákoliv ze smluvních stran nenotifikovala písemně druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit stávající dohodu šest měsíců před uplynutím výše uvedené lhůty pěti let, bude tato automaticky považována za prodlouženou o další rok. Stejný postup bude používán ve vztahu k jejímu ukončení v každém dalším následném období jednoho roku.

Tato dohoda může být změněna nebo ukončena vzájemným souhlasem smluvních stran. Změna nebo ukončení této dohody neovlivní platnost kontraktů, které již byly uzavřeny mezi fyzickými a právnickými osobami obou států.

Na důkaz toho níže podepsaní, právoplatně zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Jakartě dne 23. května 1994 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky  
Vladimír Dlouhý v. r. 
ministr průmyslu a obchodu  

Za vládu Indonéské republiky
Satrio Budihardjo Joedono v. r.
ministr obchodu

Excelence,

z pověření vlády České republiky a s odvoláním na Obchodní dohodu mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky, která byla podepsána v Jakartě dnešního dne, mám čest Vám potvrdit, že vstupem této dohody v platnost pozbývá platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Indonéskou republikou Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky z 11. března 1975.

Prosím, přijměte, Excelence, opakované ujištění mé nejhlubší úcty.

VLADIMĺR DLOUHÝ
ministr průmyslu a obchodu
České republiky

Jeho Excelence,
Prof. Dr. Satrio Budihardjo Joedono
ministr obchodu
Indonéské republiky
Jakarta
Jakarta, 23. května 1994

Excelence,

mám čest potvrdit přijetí dopisu Vaší Excelence datovaného 23. května 1994, který zní následovně:

"Z pověření vlády České republiky a s odvoláním na Obchodní dohodu mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky, která byla podepsána v Jakartě 23. května 1994, mám čest Vám potvrdit, že vstupem této dohody v platnost pozbývá platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Indonéskou republikou Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indonéské republiky ze dne 11. března 1975.

Přijměte prosím, Excelence, opakovaně ujištění o mé nejhlubší úctě."

Mám dále čest potvrdit z pověření vlády Indonéské republiky výše uvedené ukončení dohody a souhlasit s tím, že dopis vaší Excelence a tento dopis budou nedílnou součástí Obchodní dohody mezi vládou Indonéské republiky a vládou České republiky, která byla podepsána v Jakartě 23. května 1994.

Přijměte prosím, Excelence, opakovaně ujištění o mé nejhlubší úctě.

SATRIO BUDIHARDJO JOEDONO
ministr obchodu
Indonéské republiky

Jeho Excelence
Vladimír Dlouhý
ministr průmyslu a obchodu
České republiky

E-shop

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

ÚZ č. 1251 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2018

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 26 předpisů, kterými se řídí finanční veřejných institucí. Klíčovými předpisy jsou zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

ÚZ č. 1236 - Zdravotní pojištění 2018

Sagit, a. s.

Soubor 18 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění, zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o zdravotních pojišťovnách a ke změnám některých ...

Cena: 109 KčKOUPIT

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004 - 2015)

David Petrlík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Rok 2004 byl pro Evropskou unii bezprecedentním, protože došlo k navýšení počtu jejích členských států o deset nových zemí ze střední a východní Evropy. To mělo dopad jak na složení Soudního dvora, tak i na ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.