Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 89/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 38, ze dne 29. 8. 2000

89

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dne 1. srpna 2000.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o vzájemné ochraně utajovaných skutečností

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen "smluvní strany"),

vycházejíce z potřeby vytvoření pravidel vzájemné ochrany vyměňovaných utajovaných skutečností,

v úmyslu zajistit ochranu všech utajovaných skutečností, které byly v souladu s vnitrostátními právními předpisy orgány států smluvních stran nebo z jejich podnětu takto označeny a předány druhé smluvní straně prostřednictvím oprávněných orgánů nebo subjektů v souladu s potřebou vyhovět požadavkům veřejné správy nebo v rámci smluv o spolupráci, obchodních kontraktů a objednávek uzavřených mezi orgány veřejné správy, právnickými a fyzickými osobami obou států,

se dohodly takto:

Článek 1
Vymezení pojmů

(1) "Utajované skutečnosti" jsou informace nebo materiály, bez ohledu na jejich nosič a formu, které je třeba v souladu s právními předpisy států smluvních stran chránit a které byly v souladu s vnitrostátními právními předpisy utajeny.

a)   "Informacemi" se rozumí informace v jakékoliv formě.
b)   "Materiály" jsou předměty v jakékoliv formě (např. dokumenty, výrobky, látky, výzbroj, vybavení, stroje, přístroje, modely, fotografie, plány, hardware, software atd.), které obsahují informace či ze kterých mohou být informace odvozeny.

(2) "Určená osoba" je osoba, která byla náležitě bezpečnostně prověřena, osoba k níž není ze zákona potřebné prověrku provádět a která byla určena k přístupu k utajovaným skutečnostem, s nimiž se musí seznamovat v souvislosti s plněním svých úkolů, a také osoba, která je osobou určenou ze zákona.

(3) "Příslušné orgány" jsou orgány smluvních stran, uvedené v článku 12, odpovídající v souladu s právními předpisy států smluvních stran za ochranu utajovaných skutečností.

(4) "Pověřené orgány" jsou takové orgány veřejné správy, které v souladu s právními předpisy států smluvních stran zajišťují ochranu předaných utajovaných skutečností. Kontrolu činnosti pověřených orgánů vykonávají příslušné orgány.

(5) "Třetí stranou" se rozumí mezinárodní organizace či třetí stát.

(6) "Kontrakt" je smlouva mezi dvěma či více subjekty, která zakládá a vymezuje vynutitelná práva a závazky mezi nimi a obsahuje utajované skutečnosti.

(7) "Dodavatel" je fyzická či právnická osoba, která je podle právních předpisů států smluvních stran oprávněná uzavřít kontrakt s objednatelem.

(8) "Objednatel" je fyzická či právnická osoba, která je podle právních předpisů států smluvních stran oprávněná uzavřít kontrakt s dodavatelem.

Článek 2
Porovnatelnost stupňů utajení

(1) V České republice jsou utajované skutečnosti klasifikovány jako VYHRAZENÉ, DŮVĚRNÉ, TAJNÉ a PŘĺSNĚ TAJNÉ. Ve Slovenské republice jsou utajované skutečnosti klasifikovány jako TAJNÉ a PRĺSNE TAJNÉ.

(2) Česká smluvní strana bude zajišťovat ochranu:

a)   pro slovenské utajované skutečnosti TAJNÉ jako pro české utajované skutečnosti DUVĚRNÉ či VYHRAZENÉ, a to na úrovni ochrany dohodnuté mezi příslušnými orgány smluvních stran,
b)   pro slovenské utajované skutečnosti PRĺSNE TAJNÉ jako pro české utajované skutečnosti PŘĺSNĚ TAJNÉ, TAJNÉ či DŮVĚRNÉ, a to na úrovni ochrany dohodnuté mezi příslušnými orgány smluvních stran.

(3) Slovenská smluvní strana bude zajišťovat ochranu:

a)   pro české utajované skutečnosti VYHRAZENÉ a DŮVĚRNÉ jako pro slovenské utajované skutečnosti TAJNÉ,
b)   pro české utajované skutečnosti TAJNÉ a PŘĺSNĚ TAJNÉ jako pro slovenské utajované skutečnosti PRĺSNE TAJNÉ.

Článek 3
Označování utajovaných skutečností

(1) Předané utajované skutečnosti budou příslušným orgánem příjemce, anebo na jeho podnět, označeny odpovídajícím stupněm utajení podle článku 2.

(2) Stupeň utajení změní nebo zruší příslušný orgán příjemce jen na základě písemného oznámení nebo žádosti příslušného orgánu předávající strany. Svůj záměr změnit nebo zrušit stupeň utajení sdělí příslušný orgán předávající strany příslušnému orgánu příjemce bezodkladně poté, co vznikly důvody k takové změně.

Článek 4
Vnitrostátní opatření

(1) Příslušné a pověřené orgány přijmou v souladu s právními předpisy států smluvních stran všechna nezbytná opatření k zajištění ochrany utajovaných skutečností, které budou předávány podle této Dohody nebo se kterými se seznámí dodavatel v souvislosti s kontraktem.

(2) Přijaté utajované skutečnosti nebudou zpřístupněny třetí straně bez předchozího písemného souhlasu předávající strany. Utajované skutečnosti lze užívat pouze pro daný účel a mohou být zpřístupněny jen určeným osobám, které je potřebují k plnění svých úkolů. Žádná jiná osoba není oprávněna seznamovat se s utajovanými skutečnostmi pouze na základě své hodnosti, funkce nebo osvědčení o bezpečnostní prověrce.

Článek 5
Provádění kontraktů

(1) Zamýšlí-li objednatel uzavřít kontrakt s dodavatelem ze státu druhé smluvní strany, popřípadě uzavřít takový kontrakt s dodavatelem ze státu druhé smluvní strany, jenž se nachází na území státu objednatele, vyžádá si předtím od příslušného orgánu státu dodavatele potvrzení o tom, že navrhovaný dodavatel má bezpečnostní potvrzení odpovídající požadovanému stupni utajení a že provedl bezpečnostní opatření k zajištění ochrany utajovaných skutečností.

(2) Příslušný orgán státu objednatele je odpovědný za označení každé utajované skutečnosti, která byla dodavateli ze státu druhé strany v souvislosti s kontraktem předána nebo vznikla v souvislosti s ním. Příslušný orgán státu objednatele poskytne příslušnému orgánu státu dodavatele seznam předaných utajovaných skutečností.

(3) Příslušný orgán státu dodavatele písemně potvrdí příjem seznamu předaných utajovaných skutečností a předá jeho kopii dodavateli.

Článek 6
Předávání utajovaných skutečností

(1) Utajované skutečnosti jsou přepravovány ze státu jedné smluvní strany do státu druhé smluvní strany obvykle kurýrní službou. Příjemce potvrdí příjem utajovaných skutečností a oznámí jejich přijetí svému příslušnému orgánu.

(2) Pro přepravu utajovaných skutečností značného rozsahu stanoví příslušné orgány po vzájemné dohodě způsob přepravy, přepravní trasu a doprovodnou ochranu pro každý jednotlivý případ.

(3) Předávání utajovaných skutečností elektromagnetickými prostředky musí být uskutečňováno zásadně v zašifrované formě s použitím kryptografických prostředků schválených příslušnými orgány, které po vzájemné dohodě stanoví podrobnosti pro jednotlivé případy.

(4) České utajované skutečnosti označené jako VYHRAZENÉ a DŮVĚRNÉ a slovenské utajované skutečnosti označené jako TAJNÉ mohou být odesílány příjemci na území státu druhé smluvní strany poštou.

Článek 7
Překlady a reprodukce

(1) Všechny překlady utajovaných skutečností mohou provádět pouze osoby určené. Překlad musí mít označení stupně utajení odpovídající stupni utajení originálu a musí obsahovat upozornění v jazyce, do něhož byl přeložen, že obsahuje utajované skutečnosti předávající strany: "Obsah je utajovanou skutečností České republiky/Slovenské republiky".

(2) V případě reprodukce utajovaných skutečností musí být reprodukován rovněž jejich původní stupeň utajení. Kopie lze vyhotovit pouze v nezbytně nutném počtu.

(3) Překlad a reprodukce utajovaných skutečností označených jako PŘĺSNĚ TAJNÉ/PRĺSNE TAJNÉ je možné provést pouze na základě písemného povolení předávající strany.

Článek 8
Likvidace

(1) Nosiče utajovaných skutečností musí být zničeny tak, aby se zabránilo možnosti jejich obnovy.

(2) Utajované zařízení musí být zničeno takovým způsobem, aby nebylo možné rozpoznat jeho účel, nebo modifikováno tak, aby jej nebylo možné v celku ani zčásti rekonstruovat.

(3) Utajované skutečnosti označené jako PŘĺSNĚ TAJNÉ/PRĺSNE TAJNÉ nesmí být příjemcem zničeny - musí být vráceny zpět předávající straně.

Článek 9
Návštěvy

(1) V případě návštěvy, kdy je vyžadován přístup k utajovaným skutečnostem státu druhé smluvní strany, musí být příslušnými orgány nebo pověřenými orgány uděleno povolení. Vydání povolení pověřenými orgány musí být bezodkladně oznámeno příslušnému orgánu.

(2) Žádost o povolení návštěvy je třeba zaslat příslušnému nebo pověřenému orgánu státu smluvní strany, na jehož území se návštěva uskuteční, nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dní před uskutečněním návštěvy. V naléhavých případech lze po dohodě obou příslušných nebo pověřených orgánů tuto lhůtu zkrátit. Příslušné nebo pověřené orgány států obou smluvních stran si vzájemně sdělí podrobnosti ohledně ohlášených návštěv a zajistí, aby byla zachována ochrana osobních údajů.

(3) Žádost o povolení návštěvy musí obsahovat následující údaje:
- jméno a příjmení, datum a místo narození a číslo cestovního dokladu každého návštěvníka,
- funkce návštěvníka a název úřadu nebo subjektu, který zastupuje,
- státní příslušnost návštěvníka,
- osvědčení o bezpečnostní prověrce, její stupeň a rozsah určení návštěvníka pro přístup k utajovaným skutečnostem,
- účel návštěvy a předpokládané datum příjezdu a odjezdu,
- údaje týkající se úřadu nebo subjektu, partnerů a objektů, které mají být navštíveny.

(4) Příslušné orgány smluvních stran umožní vzájemné návštěvy na území svého státu za účelem konzultací a kontroly postupů a zařízení určených k ochraně předaných utajovaných skutečností. Příslušné orgány budou spolupracovat při ověřování dostatečné ochrany předaných utajovaných skutečností.

(5) Příslušné a pověřené orgány států smluvních stran povolují jednorázové návštěvy na dobu nejdéle 30 dnů. Opakované návštěvy a návštěvy přesahující 30 dnů povolují příslušné orgány smluvních stran na dobu nejdéle 1 roku.

Článek 10
Porušení právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností

(1) Jsou-li důvody k domněnce, že došlo k porušení právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností, které by mohlo vyústit ve ztrátu nebo vyzrazení utajovaných skutečností předaných ze státu druhé smluvní strany, nebo došlo-li k takovému porušení, popřípadě jsou-li tyto utajované skutečnosti ohroženy jiným způsobem, je nutné to bezodkladně sdělit příslušnému orgánu druhé smluvní strany.

(2) Porušení právních předpisů o ochraně utajovaných skutečností řeší v souladu s vnitrostátními právními předpisy orgány státu smluvní strany, na jehož území k porušení došlo. O výsledku je nutné informovat příslušný orgán druhé smluvní strany.

Článek 11
Náklady

Každá ze smluvních stran hradí veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s prováděním této Dohody.

Článek 12
Příslušné orgány

(1) Příslušné orgány států smluvních stran jsou:

V České republice:
Národní bezpečnostní úřad
P.O. box 2100
160 49 Praha 6

Ve Slovenské republice:
Ministerstvo vnitra Slovenské republiky,
Úřad pro bezpečnost informací
Pribinova 2
812 72 Bratislava

(2) K provádění této Dohody mohou orgány států smluvních stran po projednání s příslušnými orgány sjednávat prováděcí dokumenty.

Článek 13
Vztah k jiným smlouvám

Touto Dohodou nejsou dotčeny závazky v oblasti ochrany utajovaných skutečností vyplývající z jiných mezinárodních smluv, jimiž jsou státy smluvních stran vázány. Utajované skutečnosti doposud předané na základě spolupráce orgánů států smluvních stran budou ode dne vstupu této Dohody v platnost chráněny podle jejích ustanovení.

Článek 14
Konzultace a kontrola

(1) Příslušné orgány států smluvních stran se budou navzájem informovat o platných právních předpisech k ochraně utajovaných skutečností.

(2) K zabezpečení spolupráce při provádění této Dohody si budou příslušné orgány na požádání navzájem poskytovat konzultace.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

(1) Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s právními předpisy států smluvních stran a vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce poté, co si obě smluvní strany vymění nóty o splnění podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy pro vstup této Dohody v platnost.

(2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

(3) Případné rozdílnosti ve výkladu nebo provádění této Dohody budou řešeny jednáním mezi příslušnými orgány států smluvních stran.

(4) Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována na základě vzájemného písemného souhlasu smluvních stran.

(5) Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět. Platnost Dohody skončí šest měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně. V případě ukončení platnosti této Dohody se bude nakládat s utajovanými skutečnostmi předanými podle této Dohody, jakož i s utajovanými skutečnostmi vzniklými u dodavatele i nadále podle článku 4, dokud to jejich charakter a utajení vyžaduje.

Dáno v Praze dne 23. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
České republiky
Ing. Miloš Zeman v. r.
předseda vlády České republiky

Za vládu
Slovenské republiky
Ing. Mikuláš Dzurinda, CSc. v. r.
předseda vlády Slovenské republiky

E-shop

Zákon o registru smluv. Komentář

Zákon o registru smluv. Komentář

Bouda, Fadrný, Franc, Mazel - C. H. Beck

Publikace provádí novým zákonem a procesem uveřejňování smluv státu, územních samosprávných celků a dalších veřejných institucí v registru smluv. Objasňuje, jaké osoby patří do okruhu povinných subjektů, jaké smlouvy musí být uveřejněny a jak široký je okruh výjimek z povinného ...

Cena: 1 090 KčKOUPIT

Zvláštní soudní řízení

Zvláštní soudní řízení

JUDr. Miloslava Wipplingerová, JUDr. Ing. Radka Zahradníková, JUDr. Kristýna Spurná - Wolters Kluwer, a. s.

Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jehož účinnost je shodná s účinností nového občanského zákoníku. Problematika zvláštních ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Správní právo. Obecná část, 9. vydání

Dušan Henrych a kolektiv - C. H. Beck

Základní studijní pomůcka obecné části správního práva obsahuje systematický výklad jednotlivých institutů a zásad správního práva. Učebnice reaguje mj. na změny v právním řádu ČR i v evropském správním právu, jakož i na aktuální judikaturu soudů českých i evropských. Je určena ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.