Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 90/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 38, ze dne 29. 8. 2000

90

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. prosince 1999 byla v Sofii podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Bulharské republiky.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dne 5. května 2000.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
o vzájemném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Bulharské republiky

Vláda České republiky a vláda Bulharské republiky (dále jen "smluvní strany"),

řídíce se zásadami vzájemných dobrých vztahů,

vedeny přáním rozvíjet hospodářskou spolupráci se zřetelem k potřebám trhu práce obou států,

dohodly se na následujícím:

Článek 1

1. Tato dohoda se vztahuje na občany České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a občany Bulharské republiky s trvalým pobytem na území Bulharské republiky (dále jen "občané"), kteří v souladu s právními předpisy obou států přechodně vykonávají pracovní činnost na území státu druhé smluvní strany (dále jen "přijímající stát").

2. Občané mohou být zaměstnáváni ve všech povoláních, jejichž výkon není pro cizince podle právních předpisů přijímajícího státu omezen. V případě povolání, pro jejichž výkon se vyžaduje zvláštní povolení, je nutno takovéto povolení získat.

Článek 2

1. Orgány smluvních stran zodpovědnými za provádění této dohody (dále jen "zplnomocněné orgány``) jsou:v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky,v Bulharské republice - Ministerstvo práce a sociální politiky Bulharské republiky.

2. Prováděním této dohody jsou pověřeny:v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí/Správa služeb zaměstnanosti a územní orgány práce,v Bulharské republice - Národní služba pro zaměstnanost(dále jen "příslušné úřady")

3. Orgány uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku po podepsání Dohody neprodleně odsouhlasí mechanismus její praktické realizace a formy spolupráce.

Článek 3

1. Zaměstnávání občanů se uskutečňuje prostřednictvím příslušných úřadů. Tyto úřady spolupůsobí při vyhledávání a obsazování pracovních míst.

2. Zprostředkovatelskou činnost mohou uskutečňovat též právnické nebo fyzické osoby oprávněné k tomu orgánem státu, na jehož území je jejich sídlo. Tuto činnost na území přijímajícího státu mohou vykonávat jen za podmínek stanovených právními předpisy tohoto státu.Článek 4

1. V souladu s touto dohodou může občan vykonávat pracovní činnost na území přijímajícího státu po dobu, na kterou mu bylo uděleno povolení k zaměstnání:

a)   na základě pracovní smlouvy se zaměstnavatelem tohoto státu (dále jen "zaměstnanec"):
na dobu do jednoho roku s možností jejího prodloužení nejdéle o další rok,
na dobu do šesti měsíců během kalendářního roku na sezonní práce a práce studující mládeže v době prázdnin;
b)   v rámci pracovního poměru k zaměstnavateli se sídlem na území jednoho státu, který ho vysílá k výkonu práce na území druhého státu na základě obchodní nebo jiné smlouvy (dále jen "kontrakt") uzavřené s právnickou nebo fyzickou osobou přijímajícího státu:
na dobu do jednoho roku s možností jejího prodloužení vždy o jeden rok, nejdéle však do ukončení prací podle kontraktu.

2. Občané nesmějí na území přijímajícího státu vykonávat žádnou jinou výdělečnou činnost a ani nesmějí být přijati do jiného zaměstnání, než pro které jim bylo uděleno povolení k zaměstnání. Uřad příslušný k vydání povolení k zaměstnání může v odůvodněných případech schválit změnu při výkonu zaměstnání.

3. Návrh pracovní smluvy obdrží zaměstnanec před odjezdem z území státu trvalého pobytu.

Článek 5

1. Zaměstnanci musí být zdravotně způsobilí k nabídnuté práci a mít k tomuto účelu odpovídající lékařské potvrzení.

2. Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáváni na dobu do jednoho roku s možností jejího prodloužení o další rok, musí mít potřebnou kvalifikaci doloženou příslušnými doklady.

Článek 6

1. Zaměstnávání občanů se uskutečňuje v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je sídlo právnické osoby nebo místo bydliště fyzické osoby, která je jejich zaměstnavatelem.

2. Mzda zaměstnance nesmí být nižší, než je mzda zaměstnance - občana přijímajícího státu vykonávajícího obdobnou práci u téhož zaměstnavatele a vykazujícího srovnatelné výsledky práce.

3. Způsob náhrady škody způsobené zaměstnanci pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví, vzniklé při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, se řídí právními předpisy přijímajícího státu.

Článek 7

1. Vydání povolení k zaměstnání a jejich prodloužení se uskutečňuje v souladu s právními předpisy přijímajícího státu.

2. Pro získání povolení k zaměstnání a povolení k pobytu za účelem práce v přijímajícím státě, mimo dokladů stanovených jeho právními předpisy, je nutné uzavřít písemnou dohodu mezi stranami pracovní smlouvy nebo subjekty kontraktu o způsobu úhrady nákladů na cestu občana do místa jeho trvalého pobytu po ukončení pracovní činnosti v přijímajícím státě.

3. V případě předčasného skončení pracovního poměru a uvolnění zaměstnance v souvislosti s ukončením hospodářské činnosti zaměstnavatele přijímajícího státu, s uskutečněním akcí zaměřených na snižování počtu nebo stálých míst zaměstnanců, poskytují se zaměstnanci kompenzace stanovené právními předpisy přijímajícího státu.

4. V případě skončení pracovního poměru podle odstavce 3 tohoto článku může být zaměstnanci na základě uzavřené nové pracovní smlouvy s jiným zaměstnavatelem prodlouženo zaměstnání na území příjímajícího státu na dobu předpokládanou první pracovní smlouvou za podmínky, že do uplynutí této dobu zbývají minimálně dva měsíce.

Článek 8

Občané zaměstnaní na základě této dohody mohou převádět do státu trvalého pobytu příjmy ze zaměstnání ve volně směnitelné měně.

Článek 9

Vstup občanů na území přijímajícího státu za účelem přechodného zaměstnání, jejich pobyt a vycestování se bude uskutečňovat v souladu s právními předpisy přijímajícího státu.

Článek 10

Dovoz a vývoz osobního majetku a jiných předmětů občany se uskutečňuje v souladu s právními předpisy přijímajícího státu.

Článek 11

V závislosti na situaci na trhu práce České republiky a Bulharské republiky zplnomocněné orgány nejpozději 30. listopadu běžného kalendářního roku stanoví v pracovních protokolech maximální počet občanů, kteří mohou být zaměstnáni v přijímajícím státě během následujícího kalendářního roku. Tento počet lze v průběhu roku změnit jen výjimečně, a to se zřetelem k situaci na trhu práce.

Článek 12

Rozdíly ve výkladu nebo používání ustanovení této dohody budou řešeny přímými rozhovory nebo konzultacemi mezi zplnomocněnými orgány. Otázky, ve kterých nebylo dosaženo shody, budou řešeny smluvními stranami diplomatickou cestou.Článek 13

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem doručení pozdější nóty, kterou smluvní strany potvrzují splnění vnitrostátních náležitostí nezbytných pro její vstup v platnost.

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu tří let a bude automaticky prodlužována vždy o jeden rok, pokud jedna ze smluvních stran neoznámí písemně diplomatickou cestou nejpozději šest měsíců před uplynutím doby její platnosti druhé smluvní straně svůj úmysl platnost Dohody ukončit.

3. V případě ukončení platnosti Dohody povolení k zaměstnání vydaná občanům podle této dohody zůstávají v platnosti do uplynutí lhůty v nich uvedené.

Dáno v Sofii dne 6. prosince 1999 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky 
JUDr. Ondřej Havlín v. r.  
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 

Za vládu Bulharské republiky
Ivan Nejkov v. r.
ministr práce a sociální politiky

E-shop

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého

Petr Dobiáš, Zdeněk Kučera, Tomáš Mach, Bohumil Poláček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace. Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní úpravy, unijních předpisů (např. Brusel I, Řím I) a z mezinárodních úmluv. Tyto příklady jsou řešeny ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Účastenství v civilním soudním řízení

Účastenství v civilním soudním řízení

Renáta Šínová, Marek Juráš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014, tedy podle rekodifikační novely občanského soudního řádu a nového zákona o zvláštních řízeních soudních. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.