Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 100/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 43, ze dne 26. 9. 2000

100

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 31. května 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dne 3. července 2000.

České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky
a
vládou Estonské republiky
o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží

Vláda České republiky a vláda Estonské republiky (dále jen "smluvní strany"),

usilujíce o podporu rozvoje obchodu a ekonomických vztahů mezi svými státy;

činíce rozhodnutí podporovat spolupráci v silniční dopravě;

starajíce se o ochranu životního prostředí, racionální využití energie, bezpečnost silničního provozu a zlepšení pracovních podmínek řidičů;

zaměřujíce se na rozvoj kombinované dopravy;

berouce v úvahu resoluce a principy přijaté v rámci Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů, Evropské konference ministrů dopravy a Pan-Evropských konferencí o dopravě;

uznávajíce vzájemnou výhodu a zájem o dohodu o mezinárodní silniční dopravě;

se dohodly takto:

I. OBECNÁ OPATŘENĺ

Článek 1

Rozsah

1. Tato dohoda upravuje silniční dopravu dopravců oprávněných k provozování na území státu jedné smluvní strany vozidly evidovanými na tomto území a provozovanými na, z, v a nebo v tranzitu přes území státu druhé smluvní strany.

2. Tato dohoda se nedotýká práv a závazků vyplývajících z jiných mezinárodních smluv zavazujících smluvní strany.

Článek 2

Definice

V této dohodě

a)  "Provozovatel dopravy" znamená jakoukoli fyzickou osobu nebo jakoukoli právnickou osobu se sídlem na území státu jedné ze smluvních stran, která provozuje dopravu osob nebo zboží za úplatu nebo na vlastní účet v souladu s příslušnými právními předpisy, které upravují přístup k povolání dopravce a přístup na trh.

b)  "Vozidlo" znamená motorové vozidlo:

- vlastní nebo kombinaci vozidel;

- určené pro silniční přepravu cestujících nebo zboží;

- které je ve vlastnictví provozovatele dopravy nebo je v pronájmu prostřednictvím nájemní či leasingové smlouvy.

c)  "Evidence" znamená poznávací značku vozidla přidělenou příslušným orgánem. V případě kombinace vozidel je motorové vozidlo určujícím faktorem pro vydání povolení nebo osvobození od povolení.

d)  "Doprava" znamená dopravní operace vozidla, ať již naloženého, nebo prázdného, a to i když jsou vozidlo, přívěs nebo návěs přepravovány po určitou část cesty vlakem nebo lodí.

e)  "Kabotáž" znamená dopravní operace na území hostitelského státu s místy nakládky a vykládky na tomto území prováděné provozovatelem dopravy oprávněným provozovat dopravu na území druhé smluvní strany. Jízdy s prázdným vozidlem uvnitř území mezi dvěma mezinárodními dopravními operacemi a počáteční nebo konečné úseky mezinárodní kombinované dopravní operace nejsou považovány za kabotáž.

f)  "Kombinovaná doprava" znamená dopravu zboží kamionem, přívěsem, návěsem, skříní nebo kontejnerem, s a nebo bez tahače, po silnici pro počáteční nebo konečnou část cesty, která je co nejkratší, a po železnici, vnitrozemské vodní cestě nebo moři po zbytek cesty.

g)  "Území smluvní strany" znamená příslušné území České republiky a příslušné území Estonské republiky.

h)  "Stát zřízení" znamená území smluvní strany, na němž je provozovatel dopravy oprávněn provozovat dopravu a evidováno vozidlo.

i)  "Hostitelský stát" znamená území smluvní strany, na kterém vozidlo operuje bez toho, aby zde bylo evidováno a aby zde byl provozovatel dopravy zřízen.

j)  "Autobus" znamená vozidlo, které bylo vyrobeno a určeno speciálně pro dopravu osob a které má kromě sedadla řidiče více než osm míst k sezení.

k)  "Pravidelná osobní doprava" znamená autobusovou službu, při níž jsou přepravováni cestující na určité trase v souladu s jízdním řádem a pro kterou je stanoveno jízdné. Cestující nastupují nebo vystupují na předem určených zastávkách a služba je přístupná komukoli, přestože v některých případech vyžaduje reservaci předem.

Bez ohledu na to, kdo organizuje službu, zahrnuje pojem pravidelná osobní doprava také službu pro určené kategorie cestujících s vyloučením jiných kategorií cestujících v případě, že tato služba splňuje výše uvedené podmínky. Tato služba se nazývá "speciální pravidelná osobní doprava".

l)  "Příležitostná doprava" znamená dopravu autobusem, která nespadá do definice pravidelné dopravy cestujících, včetně speciální pravidelné osobní dopravy, a která je charakterizována především skutečností, že jsou převáženy skupiny cestujících vytvořené z podnětu zákazníka nebo z podnětu přímo dopravce.

m)  "Smíšená komise" znamená orgán vytvořený podle článku 14 této dohody.

n)  "Kontrolní dokument" znamená seznam cestujících pro autobusy, jehož forma bude odsouhlasena Smíšenou komisí.

II. DOPRAVA CESTUJĺCĺCH

Článek 3

Pravidelná doprava cestujících

1. Pravidelná a kyvadlová doprava provozovaná autobusy podléhá systému povolení vydávaných příslušnými orgány ve státech odjezdu, určení a tranzitu.

2. Žádost o povolení se předkládá příslušnému orgánu státu zřízení provozovatele dopravy. Jestliže tento orgán žádost schválí, bude žádost předána příslušnému orgánu hostitelského státu.

Jestliže příslušný orgán hostitelského státu schválí žádost o povolení, oznámí to příslušný orgán státu zřízení také příslušným orgánům tranzitních států.

Smíšená komise rozhodne o formě žádosti o povolení a dalších požadovaných dokumentech.

3. Povolení příslušných orgánů států odjezdu, určení a tranzitu jsou vydána provozovateli dopravy příslušným orgánem státu zřízení.

Povolení jsou platná maximálně pět let a obsahují provozní podmínky.

4. Změny v provozních podmínkách a zrušení služby jsou řešeny podle odstavce 2 tohoto článku.

5. Jestliže se provozovatelé dopravy sdruží pro provozování pravidelné dopravy, je povolení vydáno na jména všech provozovatelů.

Článek 4

Příležitostné služby

1. Služby uvedené níže jsou, včetně tranzitu, osvobozeny od jakéhokoli systému povolení na území hostitelského státu:

a)  jízdy se zavřenými dveřmi, při kterých je použit stejný autobus pro převoz stejné skupiny cestujících po celou dobu cesty a přiveze ji zpět na místo odjezdu;

b)  jízdy, kdy cesta tam je s cestujícími a zpáteční cesta bez nich;

c)  jízdy, kdy cesta tam je bez cestujících a zpáteční cesta s nimi, za předpokladu, že cestující

i)  tvoří skupinu zformovanou na základě přepravní smlouvy, jež vstoupila v platnost před jejich příjezdem na území státu smluvní strany, v němž jsou vyzvednuti a přepraveni na území státu zřízení;

ii)  byli předtím přivezeni stejným dopravcem na území státu druhé smluvní strany, kde jsou opět vyzvednuti a přepraveni na území státu zřízení;

iii)  byli pozváni do státu zřízení, přičemž náklady na přepravu jsou hrazeny osobou, která je pozvala;

d)  jízdy autobusem poslaným k výměně autobusu porouchaného v hostitelském státě.

2. Příležitostné dopravy neuvedené v odstavci 1 tohoto článku podléhají systému povolení vydávaných příslušnými orgány ve státech odjezdu a určení a, je-li to nezbytné, v tranzitních státech.

3. Nástup cestujících v průběhu cesty při přepravách nepodléhajících povolení a uvedených v odstavci 1 tohoto článku není dovolen bez zvláštního povolení.

Smíšená komise může rozšířit osvobození od povolení na další příležitostné dopravy.

4. Žádost o povolení se podává příslušnému orgánu ve státě zřízení provozovatele dopravy. Jestliže příslušný orgán žádost o povolení schválí, předá ji příslušnému orgánu hostitelského státu.

Smíšená komise rozhodne o formě žádosti o povolení a dalších požadovaných dokladech.

Povolení příslušných orgánů států odjezdu, určení a tranzitu budou vydána provozovateli dopravy příslušným orgánem státu zřízení.

5. Při příležitostné dopravě osvobozené od povolení musí být k dispozici kontrolní dokument.

Článek 5

Společná opatření pro osobní dopravu

1. Dopravní povolení platí pouze pro konkrétního dopravního provozovatele a jsou nepřenosná na jiného provozovatele dopravy.

2. Kabotáž je povolena pouze se speciálním povolením hostitelského státu. Místní jízdy organizované výhradně pro skupiny cestujících přivezených do místa tím samým dopravcem se nepovažují za kabotáž za předpokladu, že jsou obsaženy v jízdním listě.

3. První jízda nově zakoupených autobusů nepodléhá povolovacímu režimu.

III. NÁKLADNĺ DOPRAVA

Článek 6

Systém povolení

1. Provozovatelé dopravy se sídlem na území jedné smluvní strany smějí na základě předem získaného povolení provádět

a)  dopravu mezi územími obou smluvních stran a tranzit přes jejich území;

b)  dopravu mezi místem na území druhé smluvní strany a místem na území třetího státu.

2. Kabotáž je povolena pouze se zvláštním povolením hostitelského státu.

Článek 7

Osvobození od povolení

1. Následující kategorie dopravy jsou osvobozeny od povolení podle článku 6 této dohody:

a)  doprava vozidly, jejichž celková povolená hmotnost včetně přívěsů nebo návěsů nepřekročí 6 tun nebo jejichž povolená užitečná hmotnost včetně přívěsů nebo návěsů nepřekročí 3,5 tuny;

b)  doprava na/nebo z letiště v případech odklonu leteckých služeb;

c)  doprava vozidel, jež byla zničena nebo porouchána během přepravy realizované v souladu s touto dohodou, a doprava servisních vozidel;

d)  prázdné jízdy vozidel poslaných na výměnu vozidel porouchaných v jiném státě a také zpáteční jízda porouchaného vozidla po jeho opravě;

e)  přeprava živých zvířat ve vozidlech speciálně vyrobených pro tento účel nebo trvale přeměněných pro přepravu živých zvířat;

f)  přeprava náhradních dílů a vybavení lodí a letadel;

g)  přeprava nákladů potřebných pro případy nouze, zejména pro přírodní katastrofy a humanitární pomoc;

h)  přeprava uměleckých prací a předmětů na veletrhy a výstavy;

i)  doprava pro nekomerční účely majetku, doplňků a zvířat na/nebo z divadelních, hudebních, filmových, sportovních nebo cirkusových představení, veletrhů nebo církevních svátků a majetku, doplňků a zvířat určených pro rozhlasové natáčení nebo pro filmovou či televizní produkci;

j)  pohřební přeprava;

k)  přeprava poštovních zásilek;

l)  první jízdy nově zakoupených motorových vozidel;

m)  přeprava stěhovaných svršků.

2. Smíšená komise může doplnit seznam v odstavci 1 tohoto článku uvedených dopravních kategorií osvobozených od povolovacího řízení.

Článek 8

Podmínky povolení

1. Příslušné orgány smluvních stran si vyměňují každý rok schválený počet formulářů povolení.

Povolení jsou vydávána domácím provozovatelům dopravy příslušnými orgány nebo institucemi pověřenými těmito orgány.

2. Povolení se vydávají na jméno a jsou nepřenosná na jiné provozovatele dopravy.

3. Povolení mohou být použita současně pouze pro jedno vozidlo.

4. Smíšená komise stanoví množství, kategorie a jakékoli další podmínky, jimiž se použití povolení bude řídit.

IV. SPOLEČNÁ USTANOVENĺ

Článek 9

Daňová a celní opatření

1. Doprava vozidly evidovanými na území jedné smluvní strany a dočasně provozovanými na území druhé smluvní strany podle ustanovení této dohody je osvobozena od všech daní a dávek vztahujících se k vlastnictví a držbě vozidel a souvisejících s provozem vozidel na pozemních komunikacích na území státu druhé smluvní strany.

2. Palivo obsažené v normálních nádržích zabudovaných výrobcem pevně do vozidla, určené k pohonu vozidla a pro případnou ochranu zboží pod řízenou teplotou, stejně jako mazadla jsou osvobozena od všech dovozních cel na území hostitelského státu za předpokladu, že provozovatel dopravy splňuje příslušné celní předpisy.

3. Náhradní díly dočasně dovezené na území druhé smluvní strany a určené pro opravu vozidla provádějícího dopravu v souladu s touto dohodou jsou osvobozeny od dovozních cel v souladu s příslušnými celními předpisy. Nahrazené náhradní díly budou vyvezeny nebo zničeny pod dohledem příslušných celních orgánů druhé smluvní strany.

4. Doprava podle této dohody podléhá v hostitelském státě poplatkům za použití silniční sítě a poplatkům za použití mostů. Poplatkům podléhají nediskriminačním způsobem provozovatelé dopravy s trvalým pobytem v tomto státě nebo i bez něho. Smluvní strany mohou na základě návrhu Smíšené komise přijmout opatření, na základě vzájemnosti, osvobodit počáteční a konečné jízdy v rámci kombinované dopravy od poplatků a cel.

5. Doručení povolení podle článků 3, 4 a 6 této dohody příslušnému orgánu druhé smluvní strany nepodléhá žádným poplatkům.

Článek 10

Hmotnosti a rozměry

1. Maximální hmotnost, zatížení náprav a rozměry vozidla nesmí překročit údaje uvedené v evidenčních dokladech vozidla ani limit platný v hostitelském státě.

2. Použití vozidel, jejichž hmotnost, rozměr nebo náklad překračuje povolené limity stanovené v hostitelském státě, je dovoleno pouze se speciálním předem vydaným povolením. Toto povolení podléhá placení poplatků v souladu s vnitrostátními právními předpisy hostitelského státu.

Článek 11

Vybavení a další charakteristiky

1. Vozidla převážející nebezpečné nebo rychlezkazitelné zboží musí být přizpůsobena a vybavena v souladu s požadavky Evropské dohody o silničních přepravách nebezpečných věcí (ADR) nebo Dohody o mezinárodní přepravě zkazitelných potravin a o zvláštním vybavení užitým pro tyto přepravy (ATP).

2. Vybavení používané ve vozidle ke sledování doby řízení a doby odpočinku osádky musí splňovat ustanovení Evropské dohody o práci osádek v silniční dopravě (AETR).

3. Smluvní strany budou podporovat v rámci této dohody používání vozidel splňujících přísné bezpečnostní a emisní standardy.

V souladu s touto politikou může Smíšená komise při rozhodování o kontingentech povolení a budoucí liberalizaci upřednostnit vozidla, která splňují nejmodernější bezpečnostní a emisní standardy.

Článek 12

Kontrola

Povolení, kontrolní dokumenty a další doklady vyžadované na základě této dohody, stejně jako nákladní listy, osvědčení o pojištění, osvědčení o školení a všechny dokumenty požadované na základě mnohostranných smluv nebo podle vnitrostátních právních předpisů musí být uloženy ve vozidle a předloženy na žádost kontrolních orgánů.

Článek 13

Závazky provozovatelů dopravy a sankce

1. Provozovatelé dopravy jedné smluvní strany mají povinnost dodržovat na území druhé smluvní strany závazky vyplývající z mnohostranných mezinárodních smluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány, z této dohody stejně, jakož i z vnitrostátních právních předpisů, zejména z pravidel silničního provozu, celních předpisů a ostatních podmínek a omezení.

2. Aniž by to bylo na úkor trestněprávních soudních jednání, mohou příslušné orgány státu zřízení v případě vážných nebo opakovaných porušení předpisů dopravcem jedné smluvní strany spáchaných na území hostitelského státu a na žádost příslušného orgánu hostitelského státu učinit následující opatření:

- vydat varování;

- zakázat dočasně vstup na území druhé smluvní strany;

- zakázat přístup na území smluvní strany, kde došlo k porušení předpisů.

Ve zvláště závažných případech může příslušný orgán hostitelského státu dočasně zakázat přístup porušiteli na území svého státu až do rozhodnutí příslušného orgánu státu zřízení.

Smluvní strany se budou navzájem informovat o přijatých rozhodnutích.

Článek 14

Spolupráce a Smíšená komise

1. Příslušné orgány smluvních stran přijmou nezbytné kroky k provádění této dohody a poskytnou si navzájem jakékoli užitečné informace. Příslušné orgány se budou rovněž vzájemně informovat o jakékoli změně ve vnitrostátních právních předpisech, které mohou ovlivnit provádění této dohody.

Příslušné orgány si budou navzájem poskytovat pomoc za účelem provádění této dohody. Osobní údaje zaslané v rámci spolupráce mezi smluvními stranami budou chráněny zárukou důvěrnosti a nebudou použity pro jakýkoli jiný účel než ten, pro který byly předány.

2. Příslušné orgány smluvních stran jsou
v případě České republiky: Ministerstvo dopravy a spojů,
v případě Estonské republiky: Ministerstvo dopravy a spojů.

3. V zájmu účinného provádění této dohody a řešení otázek z ní vyplývajících bude ustanovena Smíšená komise složená z členů jmenovaných příslušnými orgány smluvních stran. Smíšená komise se sejde vždy na žádost příslušného orgánu v termínu vhodném pro obě smluvní strany.

Článek 15

Vnitrostátní právní předpisy

V případech, které neřeší ustanovení této dohody nebo mezinárodní úmluvy a smlouvy, jimiž jsou obě smluvní strany vázány, platí ustanovení vnitrostátních právních předpisů.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENĺ

Článek 16

Vstup v platnost a platnost Dohody

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem doručení pozdější diplomatické nóty, kterou si smluvní strany navzájem oznámí, že byly splněny příslušné požadavky pro vstup Dohody v platnost.

2. Tato dohoda zůstane v platnosti, pokud nebude vypovězena diplomatickou cestou jednou ze smluvních stran. V takovém případě pozbude Dohoda platnosti šest měsíců po doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

Na důkaz toho podepsaní, náležitě zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Praze dne 31. května 2000, ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém, estonském a anglickém jazyce, přičemž všechna znění jsou autentická. V případě rozdílností ve výkladu bude rozhodující anglický text.

Za vládu  
České republiky:  
Jaromír Schling v. r. 
ministr dopravy a spojů 

Za vládu
Estonské republiky:
Toivo Jurgenson v. r.
ministr dopravy a spojů

E-shop

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, 3. vydání

JUDr. Jiří Doležílek - Wolters Kluwer, a. s.

Institut ochrany osobnosti upravuje v občanském zákoníku pouze několik ustanovení. Vysoká míra obecnosti těchto zákonných norem vyvolává při jejich aplikaci v právní praxi rozsáhlou judikaturu soudů, jejíž zevšeobecňující potenciál nejen přispívá ke sjednocování soudní praxe na úseku ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář

Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm - C. H. Beck

Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosavadní vývoj právních názorů za uplynulé dva roky od účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Výklad k bytovému ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 2.vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Obsahově pokrývá celé rekodifikované soukromé právo. Nově byly zařazeny hlavně vzory týkající se nemovitostí a dispozice s nimi, jako jediná z ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.