Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 86/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 36, ze dne 17. 8. 2000

86

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. května bylo v Bruselu podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů.

Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 23. května 2000.

České znění Ujednání se vyhlašuje současně.

UJEDNÁNĺ
mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů

Ministerstvo obrany České republiky a Spolkové ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo, dále jen "smluvní strany",

vycházejíce z Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve vojenské oblasti, podepsaného dne 24. května 1993 v Bonnu,

ve snaze zajistit nerušené využívání vojenských kmitočtů a dostatečné a efektivní zabezpečení vojenskými kmitočty,

se dohodly na následujícím:

Článek 1

Cíl

(1) Cílem tohoto Ujednání je vytvořit vhodné předpoklady pro nerušený provoz vojenských rádiových stanic a systémů (dále jen "stanice"), zejména pro zabezpečení rádiových služeb, umožnit dostatečné a efektivní zabezpečení ozbrojených sil smluvních stran kmitočty a podpořit evropskou harmonizaci kmitočtového spektra.

(2) Základem pro úpravu vztahů tímto Ujednáním je Mezinárodní úmluva o telekomunikacích, Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (International Telecommunication Union - ITU), plánování kmitočtů Konference evropských správ pošt a telekomunikací (Conference of European Postal and Telecommunications Administrations - CEPT), jakož i Společná dohoda NATO o civilních a vojenských kmitočtech (NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement - NJFA).

Článek 2

Rozsah spolupráce

Cíle uvedeného v článku 1 bude dosaženo následovně:

a)   výměnou informací o mezinárodním vývoji v oblasti kmitočtového managementu a národních opatřeních k harmonizaci,
b)   regulací využívání vojenských kmitočtů,
c)   koordinací využívání vojenských kmitočtů v příhraniční oblasti,
d)   zabráněním, popř. odstraněním rušení kmitočtů.

Článek 3

Výměn a informací

Výměna informací o mezinárodním vývoji v oblasti kmitočtového managementu a o národních opatřeních k harmonizaci bude probíhat bezprostředně mezi orgány smluvních stran uvedenými v Příloze 1 bodu 1 v anglickém jazyce.

Článek 4

Regulace

(1) Regulace využívání vojenských kmitočtů se bude provádět zejména prostřednictvím koordinace kmitočtů, skupinového přidělování kmitočtů, přídělu kmitočtů a vyhodnocováním rušení a zpracováváním společných plánů využití kmitočtů v souladu s úmluvami uvedenými v článku 1.

(2) Koordinace kmitočtů využívaných vojenskými stanicemi se bude uskutečňovat v kmitočtových pásmech uvedených v Příloze 2.

(3) K regulaci využívání vojenských kmitočtů budou příslušné orgány uvedené v Příloze 1 bodu 1.

(4) Pro koordinaci využívání vojenských kmitočtů a řešení rádiového rušení, sjednávání dočasného využívání vojenských kmitočtů a sjednávání využívání vojenských kmitočtů v příhraniční oblasti budou příslušné vojenské kmitočtové správy smluvních stran uvedené v Příloze 1 bodu 2.

Článek 5

Využívání kmitočtů v příhraniční oblasti

(1) Pro účely tohoto Ujednání se příhraniční oblastí rozumí pásmo o šířce 50 km ležící po obou stranách státní hranice mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

(2) Vojenské kmitočtové správy se budou navzájem informovat o kmitočtech, které nesmí být v době míru využívány, a stanoví preferenční kmitočty a úseky kmitočtových pásem. Dále budou koordinovat veškeré využívání vojenských kmitočtů "pevných stanic". Využívání vojenských kmitočtů "pohyblivými stanicemi" bude přípustné bez koordinace na preferenčních kmitočtech, popř. ve sjednaných úsecích kmitočtových pásem.

(3) V kmitočtovém pásmu UKV 138-144 MHz OR (OFF ROUTE - mimo civilní letecké trasy) a v harmonizovaném NATO UKV kmitočtovém pásmu 225-400 MHz bude na koordinovaných kmitočtech přípustné pouze vysílání stanic pohyblivé rádiové služby, včetně pozemní pohyblivé rádiové služby.

(4) Využívání kmitočtových pásem 225-400 MHz, 790-960 MHz a 1350-2700 MHz taktických radioreléových spojů bude koordinováno.

Článek 6

Rádiové rušení

(1) Smluvní strany budou usilovat o zabránění rádiového rušení (dále jen "rušení") vojenských stanic druhé smluvní strany.

(2) Provoz vojenských stanic pracujících na jiných než koordinovaných kmitočtech nesmí působit rušení vojenských stanic druhé smluvní strany. Vojenské stanice pracující na jiných než koordinovaných kmitočtech nemohou vyžadovat ochranu před rušením.

(3) V případě rušení se budou příslušné vojenské kmitočtové správy vzájemně informovat. Původce rušení podnikne veškerá potřebná opatření k odstranění rušení.

Článek 7

Prováděcí ustanovení

Za provádění tohoto Ujednání, sjednávání dočasného využívání vojenských kmitočtů a sjednávání využívání vojenských kmitočtů v příhraniční oblasti budou odpovědné orgány smluvních stran uvedené v Příloze 1.

Článek 8

Vymezení pojmů

Odborné pojmy použité v tomto Ujednání budou definovány a vykládány v souladu s ustanoveními ITU (Příloha 3).

Článek 9

Závěrečná ustanovení

(1) Toto Ujednání vstupuje v platnost dnem podpisu a sjednává se na dobu neurčitou.

(2) Každá ze smluvních stran může toto Ujednání kdykoli písemně vypovědět. Výpověü vstoupí v platnost šest měsíců po jejím doručení druhé smluvní straně.

(3) Smluvní strany mohou po vzájemné písemné dohodě toto Ujednání změnit nebo doplnit.

(4) Přílohy 1, 2 a 3 tvoří součást tohoto Ujednání. Přílohy 1 a 2 mohou být po vzájemné písemné dohodě kdykoli změněny orgány smluvních stran odpovědnými za provádění tohoto Ujednání.

Dáno v Bruselu dne 23. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Ministerstvo obrany
České republiky 
plk. gšt. Ing. Jan Ševčík v. r.
náčelník odboru rozvoje
velení a řízení - zástupce náčelníka 
sekce velení a řízení GŠ AČR

Za Spolkové ministerstvo obrany
Spolkové republiky Německo
admirál flotily Klaus-Peter Hintz v. r.
náčelník oddělení IV hlavního štábu
ozbrojených sil (Fü S IV)

Příloha 1

k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů

Kompetence

1. Za provádění tohoto Ujednání budou odpovědné následující orgány:

za Ministerstvo obrany České republiky "Sekce velení a řízení Generálního štábu Armády České republiky"

za Spolkové ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo "oddělení štábu IV referátu 7 hlavního štábu ozbrojených sil (Fü S IV 7)"

2. Za koordinaci využívání vojenských kmitočtů a odstraňování rušení, za sjednávání dočasného využívání vojenských kmitočtů a za sjednávání využívání vojenských kmitočtů v příhraniční oblasti budou odpovědné následující orgány:

za Ministerstvo obrany České republiky

"Národní radiofrekvenční agentura (NARFA CZ)"

za Spolkové ministerstvo obrany Spolkové republiky Německo

"Národní radiofrekvenční agentura (NARFA GE)" v "Úřadu spojovacích a informačních systémů Bundeswehru (AFmISBw)1)"

Příloha 2

k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů Koordinace využívání vojenských kmitočtů ve vybraných kmitočtových pásmech(podle NJFA)2)

 1. Kmitočtové pásmo 1,5-30 MHz
VF dálkový provoz prostorovou vlnou, KV vysílání pozemní vlnou 

2. Kmitočtové pásmo 30,0-87,5 MHz
Vojskové letectvo, UKV vysílání 

3. Kmitočtové pásmo 138-144 MHz
UKV vysílání letecké OR (OFF-ROUTE; mimo civilní letové trasy) 

4. Kmitočtové pásmo 225-400 MHz (harmonizované UKV kmitočtové pásmo NATO)
Taktické radioreléové spoje (radioreléové pásmo I) 

5. Kmitočtové pásmo 790-960 MHz
Taktické radioreléové spoje (radioreléové pásmo II) 

6. Kmitočtové pásmo 1350-2700 MHz
Taktické radioreléové spoje (radioreléové pásmo III)

Příloha 3

k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o spolupráci ve využívání vojenských kmitočtů

Vymezení pojmů podle ustanovení ITU
(platné pro disponibilní část elektromagnetického spektra od 9 kHz do 400 GHz - Stav k 3. 12. 98)

Označení Definice
Vysílání
(Emission)
(ITU3) S1.138)
Vyzařování generované rádiovou stanicí nebo generování vyzařování touto stanicí.
Pojmy KM
(Standards)
ITU SII.)
(ITU RR S1.18)
Specifické pojmy kmitočtového managementu (KM) Allotment -Skupinové přidělení (kmitočtu nebo kmitočtového kanálu): Zápis kmitočtového kanálu vyznačeného ve schváleném plánu, přijatém kompetentní konferencí, za účelem jeho využití jednou nebo několika správami pro určitou zemskou nebo kosmickou radiokomunikační službu za specifikovaných podmínek v jedné nebo v několika zemích nebo zeměpisných regionech.
Assignment -Příděl (kmitočtu nebo kmitočtového kanálu): Oprávnění udělené národní správou stanici k užívání kmitočtu nebo kmitočtového kanálu za specifikovaných podmínek.
Harmonizace kmitočtů Přizpůsobení používání kmitočtů v příhraničních oblastech ITU 1 až 3.
Kmitočtový
management (KM)
Hlavní část řízení spektra, která obsahuje:
- skupinové přidělování kmitočtů (Allotment) do oblastí, zemí, velitelství ozbrojených sil nebo vojenským uživatelům nebo jejich další přidělování;
- příděly kmitočtů (Assignment) stanicím jako správní akt;
- koordinace kmitočtů a vedení registrů kmitočtů.
Kmitočtový řád Souhrn činností, postupů a úprav k dostatečnému a efektivnímu zabezpečení ozbrojených sil kmitočty.
Správa kmitočtů
(Administration)
(ITU S1.2)
Každá vládní složka nebo vládní služba odpovědná za plnění závazků převzatých podle Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, podle Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie a podle Řádů. Hlavní (vojenskou) kmitočtovou správou v působnosti Ministerstva obrany České republiky je NARFA CZ4) v sekci velení a řízení Generálního štábu Armády České republiky a v působnosti Spolkového ministerstva obrany Spolkové republiky Německo je NARFA GE5) v AFmISBw6) v Rheinbachu.
Rádiové stanice
a systémy
(Radio Stations and Systems)
(ITU S1.61)
Jeden nebo několik vysílačů nebo přijímačů nebo soubor vysílačů a přijímačů včetně zařízení jejich příslušenství, potřebných na daném stanovišti k výkonu radiokomunikační služby nebo radioastronomické služby. Každá stanice se zařadí podle služby, na níž se trvale nebo dočasně podílí.
Bezpečnostní
služba
(ITU S1.59)
Každá radiokomunikační služba provozovaná trvale nebo dočasně pro zajištění bezpečnosti lidského života a majetku.
Management spektra
(Spectrum Management)

Souhrn všech opatření zabezpečujících přípravu vhodných rádiových kmitočtů a jejich nerušené využívání stanicemi.
Patří sem:
- kmitočtový management;
- skupinové přidělování kmitočtů zemím, velitelstvím ozbrojených sil nebo vojenským uživatelům;
- příděl kmitočtů vojenským stanicím;
- koordinace kmitočtů a vedení kmitočtových registrů;
- zkoumání elektromagnetické koexistence a opatření k odstranění rušení.
Rušení
(Interference)
(ITU S1.166)
Účinek nežádoucí energie působený v radiokomunikačním systému jedním nebo několika vysíláními, vyzařováními nebo indukcí při příjmu, projevující se snížením jakosti přenosu, chybnou interpretací nebo ztrátou informace, což by bez přítomnosti takové nežádoucí energie nenastávalo.

1)   AFmISBw - Amt für Fernmelde - und Informationssysteme der Bundeswehr/Úřad pro spojovací a informační systémy Bundeswehru (Federal Armed Forces Communications and Information Systems Office - FAFCISO)
2)   NJFA - NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement
3)   ITU - International telecommunication Union (Radio Regulations)
4)   NARFA CZ - National Radio Frequency Agency Czech Republic/Národní radiofrekvenční agentura České republiky
5)   NARFA GE - National Radio Frequency Agency Germany/Národní radiofrekvenční agentura Spolkové republiky Německo
6)   AFmISBw - Amt für fernmelde - und Informationssysteme der Bundeswehr/Úřad pro spojovací a informační systémy Bundeswehru (Federal Armed Forces Communications and Information Systems Office - FAFCISO)

E-shop

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I.

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I.

Jaromír Jirsa, Peter Trebatický, František Korbel a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha I. - § 1 až 78g Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občanský soudní řád. Rozsáhlý komentář vychází z bohatých praktických zkušeností soudců, ...

Cena: 900 KčKOUPIT

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným ve vazbě na účetnictví a judikaturu 2018

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Cílem této knihy je srozumitelnou a přehlednou formou seznámit s principy zdanění příjmů běžné obchodní společnosti jako je s. r. o., a to ve vazbě na účetní záznamy a vybranou judikaturu. Zaměření a ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Přehled judikatury ve věcech soudů a soudců

Mgr. Sylva Šiškeová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty v oblasti obsazení soudu, přidělení soudce, podjatosti, vyloučení a kárné odpovědnosti soudců. Je praktickým pomocníkem ...

Cena: 856 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.