Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 87/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 36, ze dne 17. 8. 2000

87

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 28. března 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 5 odst. 1 dne 14. června 2000. Podle odstavce 2 téhož článku dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích ze dne 30. března 1993, vyhlášená pod č. 132/1993 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA
mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky
o hraničních přechodech na společných státních hranicích

Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky, dále jen "smluvní strany",
 - vedeny snahou přispět k dalšímu rozvoji vzájemných přátelských vztahů,
 - projevujíce přání rozšiřovat spolupráci v oblasti pohybu osob, mezinárodního obchodu a dopravy,
 - usilujíce o usnadnění překračování státních hranic v turistickém ruchu,
 - sledujíce zajištění vhodných podmínek pro přestup osob, dopravních prostředků a zboží přes státní hranice,

se dohodly takto:

Článek 1

1. Překračování státních hranic mezi Českou republikou a Slovenskou republikou osobami, dopravními prostředky a přeprava zboží se uskutečňuje přes otevřené hraniční přechody, jestliže mezinárodní smlouvou, kterou jsou smluvní strany vázány, není stanoveno jinak. Seznam hraničních přechodů, jejich druh a charakter je uveden v příloze této Dohody.

2. Zřizování, rušení hraničních přechodů, jakož i stanovování rozsahu provozu a provozní doby se provádí formou výměny diplomatických nót.

3. Výstavba nových objektů na hraničních přechodech se uskutečňuje po vzájemné dohodě příslušných orgánů států smluvních stran.

Článek 2

1. Každá ze smluvních stran může pozastavit nebo omezit provoz na hraničních přechodech z důvodu ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku, závažných hygienicko-epidemiologických důvodů, živelní pohromy, jakož i závažného ohrožení životního prostředí způsobeného provozem na hraničním přechodu.

2. Příslušné orgány státu smluvní strany, která hodlá pozastavit nebo omezit provoz na hraničním přechodu z důvodů uvedených v článku 2 odst. 1, vyrozumí o svém záměru příslušné orgány druhé smluvní strany nejpozději 5 dnů před pozastavením nebo omezením hraničního provozu.

3. V neodkladných případech musí být vyrozumění uvedené podle článku 2 odst. 2 uskutečněno nejpozději 24 hodin před pozastavením nebo omezením provozu.

4. O pozastavení nebo omezení provozu v souvislosti s plánovanou údržbou a rekonstrukcí objektů nebo silničních komunikací a železničních tratí na hraničních přechodech se příslušné orgány států smluvních stran vzájemně vyrozumí nejpozději tři měsíce před zahájením rekonstrukčních prací a současně uvedou rozsah omezení a předpokládaný termín ukončení těchto prací.

Článek 3

Smluvní strany se budou diplomatickou cestou informovat o tom, které orgány států smluvních stran se považují za příslušné orgány ve smyslu této Dohody.

Článek 4

Rozdílnost názorů příslušných orgánů smluvních stran týkající se provádění nebo výkladu této Dohody bude řešena vzájemnými konzultacemi a dále diplomatickou cestou.

Článek 5

1. Tato Dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními právními předpisy států obou smluvních stran a vstoupí v platnost třicátým dnem ode dne výměny diplomatických nót o tomto vnitrostátním schválení.

2. Dnem vstupu této Dohody v platnost pozbude platnosti Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích, podepsaná 30. března 1993 v Praze.

3. Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran může Dohodu písemně vypovědět. Nebude-li dohodnuto jinak, platnost Dohody skončí 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní strany.

4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody smluvních stran. Změny a doplňky musí být provedeny výměnou diplomatických nót.

5. Příloha tvoří součást této Dohody. Může být měněna a doplňována ve sloupcích 2 až 5 písemně po dohodě příslušných orgánů smluvních stran výměnou diplomatických nót.

Dáno v Praze dne 28. března 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České republiky
JUDr. Pavel Dvořák v. r.  
náměstek ministra financí

Za vládu Slovenské republiky
JUDr. Milan Jasenovec v. r.
generální ředitel Celního ředitelství

Příloha

Seznam
hraničních přechodů na společných státních hranicích

a) silniční hraniční přechody

Vysvětlivky:
Kategorie
1 - hraniční přechod pro občany všech států
P - pěší
C - cyklisté
M  - motocykly
OA  - osobní automobily
B - autobusy
N - nákladní doprava
1. jen pro motorová vozidla a jízdní soupravy, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší než 50 km/h
2. nákladní doprava jen pro přepravu vozidly evidovanými v ČR a SR, včetně přepravy do třetích zemí a zpět
3. nákladní doprava jen pro přepravu vozidly do 7 t celkové hmotnosti evidovanými v ČR a SR, včetně přepravy do třetích zemí a zpět
4. nadměrná nákladní doprava jen na povolení

b) železniční hraniční přechody
Vysvětlivky:
Kategorie
1 - hraniční přechod pro občany všech států
OS - osobní doprava
N - nákladní doprava
5. nákladní doprava omezená na dopravu ucelených vlaků s hromadnými substráty s výjimkou zboží, které podléhá rostlinolékařské nebo veterinární kontrole a přeprava souprav vlaků prázdných železničních vozů
6. nákladní doprava jen mimořádně

(Příloha je dostupná na adrese: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.
Na www.sagit.cz není v textové podobě)

E-shop

ÚZ č. 1177 - České účetní standardy 2017

ÚZ č. 1177 - České účetní standardy 2017

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 325 KčKOUPIT

ÚZ č. 801 - Katalog prací ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 801 - Katalog prací ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje katalog prací pro zaměstnance obcí, krajů a státu, příspěvkové organizace, školské právnické osoby a veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení. Katalog se týká zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat; stanoví zařazení prací do platových tříd podle ...

Cena: 69 KčNedostupné

Sbírka zákonů

Zahájili jsme prodej tištěné
Sbírky zákonů!

Aktuální částky si můžete
zakoupit v naší prodejně na adrese Horní 457/1,
700 30 Ostrava-Hrabůvka
po–pá 7–15 hod

Pouze osobní odběr!
Tištěnou Sbírku zákonů
nezasíláme poštou.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /
Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2017 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.