Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Sbírka mezinárodních smluv

Sbírka mezinárodních smluv

  • Předpis č. 84/2000 Sb. m. s., zdroj: SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ročník 2000, částka 36, ze dne 17. 8. 2000

84

SDĚLENĺ
Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. dubna 2000 byla ve Stockholmu podepsána Všeobecná bezpečnostní dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 dne 18. dubna 2000.

Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.

PŘEKLAD

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNĺ DOHODA
mezi Ministerstvem obrany České republiky
a
Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností

Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Švédského království, dále jen "smluvní strany", se shodly na následujícím:

HLAVA I
ÚVOD
Článek 1

1. Tato Všeobecná bezpečnostní dohoda (dále jen "Dohoda") upravuje ustanovení týkající se stupňů utajení, výměny a nakládání s vojenskými utajovanými skutečnostmi.

2. Záměrem této Dohody není být v rozporu s národním právem. V případě takového rozporu bude mít národní právo přednost.

HLAVA II
VYMEZENĺ POJMŮ
Článek 2

1.  Vojenská utajovaná skutečnost je jakákoli utajovaná položka, ústní nebo vizuální sdělení utajovaného obsahu, dokument nebo elektronický přenos utajované zprávy nebo utajovaný materiál. Materiál zahrnuje jakýkoli stroj, vybavení nebo zbraň již vyrobenou nebo v procesu výroby. Vojenská utajovaná skutečnost je taková skutečnost, jejíž neoprávněné prozrazení by mohlo způsobit újmu zájmům České republiky či Švédského království nebo zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika nebo Švédské království zavázalo, nebo by mohlo být pro tyto zájmy nevýhodné.

2.  Utajovaný dokument je jakýkoli dokument nebo záznamové médium obsahující vojenské utajované skutečnosti. Jedná se zejména o jakýkoli dopis, poznámku, protokol, zprávu, memorandum, fonografické sdělení, náčrt, fotografii, film, diapozitiv, mapu, diagram, plán, zápisník, šablonu, uhlový papír, pásku psacího stroje atd. nebo jinou formu zaznamenaných skutečností (např. magnetofonový záznam, video, magnetický záznam, páska, disketa, kompaktní disk, hard disk atd. ).

3.  Stupeň utajení určuje důležitost a význam vojenské utajované skutečnosti. Označení stupňů utajení vyjadřují míru škody, která by jakékoli ze smluvních stran byla způsobena ztrátou nebo ohrožením vojenské utajované skutečnosti.

4.  Ztráta nebo ohrožení znamená předpokládané nebo potvrzené neoprávněné prozrazení vojenských utajovaných skutečností, které by mohlo narušit bezpečnost anebo způsobit újmu jedné nebo oběma smluvním stranám.

5.  Bezpečnostní osvědčení je sdělení vydané na základě bezpečnostní prověrky, že určená osoba je oprávněna nakládat s vojenskými utajovanými skutečnostmi v souladu s národními zákony a předpisy každé ze smluvních stran.

6.  Potvrzení je sdělení vydané na základě bezpečnostní prověrky, že úřad, zainteresovaný personál a bezpečnostní organizace společnosti, firmy nebo právnické osoby jsou oprávněny nakládat s vojenskými utajovanými skutečnostmi v souladu s národními zákony a předpisy každé ze smluvních stran.

HLAVA III
PŘĺSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNĺ ORGÁNY
Článek 3

Příslušné bezpečnostní orgány, které jsou za provádění této Dohody odpovědné vládě Švédského království (dále jen "Švédsko") a Ministerstvu obrany České republiky (dále jen "Česká republika"), jsou následující:
Pro Švédsko
Národní bezpečnostní úřad ve Švédsku odpovědný za záležitosti obranné bezpečnosti všeobecně je:
Fôrsvarsmakten
(Švédské ozbrojené síly)
Velitelství
Vojenské zpravodajství a bezpečnost (MUST)
S-107 86 STOCKHOLM
Švédsko
Pověřený bezpečnostní úřad ve Švédsku odpovědný za záležitosti obranné bezpečnosti související s obranným materiálem je:
Fôrsvarets Materielverk
(Švédská správa materiálu pro obranu)
Právní záležitosti a bezpečnost
S-115 88 STOCKHOLM
Švédsko
Pro Českou republiku
Příslušný bezpečnostní orgán odpovědný za záležitosti obranné bezpečnosti včetně bezpečnosti obranného materiálu je:
Ředitelství bezpečnosti informací
Ministerstvo obrany
160 00 PRAHA
Česká republika

HLAVA IV
STUPNĚ UTAJENĺ
Článek 4

Vojenskou utajovanou skutečností je pro účely této Dohody skutečnost takto označená smluvní stranou, která ji poskytuje.

Článek 5

1. Stupně utajení užívané ve Švédsku pro vojenské utajované skutečnosti jsou KVALIFICERAT HEMLIG a HEMLIG.

2. Stupně utajení užívané v České republice pro vojenské utajované skutečnosti jsou PŘĺSNĚ TAJNÉ, TAJNÉ, DŮVĚRNÉ a VYHRAZENÉ.

3. Srovnatelnost stupňů utajení obou zemí je následující:

Ve Švédsku  

V České republice

KVALIFICERAT HEMLIG  

PŘĺSNĚ TAJNÉ

HEMLIG  

TAJNÉ

4. Přijímající smluvní strana označí vojenské utajované skutečnosti druhé smluvní strany svým vlastním stupněm utajení v souladu s odstavcem 3 tohoto článku. Vojenské utajované skutečnosti z České republiky se stupni utajení DŮVĚRNÉ nebo VYHRAZENÉ budou ve Švédsku označeny stupněm utajení HEMLIG.

Článek 6

Každá smluvní strana bude okamžitě informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoli změnách týkajících se stupňů utajení vojenských utajovaných skutečností, které již byly předány druhé smluvní straně.

HLAVA V
VÝMĚNA A NAKLÁDÁNĺ S VOJENSKÝMI UTAJOVANÝMI SKUTEČNOSTMI
Článek 7

1. Přístup k vojenským utajovaným skutečnostem, které byly přijaty jednou smluvní stranou a které pocházejí od druhé smluvní strany, bude omezen jen na ty osoby, které tyto informace nezbytně potřebují při plnění svých služebních povinností (mají potřebu je znát) a které byly bezpečnostně prověřeny odpovědným orgánem přijímajícího státu v souladu s jeho národními standardy pro konkrétní stupeň utajení vojenské utajované skutečnosti.

2. Smluvní strana, která přijala vojenské utajované skutečnosti, musí mít svolení druhé smluvní strany k předání těchto skutečností třetí zemi nebo nějaké jiné třetí straně či osobám.

3. Přijímající smluvní strana zaručí, že vojenské utajované skutečnosti obdrží v souladu s národními předpisy stupeň bezpečnostní ochrany, který bude srovnatelný se stupněm bezpečnostní ochrany poskytovaným smluvní stranou, která tyto skutečnosti předává. Povinnost chránit vojenské utajované skutečnosti se také vztahuje na takové vojenské utajované skutečnosti, které jsou vyráběny nebo množeny přijímající smluvní stranou, pokud takové skutečnosti pocházejí od druhé smluvní strany.

4. Přijímající smluvní strana se ujistí, že každý orgán, který v souladu s touto Dohodou nakládá s vojenskými utajovanými skutečnostmi, vede seznam bezpečnostních osvědčení všech osob, které jsou zmocněny mít přístup k těmto skutečnostem.

5. Přijímající smluvní strana bude pravidelně provádět bezpečnostní kontroly objektů s cílem zabezpečit dodržování bezpečnosti.

Článek 8

Vojenské utajované skutečnosti mají být obecně mezi oběma zeměmi zasílány oficiálními diplomatickými cestami. Jiné úpravy, jako např. kurýrní přeprava nebo bezpečné spojení (šifrování), mohou být zřízeny, pokud jsou vzájemně přijatelné pro obě smluvní strany.

Článek 9

Pokud kterákoli smluvní strana požádá, aby nějaká organizace nebo osoba druhé smluvní strany byla zmocněna přijmout vojenské utajované skutečnosti od první smluvní strany, druhá smluvní strana zašle písemné prohlášení, že zmíněná organizace či osoba má náležité bezpečnostní osvědčení anebo potvrzení a že existují nutné materiální i personální předpoklady k zajištění bezpečnostní ochrany vojenských utajovaných skutečností. Takový požadavek je třeba zaslat nejméně čtyři týdny před tím, než zmíněná organizace či osoba přijme vojenské utajované skutečnosti.

Článek 10

Před tím, než přijímající smluvní strana dodá jakékoli vojenské utajované skutečnosti, které obdržela od druhé smluvní strany, dodavateli nebo budoucímu dodavateli, musí kromě toho, co je uvedeno v článku 7: 
ověřit, zda takový dodavatel nebo budoucí dodavatel má dostatečnou bezpečnostní ochranu vojenských utajovaných skutečností; 
ověřit, zda objekty, v nichž budou takové vojenské utajované skutečnosti dočasně nebo trvale uloženy, mají dostatečnou bezpečnostní ochranu; 
ověřit, zda všechny osoby, které budou informovány o takových vojenských utajovaných skutečnostech, mají odpovídající bezpečnostní osvědčení v souladu s článkem 5 této Dohody;
zajistit, aby všechny osoby, které mají přístup k takovým vojenským utajovaným skutečnostem, byly proškoleny a měly požadovanou znalost příslušných národních pravidel a předpisů; 
zajistit, aby přístup k takovým vojenským utajovaným skutečnostem byl omezen na osoby, které jsou zmocněny a které mají potřebu tyto skutečnosti znát.

HLAVA VI
NARUŠENĺ BEZPEČNOSTI
Článek 11

1. Smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o všech narušeních nebo možných narušeních bezpečnosti, při nichž by skutečnosti zahrnuté touto Dohodou mohly být vyzrazeny nebo zneužity. Kromě informace o takovém narušení nebo možném narušení bude druhá smluvní strana také informována, jaká opatření byla provedena k zamezení opětného narušení.

2. Jakékoli narušení nebo možné narušení bezpečnosti podle předchozího odstavce bude vyšetřeno v souladu s národní legislativou smluvní strany, u které k narušení nebo možnému narušení bezpečnosti došlo. Jakákoli obvinění z trestného činu vyplývající z vyšetřování budou řešena v souladu s národní legislativou. Druhá smluvní strana bude informována o výsledku.

HLAVA VII
NÁVŠTĚVY, INFORMACE SMLUVNĺ STRANĚ A NÁKLADY
Článek 12

Povolení pro představitele jedné smluvní strany k návštěvě objektů druhé smluvní strany, v nichž jsou uchovávány vojenské utajované skutečnosti zahrnuté touto Dohodou, vydá smluvní strana odpovědná za tyto objekty. Pokud jde o předávání vojenských utajovaných skutečností, viz článek 7.

Článek 13

Žádost o povolení k návštěvě bude zaslána nejméně čtyři týdny před návštěvou a bude obsahovat jméno, číslo pasu, hodnost návštěvníků a účel návštěvy. Žádost o povolení k návštěvě pro představitele švédské smluvní strany bude zaslána cestou vojenského a leteckého přidělence České republiky ve Švédsku a pro představitele české smluvní strany cestou švédského vojenského a leteckého přidělence v České republice.

Článek 14

Provádění této Dohody může být posíleno recipročními návštěvami představitelů příslušných bezpečnostních orgánů, kterých se to týká. Představitelům příslušných bezpečnostních orgánů, kterých se to týká, bude po konzultaci povoleno vzájemně se navštívit za účelem projednání záležitostí všeobecné bezpečnosti.

Článek 15

Každá smluvní strana bude okamžitě písemně informovat druhou smluvní stranu o všech změnách v národní legislativě, bezpečnostních směrnicích a organizačních změnách, které by mohly ovlivnit ochranu vojenských utajovaných skutečností zahrnutých touto Dohodou. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, smluvní strany je budou spolu konzultovat a zváží důsledky těchto změn.

Článek 16

Náklady jedné smluvní strany související s povinnostmi stanovenými touto Dohodou budou hrazeny touto smluvní stranou.

HLAVA VIII
PROVÁDĚNĺ, ZMĚNY A UKONČENĺ PLATNOSTI
Článek 17

1. Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

2. Tato Dohoda zůstane v platnosti po neomezenou dobu. Tato Dohoda může být vypovězena jednou smluvní stranou písemným oznámením druhé smluvní straně. Platnost Dohody skončí šest (6) měsíců po doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany se také mohou kdykoli po vzájemném souhlasu dohodnout na ukončení platnosti této Dohody.

4. Ukončení platnosti této Dohody nemá vliv na dříve dohodnuté závazky.

Článek 18

Ustanovení této Dohody mohou být změněna nebo doplněna po vzájemné písemné dohodě smluvních stran.

Článek 19

Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody bude řešen cestou konzultací mezi smluvními stranami a nebude postoupen žádnému národnímu nebo mezinárodnímu tribunálu či třetí straně k urovnání.

Článek 20

Provádění této Dohody bude smluvními stranami každých pět let společně vyhodnocováno.

Dáno ve Stockholmu dne 18. dubna 2000 ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Ministerstvo obrany
České republiky  
Vladimír Vetchý v. r.
ministr obrany

Za Švédské království
reprezentované
Ministerstvem obrany
Bjôrn von Sydow v. r.
ministr obrany

E-shop

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Nový občanský zákoník - Rodinné právo, 2. vydání

Petr Novotný, Jitka Ivičičová, Ivana Syrůčková, Pavlína Vondráčková - GRADA Publishing, a. s.

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

Zákon o zdravotnických prostředcích - Komentář

JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D. a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí. Jde-li o praktickou interpretační a aplikační rovinu, pak jí mnohdy lépe rozumí odborníci s jiným vzděláním než právním. Komentář tedy není určen výhradně právnické obci, ale nepochybně také zástupcům dalších ...

Cena: 880 KčKOUPIT

ÚZ č. 1198 - Státní služba

ÚZ č. 1198 - Státní služba

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor předpisů regulujících státní službu. Zákon o státní službě byl novelizován k 1. 6. 2017 (93 změn a doplnění) a k 1. 7. 2017 (21) – všechny změny jsou vyznačenu tučně. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek, které mj. upravují ...

Cena: 69 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

Obchodní podmínky

© 1996–2018 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.